You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Hotarare castigata definitiv impotriva ANAF-ului! Practica judiciara contestatie la executare silita - termen 15 zile!

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Hotarare castigata definitiv impotriva ANAF-ului!

Practica judiciara contestatie la executare silita – termen 15 zile!
TRIBUNALUL BUCUREŞTI SECŢIA A V- A CIVILĂ
Decizia civilă nr……
Şedinţa publică din data de 10.03.2017

Pe rol soluţionarea apelului civil declarat de apelanţii-reclamanţi   ***  împotriva Sentinţei civile nr.  *** , pronunţată de Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti în dosarul nr.  *** , în contradictoriu cu intimata-pârâtă   *** , având ca obiect „contestaţie la executare”.

TRIBUNALUL,

Analizând sentința apelată, prin prisma motivelor de apel invocate și a dispozițiilor legale aplicabile în cauză, Tribunalul reține următoarele:
Titlul pus în executare în dosarul nr. *** al BEJ ***, constituit la cererea creditoarei  ***  înregistrată la data de 15.10.2014, este reprezentat de sentința civilă nr.  *** a Judecătoriei Alexandria, prin care intimata (contestatoare în prezenta cauză) ANAF –  ***  (***) a fost obligată să restituire contestatoarei  ***  suma de 2.546.011 lei, achitată de aceasta cu OP nr.  *** /15.03.2012. Așadar, intimata creditoare  ***  solicită recuperarea pe cale silită a acestei sume de la debitoarea sa, ANAF – DGAMC.
Cu toate acestea, se constată că, la data de 24.01.2013, creditoarea  ***  a solicitat debitoarei ANAF (cererea înregistrată sub nr. ***/24.01.2013) compensarea acestei sume pe care ANAF – DGAMC o are de restituit către intimată în temeiul sentinței civile nr.  *** a Judecătoriei Alexandria cu datoriile societății către ANAF, existente la data depunerii cererii precum și cele viitoare, învederând în mod expres că nu înțelege să solicite restituirea respectivei sume.
Potrivit referatului nr. ***/30.01.2013 al DGAMC, suma de 2.546.011 lei, achitată de aceasta cu OP nr.  *** /15.03.2012 a fost înregistrată în evidența analitică pe plătitor, restituiri, compensări 2, cu titlu de suprasolvire (plată în plus), fiind integral compensată cu alte obligații fiscale ale societății, conform Deciziilor de compensare nr. ***/31.01.2013, ***/31.01.2013, ***/31.01.2013, ***/31.01.2013, ***/01.03.2013, ***/01.03.2013 precum și prin autocompensare cu TVA în cadrul aceluiași impozit.
Contestatoarea nu a infirmat, așa cum rezultă inclusiv din răspunsurile sale la interogatoriu, că a considerat în continuare ca fiind datorată de către societate la bugetul de stat consolidat suma de 2.546.011 lei, cu titlul de TVA (deconturi aferente lunilor decembrie 2011, în sumă de 2.237.616 lei scadent în ianuarie 2012 și ianuarie 2012 în sumă de 308.395 lei, scadent în februarie 2012), susținând că operațiunea de compensare în sumă de 2.600.000 lei (din contractul de cesiune de creanță nr. ***/25.01.2012 încheiat între SC ***SA, în calitate de cedent și  *** , cesionar) nu s-a efectuat niciodată întrucât societatea cedentă, în urma inspecției fiscale, nu a mai înregistrat sume de restituit. Ca atare, acest debit a continuat să figureze în evidența ANAF ca sumă datorată de  ***  până în data de 22.10.2014 când a fost considerat stins cu plata efectuată de Consiliul Județean Teleorman, conform Deciziei privind compensarea obligațiilor fiscale nr. ***/30.10.2014. La data de 05.11.2014 s-au emis titlul executoriu nr. ***și somația ***în care figurează debitul în sumă de 2.546.011 lei cu titlu de TVA, la care s-au calculat dobânzi și penalități de întârziere, conform Deciziei calcul accesorii nr. ***/13.10.2014, pentru care s-au emis titlul executoriu nr. ***/04.12.2014 și somația nr. ***/04.12.2014.
Această situație de fapt a fost, de altfel, expusă pe larg în considerentele sentinței apelate, însă, dincolo de situația debitului în sumă de 2.546.011 lei ulterior pronunțării sentinței civile nr. *** a Judecătoriei Alexandria, prima instanță ignoră faptul că, prin hotărârea judecătorească ce constituie titlul executoriu a luat naștere o situație juridică nouă, distinctă de raporturile juridice inițiale între creditoarea ANAF și debitoarea  ***  care, fără a conduce la nesocotirea puterii de lucru judecat de care se bucură respectiva sentință, nu prezintă relevanță în prezenta cauză.
Astfel, în virtutea dispoziției instanței prin care ANAF a fost obligat să restituie contestatoarei suma de 2.546.011 lei, achitată de aceasta cu OP nr.  *** /15.03.2012, a luat naștere un raport juridic nou, distinct, în care societatea are calitatea de creditor pentru respectiva sumă iar ANAF îi revine obligația corelativă de plată. Aceasta este de altfel și obligația pusă în executare silită de către creditoarea SC  *** în dosarul execuțional nr. ***al BEJ ***, ce face obiectul prezentei contestații la executare, astfel că instanța învestită cu soluționarea acesteia avea a stabili, strict în aceste coordonate, dacă debitoarea și-a îndeplinit sau nu de bunăvoie această obligație, independent de raporturile juridice fiscale anterioare sau ulterioare ce s-au derulat între părți.
Așa fiind, împrejurarea că debitul fiscal inițial care ar fi trebuit compensat cu suma de 2.600.000 lei rezultată din contractul de cesiune de creanță nr. ***/2012 a continuat să figureze ca obligație fiscală ”latentă”, la care s-au calculat accesorii și pentru care s-au emis acte de executare fiscală împotriva intimatei, excede examinării în cauza de față întrucât, chiar dacă s-ar accepta că, procedând în acest mod, apelanta contestatoare ANAF ar fi nesocotit statuările definitive ale instanței de judecată cu privire la compensare, care se reflectă ca atare și în dispozitiv cât privește soluția anulării actelor de executare, aceste aspecte antamează, așa cum s-a arătat, raporturile juridice de natură fiscală dintre contestatoare și intimată, distinct de obligația contestatoarei, născută în baza titlului executoriu menționat, de a restitui intimatei creditoare  ***  suma de 2.546.011 lei, achitată de aceasta cu OP nr.  *** /15.03.2012.
Altfel spus, modalitatea în care contestatoarea a procedat (sau nu) la compensarea debitelor intimatei cu suma de a făcut obiectul cesiunii de creanță intervenită între SC  *** și SC *** SA, nu poate fi cenzurată și, cu atât mai puțin sancționată în prezentul cadru procesual, în condițiile în care intimata SC  *** a avut la îndemână posibilitatea de a contesta, pe cale separată, deciziile de compensare și actele de executare emise împotriva sa de contestatoarea ANAF în vederea recuperării debitului inițial și accesoriilor (în privința căruia ar fi operat compensația cu suma din cesiunea de creanță), după cum putea contesta și modul în care, în final, această datorie s-a considerat a fi stinsă de către apelanta contestatoare (prin plata făcută de Consiliul Județean Teleorman). Astfel, dacă apelanta contestatoare s-a conformat sau nu dispozițiilor sentinței civile nr. *** /2012, cu privire la compensarea constatată de acea instanță a datoriei inițiale cu sumele provenind din cesiunea de creanță nu poate face obiect al examinării în prezenta cauză, o neconformare în acest sens a organului fiscal putând fi verificată și, eventual, sancționată prin intermediul altor mijloace procesuale care îi confereau societății un remediu efectiv atât în vederea clarificării situației respectivelor debite, cât și a înlăturării actelor administrativ fiscale și de executare întocmite ulterior împotriva sa, cu nesocotirea considerentelor sentinței civile menționate, intrate în puterea lucrului judecat. Cu atât mai mult, neconformarea contestatoarei cu privire la operarea de facto, în evidențele sale, a compensării datoriei intimatei cu creanța cesionată acesteia de către *** (indiferent de motivele invocate de organul fiscal ce l-ar fi determinat să nu realizeze o astfel de compensare) nu poate fi sancționată prin punerea în executare silită, împotriva ANAF, a obligației de restituire a sumei de 2.546.011 lei, în condițiile în care contestatoarea și-a îndeplinit în mod distinct această obligație, anterior formulării cererii de executare silită de către creditoare.

Ceea ce interesează în prezenta cauză din perspectiva îndeplinirii obligației stabilită în titlul executoriu în sarcina ANAF (de plată a sumei de 2.546.011 lei), respectiv a îndrituirii creditoarei  ***  de a pune în executare sentința civilă nr.  *** /2012 cât privește această obligație, față de prevederile art. 622 c.pr.civ., este faptul că însăși creditoarea a solicitat debitoarei ca obligația să fie adusă la îndeplinire prin compensare cu datorii ale sale prezente și viitoare (cerere aflată la fila 12 din dosar) iar debitoarea a dat curs acestei cereri, procedând în cursul anului 2013 la compensarea sumei de 2.546.011 lei, cât îi datora creditoarei potrivit titlului executoriu, cu alte obligații fiscale, întocmai solicitării acesteia, aspect ce nu a fost de altfel contestat de către creditoare, care face în prezenta cauză apărări ce vizează exclusiv refuzul contestatoarei de a proceda la compensarea datoriei inițiale, ce nu pot fi însă, contrar soluției la care s-a oprit prima instanță, examinate în prezentul cadru procesual. În mod similar, nu pot fi valorificate nici criticile apelantei contestatoare privitoare la motivele pentru care a apreciat că nu este posibilă compensarea sumei de 2.600.000 lei rezultată din contractul de cesiune creanță, cu datoriile fiscale anterioare ale intimatei, respectiv cele vizând intrarea societății cedente în insolvență și implicit încadrarea categoria de risc fiscal mare ori constatarea nulității contractului de cesiune, constatată ulterior pe cale judecătorească, toate acestea subsumându-se raportului juridic fiscal dintre contestatoare și intimată, preexistent pronunțării sentinței civile nr.  *** /2012, ce constituie titlul executoriu în cauză, raport ce trebuie disociat însă de obligația născută în sarcina contestatoarei, chiar dacă prin aceeași hotărâre judecătorească, de a restitui creditoarei suma de 2.546.011 lei, achitată de aceasta cu op. nr  *** /15.03.2015.

În atari condiții, constatând că apelanta contestatoare și-a îndeplinit obligația ce-i incumba potrivit titlului executoriu, anterior înregistrării dosarului execuțional, suma datorată creditoarei fiind compensată la cererea expresă a acesteia, cu alte datorii, așa cum concluzionează de altfel și raportul de expertiză contabilă întocmit în cauză, creditoarea nu mai era în drept să solicite executarea silită a aceleiași obligații, motiv pentru care, în temeiul art. 480 alin. 2 c.pr.civ., Tribunalul va admite apelul, va schimba sentința apelată în sensul că, în temeiul art. 704 și 720 alin. 1 c.pr.civ., va anula executarea silită ce face obiectul dosarului de executare nr. *** al B.E.J.  ***.
Față de soluția pronunțată, va înlătura dispoziția privind obligarea contestatoarei la plata cheltuielilor de judecată.
Va menține celelalte dispoziții ale sentinței, cu referire la soluția dată cererii de suspendare a executării silite.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII,
DECIDE

Admite apelul declarat de apelanţii-contestatori ***, cu sediul în *** împotriva Sentinţei civile nr.  *** , pronunţată de Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti în dosarul nr.  *** , în contradictoriu cu intimata-creditoare   *** , CUI RO ***, cu sediul în ***.
Schimbă în parte sentinţa apelată, în sensul că:
Admite contestaţia la executare.
Anulează executarea silită ce face obiectul dosarului de executare nr. ***pe rolul  B.E.J.  ***.
Înlătură dispoziţia referitoare la obligarea contestatoarei la plata cheltuielilor de judecată.
Menţine celelalte  dispoziţii ale sentinţei apelate.
Definitivă.

Avocat contestatie la executare silita Bucuresti, Sector 1, 2, 3, 4, 5, 6, Alexandria, Videle, Rosiori, Giurgiu, Buzau, Pascani, Iasi, Targu Frumos, Roman, Bacau, Piatra-Neamt, Botosani, Suceava, Targu Neamt, Focsani, contestatie infiintare poprire anaf, model contestatie titlu executoriu anaf, contestatie la executare titlu executoriu finante, contestatie la executare silita anaf castigata/jurisprudenta

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate