You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Dosare ANRP

Bogdan Palade
Bogdan Palade

avocat anrp Bucuresti

ROMÂNIA

TRIBUNALUL BUCUREȘTI SECȚIA A-V-A CIVILĂ Sentința civilă nr. ….02.10.2019

Pe rolul Tribunalului se află soluționarea cererii de chemare în judecată formulată de reclamanții …. în contradictoriu cu pârâta Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor, având ca obiect „fond funciar – Lg 165/2013 ‘

Dezbaterile în fond și susținerile părților au avut loc în ședința publică de la 18.09.2019 și au fost consemnate în încheierea de la acea dată, parte integrantă din prezenta hotărâre, când tribunalul, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunțarea la 02.10.2019 când a hotărât:

TRIBUNALUL

Deliberând asupra cauzei civile de față, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului București, Secția a V-a Civilă la data de 18.02.2019 cu nr. de mai sus, reclamanții …., în contradictoriu cu pârâta Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor, au formulat contestație împotriva Deciziei de invalidare nr….. solicitând anularea acesteia, validarea Hotărârii nr. ….. a Comisiei Județene Timiș prin care a fost validată Anexa 23 a Comisiei Locale Timișoara, emisă pe numele reclamanților, după autoarea …, cu privire la imobilul teren în suprafață de 0,0724 ha localizat în Timișoara, str. …..și obligarea pârâtei să emită decizia de compensare, pentru un cuantum al despăgubirilor stabilit conform art. 21 din Legea nr. 165/2013, cu cheltuieli de judecată.

În motivare au arătat, în esență, că motivele reținute pentru invalidare sunt neîntemeiate, astfel, potrivit certificatului de moștenitor nr. ….. — suplimentar la certificatul de moștenitor testamentar cu partaj succesoral …..a avut un singur moștenitor, …. senior; conform certificatului de moștenitor nr. …., de pe urma defunctului ….., senior au rămas moștenitori …. (soție) și reclamanții, iar de pe urma defunctei …. au rămas moștenitori reclamanții.

În drept au fost invocate prevederile Legii nr. 165/2013.

Analizând cererea de chemare în judecată, pe baza probelor administrate, a susținerilor părților și a dispozițiilor legale aplicabile, reține următoarele:

Potrivit Hotărârii nr….. a Comisiei Județene Timiș, prin care a fost validată Anexa 23 a Comisiei Locale Timișoara, emisă pe numele reclamanților, după autoarea ….., cu privire la imobilul teren în suprafață de 0,0724 ha localizat în Timișoara, ….

Prin Decizia nr…..09.01.2019, CNCI a invalidat această dispoziție, reținând că: nu s-a tăcut dovada calității de moștenitori a reclamanților față de solicitanta decedată, ….., pentru suprafața ce face obiectul dosarului de despăgubiri. Singura dovadă în acest sens, certificatul de moștenitor testamentar cu partaj succesoral voluntar nr. ….emis după defuncta ….., stabilește calitatea de moștenitori cu titlul particular a numiților …… pentru un alt bun expres menționat în acel certificat; nu s-a făcut dovada că reclamanții au formulat cereri de reconstituire pentru suprafața ce face obiectul dosarului, după solicitanta-autoare ….., având în vedere că pot beneficia de reconstituirea dreptului de proprietate doar foștii proprietari sau moștenitorii acestora.

Potrivit art. 35 alin I din Legea nr. 165/2013, „Deciziile emise cu respectarea prevederilor art. 33 și art. 34 pot fi atacate de persoana care se consideră îndreptătită la sectia civilă a tribunalului în a cărui circumscriptie se află sediul entităłii, în termen de 30 zile de la data comunicării” .

Potrivit certificatului de moștenitor nr….. — suplimentar la certificatul de moștenitor testamentar cu partaj succesoral voluntar nr. …., de pe urma defunctei ….. a rămas moștenitor ….. Conform certificatului de calitate de moștenitor nr. …., de pe urma defunctului …., decedat la 04.10.2010, au rămas moștenitori …. și reclamanții (fiu, respectiv fiică), iar conform certificatului de moștenitor nr. ….. (f. 22-24 vol. I), de pe urma defunctei ….. au rămas moștenitori reclamanții.

Prin urmare, reclamanții au făcut dovada calității de persoane îndreptățite de pe urma autoarei ….

Pe cale de consecință, față de considerentele expuse, tribunalul va admite cererea, va anula Decizia de invalidare nr. …. și va obliga pârâta să valideze Hotărârea nr. ….. a Comisiei Județene Timiș, prin care a fost validată Anexa 23 a Comisiei Locale Timișoara, cu privire la imobilul teren în suprafață de 0,0724 ha localizat în Timișoara, ….. și să emită decizia de compensare prin puncte.

Pârâta va realiza evaluarea terenului potrivit art. 21 din Legea nr. 165/2013, urmând a fi scăzută valoarea actualizată a sumei primite cu titlu de despăgubiri.

În baza art. 453 alin. I, art. 451 și art. 452 C.p.c., constatând culpa procesuală a pârâtei, tribunalul o va obliga la plata către reclamanți a sumei de 3.000 lei, reprezentând onorariu de avocat…., acesta fiind proporțional în raport cu valoarea sau complexitatea cauzei ori cu activitatea desfășurată de avocat, ținând seama și de circumstanțele cauzei.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII, HOTĂRĂȘTE;

Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamanții…. ambii cu domiciliul procesual ales

 

 

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate