You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Emiterea pașaportului minorului

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Emiterea pașaportului minorului

Încă din cele mai vechi timpuri a fost semnalată tendința persoanelor, popoarelor de a părăsi locul în care trăiesc pentru a descoperi noi oportunități.

Chiar dacă societate din zilele noastre a evoluat considerabil, persoanele manifestă în continuare tendința de a părăsi locul de domiciliu din diverse motive, cum ar fi cele turistice, de relaxare, medicale sau în scop profesional.

Printre cele mai importante drepturi fundamentale ale omului, reglementat de Constituția României, este dreptul la liberă circulație în străinătate.

Din punct de vedere juridic, deplasarea persoanelor majore în străinătate, în special în țările Uniunii Europene, se poate face cu mai multă ușurință față de deplasarea minorilor.

În primul rând, pentru ca un minor cu vârsta sub 14 ani să poată părăsi țara de domiciliu, trebuie să dețină pașaport, acesta fiind documentul de identificare al minorului.

Ce acte sunt necesare pentru emiterea pașaportului pentru minor?

Potrivit dispozițiilor legale, Legea nr. 248/2005, pentru emiterea pașaportului sunt necesare următoarele acte:

 • certificatul de naștere al minorului, în orginal;

 

 • document/documente de identitate al părinților, al reprezentantului legal sau, după caz, al persoanei împurtenicite, aflate în termen de valabilitate, în original;

 

 • documentul care face dovada achitării contravalorii pașaportului, în original, sau documentul de plată editat pe suport de hârtie conținând toate informațiile aferente plății efectuate prin mijloace de plată online, completat pe numele titularului;

 

 • pașaportul anterior al minorului, dacă acesta există;

 

 • cerere de eliberare a pașaportului.

 

 • iar în situația în care minorul are 14 ani este necesară și cartea de identitate a copilului.

Cine poate face cererea de eliberare a pașaportului?

Pentru minori, se poate formula cerere:

 • de ambii părinți;

 

 • de părintele supraviețuitor;

 

 • de părintele căruia i-a fost încredințat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă;

 

 • de părintele care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă şi irevocabilă ori în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 sau în temeiul ordonanţei preşedinţiale date în condiţiile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, care cuprinde în mod expres faptul că părintele are dreptul de a solicita eliberarea paşaportului;

 

 • de reprezentantul legal;

 

 • de persoana împuternicită prin procură specială de persoanele mai sus menționate (anume părinți);

 

 • de părintele împuternicit de celălalt părinte printr-o procură specială ori care are acordul scris al celuilalt părinte pentru eliberarea pașaportului.

 

Ce se întâmplă în situația în c/are cererea este formulată de un singur părinte?

Potrivit dispozițiilor Legii nr. 248/2005 cererea făcută de un singur părinte trebuie să fie însoțită în mod obligatoriu de:

 • procură specială prin care un părinte împuternicește celălalt părinte sau declaraţia privind acordul celuilalt părinte, în original, ori duplicat de pe actul original pentru procura specială şi declaraţia celuilalt părinte, autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013;

 

 • procură specială, pentru cererile formulate de persoana împuternicită, în original, sau duplicat de pe actul original pentru procurile speciale autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013;

 

 • hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului, rămasă definitivă şi irevocabilă, ori hotărârea judecătorească în temeiul căreia părintele exercită singur autoritatea părintească, rămasă definitivă şi irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, ori ordonanţa preşedinţială care cuprinde în mod expres faptul că părintele/reprezentantul legal în favoarea căruia s-a dispus exercitarea autorităţii părinteşti are dreptul de a solicita eliberarea paşaportului;

 

 • hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 ori ordonanţă preşedinţială, prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte pentru eliberarea paşaportului;

 

 • actul de desemnare a reprezentantului legal, numai pentru cererile formulate de acesta, în cazul minorilor care la data punerii sub interdicţie nu se află sub ocrotirea părinţilor;

 

 • act de deces al părintelui, pentru cererile formulate de părintele supravieţuitor ori pentru cele formulate de persoana împuternicită de acesta, în original.

 

ATENȚIE! Potrivit textelor legale, atunci când se depun documentele menționate pentru emiterea pașaportului, prezența minorului este OBLIGATORIE.

Pot exista situații când celălalt părinte nu își oferă acordul pentru emiterea unui pașaport. Ce posibilități are celălalt părinte?

În primul rând, există situații în care părinții sunt divorțați dar exercită autoritatea părintească în comun, anume au nevoie de acordul celuilalt părinte în vederea deciziilor luate pentru minor.

Există și situații în care, chiar dacă părinții minorului nu sunt divorțați, totuși aceștia nu mai locuiesc împreună, în fapt, și nici nu mai au relații normale între soți, iar deciziile cu privire la minori trebuie să fie luate cu acordul ambilor părinți.

În aceste situații, părintele care dorește să depună o cerere pentru emiterea pașaportului minorului poate introduce o acțiune pe rolul instanțelor judecătorești pentru ca instanța de judecată să pronunțe o hotărâre prin care să suplinească acordul părintelui care se împotrivește ca minorul să dețină pașaport.

Un caz excepțional prevăzut de art. 17din Legea nr. 248/2005 este dat de eliberarea pașaportului pentru minori în situația în care minorul urmează să se deplaseze în străinătate pentru studii ori pentru a participa la concursuri oficiale sau pentru a urma un tratament medical fără de care viața ori sănătatea îi este pusă în pericol fără acordul unuia dintre părinți DACĂ nu există timpul necesar pentru obținerea acordului.

Pentru celelalte situații în care minorul va părăsi țara art. 17 din Legea nr. 248/2005 prevede dreptul părintelui de a depune o acțiune pe rolul instanțelor judecătorești împotriva părintelui care nu își oferă acordul.

REȚINEȚI:

 • Pentru deplasarea în străinătate a minorului este necesar un pașaport, mai ales în situația în care aceștia nu au 14 ani;
 • Pentru emiterea pașaportului există o serie de acte pe care părinții trebuie să le depună;
 • Este obligatorie prezența minorului atunci când se depun actele;
 • Persoanele care pot formula cerere de emitere a unui pașaport sunt: părinții (în toate situațiile prezentate anterior), reprezentantul legal, o persoană împuternicită cu procură specială;
 • Există situații excepționale în care nu este necesar acordul ambilor părinți pentru eliberarea pașaportului;
 • În situația în care un părinte nu își oferă acordul pentru emiterea pașaportului, părintele interesat poate să depună o acțiune pentru suplinirea acordului pe rolul instanțelor judecătorești;

În acest sens, Decizia nr…..din 29 aprilie 2020 pronunțată de Judecătoria Sectorului 2, este o decizie relevantă în această materie:

„Pe rol se află pronunţarea asupra cererii având ca obiect ordonanţă preşedinţială formulată de reclamanta ….., în contradictoriu cu pârâtul ……

Dezbaterile în fond au avut loc în şedinţa din data de 28.04.2020, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, când instanţa, pentru a da p â râtului posibilitatea de a depune concluzii scrise , a amânat pronunţarea pentru 24 de ore, hotărând următoarele:

INSTANŢA,

Deliberând asupra cauzei civile deduse judecăţii, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti la data de 27.03.2020, sub numărul……, reclamanta …., în contradictoriu cu pârâtul …….a solicitat instanţei, pe calea ordonanţei preşedinţiale, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să se dispună stabilirea domiciliului provizoriu al minorului ……la domiciliul actual al reclamantei in Elvetia, M____ Lauber Strasse 11, 3714 Frutigen, Kanton Bern . În subsidiar, a solicitat stabilirea unui program de vizitare a minorului de către reclamanta în temeiul art. 3 pct. 1, art. 5 şi art. 9 pct. 3 din Legea nr. 18/1990 şi art. 2 alin. (2), (3), (4) şi art. 17 alin. (1), (4) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului . A solicitat, totodată, suplinirea consimţământului tatălui necesar in vederea eliberării paşaportului minorului ….. in temeiul art. 17 din Legea nr. 248/2005 , cu obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată. […]

Prin întâmpinarea depusă la dosar la data de 14.04.2020 (filele 75-81), pârâtul ……. a solicitat instanţei să dispună: 1. În ceea ce priveşte primul capăt de cerere, privind stabilirea domiciliului provizoriu al minorului ……in Elvetia in M____ Lauber Strasse 11, 3714 Frutigen, Kanton Bern, la domiciliul mamei, respingerea acestuia ca neîntemeiat şi să menţină domiciliul minorului la domiciliul tatălui.

În ceea ce priveşte al treilea capăt de cerere, a solicitat respingerea acestuia întrucât nu s-a opus niciodată la eliberarea paşaportului minorului. A mai solicitat şi obligarea reclamantei să depună dovezi privind solicitarea acordului său pentru efectuarea paşaportului precum şi refuzul său. A mai precizat ca minorul a fost in vacanţă în Elveţia cu reclamanta, nu s-a opus niciodată relaţiei mama-fiu. Prezenta cerere este abuzivă şi neîntemeiată.

A mai precizat că minorul nu întotdeauna doreşte să vorbească la telefon , deşi îl încurajează şi îl întreabă constant dacă doreşte să o sune pe mama. Mai mult decât atât, reclamanta in nenumărate rânduri , deşi promite că va suna să vorbească cu minorul , aceasta nu sună cu zilele. […]

În cauză, au fost administrate probele cu înscrisuri şi cu interogatoriul părţilor (răspunsurile fiind în acord cu cele susţinute de părţi prin actele procedurale depuse la dosarul cauzei, acţiunea, respectiv întâmpinarea), în cazul reclamantei fiind dispus a fi administrat prin intermediul avocatului ales potrivit prevederilor art.356C.proc.civ., aceasta având domiciliul în străinătate, respectiv în Elveţia. […]

Totodată, având în vedere că pentru aducerea la îndeplinire a programului de legături personale cu minorul, uneori va fi necesară deplasarea acestuia în Elveţia, la domiciliul actual al reclamantei din Elveţia,…. Lauber Strasse 11, 3714 Frutigen, Kanton Bern, instanţa va s uplin i acordul pârâtului în vederea eliberării paşaportului turistic pentru minorul ……, CNP – xxxxxxxxxxxxx, născut la data de 26.03.2013.

Potrivit art. 31 alin. 3 Legea nr. 248/2005, ieşirea din România a minorilor, în situaţia în care există neînţelegeri între părinţi cu privire la exprimarea acordului, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 30 alin. (2) şi (3), se permite numai după soluţionarea neînţelegerilor de către instanţa de judecată, în condiţiile legii.

Prin suplinirea consimţământului pârâtului cu privire la eliberarea paşaportului , instanţa nu îl înlătură pe acesta de la exerciţiul autorităţii părinteşti, ci soluţionează neînţelegerile între părinţi cu privire la exerciţiul drepturilor sau la îndeplinirea îndatoririlor părinteşti, prerogativă conferită prin lege. Inexistenţa acestei proceduri ar duce la vătămarea interesului minorului întrucât, în caz de dezacord între părinţi, nu s-ar putea lua o decizie importantă cu privire la copil.

În consecinţă, c u privire la capătul de cerere privind suplinirea consimţământului pârâtului pentru eliberarea unui paşaport pentru minor, apreciind îndeplinite condiţiile de admisibilitate prevăzută de art. 997C.proc.civ. pentru motivele anterior expuse, având în vedere dispoziţiile art. 17 din Legea nr. 248/2005, instanţa va admite acest capăt de cerere şi va suplini acordului pârâtului în vederea eliberării paşaportului turistic pentru minorul ….., CNP – xxxxxxxxxxxxx, născut la data de 26.03.2013 .

În raport de prevederile art. 453 alin.1 C.proc.civ., având în vedere culpa procesuală a pârâtului, instanţa îl va obliga pe acesta la plata către reclamantă a cheltuielilor de judecată în cuantum de 4 0 lei reprezentând taxă judiciară de timbru şi va lua act de faptul că reclamanta îşi rezervă dreptul de a solicita pe cale separată cheltuielile de judecată reprezentate de onorariul de avocat.

PENTRU ACESTE MOTIVE ,

ÎN NUMELE LEGII ,

HOTĂRĂŞTE:

Admite în parte cererea având ca obiect ordonanţă preşedinţială – stabilire domiciliu minor (în subsidiar, stabilire program vizitare minor), suplinire acord , formulată de reclamanta ….., identificată cu CNP xxxxxxxxxxxx, cu domiciliul procesual ales la Cabinet de Avocat P…. în contradictoriu cu pârâtul ……., cu domiciliul ales în mun. Bucureşti,…….

Respinge capătul de cerere având ca obiect stabilirea domiciliului provizoriu al minorului …….. ( până la soluţionarea în mod definitiv a dosarului nr.xxxxx/215/2019 aflat pe rolul Judecătoriei …..) la domiciliul actual al reclamantei din Elveţia, ….. Lauber Strasse 11, 3714 Frutigen, Kanton Bern, ca neîntemeiat.

Admite în parte capătul subsidiar de cerere având ca obiect stabilirea pentru reclamantă a unui program de vizitare a minorului ……, cu obligarea acesteia de preluare a minorului şi de aducere a acestuia la locuinţa tatălui, astfel:

– trimestrial în ultimul weekend, de vineri de la ora 12:00 până duminică la ora 20:00, cu luarea minorului de către mamă de la locuinţa tatălui şi aducerea minorului la aceeaşi locuinţă;

– cu ocazia zilei de naştere a reclamantei,respectiv 25 mai, de la ora 12:00 până la ora 20:00;

– cu ocazia zilei de naştere a minorului, 26 martie, posibilitatea de a organiza o petrecere la care să poată participa ambii părinţi împreună;

– în ceea ce priveşte sărbătorile de…. şi de….., în anii pari, Crăciunul va fi sărbătorit alături de mamă, iar Paştele alături de tată, urmând ca în anii următor cele două să se inverseze;

– prima săptămână după Revelion (începând 2 ianuarie), se încuviinţează mamei preluarea minorului pentru a merge în vacanta, la ski in Elveţia;

– în vacanţa de vară, o luna în perioada 15 iulie – 15 august;

– participarea la serbări, şedinţe cu părinţi, festivităţi, concursuri şi alte evenimente importante din viaţa minorului.

Stabileşte în sarcina pârâtului obligaţia de a permite mamei legături telefonice zilnice cu copilul (cu excepţia intervalului orar 22:00-07:00), precum si prin alte mijloace electronice (skype, whatsapp, etc.), iar dacă a procedat la schimbarea numărului de telefon menţionat ca si mijloc de comunicare, acesta să îi fie comunicat mamei deîndată.

Suplineşte acordul pârâtului în vederea eliberării paşaportului turistic pentru minorul ……, născut la data de ……

Obligă pârâtul la plata către reclamantă a cheltuielilor de judecată în cuantum de 40 lei reprezentând taxă judiciară de timbru.

Ia act de faptul că reclamanta îşi rezervă dreptul de a solicita pe cale separată cheltuielile de judecată reprezentate de onorariul de avocat.

Cu drept de apel în termen de 5 zile de la pronunţare, cererea urmând a se depune la Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti.

Pronunţată astăzi, 29.04.2020, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.”

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate