You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Contractul de vanzare-cumparare incheiat la notar poate fi si titlu executoriu!

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Dosar nr. ***
ROMÂNIA
Tribunalul Bucureşti Secţia a V a Civilă ÎNCHEIERE Şedinţa din Camera de Consiliu din data de 24.10.2016 Tribunalul constituit din:
PREŞEDINTE ***
JUDECĂTOR ***
GREFIER ***

                  Analizând apelul prin raportare la criticile ‘formulate şi care fixează limitele devoluţiunii, Tribunalul îl apreciază ca fiind fondat, pentru considerentele ce urmează : 
In mod eronat instanţa de fond a considerat neîndeplinită cerinţa exigibilităţii creanţei, în acest sens, are în vedere că prin contractul de vânzare cumpărare ce constituie titlu executoriu, părţile (vânzătorul cedent şi cumpărătorii debitori) au convenit ca diferenţa de preţ, în sumă de 297686,20 Euro să fie achitată în rate anuale egale până la data de 31.05.2017. 
Prin urmare, nu se poate aprecia că data de 31.05.2017 constituie data scadentă a obligaţiei de plată, în condiţiile în care s-a prevăzut plata în rate anuale egale, astfel fiind lipsit de echivoc, că scadenţa fiecărei rate, este dată de împlinirea anului calendaristic pentru care plata trebuia efectuată.
Cum plata primei rate anual trebuia efectuată începând cu anul 2012, prin raportare la data încheierii contractului de vânzare cumpărare şi în lipsa unei alte stipulaţii, rezultă că până la momentul formulării cererii de executare silită, deveniseră scadente, ratele anuale aferente perioadei 2012-2015.
Având în vedere că, potrivit art. 639 alin.l cod procedură civilă, actul autentificat de notarul public care constată o creanţă certa, lichidă şi exigibilă constituie titlu executoriu şi ţinând seama de împrejurarea că cesiunea de creanţă transferă cesionarului toate drepturile pe care cedentul le are în legătură cu creanţa cedată (art. 1568 alin.l lit. a cod civil), Tribunalul consideră că în cauză, creanţa îndeplineşte condiţiile cerute de art. 663 cod procedură civilă.
Referitor la clauza din contract potrivit cu care în situaţia în care cumpărătorii nu achită până la data de 31.05.2017 restul de preţ, părţile sunt de acord ca prezentul contract să se considere desfiinţat de drept fară somaţie şi fară punerea în întârziere a cumpărătorilor, părţile fiind repuse în situaţia anterioară, fară îndeplinirea altei formalităţi, în virtutea acestui pact comisoriu, Tribunalul apreciază că nu se poate opune executării silite a sumelor devenite scadente, întrucât, creditorul este cel care are opţiunea între executarea silită a obligaţiei contractuale şi rezoluţiunea contractului.
Nu se poate considera că, creditorul este obligat să aştepte împlinirea termenului până la care se poate face plata integrală a diferenţei de preţ, acesta având aşa cum s-a arătat alegerea între executarea silită a ratelor scadente şi rezoluţiune.
In consecinţă, faţă de toate considerentele expuse,văzând şi disp. art. 480 alin.2 cod procedură civilă, Tribunalul va admite apelul, va schimba în tot încheierea apelată în sensul că va admite cererea şi va încuviinţa executarea silită pentru creanţa 198456 euro, echivalent în lei reprezentând ratele anuale scadente pentru anii 2012-2015 inclusiv şi cheltuieli de executare
PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII DECIDE
Admite apelul civil formulat de către formulat de către apelantul creditor *** , cu domiciliul ales la avocat *** cu sediul în Bucureşti, ***,împotriva încheierii de şedinţă din data de 07.07.2016 pronunţată de Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti în dosarul nr. *** .
Schimbă în tot încheierea apelată în sensul că:
Admite cererea.
încuviinţează executarea silită pentru creanţa 198456 euro, echivalent în lei reprezentând ratele anuale scadente pentru anii 2012-2015 inclusiv şi cheltuieli de executare.
Definitivă.

Avocat drept civil Bucuresti, Avocat specializat in drept civil Bucuresti, contractul de vanzare-cumparare, cesiune de creanta, Avocat bun specializat in litigii civile, Avocat zona Unirii, Avocat Piata Alba Iulia Bucuresti, Avocat zona Nerva Traian, Avocat zona Berceni, Colentina, Timpuri Noi, Bulevardul Decebal, Stefan cel Mare, Baneasa

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate