You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Contestatie la executare silita poprire

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Contestatie la executare silita poprire.

Judecatoria Sector 4 Bucuresti, la 24.10.2018 a dispus urmatoarea solutie, intr-o contestatie la executare impotriva unei popriri abuzive:

Solutia pe scurt: Respinge excepţia tardivităţii invocată de intimata prin întâmpinare, ca neîntemeiată. Admite contestaţia la executare. Anulează executarea silită şi toate actele de executare efectuate de SCPEJ Ochian Doru Cătălin şi Neneci Alexandru în dosarul de executare nr……/2018. Anulează încheierea de încuviinţare a executării silite din data de 23.05.2018, pronunţată de Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti în dosarul nr….. Admite capătul de cerere privind întoarcerea executării silite şi obligă intimata la plata către contestator a sumei de 4360 lei, reprezentând sumele virate în contul executorului judecătoresc în dosarul de executare…../2018. Obligă intimata la plata către contestator a cheltuielilor de judecată în cuantum de 2000 lei, reprezentând contravaloare cheltuieli privind asistenţa juridică. Obligă intimata la plata către contestator a sumei de 50 lei, reprezentând contravaloarea taxei de timbru aferentă capătului de cerere privind întoarcerea executării silite. Respinge ca neîntemeiată cererea contestatorului privind obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată, constând în contravaloare taxă de timbru aferentă contestaţiei la executare. Obligă contestatorul, la plata în favoarea SCPEJ Ochian Doru Cătălin şi Neneci Alexandru a sumei de 143,99 lei, reprezentând contravaloarea cheltuielilor eferente fotocopierii dosarului de executare nr…../2018. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare, care se va depune la Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti, cu privire la solutia privind contesta?ia la executare si întoarcerea executării. Pronunţată, azi, 24.10.2018, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei.

Intrebare client: Care au fost argumentele ce au condus instanta la pronuntarea unei astfel de solutii?
Raspuns avocat: In principal, instanta a anulat intrucat a intervenit precriptia.

Argumentele au fost urmatoarele:
– Înțeleg să invoc excepția prescipției dreptului material la acțiune al intimatei în ceea ce privește posibilitatea sa de a-și recupera presupusa creanță pe calea executării silite
– Potrivit art. 2500 C.civ., dreptul material la acţiune, se stinge prin prescripţie, dacă nu a fost exercitat în termenul stabilit de lege. Prin drept la acțiune se înțelege dreptul de a constânge o persoană, cu ajutorul forței publice, printre altele, să execute o anumită prestație.
– În prezenta cauză, dreptul la acțiune al intimatei reprezenta posibilitatea acesteia de a-și recupera presupusa creanță pe calea executării silite.
– Cum în cauză este vorba de o obligație contractuală, termenul de prescripție este cel general, de 3 ani, iar acest drept a început să curgă de la momentul la care obligația subsemnatului a devenit exigibilă, adică de la trecerea unei perioade de 3 luni de la data efectuării ultimei plăți de către subsemnatul.
– Precizez că ultima plată efectuată către creditor în temeiul contractului de credit în discuție a fost cel mai tarziu la sfârșitul anului 2012. Astfel, de la acel moment a început să curgă termenul de prescripție în ceea ce privește posibilitatea creditoarei de a-și recupera posibila creanță, termen de prescripție care s-a împlinit cel mai tarziul la 31.12.2015.
– De asemenea, în speță nu este incident niciun caz de suspendare a prescripției extictive (art. 2521 C.civ), sau de întrerupere a tremenului de prescipție (art. 2537 C. civ)
– Date fiind aceste argumente, vă rog să constatați intervenirea prescipției în ceea ce privește dreptul la acțiune al creditoarei pentru realizarea creanșei sale și pe cale de consecință anularea executării silite începută împotriva subsemnatului
– Consider că cesiunea de creanță care se susține că a avut loc, îmi este inopozabilă, deoarece nu mi s-a comunicat această operațiune juridică
– Potrivit art. 1578 C. civ. , debitorul are obligația de a plăti cesionarului doar din momentul în care cesiunea îi este comunicată într-una din modalitățile prevăzute de textul de lege, iar cesiunea nu produce efecte față de debitor dacă nu i se comunică în scris întervenirea acesteia.
– Precizez că nu mi-a fost comunicată niciodată, în niciun fel intervenirea cesiunii cu privire la contractul încheiat de subsemnatul

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate