You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Cum obtin recalcularea pensiei?

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Cum obtin recalcularea pensiei?

avocat Bucuresti

Intr-o speta Curtea de apel Bucuresti a constatat urmatoarele:

Astfel, potrivit art. 165 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, dar și ținând cont de principiul contributivității aplicabil în materie, Curtea reține că, la determinarea punctajelor lunare, pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, nu pot fi avute în vedere decât veniturile cu privire la care s-a făcut dovada că au făcut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislației anterioare și că s-a plătit cota de contribuție de asigurări sociale cu privire la acestea.

În același sens s-a pronunțat și Înalta Curte de Casație și Justiție în jurisprudența sa.

Potrivit deciziei nr. 19/201 1, dată în interesul legii, „Formele de retribuire obtinute în acord global, prevăzute de art. 12 alin. I lit. a) din Legea retribuirii după cantitatea și calitatea muncii nr. 57/1974, vor fi luate în considerare la stabilirea și recalcularea pensiilor din sistemul public, dacă aufost incluse în salariul brut și, pentru acestea, s-a plătit contributia de asigurări sociale la sistemul public de pensii”.

Conform celei de a doua decizii în interesul legii, nr. 19/2012, „În interpretarea și aplicarea prevederilor art. 2 lit. e) și art. 164 alin. (2) și (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale și pct. V din anexa la Ordonanta de urgenlă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, sporurile si alte venituri suplimentare realizate anterior datei de I aprilie 2001 vor ti luate în considerare la stabilirea si recalcularea pensiilor din sistemul public dacă au lost incluse în baza de calcul conform legislatiei anterioare, sunt înregistrate în carnetul de muncă sau în adeverintele eliberate denumită conform legislatiei in vigoare pentru acestea s-a litit contributia de asigurâri sociale”.

Astfel cum rezultă din cele două decizii amintite, aplicarea principiului contributivității impune luarea în calcul a fôrmelor de retribuire obținute în acord global (decizia nr. 19/2011) respectiv a sporurilor și a veniturilor suplimentare utilizate la determinarea punctajelor medii anuale pentru perioade anterioare Legii nr. 19/2000 (decizia nr. 19/2012), cu condiția, printre altele, ca acestea să fi făcut parte din baza de calcul a contribułiei de asigurări sociale și pentru acestea să se fi plătit contribu(ia de asigurări sociale.

În prezenta cauză, veniturile suplimentare invocate de reclamant nu au fost înscrise în carnetul de muncă al acestuia, astfel încât era necesară dovedirea acestora prin depunerea unei adeverințe eliberate de fostul angajator sau de entitatea care gestionează arhiva în cazul dispariției acestuia, adeverință care trebuie să respecte legislația în vigoare.

În condițiile în care casa de pensii a avut în vedere salariul tarifar, adeverința prezentată de reclamant trebuia să menționeze în mod distinct veniturile obținute cu caracter suplimentar, dar și mențiunea expresă că pentru aceste venituri s-a plătit contribuția de asigurări sociale.

În ceea ce privește dispozițiile legale aplicabile, Curtea reamintește că adeverința eliberată de angajator sau de entitatea de arhivă trebuie să fie întocmită „conform legislației în vigoare” – art. 165 alin.2 din Legea nr.263/2010 – respectiv să indice, astfel cum impun dispozițiile art. 127 alin. 2 din H.G. nr. 257/201 1 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 263/2010, și punctul VI. din Anexa 15 la H.G. nr. 257/201 1, printre altele, denumirea sporurilor, procentul sau suma acordată, perioada în care a primit sporul și temeiul în baza căruia s-a acordat.

Aceste cerințe se aplică mutatis mutandis pentru atestarea oricărei categorii de venituri a căror valorificare se solicită de pensionar în cadrul unei cereri de recalculare, inclusiv în cazul veniturilor din adeverința nr….. eliberata de SC ….SA, în scopul respectării principiului contributivității (în interpretarea statuată de Înalta Curte de Casație și Justiție în deciziile mai sus menționate), sens în care din adeverința eliberată trebuia să rezulte cu claritate tipul de venit obținut, perioada acordării, temeiul juridic, precum și dacă a fost sau nu inclus în baza de calcul pentru plata contribuțiilor de asigurări sociale.

Or, în cauza de față, datorită modului lacunar și confuz, în care este întocmită adeverința invocată de reclamant, nu se poate verifica dacă veniturile pretinse îndeplinesc condițiile pentru a fi avute în vedere la recalcularea pensiei.

Astfel, adeverința ar trebui să ateste cu claritate care sunt veniturile suplimentare obținute de reclamant, modul de calcul, perioada relevantă, temeiul juridic și dacă pentru aceste venituri au fost achitate contribuțiile la asigurările sociale, cu respectarea și a celorlalte cerințe care derivă din dispozițiile HG nr. 257/201 1.

Curtea apreciază că numai pe baza unei adeverințe întocmite în această manieră, instanțele naționale legal sesizate sunt în măsură să verifice îndeplinirea condiției potrivit căreia, pentru fiecare element de venit indicat în adeverință, corect evidențiat, este necesar să se fi plătit contribuția de asigurări sociale, în sensul celor reținute în cele două decizii sus-amintite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, și pentru a se asigura respectarea principiului contributivității.

Pe de altă parte, în condițiile în care apelantul-reclamant și-ar exprima nemulțumirea cu privire la modul în care SC MOBILUX SA a înțeles să elibereze adeverința, Curtea remarcă faptul că nu s-a făcut dovada că s-a adresat în scris acestei societăți cu o cerere în care să solicite emiterea unei adeverințe care să fie eliberată în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 263/2010 și ale HG nr. 257/201 1. În cazul unui refuz al societății sau al eliberării unei adeverințe neconforme, apelantul-reclamant are deschisă calea unei acțiuni în justiție pentru valorificarea drepturilor sale, sarcina probei revenind reclamantului, iar nu instanței de judecată și cu atât mai puțin pârâtei.

 

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate