You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Contestatie la executare poprire

Bogdan Palade
Bogdan Palade

contestatie la executare poprire

avocat specializat in anularea executarii silite Bucuresti:

Practica judiciara favorabila consumatorului:

JUDECĂTORIA SIGHETU MARMAHEI

Dosar nr…..

SENTINȚA CIVILĂnr. ….

Pe rol fiind judecarea contestației la executare formulată de contestatoarea ….. în contradictoriu cu intimații Secapital SARL prin mandatar Kruk România și Investcapital LTD prin mandatar Kruk România SRL.

JUDECĂTORIA

Prin contestația la executare înregistrată sub dosar nr ……la data de 7 martie 2018, contestatoarea …. a formulat în contradictoriu cu intimatul Secapital S.a.R.L. contestație la executare privind dosarul execuțional nr. …./2015 al Biroului Executorului Judecătoresc Asociați Herlea Romulus Nicolae și Prodea Ioan Adrian solicitând:

-Anularea tuturor actelor și a formelor de executare silită pornite împotriva ei în dosarul execuțional nr. …../2015 al BEJ Asociați Herlea Romulus-Nicolae și Prodea Ioan-Adrian în principal ca fiind prescrise, iar în subsidiar ca nelegale și neîntemeiate;

– Constatarea nulității absolute a clauzelor care vor fi indicate din titlul executoriu reprezentat de contractul de credit nr. ….din …..2004, constatarea întinderii reale și corecte a debitului, având în vedere plățile efectuate de contestator și nelegalitatea sumelor percepute în baza clauzelor contractuale abuzive.

-Cenzurarea cheltuielilor de executare pretinse de executorul judecătoresc întrucât sunt disproporționate față de actele și lucrările de executare efectuate în dosarul execuțional nr. ….2015

-Obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată, reprezentând onorariul de avocat și alte cheltuieli

In fapt, la data de …….2004 a încheiat Convenția de credit nr…… prin care a împrumutat o sumă de bani.

La vremea respectivă, contestatoarea a achitat sumele de bani pe care le datora creditoarei sale inițiale, însă nu știe din ce motive ar mai fi rămas vreun debit restant, debit care a fost cesionat către e altă persoană, fără ca debitoarei să-i fie notificat faptul că ar mai datora vreo sumă de bani și/sau că respectiva creanță a fost cesionată către o alta persoană și care ar fi aceea.

În urmă cu câteva zile a primit din partea BEJ Asociați Herlea Romulus-Nic01ae și Prodea Ioan-Adrian un plic în interiorul căruia se afla un înscris prin care i se aducea la cunoștință că îi datorează intimatei suma de 24.709,99 lei din care 2.912,51 Iei onorariu și Cheltuieli de executare.

Având în vedere art. 713 Cpc, potrivit căruia în cazul în care executarea silită se face în temeiul unui alt titlu executoriu decât o hotărâre judecătorească, se. pot invoca în contestația la executare și motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului guprins în titlul executoriu, numai dacă legea nu prevede în legătura cu acel titlu executoriu o cale procesuală specifică pentru desființarea lui, precizează că prin „cale procesuală specifica de desființare” aceasta trebuie să fi fost accesibilă părții care formulează contestația la executare, ceea ce nu este cazul în speța prezentă. In schimb, acțiunea în anulare avută la îndemâna de părțile unui act juridic autentificat de notar și care este titlu executoriu nu are semnificația unei căi procesuale specifice de desființare ori acțiunea în anulare a unei convenții de credit. Aceasta deoarece acțiunea în anulare, ca mijloc procesual pentru protecția dreptului subiectiv, este generală, pe când alin.2 al art. 712 face trimitere la o cale procesuală specifică de desființare a titlului executoriu.

Consideră că executarea începută și continuată împotriva ei este nelegală pentru următoarele aspecte:

Invocă lipsa calității de reprezentant al SECAPITAL S.A.R.L. prin mandatar Kruk România SRL în urma deciziei ICCJ nr.9 din 4 aprilie 2016 data de completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept.

La admiterea excepției prescripției dreptului de a obține executarea silita a contestatoarei, potrivit art. 6 din Decretul 167 din 1958 „Dreptul de a cere executarea silită în temeiul oricând litiu executor se prescrie prin împlinirea unui termen de 3 ani, iar în raporturile dintre organizațiile socialiste, de un an”, iar potrivit art. 18 din același act normativ instanța are obligația să cerceteze din oficiu împlinirea prescripției și constatarea stingerii dreptului material la acțiune.

Precizează că ultima plată efectuată către creditor în temeiul contractului de credit în discuție a fost cel mai târziu la sfârșitul anului 2010. Astfel, de la acel moment a început să curgă termenul de prescripție în ceea ce privește posibilitatea Creditoarei de a-și recupera posibila creanță, termen de prescripție care s-a împlinit cel mai târziul la 31.12.2013.

De la împlinirea termenului de prescripție dreptul creditoarei de a-și recupera creanța pe calea forței coercitive a statului a încetat, astfel că eventuala obligație a contestatoarei a devenit una naturală, care nu mai poate fi adusă la îndeplinire pe calea unei executări silite.

Potrivit art. 7 din Decretul 167 din 1958, prescripția începe să curgă de la data când se naște dreptul de acțiune sau dreptul de a cere executarea silită.

Solicită a se observa că în prezenta cauză, prescripția a început să curgă de la data de 31.12.2010, când s-a efectuat ultima plată. Prin urmare, termenul de 3 ani, prevăzut de lege, pentru realizarea dreptului pe calea unei executări silite s-a împlinit la data de 31.12.2013.

Potrivit art. 6 alin. (4) C.civ. si art. 201 din Legea nr. 71/2011 se prevede că și prescripțiile extinctive începute și neîmplinite la data intrării în vigoare a legii noi sunt în întregime supuse dispozițiilor legale care le-au instituit. Pe cale de consecință, în speța de față sunt incidente prevederile Decretului 167 din 1958.

Prezenta cauză nu se află în niciuna dintre cauzele prevăzute de art. 13 si urm. din Decretul 167 din 1958, referitoare la suspendarea cursului prescripției extinctive, motiv pentru care sunt pe deplin îndreptățiți să susțină faptul că dreptul creditoarei de a solicita executarea silită s-a prescris la data de 31.12.2013.

Executarea silită nu a fost efectuată de organul competent potrivit legii.

Având în vedere că cererea de executare silită a fost depusă după februarie 2014, în speță sunt aplicabile regulile prevăzute de Noul Cod de procedura civilă (in continuare CPC) în ceea ce privește competența organului de executare.

Potrivit. Art. 652 alin. I lit. b CPC, pentru executarea silită mobiliară este competent executorul judecătoresc din circumscripția Curții de apel pe raza căreia își are domiciliul debitorul la data demarării executării silite.

Subsecvent, admiterea contestației la titlu, după constatarea caracterului abuziv al clauzelor criticate de contestatoare va presupune automat admiterea contestației la executare propriuzisa, întrucât se va fi dovedit că procedura de executare silită îndreptată împotriva bunurilor contestatoarei are ca fundament o creanță care nu are caracter cert.

Potrivit legislației în materie, creditorul și, după caz, intermediarul de credit sunt ținuți să furnizeze consumatorului informațiile necesare care să îi permită să compare mai multe oferte, pentru a putea lua o decizie informată cu privire la alegerea partenerului contractual. Această obligație se consideră îndeplinită dacă profesionistul furnizează consumatorului formularul „Informații standard la nivel european privind creditul pentru consumatori” [art. 11 alin. (4) OUG 501.

Pentru aceste considerente, invocă următoarele clauze din contractul de credit nr……din …..2004 ca fiind abuzive și a căror constatare a nulității absolute o solicită.

  1. In legătura cu cenzurarea cheltuielilor de executare:

Onorariul executorului judecătoresc este exagerat și nejustificat și a fost stabilit în mod nelegal. Potrivit Anexei la Hotărârea nr. 2/2007 privind completarea Statului Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești, Legii nr. 188/2000 si Ordinului nr. 2550/2006, onorariile minimale și maximale pentru serviciile prestate de executării judecătorești în cazul notificării și comunicării actelor de procedura sunt cuprinse între 20 și 400 de lei.

Onorariul executorului judecătoresc este disproporționat în raport de volumul de muncă depus de acesta, activitatea acestuia constând în emiterea unei somații și a unei încheieri privind încuviințarea executării silite și de stabilire a cheltuielilor de executare.

Onorariul executorului judecătoresc, deși se stabilește în mod liber de aceasta, trebuie să se raporteze la cheltuielile efectuate, efortul intelectual, complexitatea și valoarea actului si răspunderea executorului judecătoresc pentru actul îndeplinit însă toate acestea trebuie apreciate până la limita maximă stabilita de lege.

De asemenea, cheltuielile de executare trebuie să fie oportune și justificate. Din înscrisurile existente la dosarul de executare nu rezultă pentru ce au fost efectuate aceste cheltuieli și nici dacă avansarea lor a fost într-adevăr necesară.

Așadar consideră că aceste cheltuieli au fost stabilite în mod abuziv și la o valoare clar excesivă și că la acel moment se impune micșorarea acestor cheltuieli conform dispozițiilor legale în vigoare

In drept, își întemeiază prezenta cerere pe dispozițiile art. 712 si urm. Cod proc civila si celelalte texte indicate in cuprinsul prezentei.

Cererea a fost timbrată cu taxă timbru de 1000 lei.

Intimata Secapital S.a.R.L. a formulat întâmpinare prin care solicită respingerea ca nelegală si neîntemeiata.

Încercările  de a oferi consiliere și posibilitatea rambursării creanței în mai multe rate avantajoase au fost ignorate de către contestator, motiv pentru care s-au început formalitățile de executare silită prin intermediul BEJ Herlea Romulus Nicolae.

Toate cererile și susținerile debitorului sunt însă neîntemeiate, cu consecința respingerii în totalitate a cererii sale, după cum înțelege să demonstreze în continuare.

Invocă excepția lipsei calității procesuale pasive a creditorului actual.

Contractul a fost încheiat între instituția financiar bancară în calitate de împrumutător și contestator în calitate de împrumutat.

Contractul de cesiune a fost încheiat ulterior, între banca și Secapital S.a.R.L, instituția financiar bancara pierzând calitatea de creditor în contractul de credit, în poziția sa contractuală substituindu-se cesionarul. Ulterior, a fost încheiat un nou contract de cesiune între Secapital S.a.R.L și InvestCapital LTD.

Conform codului civil, cesiune de creanță (art. 1566-1586 NCC) este o convenție, un contract consensual, valabil încheiat de la momentul realizării acordului de voința între părțile contractante.

Ca efect al cesiunii, creanța cedentului asupra debitorului cedat se transferă către cesionar. Creanța trece în patrimoniul cesionarului cu toate drepturile pe care i le conferea cedentului. Cesionarul devine creditor în locul cedentului, preluându-i toate drepturile.

In prezenta cauza, contestatorul în mod eronat a introdus contestația la executare împotriva intimatei,atâta vreme cât cesionarul actual al contractului este InvestCapital LTD.

Concluzionând asupra tuturor celor precizate prin prezenta întâmpinare, solicită a se constata nelegalitatea și netemeinicia contestației la executare formulată de contestator și pe cale de consecința să se respingă acțiunea, cu atât mai mult cu cat contestatorul nu invocă și nu probează în niciun fel nelegalitatea actelor de executare.

În cazul în care înțelege să admită cererea contestatorului în parte sau în totalitate și dispune restituirea de către contestatoare către acesta a anumitor sume de bani constând în cheltuieli de judecată sau sume poprite pe care le vor avea obligația să le restituie, să se pună în vedere acestuia să-i comunice următoarele date, în vederea efectuării viramentelor necesare sau pentru a lua legătura cu acesta; în cazul în care întâmpină dificultăți privind aceste viramente: cont bancar, număr de telefon, adresa e-mail.

De asemenea, a solicitat instanței, ca în cazul admiterii acțiunii și obligării contestatoarei la plata unor sume de bani cu titlu de cheltuieli de judecată către stat (taxa judiciara de timbru, ajutor public judiciar, amenzi judiciare etc) să se indice cu exactitate contul bancar și instituția, administrativ teritorială, în vederea efectuării viramentelor necesare deoarece întâmpină dificultăți identificarea beneficiarului acestor viramente.

In drept, își întemeiază prezenta cerere pe dispozițiile art. 205 NCPC, Legea nr. 193/20()(), orice alte dispoziții menționate în cadrul întâmpinării.

La. data de 17 aprilie 2018, contestatoarea a chemat în judecată Investcapital LTD, susținând acțiunea în contradictoriu și cu această intimată.

Din actele de Ia dosar instanța reține următoarele:

Între SC VOLSKBANK ROMÂNIA SA, în calitate de banca și contestatoarea …. în calitate de împrumutat, a fost încheiat Contractul nr. ….din …..2012 prin cąre banca i-a acordat acesteia din urmă un împrumut.

Instituția financiar bancară a declarat creditul scadent anticipat întrucât debitoarea a încetat să mai achite ratele și ulterior a cesionat întreaga creanță către SECAPITAL S.a.R.L.

In data de 07.12.2017 a fost încheiat contractul de cesiune între Secapital S.a.R.L. și InvestCapital LTD (InvestCapital Malta LTD),

Deoarece nu s-a ajuns la un acord între părți, creditorul a început formalitățile de executare silită prin intermediul BEJ Herlea Romulus Nicolae.

Având în vedere excepțiile invocate, instanța le va  analiza în ordine consecințelor pe care acestea le au.

Astfel, s-au invocat excepția lipsei calității de reprezentant, excepția prescripției, excepția lipsei calității procesuale pasive a creditorului actual, dar instanța va analiza cu prioritate competența organului de executare de a efectua executarea silită.

Potrivit art. 652 alin. I lit. b CPC, în cazul urmăririi silite a bunurilor mobile și al executării silite directe mobiliare, executorul judecătoresc din circumscripția curții de apel unde se află domiciliul ori, după caz, sediul debitorului, sau din circumscripția curții de apel unde se află bunurile; în cazul în care domiciliul sau, după caz, sediul debitorului se află în străinătate, este competent oricare executor judecătoresc;

Alin. 5 al aceluiași art. prevede că nerespectarea dispozițiilor prezentului articol atrage nulitatea necondiționată a actelor de procedură efectuate.

De asemenea, art. 651 CPC prevede că instanța de executare este instanța în circumscripția căreia se află, la data sesizării organului de executare, domiciliul debitorului.

Potrivit actelor din dosarul nr. …./2015 al Biroului Executorului Judecătoresc Asociați Herlea Romulus Nicolae și Prodea Ioan Adrian, cererea de executare silită a fost formulată la data de 29 aprilie 2015, fila 59.

Potrivit copiei CI, fila 10, contestatoarea are domiciliul în …….. Jud. Maramureș, localitate care se află în circumscripția Judecătoriei Sighetu Marmației, Curtea de Apel Cluj.

Executarea silită a fost începută de Biroului Executorului Judecătoresc Asociați Herlea Romulus Nicolae și Prodea Ioan Adrian, din circumscripția Curții de Apel Alba-Iulia, iar încheierea de încuviințare a executării silite a fost pronunțată de Judecatoria Hunedoara.

Fără o minimă verificare a competenței sale, Biroul Executorului Judecătoresc Asociați Herlea Romulus Nicolae și Prodea Ioan Adrian a început executarea silită împotriva contestatoarei, deși aceasta, ca debitor, avea domiciliul în raza altei Curți de Apel, astfel că raportat faptul că toate actele de executare silită din dosar execuțional nr……/2015 sunt încheiate cu încălcarea dispozițiilor legale care atrag nulitatea absolută, instanța, în temeiul dispozițiilor art. 712 raportat Ia art. 652 alin. 5 NCPC va admite contestația și va dispune anularea tuturor formelor de executare silită.

Obligă intimata la plata către contestatoare a cheltuielilor de judecată în cuantum de 2.500 lei, reprezentând taxă timbru și onorariu avocațial.

PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂȘTE:

Admite contestația la executare înaintată de contestatoarea …… jud. Maramureș, cu domiciliul procesual ales la sediul Cabinetului de Avocat Bogdan Palade, din București, str. Itcani, nr. 20, et. I, ap. 4, sector 2, în contradictoriu cu Secapital S.a.R.L. societate înmatriculată în Luxemburg, înregistrată în Registrul Comerțului și al Companiilor la secțiunea B, sub nr. 108305, având sediul social ales la sediul S.C. Kruk România SRL din București, Splaiul Unirii, nr. 165, clădirea TN Offices2, subsol, parter și et. 7,8,9, sector 3 și InvestCapital Ian cu sediul în The Hub, Triq Sant Andrija, San Gwann, SGN 1612, Malta prin mandatar Kruk România SRL, cu sediul în București, Splaiul Unirii, nr. 165, clădirea TN Offices 2, et. 7-9, subsol și parter, sector 3, CUI 21114156, J40/3301/2007 și în consecință:

Dispune anularea tuturor formelor de executare silita efectuate in dosarul nr….

Obliga intimata la plata cheltuielilor de judecata in cuantum de 2500 lei.

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate