You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Cum suspend o executare silita?

Bogdan Palade
Bogdan Palade

cum suspend o executare silita?

Practica judiciara:

JUDECĂTORIA SLATINA

Dosar nr…..

Pe rol se află soluționarea cauzei civile având ca obiect „contestație la executare și cerere de suspendare a executării silite” privind pe contestatoarea …… în contradictoriu cu intimata SC KRUK ROMANIA SRL – sector 3, București, STR. SPLAIUL UNIRII, TN OFFICES 2, SUBSOL-PARTER, nr. 165, et.

La apelul nominal, ficut în ședință publică, in conformitate cu dispozițiile art. 215 Noul Cod de Procedura Civila coroborate cu dispozițiile art. 121 din Regulamentul de Ordine Interioara a instantelor judecatorești, a răspuns contestatoarea, lipsă fiind intimata.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a tăcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, care învederează că este prim termen de judecată, pentru care intimata beneficiază de termen in cunoștință in conformitate cu dispozițiile art. 229 alin. I din Noul Cod de Procedura Civilă, fiind depuse la dosar: la data de 04.11 .2019 0 cerere de precizare, de către contestatoare, în care arată că nu solicită și întoarcerea executării silite, împreună cu recipisa de consemnare a cauțiunii, în original, nr. ….. eliberată de CEC Bank și dovada, în original, de achitare a taxei judiciare de timbru aferentă contestației la executare și cererii de suspendare; la data 05.I I .2019 concluzii scrise de către ambele părți, prin e-mail.

Instanta in conformitate cu dispozițiile art. 131 alin I coroborat cu art. 94 alin. 4 și art. 651 din Noul Cod de Procedura Civila, vazand domiciliul debitorului, pune în discuție și stabilește competenta materiala și teritoriala de soluționare a cauzei in favoarea Judecatoriei Slatina.

Cu privire la cererea de suspendare a executării silite,

Instanța procedează la legitimarea contestatoarei care prezintă — CI — cnp …

Instanța dispune in conformitate cu art. 50 alin. I lit f raportat la art. 52 coroborat cu art. 84 pct. 20 din Regulamentul de Ordine Interioara a instantelor judecatorești, predarea originalului recipisei de consemnare a cauțiunii (in cuantum de lei) nr…..eliberată de CEC Bank, referitoare la cauțiune depusa in prezenta cauza, la dispoziția Judecătoriei Slatina, spre păstrare și evidență la Registrul de Valori al J udecătoriei.

Instanța, in temeiul art. 14 Noul Cod de Procedura Civila, pune in discutie cererea de suspendare a executării silite.

Contestatoarea solicită admiterea acesteia, temenul fixat pentru vânzarea la licitație publică a imobilului este chiar 07.11.2019. Mai arată că acest imobil este singurul său domiciliu.

Instanța reține spre soluționare cererea de suspendare a executării silite.

Cu privire la contestația la executare,

La interpelarea instanței, contestatoarea arată că nu solicită și întoarcerea executării silite, nefiind făcute rețineri/popriri până la acest moment.

Nemaifiind alte cereri de formulat sau exceptii de invocat instanta acorda pentru propunere de probe.

Contestatoarea solicită încuviințarea probei cu înscrisuri, a probei eu specialitate și înaintarea dosarului de executare silită de către Biroul Executorului Judecatorese. Susține că nu a primit vreo comunicare a cesiunii de creanță.

Față de cele rezultate din dezbaterile de la acest termen,

J U D E C Ă T O R I A

  1. Motivarea soluției pronunțate cu privire la cererea de suspendare a executării silite:

Analizând cererea formulată prin prisma materialului probator existent la dosarul cauzei și a dispozi!iilor normative incidente în spe!ă, Judecătoria o găsește întemeiată pentru urłnâtoarele considerente:

Art. 719 alin. I Noul Cod de Procedura Civilă Până la soluționarea contestației la executare sau a altei cereri privind executarea silită. la solicitarea părții interesate și numai pentru łnotive tenłeiniee, instanța eołnpetent{l poate suspenda executarea. Suspendarea se poate solicita oclałă cu contestația la executare sau prin cerere separată.

Art. 719 alin. 7 Noul Cod de Procedura Civilă – Dacă există urgență și dacă. În cazurile prevazute la alin. (2), respectiv alin. (3), s-a plătit cauțiunea, instanța poate dispune, prin încheiere și tară citarea păllilor, suspendarea provizorie a executării până la soluționarea cererii de suspendare. Incheierea nu este supusă niciunei căi de atac.

  1. Din economia dispozițiilor normative citate anterior rezultă că pentru admiterea unei cereri de suspendare a executării silite este necesară întrunirea a trei conditii, respectiv:
  • să se fi formulat o contestație la executare sau altă cerere privind executarea silită în cadrul căreia să se fi formulat distinct un capăt de cerere privind suspendarea executării silite să se fi plătit o cauțiune în cuantumul prevăzut de lege;
  • să se facă dovada existenței unei urgențe care să justifice suspendarea provizorie a executării silite, respectiv până la până la soluționarea cererii contestației la executare.
  1. Judecătoria constată că petenta — contestatoare a formulat contestatie la executare și cerere de suspendare a executării silite până la soluționarea contestației la executare, ambele făcând obiectul dosarului nr. … aflat pe rolul Judecătoriei Slatina.
  1. De asemenea, Judecătoria reține că s-a făcut dovada achitării cautiunii în suma de 7.150,00 lei prin recipisa nr. ….eliberată de CEC Bank.
  2. În fine, în ceea ce privește urgenta cererii, Judecătoria apreciază că aceasta este justificată de iminența vânzării la licitație a imobilului proprietatea contestatoarei situat în Slatina, ….. dat fiind faptul că a fost deja emisă, la data de …., publicația de vânzare imobiliară de către Biroul Executorului Judecatoresc …., în dosarul de executare silită nr. …., licitația urmând să aibă loc Ia data de …. ora 14:00.
  3. Judecătoria apreciază că executarea imobiliară astfel începută este aptă să creeze părții – contestatoare un prejudiciu însemnat, care ar fi greu de reparat în natură, motiv pentru care găsește întemeiată cererea de suspendare a executării silite până la soluționarea contestației la executare.

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate