You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune. Obligaţia instanţei de a verifica dacă s-a întrerupt cursul termenului de prescripţie. Nu

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune. Obligaţia instanţei de a verifica dacă s-a întrerupt cursul termenului de prescripţie. Nulitatea dovezii de înmânare a notificării.

În cauză, urmare a decesului reclamantului, în calitate de moștenitor al acestuia, a fost introdus C. M.. Pârâta a invocat, la termenul de judecata din data de …2015, excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune; în aceeași ședință publică, pârâta a precizat că nu mai susține excepţiei lipsei dovezii calităţii de reprezentant.

Instanța a respins cererea reclamantului de decădere a pârâtei din dreptul de a invoca excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune, astfel cum reiese din încheierea de ședința din data de .11..2015. De asemenea, instanța a încuviințat, pentru soluționarea excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune, proba testimoniala; de asemenea, instanța a încuviințat cererile părţilor de suplimentare a probatoriului pe excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune – pentru reclamant, proba cu interogatoriul pârâtei, iar pentru pârâtă, cererea de emitere a unei adrese către B.N.P.A. D. M. D. şi M. Al. M. pentru a înainta copii certificate pentru conformitate cu originalul de pe înscrisurile din dosarul finalizat cu eliberarea certificatului de moştenitor legal nr. 40/22.03.2012 – înscrisurile solicitate fiind comunicate la dosar, prin serviciul registratura. În cauză a fost audiată martora Constantin Nicoleta, declarația acesteia fiind consemnata şi atașată la dosar. Analizând actele şi lucrările cauzei, instanţa reţine următoarele: La data de …2011 a decedat defunctul C.R., iar, în calitate de moștenitori ai acestuia au rămas C.D. – în calitate de frate, cu o cotă de 1/3 din masa succesorala -, C.A. – în calitate de nepoata de frate predecedat, cu o cota de 1/3 din masa succesorala -, precum şi C. V.P. – în calitate de nepot de frate predecedat, cu o cota de 1/3 din masa succesorala, astfel cum reiese din certificatul de moștenitor legal nr. ../…2012 emis de B.N.P.A. D. M. D. şi M. A. M. (f. 15- 17).

Prin cererea promovata, reclamantul, în calitate de moștenitor al defunctului, a solicitat obligarea pârâtei la achitarea sumei de 2.255,76 euro şi a sumei de 25.110 lei, reprezentând 1/3 din sumele de bani pe care aceasta le-a ridicat fără drept din contul autorului lui defunct, precum şi a dobânzii legale aferenta acestor sume.

În conformitate cu prevederile art. 2517 C.civ., termenul general al prescripției este de 3 ani, dacă legea nu prevede un alt termen, iar potrivit art. 2523 C.civ., prescripţia începe să curgă de la data când titularul dreptului la acţiune a cunoscut sau, după împrejurări, trebuia să cunoască naşterea lui.

Reclamantul a invocat răspunderea civilă delictuală reglementată de art. 1349 C.civ. şi a menționat că prejudiciul a fost produs prin extragerile efectuate de pârâtă din contul defunctului deschis la C. E. Bank, respectiv suma de 75.331 lei în data de …2011, precum şi prin extragerile efectuate de pârâta din contul defunctului deschis la B. C., respectiv suma de 6.777 euro, în doua tranşe, la data de …2011 si la data de …2011. Sumele mai sus indicate sunt evidențiate în extrasele de cont din data de …2012 (f. 10- 14), atașate cererii de chemare în judecata, chiar de reclamant.

Prin urmare, raportat la temeiul de drept al acţiunii judiciare promovate – răspunderea civilă delictuală a pârâtei -, dreptul la acţiune al reclamantului s-a născut la data când acesta a cunoscut sau trebuia să cunoască atât paguba ce i-a fost pricinuită cât şi persoana răspunzătoare de producerea pagubei. Instanța, având în vedere proba cu înscrisuri administrata – inclusiv, certificatul de moștenitor indicat mai sus, actele care au stat la baza întocmirii acestuia (care conțin şi extrase de cont cu privire la sumele solicitate în prezenta cauză), extrasele de cont depuse la dosar -, reţine că reclamantul a cunoscut sau trebuia să cunoască atât paguba ce i-a fost pricinuită (diminuarea patrimoniului succesoral al autorului lui prin extragerile efectuate de pârâta din conturile defunctului) cât şi persoana răspunzătoare de producerea pagubei (pârâta), la data de 22.03.2012 – data eliberării certificatul de moștenitor legal nr. ../..2012 emis de B.N.P.A. D. M. D. şi M. A. M.. În cauză, reclamantul a invocat însă Notificarea nr. ../…2015 emisă de B.E.J. A.M.(f. 7) – prin care a solicitat pârâtei restituirea sumelor extrase din conturile bancare ale autorului defunct, notificare al cărui efect este acela de întrerupere a cursului prescripției extinctive. Instanța reţine că Notificarea nr. ../…2015 emisă de B.E.J. A. M. a fost transmisă pârâtei conform înscrisurilor aflate la filele 95-96 din dosar, respectiv conform procesului verbal de înmânare purtând ștampila poştală din data de 03.02.2015 (f. 95).

Totodată, în conținutul procesului verbal de înmânare a notificării este înscrisa mențiunea comunicării, prin afișare, a notificării la adresa din București, Str. .. nr. .., et. parter, sector 2, fără a fi indicat şi numărul apartamentului.

Or, domiciliul complet al pârâtei este cel din București, str., nr. .., et. parter, ap.1, sector 2 (menționat inclusiv în adresa emisă de B.N.P.A. D. M. D. şi M. A. M. către C.-E. Bank S.A. – f. 181 din dosarul notarial) şi nu cel indicat în actul de comunicare al notificării.

În conformitate cu prevederile art. 164 alin. 1 lit. c C.p.civ., dovada de înmânare a citaţiei sau a altui act de procedură ori, după caz, procesul-verbal va cuprinde numele şi prenumele sau denumirea, după caz, şi domiciliul ori sediul destinatarului, cu arătarea numărului etajului, apartamentului sau camerei, dacă cel citat locuieşte într-o clădire cu mai multe etaje ori apartamente sau în hotel, precum şi dacă actul de procedură a fost înmânat la locuinţa sa, depus în cutia poştală ori afişat pe uşa locuinţei, iar potrivit art. 164 alin. 3 C.p.civ., cerinţele de la alin. (1) lit. a), c), d), e) şi f) sunt prevăzute sub sancţiunea nulităţii.

Prin urmare, având în vedere cele mai sus menționate, instanța constată că Notificarea nr. ../…02.2015 nu a fost comunicată pârâtei cu îndeplinirea cerințelor legale.

Pentru toate considerentele expuse şi având în vedere normele legale indicate, precum şi probele administrate, raportat la data înregistrării (promovării) acţiunii, …..2015 – data poştei, instanţa constată că reclamantul a formulat cererea de chemare în judecata cu nerespectarea termenului legal de trei ani (termenul împlinindu-se la 22.03.2012), astfel că excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune este întemeiată şi urmează să fie admisă.

 În consecinţă, instanța va respinge cererea promovată, ca fiind prescrisă.

 

Avocat contestatie la executare silita Bucuresti, Sector 1,2,3,4,5 si 6, Buftea si Cornetu, Avocat specializat in executare silita, Cum anulez o executare silita? Care sunt motivele unei executari silite? Avocat bun Bucuresti

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate