You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Custodie comuna vs custodie exclusiva

Bogdan Palade
Bogdan Palade

avocat Bucuresti
custodie comuna vs custodie exclusiva
Modul de exercitare a autoritatii parintesti se stabileste fie in comun, fie exclusiv in urma divortului – de catre instanta de tutela.
Exercitiul comun al autoritatii parintesti semnifica realizarea functiilor autoritatii parintesti de catre parinti in mod egal si consensual cu privire la persoana si bunurile copilului, dreptul si interesul superior al minorului fiind acela de a beneficia de grija si ocrotirea ambilor parinti.

In ce conditii se dispune custodia exclusiva?

Potrivit art. 483 Cod civil autoritatea părintească este ansamblul de drepturi şi obligaţii care privesc atât persoana, cât şi bunurile copilului şi aparţine în mod egal ambilor părinţi, iar aceştia o exercită numai în interesul superior al copilului.

Conform art. 505 Cod civil autoritatea părintească revine în comun ambilor părinţi, dacă aceştia convieţuiesc, iar în cazul în care nu convieţuiesc, modul de exercitare a autorităţii părinteşti se stabileşte de către instanţa de tutelă, fiind aplicabile prin asemănare dispoziţiile privitoare la divorţ.

Astfel, potrivit art. 396 Cod civil care se aplică prin asimilare copiilor născuţi din concubinaj, instanţa hotărăşte asupra raporturilor dintre părinţi şi copiii lor minori, ţinând seama de interesul superior al copilului, de concluziile raportului de anchetă psihosocială, precum şi dacă este cazul de învoiala părinţilor. Potrivit art. 2 alin.4 din legea 272/2004 principiul interesului superior al copilului va prevala în toate demersurile şi deciziile care privesc copiii.

Principiul interesului superior al copilului prevăzut de art. 263 cod civil implică faptul ca minorul să se bucure de prezenţa ambilor părinţi, care au îndatorirea de a se îngriji de sănătatea şi de dezvoltarea sa fizică, psihică si intelectuală, de educaţia, învăţătura şi pregătirea profesională a sa în vederea unei dezvoltări armonioase, iar numai în cazuri de excepţie, autoritatea părintească să revină doar unuia din părinţi, ceea ce presupune existenţa unor motive bine întemeiate.

Practica judiciara custodie comuna Tribunal apel :

Analizând hotărârea atacată, prin prisma criticilor formulate şi a dispoziţiilor legale incidente, tribunalul a constatat că apelul este fondat, pentru motivele ce vor fi expuse.

Critica adusă de pârâtul apelant hotărârii atacate, în privinţa măsurii de exercitare autorităţii părinteşti în mod exclusiv de reclamantă, se constată a fi întemeiată, întrucât, dispoziţiile art. 505 Cod civil, instituie regula exercitării în comun a autorităţii părinteşti şi numai pentru motive întemeiate, art. 398  alin.1 cod civil prevede că instanţa poate hotărî că autoritatea părintească să fie exercitată numai de unul din părinţi, iar în cauza de faţă nu s-a identificat şi dovedit o astfel de conduită a pârâtului de natura a-l înlătura de la cotitulatura exerciţiului drepturilor şi obligaţilor părinteşti.

Faptul că pârâtul s-a dezinteresat de copil, prin aceea că nu l-a vizitat de la separarea în fapt, nu poate fi reţinut cu certitudine, câtă vreme reprezintă o susţinere a reclamantei confirmată de martorii propuşi de aceasta şi combătută de pârât prin martorii săi, care au relatat cu privire la opoziţia manifestată de reclamantă în a-i permite legătura cu copilul.

Nici împrejurarea că pârâtul nu achită contribuţie de întreţinere pe seama copilului, nu atrage exercitarea exclusivă a autorităţii părinteşti, întrucât reclamanta avea posibilitatea să obţină printr-o cerere în justiţie executarea acestei obligaţii.

Reţinând aşadar că nu s-au dovedit motive temeinice, în sensul art. 398 cod civil şi nici existenţa uneia dintre situaţiile prevăzute de art. 36 alin.7 din  legea 272/2004 pentru a-l exclude pe pârât de la exerciţiul autorităţii părinteşti, în baza dispoziţiilor art. 480 alin.2 Cod de procedura civila, va fi admis apelul, va fi schimbată în parte hotărârea atacată în sensul exercitării în comun a autorităţii părinteşti faţă de minorul ……rezultat din relaţia de concubinaj a părţilor

În contextul exercitării autorităţii părinteşti în comun, reclamanta a solicitat pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de acord al pârâtului să călătorească în ţările membre U.E., cerere care însă se constata a fi nefondată, întrucât nu cuprinde elemente legate de perioada călătoriei, scopul şi destinaţia în raport de care să se poată stabili eventual refuzul abuziv al pârâtului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Admite apelul declarat de pârâtul apelant……. împotriva sentinţei civile nr…… pronunţată de Judecătoria …..în contradictoriu cu reclamanta intimată …..

Schimbă în parte hotărârea atacată, în sensul că:

Admite în parte acţiunea formulată de reclamanta ….., împotriva pârâtului …..

Dispune exercitarea în comun a autorităţii părinteşti faţă de minorul …..

Păstrează în rest dispoziţiile hotărârii atacate.

Definitivă.

 

 

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate