You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Cum poate o societatea romaneasca sa angajeze muncitori din Republica Moldova?

Bogdan Palade
Bogdan Palade

OBȚINEREA AVIZULUI

Doriți să munciți în România și aveți cetățenia unui stat din afara Uniunii Europene și Spațiului Economic European? Trebuie să găsiți un angajator și să susțineți probele impuse de acesta. Dacă se decide să vă angajeze, acesta va obține aviz de angajare. Puteți fi angajat în România la un singur angajator, persoană fizică sau juridică.

Angajatorul va obține avizul de angajare de la formațiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări din județul în care are sediul social. Pentru aceasta, va depune o serie de documente.

Condiţii pentru obţinerea avizului

La eliberarea avizului de angajare, angajatorul va plăti astfel:

 • pentru avizul de angajare pentru lucrător permanent, detașat, transfrontalier, stagiar, nominal, angajatorul va achita echivalentul în lei a 200 euro;
 • pentru avizul de muncă pentru lucrător sezonier, angajatorul va achita echivalentul în lei a 50 euro;
 • echivalentul în în lei a 50 euro în cazul în care angajatorul intentionează să încadreze în muncă un străin titular al dreptului de ședere temporară pentru studii după absolvirea studiilor sau pentru titularul dreptului de ședere temporară pentru reîntregirea familiei, precum și în cazul schimbării angajatorului sau a funcției, la același angajator;

Chitanța se va prezenta în original, cu semnătura și ștampila unității de trezorerie. În situația în care taxa de eliberare a avizului de angajare/detașare nu este achitată la trezorerie, pe documentele prin care a fost achitată taxa, unitățile Trezoreriei Statului vor confirma, prin semnătură și ștampilă, încasarea sumelor respective, în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetului de stat.

Dacă nu aveți cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spațiului Economic European vă puteți angaja în România, cu aviz de angajare, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

 • Locurile de muncă vacante nu pot fi ocupate de cetățeni români, ai statelor membre UE/SEE sau de rezidenți permanenți pe teritoriul României;
 • Îndepliniți condițiile speciale de pregătire profesională, experiență în activitate și autorizare;
 • Faceți dovada faptului că sunteți apt din punct de vedere medical să desfășurați activitatea respectivă;
 • Nu aveți antecedente penale care să fie incompatibile cu activitatea pe care o desfășurați sau urmează să o desfășurați pe teritoriul României;
 • Vă încadrați în contingentul anual aprobat prin Hotărâre a Guvernului;
 • Angajatorul are achitate la zi obligațiile către bugetul de stat;
 • Angajatorul desfășoară efectiv activitatea pentru care se solicită eliberarea autorizației avizului de angajare;
 • Angajatorul să nu fi fost sancționat pentru muncă nedeclarată sau angajare ilegală, în ultimele 6 luni anterioare depunerii cererii în cazul lucrătorilor permanenți/sezonieri/stagiari/transfrontalieri/înalt calificați, respectiv 3 ani anteriori depuneri cererii în cazul lucrătorilor detașați și ICT.

Nu trebuie îndeplinite prevederile punctului nr.1 de mai sus dacă vă încadrați în următoarele categorii:

 • dețineți funcția de administrator într-o societate comercială cu participare străină și sunteți singura persoană numită în această funcție;
 • sunteți sportiv profesionist și aveți dovezi că ați desfășurat o activitate similară în altă țară;
 • solicitaţi un aviz de angajare pentru lucrători transfrontalieri;
 • solicitați un aviz de angajare pentru lucrători sezonieri;

CATEGORII DE LUCRĂTORI

În funcție de tipul activității pe care doriți să o desfășurați în România, vă puteți angaja ca:

– lucrător permanent – străinul încadrat în muncă pe teritoriul României cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată, încheiat cu un angajator în baza avizului de angajare;

– lucrător stagiar – străinul încadrat în muncă pe teritoriul României în baza avizului de angajare, pentru efectuarea unui stagiu cu durată determinată în scopul obţinerii unei calificări profesionale sau îmbunătăţirii pregătirii profesionale, precum şi al îmbunătăţirii cunoştinţelor lingvistice şi culturale;

– lucrător sezonier – străinul încadrat în muncă pe teritoriul României într-un sector în care activitatea se desfăşoară în funcţie de succesiunea anotimpurilor, cu contract individual de muncă pe durată determinată care nu poate depăşi 6 luni într-un interval de 12 luni, încheiat cu un angajator în baza avizului de angajare;

– lucrător transfrontalier – străinul, cetăţean al unui stat ce are frontieră comună cu România şi care locuieşte în zona de frontieră a statului respectiv, încadrat în muncă într-o localitate de frontieră de pe teritoriul României cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată, încheiat cu un angajator în baza avizului de angajare;

– lucrător înalt calificat – străinul încadrat în muncă pe teritoriul României pe un loc de muncă înalt calificat, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată de cel puţin un an, încheiat cu un angajator în baza avizului de angajare;

– lucrător detaşat – străinul calificat, detașat temporar de la intreprinderea stabilită intr-o țară terță, la care este și rămâne angajat cu contract de muncă valabil, la un beneficiar al prestării de servicii care aparține acelei intreprinderi sau aceluiași grup de intreprinderi cu intreprinderea de la care se face detașarea ori cu care intreprinderea a încheiat un contract care presupune detașarea unui angajat al acesteia pe teritoriul României.

– lucrător ICT (persoană transferată în cadrul aceleiaşi companii) – străinul care locuieşte într-o ţară terţă la data depunerii cererii pentru avizul de detaşare şi care face obiectul unui transfer în cadrul aceleiaşi companii.

Consultați condițiile și documentele necesare pentru obținerea avizului de angajare, în funcțtie de tipul acestuia:

Inspectoratul General pentru Imigrări soluționează cererea pentru eliberarea avizului de angajare/detașare în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia. În cazurile în care sunt necesare verificări suplimentare, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile. Cererea de eliberare a avizului de angajare formulată de angajatorul unui posesor de Carte albastră a Uniunii Europene obținută într-un alt stat membru se soluționează în termen de 15 zile de la data primirii.

Avizul de angajare/detașare se anulează de Inspectoratul General pentru Imigrări în următoarele cazuri:

a) se constată ulterior că la data eliberării avizului de angajare/detaşare nu erau îndeplinite condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă în acest sens;

b) se constată ulterior că avizul de angajare/detaşare a fost obţinut pe baza unor documente false sau falsificate;

c) angajatorul/beneficiarul prestării de servicii nu se prezintă la Inspectoratul General pentru Imigrări în vederea ridicării avizului de angajare/detaşare, în termen de 30 de zile de la data programată pentru soluţionarea cererii;

d) se constată că până la obţinerea vizei de lungă şedere pentru angajare în muncă sau detaşare nu mai sunt îndeplinite condiţiile de eliberare a avizului de angajare/detaşare.

La cererea titularului, Inspectoratul General pentru Imigrări eliberează un duplicat al avizului de angajare/detaşare pierdut, deteriorat sau distrus.

Avizul de angajare/detaşare se păstrează de către angajator/beneficiarul prestării de servicii pe durata întregii perioade de angajare sau detaşare. Angajatorul/Beneficiarul prestării de servicii trebuie să păstreze, cel puţin pe durata perioadei de angajare/detaşare, o copie a permisului de şedere sau a documentului de călătorie din care să rezulte legalitatea şederii străinului pe teritoriul României.

După obținerea avizului de muncă, angajatorul trebuie să vă trimită acest document, iar dumneavoastră veți obține viză de lungă ședere pentru angajare/detașare de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.

Avocat conditii angajare cetateni moldoveni 2018, angajare cetatean moldovean in Romania, acte necesare angajare cetatean moldovean

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate