You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Contestatie executare silita imobiliara

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Executarea silită imobiliară –15 zile termen de contestare a executării silite

Executarea silită imobiliară reprezintă o forma a executării silite indirecte prin care se încearcă valorificarea bunurilor imobile ale debitorului de către un creditor pentru ca acesta din urmă să-si recupereze creanța.

Trebuie reținut faptul că această formă de executare silită indirectă se realizează prin vanzarea la licitație a bunurilor imobile deținute de debitor prin intermediul unui executor judecătoresc.

Când se poate solicita executarea silită imobiliară?

Răspunsul la această întrebare este prevăzut de art. 813 Cod proc. civ.  care prevede că: în cazul titlurilor executorii privitoare la creanțe a căror valoare nu depășește 10.000 lei, vânzarea bunurilor imobile ale debitorului poate fi făcută numai dacă acesta nu are alte bunuri urmăribile sau dacă are bunuri urmăribile, dar nu pot fi valorificate.

Cu toate acestea, este bine de știut că: refuzul nejustificat al debitorului de a furniza executorului judecătoresc informațiile, lămuririle și dovezile necesare, precum și furnizarea cu rea-credință de informații incomplete în legătură cu existența și valoarea unor bunuri mobile ori a unor venituri de natură a fi valorificate în vederea acoperirii integrale a creanței permit declanșarea urmăririi silite imobiliare chiar dacă valoarea creanței nu depășește 10.000 lei. 

Pentru a evita o executare silită imobiliară abuziva din partea creditorului trebuie să știți că executorul judecătoresc are o serie de obligații prevăzute în mod expres de lege care, în cazul unei executării necorespunzătore, pot duce la anularea întregii executări silite și astfel bunul imobil al dumneavoastră nu va fi vândut la licitație.

Care este principala obligație a executorului?

 

Notificarea debitorului prin care i se comunica încheirea de încuviințare a executării silite împreună cu o copie certificată de executor pentru conformitate cu originalul a titlului executoriu precum și o cerere prin care i se solicită documentele imobilului.

 

Se poate contesta somația imobiliară? Care este termenul de contestare?

Somația imobiliara prin care sunteți notificat cu privire la începerea executării silite imobiliare poate fi contestată într-un termen de 15 zile de la momentul comunicării.

Acesta este termenul în care debitorul TREBUIE să conteste executarea silită astfel încât o eventuală încercare din partea executorul de scoatere la vânzare a imobilului să poată fi oprită.

Astfel că, pe langa celelalte aspecte înserate in contestația la executare, trebuie să aveți în vedere și instituția suspendării executării silite conform art. 718 Cod proc. civ.

Care sunt bunurile ce pot face obiectul executării imobiliare?

  • bunurile imobile;
  • dreptul de uzufruct asupra unui imobil;
  • dreptul de superficie;
  • dreptul de servitute, valabil doar impreună cu fondul dominant căruia îi profită;
  • bunurile accesorii urmărite condiționat.

 

Pot fi urmărite bunurile imobile aflate în coproprietate?

 

Creditorul unui debitor ce deține bunul în coporietate sau în devălmășie nu poate urmări partea acestuia din aceste imobile, ci vor trebui să ceară mai întâi partajul acestora.

De reținut este că până la soluționarea partajului, prin hotărâre rămasă definitivă, urmărirea imobilului este de drept suspendată.

Însă, în cazul în care dreptul de proprietate este neindoielnic stabilit printr-un act juridic în urma căruia se prevede o fracție a acestui drept de proprietate, nu mai este necesară solicitarea acestuia de efectuare a partajului și astfel poate solicita direct executarea fracției din dreptul de proprietate a debitorului.

Cum se realizează vânzarea bunului?

 

Următorul pas în procedura de executare este reprezentat de evaluarea imobilului urmărit și comunicarea acesteia părtilor. Mai apoi, după ce a fost stabilit prețul, în termen de 5 zile, executorul intocmeste procesul-verbal de vânzare a imobilului. Termenul stabilit prin acesta nu poate fi mai scurt de 20 de zile si mai lung de 40 de zile.

Vânzarea la licitație se face in mod public. Participarea la aceasta este posibila în urma depunerii unei cauțiuni de 10% din suma de începere a licitației la Trezoreria Statului sau la oricare instituție bancară, până la termenul limită de vânzare.

Executorul oferă spre vânzare imobilul prin trei anunțuri succesive, iar vânzarea se poate realiza chiar în cazul în care o singură persoana se prezintă la licitație și oferă prețul stabilit.

În cazul în care nu este oferită cel puțin suma la care imobilul a fost evaluat, vânzarea se va amâna un termen de cel mult 30 de zile, la care prețul va reprezenta 75% din cel înitial. Dacă nici la aceasta imobilul nu a fost adjudecat, atunci, la cererea expresă a creditorului, executorul judecătoresc stabilește o noua licitație. În această ultimă situație, prețul minim va reprezenta 50% din cel inițial.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate