You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Contestatie la executare 2019

Bogdan Palade
Bogdan Palade

contestatie la executare 2019

avocat Bucuresti

Practica judecatoreasca favorabila debitorilor in dosare de contestatii la executare silita impotriva firmelor de recuperari creante:

Analizând cererea formulată, prin prisma susținerilor părților, raportat la dispozițiile legale incidente în cauză și probatoriul administrat, instanța reține următoarele:

Contestatoarea din prezenta cauză a încheiat cu B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A. contractul de credit nr….. 14.08.2008 (f. 65-70), prin care a contractat un împrumut în cuantum de 19.700 lei, cu obligația restituirii creditului într-o perioadă de 120 luni.

La data de 02.04.2014, creditoarea – Groupe Societe Generale S.A. a încheiat cu S.C. …. S.A. un contract de cesiune de creanțe, nr….. prin care a fost cedată creanță (f. 60), iar, ulterior, S.C. …. RO S.A. a cedat, la rândul său, creanța, la aceeași dată, către Agio Wierzytelnosci Plus Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamkniety – intimata din prezenta cauză (f. 61).

Așadar, creanța deținută împotriva contestatoarei a ajuns la intimata din prezenta cauză, iar aceasta, la data de 15.01.2016, a formulat cerere de executare silită împotriva debitoarei, cerere înregistrată la Biroul Executorului Judecătoresc …., unde s-a format dosarul de executare nr….. (f. 53).

Creditoarea – intimată s-a adresat Judecătoriei Sector 3 București pentru învestirea cu formulă executorie a contractului de credit nr. ….14.08.2008, astfel că, prin încheierea din data de 10.11.2015, cererea a fost admisă (f. 63).

Prin încheierea din data de 15.01.2016, executorul judecătoresc a dispus încuviințarea executării silite formulată de către creditoarea intimată, împotriva debitoarei contestatoarei, în conformitate cu titlul executoriu constând în contract de credit nr…. din data de 14.08.2009, învestit cu formulă executorie.

De asemenea, executorul judecătoresc a întocmit înștiințarea către debitoare cu privire Ia declanșarea procedurii de executare silită, somație mobiliară, adrese înființare poprire, încheiere stabilire cheltuieli de executare.

Așadar, în termenul legal prevăzut de art. 715 alin. I C. proc.civ., cum instanța a reținut prin încheierea din data de 06.06.2019, se contestă executarea silită începută în dosarul de executare nr. …. al Biroului Executorului Judecătoresc ….

În ceea ce privește prescripția dreptului de a obține executarea silită, instanța reține că, potrivit art. 6 alin. 4 Cod civil și art. 201 din Legea nr. 71/2011, „Prescripțiile extinctive începute și neîmplinite la data intrării în vigoare a legii noi sunt în întregime supuse dispozițiilor legale care le-au instituit.”

Potrivit art. 7 alin. I din Decretul nr. 167/1958, „Prescripția începe să curgă de la data când se naște dreptul la acțiune sau dreptul de a cere executarea silită.”

Conform contractului de credit încheiat la data de 14.08.2009, contestatoarea s-a obligat să achite suma de rambursat, respectiv suma de 19.700 lei, într-un număr de 120 luni, iar, potrivit graficului de rambursare, ultima rată trebuia achitată la data de 14.08.2019.

Însă, potrivit adresei nr…..21.06.2019, comunicată de BRD – GSG S.A. (f. 163), rezultă că data ultimei decontări pe contul de credit a fost la 24.01.2011, iar scadența anticipată a fost declarată la data de 14.03.2012.

Potrivit art. 7.1 din contract (f. 67), banca este în drept să solicite rambursarea imediată a creditului pentru nerambursarea la scadență a ratelor și/sau neplata dobânzilor, comisioanelor și a celorlalte cheltuieli care derivă din contract.

De asemenea, la art. 7.4 din contract, se arată că, în situațiile prev. la art. 7. l, creditul poate fi declarat scadent anticipat, banca fiind în drept să solicite de îndată rambursarea integrală a acestuia și dobânzile calculate și să procedeze la recuperarea creanțelor sale prin orice mijloace prevăzute de lege.

Așadar, pentru neachitarea unei singure rate sau pentru nerespectarea altor obligații contractuale, creditorul avea dreptul de a declara scadența anticipată și de a solicita împrumutatului rambursarea integrală a întregului credit și a dobânzilor aferente acestuia, ceea ce a și făcut.

Astfel cum mai sus s-a reținut, ultima plată efectuată de către contestatoare a fost la 24.01.2011, iar, la data de 14.03.2012, a fost declarată scadența anticipată, pentru ca, abia la data de 15.01.2016, să se formuleze cererea de executarea silită.

Revenind la prescripția dreptului de a cere executarea silită, se au în vedere disp. art. 6 din Decretul nr. 167/1958, ce stabilesc că dreptul de a cere executarea silită în temeiul oricărui titlu executor se prescrie prin împlinirea unui termen de 3 ani. De altfel, și dispozițiile art. 706 din Codul de procedură civilă (cel care reglementează prescripția dreptului de a cere executarea silită după acel moment) statuează același termen.

Mai important, art. 12 din Decret stabilește că, în cazul când un debitor este obligat la prestațiuni succesive, dreptul la acțiune cu privire Ia fiecare din aceste prestațiuni se stinge printr-o prescripție deosebită.

Trebuie remarcat faptul că declararea scadenței anticipate schimbă regula curgerii separate a unui termen de prescripție pentru fiecare rată în parte doar pentru viitor, nu și pentru trecut. Mai exact, odată ce a declarat scadența anticipată, creditoarea nu mai poate pretinde aplicarea acestei reguli pentru viitor, in sensul în care, dacă o rată ar fi scadentă peste câțiva ani, este considerată scadentă imedia  termenul de prescripție începând și el să curgă

În speță, deoarece scadența anticipată a fost declarată la 14.03.2012, de la această dată s-a născut dreptul la acțiune privind executarea silită în favoarea creditoarei, pentru întreg debitul restant, aceasta având dreptul, dar și obligația de a sesiza organele competente pentru executarea obligațiilor.

Așa fiind, termenul de prescripție de 3 ani s-a împlinit la data de 14.03.2015 și, constatând că cererea de executare silită a fost înregistrată la data de 15.01.2016 (f. 53), se va admite contestația la executare, fiind prescris dreptul de a cere executarea silită a titlului executoriu reprezentat de contractul de credit nr….. din data de 14.08.2009.

Pe cale de consecință, în baza disp. art. 712 alin. 1 C. proc. civ., instanța va anula actele de executare silită efectuate în dosarul execuțional nr…. al Biroului executorului judecătoresc…., inclusiv încheierea din data de 10.11.2015 pronunțată de Judecătoria Sector 3 București în dosarul nr…. și dispune încetarea executării silite în acest dosar.

Față de cele reținute mai sus, instanța apreciază că nu se mai impune analizarea și a celorlalte motive invocate de către contestatoare, întrucât acest demers ar deveni inutil.

În continuare, raportat la capătul de cerere privind întoarcerea executării silite, instanța reține că dispozițiile art. 722 alin. 1 C.proc.civ. stabilesc faptul că, în cazul în cazul în care se desființează titlul executoriu sau executarea silită, cel interesat are dreptul la întoarcerea executării, prin restabilirea situației anterioare acesteia, instanța putând dispune această măsură și prin aceeași hotărâre (art. 723 alin. l). Prin urmare, față de dezlegarea dată primului capăt de cerere, va dispune întoarcerea executării pentru suma totală de 11.281,00 lei.

Totodată, instanța, în baza disp. art. 45 alin. I lit. f din O.U.G. nr. 80/2013, va dispune restituirea către contestatoare a taxei judiciare de timbru în cuantum de 1.050,00 lei, achitată de către aceasta în prezentul dosar, cu chitanța seria …. nr……, emisă de Municipiul …, Direcția Economică – Impozite și Taxe, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.

Referitor la capătul de cerere privind obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată, instanța reține, totodată, că, potrivit art. 453 C.proc.civ., partea care pierde procesul va fi obligată, la cererea părții care a câștigat, să îi plătească acesteia cheltuieli de judecată, iar, când cererea a fost admisă numai în parte, judecătorii vor stabili măsura în care fiecare dintre părti poate fi obligată la plata cheltuielilor de judecată, iar, conform art. 452 C.proc.civ., partea care pretinde cheltuieli de judecată trebuie să facă dovada existenței și întinderii lor, cel mai târziu la data închiderii dezbaterilor asupra fondului cauzei.

Având în vedere că se reține culpa procesuală a intimatei în declanșarea prezentului litigiu, instanță urmează a o obliga pe aceasta la plata către contestatoare a sumei totale de 2.500,00 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu avocat.

Potrivit disp. art. 720 alin. 4 C.proc.civ., prezenta hotărâre, rămasă definitivă, va fi comunicată, din oficiu și de îndată, și Biroului Executorului Judecătoresc ….

Văzând și disp. art. 651 alin. 4 C.proc.civ.,

PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII, HOTĂRĂȘTE:

Admite contestația la executare formulată de către contestatoarea ……, cu domiciliul procesual ales la CI Bogdan Palade, în mun.

București, str. Ițcani nr. 20, et. 1, ap. 4, sector 2, în contradictoriu cu intimata S.C. AGIO

WIERZYTELNOSCI PLUS NIESTANARYYOWANY FUNDUSZ INWESYCYJNY ZAMKNIETY, cu sediul procesual ales în mun. București, str. Învingătorilor nr. 24, et. 5, sector 3 (persoana însărcinată cu primirea corespondenței fiind av. ….) și, în consecință:

Anulează actele de executare silită efectuate în dosarul execuțional nr….al Biroului executorului judecătoresc …., inclusiv încheierea din data de 10.11.2015 pronunțată de Judecătoria Sector 3 București în dosarul nr. …. și dispune încetarea executării silite în acest dosar.

Dispune întoarcerea executării pentru suma totală de 11.281       lei.

În baza disp. art. 45 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 80/2013, dispune restituirea către contestatoare a taxei judiciare de timbru în cuantum de 1.050,00 lei, achitată de către aceasta în prezentul dosar, cu chitanța seria …. nr. …. emisă de Municipiul …., Direcția Economică – Impozite și Taxe, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.

Obligă intimata la plata către contestatoare a sumei de 2.500,00 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată.

Prezenta hotărâre, rămasă definitivă. va fi comunicată, din oficiu și de îndată, și executorului judecătoresc.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Judecătoria …

Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei în data de 05.09.2019.

 

 

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate