You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Decizie invalidare CNCI castigata in instanta

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Curtea de apel Bucuresti

Decizia civila nr....

Examinând sentința apelată prin prisma criticilor formulate și în conformitate cu prevederile art.476 C.proc.civ., în limitele stabilite de art.477-478 C.proc.civ., Curtea retine următoarele considerente:

Prin cererea dedusă judecății reclamantul .... a solicitat anularea deciziei de invalidare nr. ..../22.12.2016 emisă de Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor și emiterea unei decizii prin care să se valideze măsura acordării de despăgubiri stabilită prin Hotărârea Comisiei Județene Maramureș nr ..../05.06.2006, modificată prin Hotărârea nr.../15.03.2010.

Decizia de invalidare a fost emisă în soluționarea dosarului administrativ nr. constituit în baza Hotărârii Comisiei Județene Maramureș modificată prin Hotărârea nr..../15.03.2010, prin care a fost Validată anexa nr. 23 a Comisiei Locale Fărcașa, în care, la poziția ..., figurează solicitantul ....după autorul .....cu suprafața de 1,2379 ha, situat in localitatea Fărcașa, motivele care au fundamentat soluția de invalidare, apreciate ca fiind corecte de către prima instanță, fiind acelea că lipsesc actele care să facă dovada preluării de către cooperativa agricolă de producție sau de către stat a întregii suprafețe reconstituite după autor și că pe raza comunei Fărcașa s-a reconstituit în natură o suprafață mai mare decât cea deținută pe raza altor comune.

Curtea reține că prin cererea înregistrată la Consiliul Local Fărcașa — Comisia pentru aplicarea legilor fondului funciar sub nr..../16.11.2005, în temeiul Legii nr. 247/2005 (fila 13 vol. I dosar C.A.B.), reclamantul .... a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenul în suprafață de 30179 mp, după cum urmează: suprafața de 12.379 mp. conform CF.... după școală -2582mp; CF ....- după școală - 4424mp; CF ....- după școală- 2021 mp; CF .... - după școală - 3352 mp; iar suprafața de 17800 mp reprezentând diferență neacordată CF ..... Vrăticele.

Prin Hotărârea Comisiei Județene Maramureș nr..../05.06.2006 (fila 17 vol. I dosar C.A.B.), modificată prin Hotărârea nr...../15.03.2010 (fila 22 vol. I dosar C.A.B.) s-a validat petentului ..... suprafața de 3.0179 ha teren agricol din care 1,78 ha reconstituire în natură pe vechiul amplasament și 1.2379 ha pentru acordare despăgubiri (anexa 23).

Unul dintre motivele care au fundamentat soluția de invalidare a hotărârii privind acordarea de despăgubiri stabilită prin Hotărârea Comisiei Județene Maramureș nr..../05.06.2006, modificată prin Hotărârea n...../15.03.2010 1-a reprezentat reconstituirea în natură pe raza comunei Fărcașa a unei suprafețe mai mari decât cea deținută pe raza altor comune.

Considerând corect acest motiv de invalidare, prima instanță a reținut că, potrivit mențiunilor Registrului agricol al localității Farcașa, a fost predată la G.A.S., în baza Decretului nr. 115/195, suprafața de teren de 7,02 ha ce a aparținut autorului contestatorului, ....., aceleași aspecte reieșind și din adeverința atașată la fila 52 a dosarului, iar potrivit acestui înscris, .... a predat, în baza Decretului nr. 1 15/1959, prin procesul verbal nr...../10.04.1059, suprafața totală de 7,02 ha teren către G.A.S. ...., din care 5,19 ha teren arabil, în condițiile în care s-a reconstituit o suprafață de 16,8862 ha, din care 13,60 ha pe raza comunei Fărcașa.

Curtea reține, în primul rând, că obiectul dosarului administrativ nr. ..../FFCC/16.12.2011 în constituie exclusiv solicitarea de stabilire a măsurilor reparatorii pentru suprafața de 1.2379 ha înscrisă în anexa nr. 23 a Comisiei Locale Fărcașa, poziția 7, pentru care s-a dispus validarea prin Hotărârea Comisiei Județene Maramureș nr..../05.06.2006, modificată prin Hotărârea nr. .../15.03.2010.

Astfel cum s-a arătat anterior, măsurile reparatorii în echivalent au fost stabilite de comisiile de fond funciar în soluționarea cererii formulată de .... în temeiul Legii nr. 247/2005, terenurile pentru care s-a dispus reconstituirea fiind cele precizate în cerere, în suprafață de 12.379 mp. , identificate cu denumirea toponimică „după școală”

In raport de obiectul dosarului administrativ, Curtea apreciază că este nerelevant în cauză a se determina care era suprafața totală care a aparținut autorului reclamantului și care a fost suprafața totală reconstituită în natură, în aceeași localitate sau în alte localități, întrucât în discuție este exclusiv terenul în suprafață de 1.2379 ha, pentru care s-a formulat cererea nr..../16.1 1.2005 în temeiul Legii nr. 247/2005, legalitatea actelor de reconstituire a dreptului de proprietate asupra altor suprafețe de teren ce au aparținut autorului reclamantului nefăcând obiectul prezentei judecăți.

Cu alte cuvinte, ceea ce trebuie stabilit în prezenta cauză este dacă aceste terenuri au fost proprietatea autorului reclamantului, dacă au fost aduse în cooperativa agricolă de producție sau au fost preluate în orice mod de către aceasta, intrând sub incidența legilor fondului funciar și, în raport de motivul de invalidare, dacă pentru aceste suprafețe determinate au fost anterior acordate măsuri reparatorii.

Sub acest aspect, Curtea pornește în analiza sa de Ia faptul că cererea nr. .../16.11.2005, formulată în temeiul Legii nr. 247/2005 de petentul ..., a vizat acordarea de măsuri reparatorii pentru imobilele identificate astfel: ..., în total suprafața solicită fiind de 12.379 mp..

Conform mențiunilor din CF ... Fărcașa (filele 60-65 vol. I C.A.B.), dreptul de proprietate asupra parcelelor având nr. topografic ... și .... a fost intabulat în cartea funciară în favoarea lui .... în baza contractului de vânzare cumpărare din 29 decembrie 1921, cu privire la parcela în litigiu, ...având suprafața de 2021 mp, existând mențiunea din 30.03.1923 în sensul că se adnotează în aceeași coală sub nr. de ordine A I -7. Ulterior anului 1945 foaia de proprietate nu are consemnate mențiuni până în anul 1987, când în baza adresei nr.../1987 eliberată de CAP Fărcașa și a schiței de dezmembrare ..., imobilul .... se adnotează și se parcelează în topo ... în suprafață de 248 m.p. și nr. ... în suprafață de 3352 m.p,. parcela ... fiind transcrisă în CF 1107 în favoarea CAP Fărcașa, iar în anul 1995 pentru parcela 735/2 se emite titlu de proprietate în temeiul legilor fondului funciar în favoarea altor persoane. Curtea reține, așadar, că mențiunile înscrise în CF ... Fărcașa fac dovada dreptului de proprietate al autorului ... asupra parcelelor în litigiu (... având suprafața de 2021 mp și nr. topo ... având suprafața de 3352 mp ), rezultând, totodată, că acestea au fost preluate de CAP Fărcașa ulterior făcând obiectul reconstruirii dreptului de proprietate în favoarea terțelor persoane.

Curtea mai reține că potrivit adresei nr. .... emisă de Arhivele Naționale Serviciul Județean Maramureș (fila 27 vol. I C.A.B.), în urma cercetării evidentelor create de către Primăria Comunei Farcașa, Uniunea Naționala a COOperativelor Agricole de Producție Somcuta Mare, respectiv Uniunea Județeana a COOPerativeIor Agricole de Producție Maramureș, din perioada 1955-1962, nu au fost identificate cereri de intrare în CAP pentru localitatea Farcasa, și că această instituție nu a preluat documente create de către Cooperativa Agricola de Producție Farcasa, iar potrivit adresei emisă de Primăria Comunei Farcasa (fila 28 vol. I C.A.B.), în arhiva comunei Farcasa nu exista cereri de intrare în CAP.

Conform prevederilor art. 8 din Legea nr. 18/1991, , (1) Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor care se găsesc în patrimoniul cooperativelor agricole de producție se face în condițiile prezentei legi, prin reconstituirea dreptului de proprietate sau constituirea acestui drept. (2) De prevederile legii beneficiază membrii cooperatori care au adus pământ în cooperativa agricolă de producție sau cărora li s-a preluat în orice mod teren de către aceasta, precum și, în condițiile legii civile, moștenitorii acestora, membrii cooperatori care nu au adus pământ în cooperativă și alte persoane anume stabilite. (3) Stabilirea dreptului de proprietate se face, la cerere, prin eliberarea unui titlu de proprietate în limita unei suprafețe minime de 0,5 ha pentru fiecare persoană îndreptățită, potrivit prezentei legi, și de maximum 10 ha de familie, în echivalent arabil.”

Potrivit art. 9 din Legea nr. 18/1991, modificată prin Legea nr. 169/1997 și ulterior prin Ordonanța de urgență nr. 1/1998, „(l) Persoanele cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate în limita suprafeței de teren de IO ha de familie, în echivalent arabil, pot cere reconstituirea dreptului de proprietate și pentru diferența dintre această suprafață și cea pe care au adus-o în cooperativa agricolă de producție sau care a fost preluată în orice mod de aceasta, până la limita suprafeței prevăzute la art. 3 lit. h) din Legea nr. 187/1945 pentru înfăptuirea reformei agrare, de familie, indiferent dacă reconstituirea urmează să se facă în mai multe localități sau de la autori diferiți.

Conform dispozițiilor art. 11 din Legea nr. 18/1991, ”Suprafața adusă în cooperativa agricolă de producție este cea care rezultă din: actele de proprietate, cartea funciară, cadastru, cererile de înscriere în cooperativă, registrul agricol de la data intrării în cooperativă, evidențele cooperativei sau, în lipsa acestora, din orice alte probe, inclusiv declarații de martori. Dispozițiile alin. 1 se aplică în mod corespunzător și în ceea ce privește suprafețele preluate de cooperativele agricole de producție în baza unor legi speciale sau orice mod de la membri cooperatori.”

Curtea reține, în raport de cele expuse anterior, că în privința terenurilor la care se referă cererea nr..../16.11.2005 formulată în temeiul Legii nr. 247/2005, mențiunile din cărțile funciare fac dovada dreptului de proprietate al autorului ....

În ceea ce privește preluarea acestor terenuri de către cooperativa agricolă de producție, Curtea reține că din adeverința nr..../1959 reiese predarea terenului în suprafață de 7,02 ha către CAP Arduzel prin procesul verbal nr. 2/10.04.1959, fără a se identifica, însă, parcelele preluate. Observând mențiunile din Registrul agricol din anul 1959, în care autorul ... era indicat ca fiind „întovărășit", adică membru cooperator, în condițiile în care nu au fost identificate cereri de intrare în CAP, precum și faptul că în cărțile funciare nu există mențiuni care să ateste înstrăinarea terenurilor care au aparținu lui ..., Curtea apreciază că împrejurarea că parcela 735/1 a fost transcrisă în favoarea CAP Fărcașa iar restul parcelelor care fac obiectul prezentei cauze s-au aflat la dispoziția comisiei de fond funciar care a procedat la emiterea titlurilor de proprietate în favoarea altor persoane ori sunt fiind ocupate de lucrări de interes public drum, sală de sport, teren sport, parc, constituie elemente suficiente pentru a se reține că terenurile ce fac obiectul prezentei cauze au fost preluate de cooperativa agricolă de producție, făcând, astfel, obiectul Legii nr. 18/1991,

Curtea constată, astfel, că sunt fondate criticile din apel vizând greșita reținere a motivului de invalidare referitor la lipsa dovezilor privind preluarea de către cooperativa agricolă de producție a întregii suprafețe reconstituite după autor, subliniind, t0t0dată, că în cadrul prezentei cereri instanța nu este ținută a examina preluarea Întregii SUPrafețe care a aparținut autorului reclamantului, ci doar a suprafețelor la care se referă Hotărârea Comisiei Județene Maramureș nr. .../05.06.2006, modificată prin Hotărârea n. 21 15/15.03.2010, adică 1,2379 ha.

In ceea ce privește considerarea de către prima instanță ca fiind corect motivul de invalidate care se referă la reconstituirea în natură pe raza comunei Fărcașa a unei suprafețe mai mari decât cea deținută pe raza altor comune, Curtea, pornind de Ia aceleași observații, și anume că obiectul cauzei este limitat la măsura reconstituirii dreptului de proprietate pentru suprafața de 1,2379 ha, apreciază că sunt fondate criticile formulate pe calea apelului.

În vederea stabilirii suprafețelor de teren care au aparținut autorului reclamantului și pentru care s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate în temeiul legilor fondului funciar și a localizării actuale a acestor terenuri, în faza apelului a fost dispusă în conformitate cu prevederile art. 479 alin. 2 din Codul de procedură civilă efectuarea, prin comisie rogatorie, a unei expertize tehnice specialitatea topografie.

Din raportul de expertiză întocmit de expertul tehnic judiciar ... rezultă că terenurile cu denumirea toponimică „după școală” înscrise în CF .... ce au aparținut autorului..., aveau o suprafață totală de 1 ha și 7731 m.p. Cu privire la aceste terenuri se observă că a fost emis un singur titlu de proprietate, nr. ..., pentru o suprafață de 3000 m.p., restul suprafețelor cu nr. topografic ... ce au aparținut autorului ..., identificate prin anexa grafică la raportul de expertiză, fiind în prezent ocupate de teren de sport, alei, parc, sala de sport, drum comunal sau de persoane particulare, iar din examinarea comparativă a terenurilor deținute și a terenurilor cu privire la care au fost eliberate titluri de proprietate nu a reieșit nici atribuirea pe alt amplasament, rezultând, așadar, că suprafața de teren pentru care nu s-a reconstituit dreptul de proprietare este de 1,4731 ha.

Cum prin Hotărârea Comisiei Județene Maramureș nr..../05.06.2006, modificată prin Hotărârea nr..../15.03.2010, s-a validat petentului ... suprafața de 1.2379 ha pentru acordare despăgubiri, Curtea constată că în mod nelegal prin decizia de invalidare prin care a fost soluționat dosarului administrativ nr...../16.12.2011 a fost reținut motivul de invalidare vizând reconstituirea unei suprafețe mai mari decât cea la care solicitantul ... era îndreptățit, în condițiile în care, din probele administrate, a reieșit faptul că pentru suprafața de 1.2379 ha nu a fost reconstituit în natură dreptul de proprietate pe vechiul amplasament sau pe un alt amplasament.

Pentru considerentele expuse, Curtea în temeiul art. 480 alin. 2 din Codul de procedură civilă va admite apelul, va schimba în tot sentința civilă apelată și, constatând că în mod nelegal a fost invalidată măsura de acordare a despăgubirilor pentru suprafața de 1.2379 ha, va admite contestația formulată de reclamantul ..... și continuată de moștenitorii acestuia, reclamanții ....va anula decizia de invalidare nr...../22.12.2016 emisă de Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor și va obligă pârâta Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor să emită decizia de validare a Hotărârii nr..../05.06.2006 a Comisiei Județene Maramureș, modificată prin Hotărârea nr..../15.03.2010 prin care a fost validată anexa 23 a Comisiei locale Fărcașa unde la poziția 7 figurează solicitantul .... după autorul .... cu suprafața de I ,2379 ha și de compensare prin puncte în favoarea reclamanților ......., pentru terenul în suprafață de 1,2379 ha.

În aplicarea art. 482 din Codul de procedură civilă, coroborat cu art. 453 alin. I din Codul de procedură civilă, Curtea, reținând culpa procesuală a intimatei Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor, va dispune obligarea acesteia la plata cheltuielilor de judecată către apelanții - reclamanți în suma de 8447 Iei, din care 6500 lei onorariul de avocat, achitat conform facturii nr..../22.11.2017 și ordinului de plată din  (filele 8-9 VOI. I În valoare de 3500 lei, respectiv facturii nr. 1 .../14.08.2020 și ordinului de plată din 13.08.2020 (vol. 2 C.A.B.), în valoare de 3000 lei și 1947 lei onorariul expertului achitat conform chitanțelor din 06.08.2018 și (filele 15 și 76 dosar 1550/100/2018 Tribunalul Maramureș).

PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII DECIDE:

Admite apelul formulat de apelantul reclamant ... — decedat PC parcursul procesului și continuat de moștenitoarele ...., în contradictoriu cu intimata pârâtă COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU COMPENSAREA IMOBILELOR, cu sediul în București, Calea Floreasca, nr.202, sector 1.

Schimbă în tot sentința civilă apelată, în sensul că:

Admite contestația formulată de reclamantul .... și continuată de moștenitorii acestuia, reclamanții ...

Anulează decizia de invalidare nr...../22.12.2016 emisă de Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor.

Obligă pârâta Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor să emită decizia de validare a Hotărârii nr..../05.06.2006 a Comisiei Județene Maramureș, modificată prin Hotărârea nr..../15.03.2010 prin care a fost validată anexa 23 a Comisiei locale Fărcașa unde la poziția 7 figurează solicitantul .... după autorul .... cu suprafața de 1,2379 ha și de compensare prin puncte în favoarea reclamanților ...., pentru terenul în suprafață de 1,2379 ha.

Obligă intimata - pârâtă să plătească apelanților - reclamanți suma de 8447 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Definitivă.

Pronunțată în ședință publică, astăzi, 18.12.2020.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate