You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Cum pot obtine despagubiri daca am amplasati STALPI DE ELECTRICITATE, pe teren proprietate privata?

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Potrivit dispozitiilor art. 12 al. 2-7 din Legea energiei electrice nr. 123/2012 „Beneficiază de indemnizații și, respectiv, despăgubiri și proprietarii de terenuri afectate de exercitarea drepturilor de uz și de servitute de către titularii de licențe și autorizații care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, au in derulare convenții privind exercitarea acestor drepturi încheiate în condițiile legii. ”

Practica judecatoreasca favorabila:

 

JUDECĂTORIA TÂRGOVIȘTE

SENTINȚA CIVILĂ Nr. …..

 

 

IN FAPT, reclamanții prin cererea de chemare in judecata solicită obligarea pîrîtelor la plata unor despăgubiri in suma de 4.000 lei cu titlu de lipsa folosința a terenului pe care sunt amplasați stâlpi de înalta tensiune, pentru anii agricoli -2014, 2014-2015, 2015-2016 și la plata cheltuielilor de judecată.

 

Analizând actele și lucrările dosamlui, instanța reține unnătoarele:

Prin cererea formulată, reclamanții au solicitat obligarea pârâtelor la plata contravalorii lipsei de folosință ca urmare a existenței pe terenul proprietatea lor a unor instalații electrice ce aparțin pârâtelor , evaluând prejudiciu la suma de 4000 lei .

Din întimpinarea formulată de pîrîtă se reține că aceasta nu contestă amplasarea pe terenul proprietatea reclamanților a unor stâlpi de înaltă tensiune, ce îi aparțin, fapt ce rezultă și din raportul de expertiza intocmit in cauza

De asemenea, instanța reține că s-a stabilit cu putere de lucru judecat existența acestei situatii de fapt prin pronunțarea unor hotărîri judecătorești definitive, sentința civila nr…. pronunțata in dosarul nr….., sentința nr….. pronunțata in dosarul nr…..decizia pronunțata …… pronunțata in dosarul nr……. in soluționarea apelului, sentința nr. ….. , sentința civila nr. …… pronunțata in dosarul nr. ….., prin care pîrîtele au fost obligate la plata lipsei de folosință și chiar la încheierea unui contract de închiriere pentru suprafata de teren ocupata de instalatiile electrice.

Art. 44 din Constituție garantează dreptul de proprietate în limitele stabilite de lege , iar art. 16 alin 2 din Legea 13/2007 instituie în favoarea titularilor autorizațiilor de înființare și titularilor licențelor un drept de uz și servitute pentru înființarea și exploatarea rețelelor electrice .

Art. 16 alin 9 din Legea 13/2007 consacră dreptul proprietarilor terenului afectat (le exercitarea drepturilor de uz și servitute, de a fi despăgubiți pentru pagubele cauzate, iar susținerea pârâtelor în sensul că terenurile pe care se situează rețelele electrice existente la intrare în vigoare a Legii 13/2007 sunt și rămân proprietatea publică a statului, nu poate fi reținută, deoarece reclamanții nu au solicitat acordarea de despăgubiri pentru suprafața de teren ocupată de instalațiile acestora, ci contravaloarea lipsei de folosință, ca urmare a faptului că, în urma amplasălii stâlpilor, terenul nu a mai putut fi folosit, conform destinației sale, capacitatea de folosință a bunului fiind redusă ca urmare a înființării și exploatării rețelelor electrice.

De altfel, aceste drepturi și obligații ale pîrîtei sunt menținute și de Legea energiei electrice nr. 123/2012, regăsindu-se reglementate de disp. art. 12 alin. 2- 7, așa cum recunoaște chiar pirîta în întimpinare, redînd disp. art. 12 alin 7 , potrivit cărora „Beneficiază de indemnizații și, respectiv, despăgubiri și proprietarii de terenuri afectate de exercitarea drepturilor de uz și de servitute de către titularii de licențe și autorizații care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, au În derulare convenții privind exercitarea acestor drepturi încheiate în condițiile legii. ”

Potrivit disp. art. 602 alin 1 cod civil, legea poate limita exercitarea dreptului de proprietate fie în interes public, fie în interes privat, iar la art. 621 alin I cod civil găsim reglementată limita legală privind dreptul de trecere pentru utilități, printre care se regăsesc și cablurile electrice „orice alte instalații sau materiale cu același scop”, cu condiția reglementată de disp. art. 62 1 alin 23 cod civil, respectiv dreptul proprietarului la plata unei despăgubiri juste în toate cazurile, dispozițiil legale generale ce se coroborează cu cele ale Legii energiei electrice nr. 123/2012.

Cu privire la valoarea prejudiciului, așa cum a stabilit expertul numit în cauză, În raport de amplasamentul celor 3 stîlpi în livadă și a celui din terenul curți construcții, acesta se ridică la sunła de 895 lei pe perioada 2014-2016 .

Fată de aceste considerente, instanța va admite în parte cererea reclamanților, obligînd piritele la plata sumei de 895 lei, reprezentînd beneficiul nerealizat în perioada 2014-2()16 din culpa piritelor.

În baza disp.art. 453 alin I și 2 cod procedură civilă, reținînd culpa procesuală a piritelor, în măsura pretențiilor admise, instanța va obliga pîrîtele și la cheltuieli de judecată.

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

Admite, în parte, cererea formulată de către reclamanții ………………., în contradictoriu eu pârâtele Filiala de Distiibuție a Energiei Electrice Muntenia Nord, cu sediul în Ploiești, strada Mărășești, nr. 44, județul Prahova și Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord SA — Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Târgoviște, cu sediul în Târgoviște, strada Calea Domnească, nr. 236, judetul Dâmbovita

Obligă pîrîtele către reclamanți la plata lei, reprezentînd beneficiul nerealizat în perioada 2014-2016 din culpa pîrîtelor.

Cu drept apel în termen de 30 de zile de la comunicare

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate