You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Contestatie la executare

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Pe calea contestatiei la executare silita poti obtine reducerea onorariului executorului judecatoresc.

Practica judecatoreasca favorabila:

JUDECĂTORIA SECTOR 3 BUCUREȘTI

SENTINȚA CIVILĂ NR……

Ședința publică din data de 04.04.2018

Pe rol se află pronunțarea asupra cererii formulate de contestatoarea T.I.  în contradictoriu cu intimatul R.D. având ca obiect contestație la executare.

INSTANȚA

Deliberând asupra cauzei civile de față, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de………., sub nr. …., contestatoarea T.I. a solicitat, în contradictoriu cu intimatul R.D., anularea tuturor formelor de executare silită si a actelor de executare silita emise în dosarul execuțional nr. …… al Biroului Executorului Judecătoresc Oașa George, și anume: încheiere cheltuieli de executare din ……, Adresa înființare poprire către BCR SA din ……, Adresa înființare poprire către ……&Asociații SRL din 22.11.2017, Somația imobiliara din …..; anularea încheierii din 09.11.2017 pronunțată in dosarul nr. ……; suspendarea executării silite pana la soluționarea contestației la executare, precum și acordarea cheltuielilor de judecată.

Analizând întreg materialul probatoriu administrat în cauză, instanța reține următoarele:

În fapt, prin sentința civilă nr……, pronunțată de Judecătoria Sector 3 București în dosarul nr. ….., contestatoarea T.I. a fost obligată la plata către intimatul R.D. a sumei de 151770 lei cu titlu de sultă, în termen de 6 luni, și a sumei de 10500 lei cu titlu de cheltuieli de judecată (f. ….). Hotărârea judecătorească a rămas definitivă prin neapelare la data de 09.06.2017.

Intimatul a formulat cerere de executare silită a creanțelor mai sus indicate împotriva contestatoarei, cererea fiind înregistrată pe rolul B.E.J. Oașă George în data de 24.10.2017, fiind deschis dosarul de executare nr. ……. Executarea silită a fost încuviințată prin încheierea din data de ….., pronunțată de Judecătoria Sector 3 București în dosarul nr. ……

lei prin încheierea din data de 22.11.2017 (8238,01 lei onorariu executor judecătoresc, 292,88 lei cheltuieli necesare desfășurării executării silite conform art. 670 alin. 3 Cod procedură civilă, 20 lei taxă judiciară de timbru, 2500 lei onorariu avocat, 60 lei taxă notare urmărire imobiliară).

Executarea silită a fost realizată prin poprire și prin urmărire silită imobiliară, sens în care a fost comunicată contestatoarei somație imobiliară, iar urmărirea a fost notată în cartea funciară.

Prin încheierea din data de  .01.2018 executorul judecătoresc a stabilit cheltuieli de executare suplimentare în cuantum de 64,90 lei – f. 116 (60 lei taxă notare urmărire imobiliară și 4,90 lei comunicare acte Poșta Română).

Contestatoarea a consemnat la dispoziția executorului judecătoresc debitul urmărit și cheltuieli de executare în 10.01.2018 și 11.01.2018 conform recipiselor de consemnare depuse la dosar (f. 119-121), executarea silită încetând prin încheierea din data de 11.01.2018 (f. 126).

În drept, conform art. 712 alin. 1 Cod procedură civilă, împotriva executării silite, a încheierilor date de executorul judecătoresc, precum și împotriva oricărui act de executare se poate face contestație de către cei interesați sau vătămați prin executare.

Referitor la motivul de contestație la executare în sensul că debitul reprezentând contravaloarea sultei a fost pus în executare anterior expirării termenului suspensiv de 6 luni stabilit prin titlul executoriu, instanța apreciază că este neîntemeiat. Astfel, contrar susținerilor contestatoarei, termenul de 6 luni a început să curgă de Ia data pronunțării hotărârii judecătorești – 04.04.2017, în lipsa unei mențiuni contrare în cuprinsul titlului executoriu, și sa împlinit la data de 04.10.2017, iar nu de La data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești .

În ceea ce privește susținerile contestatoarei în sensul că sumele solicitate cu titlu de cheltuieli de executare sunt mult prea ridicate în raport de demersurile efectuate, instanța reține că potrivit art. 670 alin. 4 Cod procedură civilă, sumele datorate ce urmează să fie plătite cu titlu de cheltuieli de executare se stabilesc de către executorul judecătoresc, prin încheiere, pe baza dovezilor prezentate de partea interesată, în condițiile legii. Aceste sume pot fi cenzurate de instanța de executare, pe calea contestației la executare formulate de partea interesată și ținând seama de probele administrate de aceasta. Dispozițiile art. 451 alin. 2 și 3 se aplică în mod corespunzător, iar suspendarea executării în privința acestor cheltuieli de executare nu este condiționată de plata unei cauțiuni. Conform acestor din urmă dispoziții legale, instanța poate, chiar și din oficiu, să reducă motivat partea din cheltuielile de judecată reprezentând onorariul avocaților, atunci când acesta este vădit disproporționat în raport cu valoarea sau complexitatea cauzei ori cu activitatea desfășurată de avocat, ținând seama și de circumstanțele cauzei. Măsura luată de instanță nu va avea niciun efect asupra raporturilor dintre avocat și clientul său. Dispozițiile alin. (2) se aplică în mod corespunzător la plata experților judiciari și a specialiștilor numiți în condițiile art. 330 alin. (3).

În cauză, conform celor mai sus reținute, onorariul executorului judecătoresc a fost stabilit la suma de 8238,01 lei – valoarea maximă conform Anexei la Ordinul M.J. nr. 2550/C/2006, iar onorariul de avocat pentru faza executării silite la suma de 2500 lei, conform încheierii din data de 22.11.2017 (f. 87).

Or, instanța apreciază că onorariul de avocat este vădit disproporționat față de activitățile prestate în faza executării silite care presupun, în esență, depunerea cererii de executare și urmărirea stadiului executării, activități ce nu au o complexitate sporită și nu presupun o durată lungă de timp.

Totodată, raportat la împrejurarea că executarea silită a încetat ca urmare a executării de bunăvoie a obligațiilor de către contestatoare, la o durată relativ scurtă de timp de la data comunicării către acesta din urmă a somației imobiliare și a înștiințării privind măsura popririi – 27.11.2017 (f….), între data comunicării acestor acte și data plății debitului – 10.01.2018, respectiv 11.01.2018 (f. 119-121) fiind doar notată urmărirea silită imobiliară în cartea funciară, instanța apreciază că este întemeiată cererea de reducere a onorariului executorului judecătoresc de la suma de 8238,01 lei la suma de 4500 lei, ce este proporțională cu activitatea efectuată.

Pentru aceste considerente, instanța va admite în parte capătul de cerere având ca obiect contestație la executare va reduce cheltuielile de executare constând în onorariul executorului judecătoresc și onorariul de avocat stabilite prin încheierea din 22.11.2017 emisă în dosarul de executare nr. …… al B.E.J. Oașă George de la suma de 8238,01 lei la suma de 4500 lei, respectiv de la suma de 2500 lei la suma de 500 lei și, pe cale de consecință, va anula în parte încheierea de stabilire a cheltuielilor de executare din …..emisă în dosarul de executare nr. …… al B.E.J. Oașă George în limita sumei totale de 5738,01 lei reprezentând valoarea cu care au fost reduse cheltuielile de executare.

Referitor la capătul de cerere având ca obiect întoarcerea executării silite, conform art. 723 alin. 1 Cod procedură civilă, în toate cazurile în care se desființează titlul executoriu sau însăși executarea silită, cel interesat are dreptul la întoarcerea executării, prin restabilirea situației anterioare acesteia. Cheltuielile de executare pentru actele efectuate rămân în sarcina creditorului.

Având în vedere soluția de anulare în parte a încheierii din …. ce constituie titlu executoriu pentru plata cheltuielilor de executare, precum și faptul că aceste sume au fost plătite în cadrul executării silite, instanța va admite în parte acest capăt de cerere, va dispune întoarcerea executării silite pentru suma totală de 5738,01 lei și va obliga intimatul la plata către contestatoare a sumei de 5738,01 lei.

În baza art. 453 alin, 2 Cod procedură civilă, având în vedere soluția de admitere în parte a cererii, instanța va obliga intimatul la plata către contestatoare a sumei de 1386,87 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând contravaloare onorariu de avocat – 1000 lei (f. 36-37), contravaloare taxă judiciară de timbru pentru cererea de întoarcere a executării silite 300 lei (f. 35, 137), și contravaloare cheltuieli de fotocopiere a dosarului de executare – 86,87 lei (f. 66).

În baza art. 45 alin. I lit. f din O.U.G. nr. 80/2013, va dispune restituirea către contestatoare, la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, a sumei de 392 lei reprezentând contravaloare parțială a taxei judiciare de timbru achitate pentru contestația la executare conform chitanței DITL seria 179169/2018 nr. 4808052 (28)/25.01.2018 (t 35).

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII, HOTĂRĂȘTE

Admite în parte cererea formulată de contestatoarea T.I. cu domiciliul procesual ales la Cabinet de avocat Palade Bogdan in sector 2, București, str. Itcani, nr. 20, et. l, ap. 4, în contradictoriu cu intimatul R.D. cu domiciliul procesual ales în România in sector 1, București, str. Petru Maior, nr. 72.Reduce cheltuielile de executare constând în onorariul executorului judecătoresc și onorariul de avocat stabilite prin încheierea din …..emisă în dosarul de executare nr……. al B.E.J. Oașă George de la suma de 8238,01 lei la suma de 4500 lei, respectiv de la suma de 2500 lei la suma de 500 lei.

Anulează în parte încheierea de stabilire a cheltuielilor de executare din 22.11.2017 emisă în dosarul de executare nr….. al B.E.J. Oașă George în limita sumei totale de 5738,01 lei reprezentând valoarea cu care au fost reduse cheltuielile de executare.

Dispune întoarcerea executării silite pentru suma totală de 5738,01 lei.

Obligă intimatul la plata către contestatoare a sumei de 5738,01 lei.

Obligă intimatul la plata către contestatoare a sumei de 1386,87 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând contravaloare parțială onorariu de avocat, contravaloare taxă judiciară de timbru pentru cererea de întoarcere a executării silite și contravaloare cheltuieli de fotocopiere a dosarului de executare.

În baza art. 45 alin. I lit. f din O.U.G. nr. 80/2013, dispune restituirea către contestatoare, la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, a sumei de 392 lei reprezentând contravaloare parțială a taxei judiciare de timbru achitate pentru contestația la executare conform chitanței DITL ……

Respinge în rest cererea ca neîntemeiată.

Cu drept de apel în termen de IO zile de comunicare.

Cererea de apel se va depune la Judecătoria Sector 3 București.

Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței astăzi, 04.04.2018.

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate