You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Datorie de aproximativ 7000 franci elvetieni stearsa!

Bogdan Palade
Bogdan Palade

JUDECĂTORIA SECTORUL 3 BUCUREȘTI
SECȚIA CIVILĂ

SENTINȚA CIVILA NR. 10971

Pe rol se află soluționarea acțiunii civile formulată de contestatorul …………… în contradictoriu cu intimații KRUK SA și PIRAEUS BANK ROMÂNIA SA, având ca obiect „contestație la executare și suspendare executare. ”

Dezbaterile în fond au avut loc în ședința publică din 26.09.2017, fiind consemnate în încheierea de ședință de la acea data, parte integrantă din prezenta, când instanța, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunțarea pentru data de 04.10.2017, respectiv la data de 11,10.2017, când a hotărât următoarele:

INSTANȚA,
Deliberând asupra cauzei civile de fată, constată următoarele:

Prin cererea de chemare în iudecatč înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 3 București la data de 15.11.2016 (data poștei 14.11.2016) sub nr…………….., contestatorul ………….. a formulat în contradictoriu cu intimatele KRUK SA și PIRAEUS BANK ROMÂNIA SA, contestație împotriva actelor de executare nr. 2306/2016 al BEJ Trancă Bogdan Ovidiu solicitând:
– anularea tuturor formelor de executare silită și a actelor de executare silita emise în dosarul executional nr. …………….. anume: Adresa de înființare a popririi emisa la 03.11.2016 către bănci, adresa de înființare a popririi emisa la 03.11.2016 către SC ….. SRL, adresa de înființare a popririi emisa la 03.11.2016 către……………., încheierea de stabilire a cheltuielilor de executare silita din 03.11.2016;
– anularea încheierii din 13.10.2016 pronunțată în dosarul nr. …………… prin care Judecătoria Sectorului 3 București a încuviințat executarea silită;
– suspendarea executării silite până la soluționarea contestației la executare; – cu cheltuieli de judecată.

Analizând materialul probator administrat în cauză, retine următoarele:
În fapt, la data de 07.04.2008, între intimata Piraeus Bank România SA, în calitate de împrumutător și ………….., în calitate de împrumutat fost încheiat contractul de împrumut pentru nevoi personale nr…………. (f. 38-44 vol. I), având ca obiect acordarea unui împrumut, cu obligația pentru împrumutat de a-l rambursa în 60 de rate lunare, conform graficului de rambursare de la fila 45.
La data de 29.07.2011 creanța rezultând din contractul de credit anterior menționat a fost cesionată în favoarea intimatei Kruk SA, astfel cum rezultă din contractul de cesiune de creanțe nr. 38047/29.07.2011 coroborat cu extrasul din Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare (f. 59-67).
În privința celui de-al treilea motiv instanța reține că potrivit art.706 alin. (1) Cod proc. civ. dreptul de a obține executarea silita se prescrie în termen de 3 ani daca legea nu prevede altfel, iar conform alin. 2, termenul de prescripție începe să curgă de Ia data când se naște dreptul de a obține executarea silita.
Apărarea intimatei Kruk SA în sensul că ar fi inadmisibilă invocarea excepției prescripției dreptului de a cere executarea silită este neîntemeiată câtă vreme această critică a fost calificată de către instanță ca motiv de contestație împotriva executării silite însăși,
Totodată, nu se poate reține inadmisibilitatea invocării acestui motiv de contestație pe motiv cădebitorul-contestator ar avea Ia dispoziție acțiunea în constatare având în vedere că potrivit art. 35 teza a II-a Cpc o acțiune în constatare având acest obiect ar fi inadmisibilă câtă vreme acesta are la dispoziție acțiunea în realizare respectiv contestația la executare.
Astfel cum rezultă din graficul de rambursare depus la fila 45 vol. I din dosar, creditul a fost acordat pentru o perioadă de 60 de luni, prima rată fiind scadentă Ia data de 07.05.2008 iar ultima la data de 07.04.2013.
Totodată, ambele intimate au confirmat faptul că ar fi fost declarată scadența anticipată a obligațiilor rezultând din contractul de credit încheiat cu contestatorul fără însă ca vreuna din cele două să indice data la care a avut loc această manifestare de voință din partea intimatei Piraeus Bank România SA.
În absența unei dovezi privind data la care s-a declarat scadența anticipată a creditului și văzând cesiunea de creanță încheiată între Piraeus Bank România SA și Kruk SA care a vizat o creanță în cuantum de 4.535,75 CHF din care 4.191,80 CHF reprezenta debit principal, sumă pe care contestatorul ar mai fi avut-o de plată la data de 07.08.2010, singura concluzie care poate fi trasă este aceea că banca a declarat scadent anticipat creditul cel mai târziu la data de 29.07.2011, data încheierii contractului de cesiune astfel că, de la acest moment curge temenul de 3 ani de prescripție a dreptului de a cere executarea silită, care s-ar fi împlinit la data de 29.07.2014.
Chiar dacă în cauză nu ar fi fost declarată scadența anticipată (deși poziția ambelor intimatei este în sens contrar), instanța constată că părțile au proiectat contractul de credit să dureze pe perioadă de 60 de luni, ultima rată fiind scadentă la 07.04.2013.
La data de 07.04.2013 toate sumele ar fi devenit scadente în baza forței obligatorii a actului juridic și ca urmare a împlinirii scadenței tuturor ratelor astfel că, inclusiv în situația în care punctul de plecare al termenului de prescripție a dreptului de a cere executarea silită l-ar reprezenta termenul prevăzut în contract pentru achitarea ratei 60, acesta s-ar fi împlinit cel mai târziu la data de 07.04.2016, în absența vreunei cauze de întrerupere sau de suspendare a cursului prescripției.
Intimatele nu au invocat nicio cauză de suspendare a cursului prescripției iar în ceea ce privește cauza de întrerupere invocată de către intimata Kruk SA, instanța reține că potrivit art. 706 alin. (1) Cpc cursul prescripției se întrerupe: 1. pe data îndeplinirii de către debitor, înainte de începerea executării silite sau în cursul acesteia, a unui act voluntar de executare a obligației prevăzute în titlul executoriu ori a recunoașterii, în orice alt mod, a datoriei; 2. pe data depunerii cererii de executare, însoțită de titlul executoriu, chiar dacă a fost adresată unui organ de executare necompetent; 3. pe data depunerii cererii de intervenție în cadrul urmăririi silite pornite de alți creditori; 4. pe data îndeplinirii în cursul executării silite a unui act de executare; 5. pe data depunerii cererii de reluare a executării; 6. în alte cazuri prevăzute de lege.
Față de caracterul expres și limitativ al cauzelor de întrerupere a cursului prescripției, instanța reține că nici cesiunea de creanță încheiată cu Piraeus Bank România SA și nici notificările aferente nu se încadrează în vreunul dintre acestea.
Aceeași concluzie se impune și în privința efectuării publicității cesiunii prin înscrierea acesteia în Arhiva de Garanții Reale Mobiliare având în vedere dispozițiile art.20 alin. (4) din Codul civil potrivit cu care publicitatea nu întrerupe cursul prescripției extinctive, afară de cazul în care prin lege se dispune altfel.
Singurul act existent în cauză care ar fi putut întrerupe termenul de prescripție, cu condiția realizării acestuia înăuntrul termenului de 3 ani prevăzut de lege, ar fi fost cererea de executare depusă la executorul judecătoresc dar, cum aceasta a fost formulată la data de 19.09.2016, deci ulterior împlinirii termenului de prescripție (în oricare din cele două ipoteze avute în vedere) instanța constată că în cauză a intervenit prescripția dreptului de a cere executarea silită, contractul de credit nr. ………………. pierzându-și puterea executorie.
În consecință, apreciind că este întemeiat cel de-al treilea motiv de contestație, instanța va admite contestația la executare formulată în contradictoriu cu intimata Kruk SA și va anula executarea silită ce face obiectul dosarului de executare nr. ……….. al BEJ ………….precum și încheierea de încuviințare a executării silite pronunțată de Judecătoria Sectorului 3 București la data de 13.10.2016, în dosarul nr. ……..

PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂȘTE:

Admite în parte acțiunea astfel cum a fost precizată privind pe contestatorul GB cu domiciliul ales …… si pe intimații KRUK SA cu sediul in București, STR.INTR.NESTOREI, NR.I, SUBSOL PARTER SI ET.9,10,11, SECTOR 4 și PIRAEUS BANK ROMÂNIA SA cu sediul in sector 1, București, SOS.NICOLAE TITULESCU, nr. 29-31.
Admite contestația la executare formulată în contradictoriu cu intimata Kruk SA.
Anulează executarea silită ce face obiectul dosarului de executare nr. ………. al BEJ ……. precum și încheierea de încuviințare a executării silite pronunțată de Judecătoria Sectorului 3 București la data de ………..
Respinge contestația Ia executare formulată în contradictoriu cu intimata Piraeus Bank România SA ca neîntemeiată.
Admite în parte cererea contestatorului privind cheltuielile de judecată.
Obligă intimata Kruk SA să plătească contestatorului suma de 1.530 cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând onorariu avocațial (1440 lei) și costuri xerocopiere dosar de executare (90 lei).
Respinge cererea cu privire la taxa judiciară de timbru de 50 Iei aferentă cererii de suspendare a executării silite ca neîntemeiată,
Obligă contestatorul să plătească intimatei Piraeus Bank România SA suma de 1.778,48 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând onorariu avocațial.
În temeiul 45 alin, (l) lit, f din OUG 80/2013 dispune restituirea către contestator a taxei judiciare de timbru de 1000 lei, achitată cu chitanța nr. 4628795 (46)/ 15.03.2017, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.
Cu apel în termen de IO zile de la comunicare, cererea de apel urmând a fi depusă la Judecătoria Sectorului 3 București sub sancțiunea nulității.
Pronunțată astăzi, 11.10.2017, prin punerea soluției Ia dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate