You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Contestatie la executare silita poprire

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Contestatie la executare silita poprire. Jurisprudenta Judecatoria Sector 2 Bucuresti.

Excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune. Obligaţia instanţei de a
verifica dacă s-a întrerupt cursul termenului de prescripţie. Nulitatea dovezii de
înmânare a notificării.
Instanța reţine că Notificarea nr. ../…2015 emisă de B.E.J. A. M. a fost transmisă
pârâtei conform înscrisurilor aflate la filele 95-96 din dosar, respectiv conform procesului
verbal de înmânare purtând ștampila poştală din data de 03.02.2015.
Totodată, în conținutul procesului verbal de înmânare a notificării este înscrisa
mențiunea comunicării, prin afișare, a notificării la adresa din București, str. .. nr. .., et.
parter, sector 2, fără a fi indicat şi numărul apartamentului.
Or, domiciliul complet al pârâtei este cel din București, str., nr. .., et. parter, ap.1,
sector 2 (menționat inclusiv în adresa emisă de B.N.P.A. D. M. D. şi M. A. M. către C.-E.
Bank S.A. – f. 181 din dosarul notarial) şi nu cel indicat în actul de comunicare al notificării.
Operator de date cu caracter personal nr. 2891
Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Legii nr. 677/2011. Persoanele cărora
li se adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a
proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Legea nr. 677/2011 şi cu
respectarea art. 71-74 C.civ
148
În conformitate cu prevederile art. 164 alin. 1 lit. c C.p.civ., dovada de înmânare a
citaţiei sau a altui act de procedură ori, după caz, procesul-verbal va cuprinde numele şi
prenumele sau denumirea, după caz, şi domiciliul ori sediul destinatarului, cu arătarea
numărului etajului, apartamentului sau camerei, dacă cel citat locuieşte într-o clădire cu mai
multe etaje ori apartamente sau în hotel, precum şi dacă actul de procedură a fost înmânat la
locuinţa sa, depus în cutia poştală ori afişat pe uşa locuinţei, iar potrivit art. 164 alin. 3
C.p.civ., cerinţele de la alin. (1) lit. a), c), d), e) şi f) sunt prevăzute sub sancţiunea nulităţii.
Prin urmare, având în vedere cele mai sus menționate, instanța constată că
Notificarea nr. ../….2015 nu a fost comunicată pârâtei cu îndeplinirea cerințelor legale, astfel
că susținerile reclamantului referitoare la întreruperea cursului prescripției extinctive nu pot
fi reținute ca fiind întemeiate.

Analizând actele şi lucrările cauzei, instanţa reţine următoarele:
La data de …2011 a decedat defunctul C.R., iar, în calitate de moștenitori ai acestuia
au rămas C.D. – în calitate de frate, cu o cotă de 1/3 din masa succesorala -, C.A. – în calitate
de nepoata de frate predecedat, cu o cota de 1/3 din masa succesorala -, precum şi C. V.P. – în
calitate de nepot de frate predecedat, cu o cota de 1/3 din masa succesorala, astfel cum reiese
din certificatul de moștenitor legal nr. ../…2012 emis de B.N.P.A. D. M. D. şi M. A. M. (f. 15-
17).

Prin cererea promovata, reclamantul, în calitate de moștenitor al defunctului, a solicitat
obligarea pârâtei la achitarea sumei de 2.255,76 euro şi a sumei de 25.110 lei, reprezentând
1/3 din sumele de bani pe care aceasta le-a ridicat fără drept din contul autorului lui defunct,
precum şi a dobânzii legale aferenta acestor sume.
În conformitate cu prevederile art. 2517 C.civ., termenul general al prescripției este de
3 ani, dacă legea nu prevede un alt termen, iar potrivit art. 2523 C.civ., prescripţia începe să
curgă de la data când titularul dreptului la acţiune a cunoscut sau, după împrejurări, trebuia să
cunoască naşterea lui.
Reclamantul a invocat răspunderea civilă delictuală reglementată de art. 1349 C.civ. şi
a menționat că prejudiciul a fost produs prin extragerile efectuate de pârâtă din contul
defunctului deschis la C. E. Bank, respectiv suma de 75.331 lei în data de …2011, precum şi
prin extragerile efectuate de pârâta din contul defunctului deschis la B. C., respectiv suma de
6.777 euro, în doua tranşe, la data de …2011 si la data de …2011.
Sumele mai sus indicate sunt evidențiate în extrasele de cont din data de …2012 (f. 10-
14), atașate cererii de chemare în judecata, chiar de reclamant.
Prin urmare, raportat la temeiul de drept al acţiunii judiciare promovate – răspunderea
civilă delictuală a pârâtei -, dreptul la acţiune al reclamantului s-a născut la data când acesta a
cunoscut sau trebuia să cunoască atât paguba ce i-a fost pricinuită cât şi persoana
răspunzătoare de producerea pagubei.
Instanța, având în vedere proba cu înscrisuri administrata – inclusiv, certificatul de
moștenitor indicat mai sus, actele care au stat la baza întocmirii acestuia (care conțin şi
extrase de cont cu privire la sumele solicitate în prezenta cauză), extrasele de cont depuse la
dosar -, reţine că reclamantul a cunoscut sau trebuia să cunoască atât paguba ce i-a fost
pricinuită (diminuarea patrimoniului succesoral al autorului lui prin extragerile efectuate de
pârâta din conturile defunctului) cât şi persoana răspunzătoare de producerea pagubei (pârâta),
la data de 22.03.2012 – data eliberării certificatul de moștenitor legal nr. ../..2012 emis de
B.N.P.A. D. M. D. şi M. A. M..
În cauză, reclamantul a invocat însă Notificarea nr. ../…2015 emisă de B.E.J. A.M.(f.
7) – prin care a solicitat pârâtei restituirea sumelor extrase din conturile bancare ale autorului
defunct, notificare al cărui efect este acela de întrerupere a cursului prescripției extinctive.
Instanța reţine că Notificarea nr. ../…2015 emisă de B.E.J. A. M. a fost transmisă
pârâtei conform înscrisurilor aflate la filele 95-96 din dosar, respectiv conform procesului
verbal de înmânare purtând ștampila poştală din data de 03.02.2015 (f. 95).
Totodată, în conținutul procesului verbal de înmânare a notificării este înscrisa
mențiunea comunicării, prin afișare, a notificării la adresa din București, Str. .. nr. .., et. parter,
sector 2, fără a fi indicat şi numărul apartamentului.
Or, domiciliul complet al pârâtei este cel din București, str., nr. .., et. parter, ap.1,
sector 2 (menționat inclusiv în adresa emisă de B.N.P.A. D. M. D. şi M. A. M. către C.-E.
Bank S.A. – f. 181 din dosarul notarial) şi nu cel indicat în actul de comunicare al notificării.
În conformitate cu prevederile art. 164 alin. 1 lit. c C.p.civ., dovada de înmânare a
citaţiei sau a altui act de procedură ori, după caz, procesul-verbal va cuprinde numele şi
prenumele sau denumirea, după caz, şi domiciliul ori sediul destinatarului, cu arătarea
numărului etajului, apartamentului sau camerei, dacă cel citat locuieşte într-o clădire cu mai
multe etaje ori apartamente sau în hotel, precum şi dacă actul de procedură a fost înmânat la
locuinţa sa, depus în cutia poştală ori afişat pe uşa locuinţei, iar potrivit art. 164 alin. 3
C.p.civ., cerinţele de la alin. (1) lit. a), c), d), e) şi f) sunt prevăzute sub sancţiunea nulităţii.
Prin urmare, având în vedere cele mai sus menționate, instanța constată că Notificarea
nr. ../…02.2015 nu a fost comunicată pârâtei cu îndeplinirea cerințelor legale, astfel că
susținerile reclamantului referitoare la întreruperea cursului prescripției extinctive nu pot fi
reținute ca fiind întemeiate.
Pentru toate considerentele expuse şi având în vedere normele legale indicate, precum
şi probele administrate, raportat la data înregistrării (promovării) acţiunii, …..2015 – data
poştei, instanţa constată că reclamantul a formulat cererea de chemare în judecata cu
nerespectarea termenului legal de trei ani (termenul împlinindu-se la 22.03.2012), astfel că
excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune este întemeiată şi urmează să fie admisă.
În consecinţă, instanța va respinge cererea promovată, ca fiind prescrisă.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate