You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Conform practicii Tribunalului Dolj, orice executare silita inceputa de catre o banca sau o firma de recuperari creante, se poate contesta in termen d

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Conform practicii Tribunalului Dolj, orice executare silita inceputa de catre o banca sau o firma de recuperari creante, se poate contesta in termen de 3 ani atunci debitorul considera ca sumele solicitate sunt nejustificate. Asadar, contestatia la titlu se poate face in termen de 3 ani, nu 15 zile. Hotarare castigata pe acest aspect!

Hotarare castigata contestatie la titlu (practica judecatoreasca):

 

ROMÂNIA

TRIBUNALUL DOLJ

SECȚIA A 11-A CIVILĂ

DECIZIE Nr…..

Pe rol judecarea apelului formulat de apelanții-contestatori …………. împotriva sentinței civile nr….. din data de …………. pronunțată de Judecătoria Craiova în dosarul nr………, în contradictoriu cu intimații BRD- GROUPE SOCIETE GENERALE SA și KREDYT INKASO PORTFOLIO INVESTMENTS (LUXEMBOURG) SA, având ca obiect contestație la executare.

TRIBUNALUL

Deliberând asupra apelului de față se constată următoarele:

Prin sentința civilă nr……….din data de ………. pronunțată în dosarul nr. …………, Judecătoria Craiova a admis excepția tardivității contestației la executare și a reŠpins contestația formulată de contestatorii ……………. , în contradictoriu cu intimatele BRD- GROUPE SOCIETE GENERALE SA, și KREDYT INKASO PORTFOLIO INVESTMENTS (LUXEMBOURG) SA, ca fiind tardiv formulata.

Pentru a se pronunța astfel instanța a reținut că potrivit art. 712 alin. I si 3 C.p.c. pot forma obiectul contestației la executare: executarea silita înseși; încheierile date de executorul judecătoresc; actele de executare; refuzul executorului judecătoresc de a efectua executarea silita sau de a îndeplini un act de executare in condițiile legii; încheierea de încuviințare a executării silite si cea de investire cu formula executorie, pe motive de nelegalitate.

Potrivit alin. 2 al textului de lege, în cazul în care nu s-a urmat procedura prevăzută de art. 443 C.p.c., se poate formula contestație și în cazul in care sunt necesare lămuriri cu privire la întelesul, întinderea sau aplicarea titlului executoriu.

Coroborând art. 712 alin. 1 si 2 C.p.c. cu art. 714 C.p.c., care stabilește instanța competenta, rezulta ca legiuitorul a definit doua tipuri de cereri cu natura juridica si finalitate distincta: contestația la executarea silita însăși si contestația la titlu.

Potrivit art. 713 alin. 2 C.p.c.: „In cazul în care executarea silită se face în temeiul unui alt titlu executoriu decât o hotărâre judecătorească, se pot invoca în contestația la executare și motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului cuprins în titlul executoriu, numai dacă legea nu prevede în legătură cu acel titlu executoriu o cale procesuală specifică pentru desființarea lui.”

Astfel, contestația la executarea silita propriu-zisa este mijlocul procedural specific pus la îndemâna debitorului din rapołtul juridic execuțional, prin care acesta contesta însăși validitatea in fond a titlului executoriu si subsecvent a executării silite pornite in baza acestuia.

Pe calea contestației la titlu însă. debitorul nu poate solicita desfiintarea titlului executoriu, pentru că nu poate pune în discuție chestiuni cu privire la fondul dreptului.

Finalitatea instituirii mijlocului procedural este aceea de a asigura clarificarea înțelesului, întinderii sau aplicării titlului executoriu. in vederea executarii intocmai a acestuia. Mai exact, titlul executoriu este apreciat ca valabil, însă acesta cuprinde masuri care sunt neclare sau susceptibile de mai multe înțelesuri si reclama explicitare in vederea unei corecte puneri in executare.

Distinctia analizata mai sus rezulta și din dispozițiile art. 715 C.p.c., care reglementează termenul in care poate fi formulata contestația la executare.

Astfel, contestația la executarea silita propriu-zisa poate fi formulata in termen de 15 zile de la data când a primit încheierea de încuviințare a executării sau somația ori de la data când a luat cunoștință de primul act de executare, în cazurile în care nu a primit încheierea de încuviințare a executării și nici somația sau executarea se face fără somație, iar contestatia la titlu poate fi formulata oricând inauntrul termenului de prescripție a dreptului de a obtine executarea silita.

Soluția apare logica, pentru că stabilirea unui termen de formulare este de esenta contestatiei la executare, pentru a se evita temporizarea executarii silite, dand posibilitatea debitorului sa conteste oricand validitatea titlului executoriu. prejudiciind interesul creditorului care se vede nevoit sa recurga la aceasta procedura in vederea satisfacerii creantei sale.

In privinta contestatiei la titlu însă, finalitatea urmarita este aceea ca executarea silita sa fie efectuata întocmai cu titlul executoriu, fără a pune in discutie fondul dreptului, astfel încât apare ca logic să poată fi formulata oricand înauntrul termenului de prescriptie a dreptului de a obtine executarea silita.

Motivele invocate de contestatori antameaza însăși validitatea titlului executoriu contract de credit, pentru că finalitatea urmarita este aceea a desfiintarii clauzelor contractuale apreciate ca abuzive si subsecventă a executarii silite pornite in temeiul acestora, nicidecum 0 clarificare a unor clauze contractuale perfect valabile, dar ambigue sub aspectul înțelesului, întinderii sau aplicării.

Mai mult, contestatorii invocă și prevederile Legii nr. 193/2000 care reglementează raporturile dintre consumatori și profesioniști, constatarea nulității unei clauze care urmează a fi considerată abuzivă putând atrage desființarea întregului contract. Instanța apreciază prin raportare la dispozițiile 712 alin 2 C. proc. civ. că, contestația la titlu poate fi utilizată doar când titlul executoriu este reprezentat de o hotărâre judecătorească.

Astfel, instanța a apreciat că finalitatea urmărită de contestator poate fi obținută doar pe calea contestației la executare propriu-zise prin care se pot aduce critici de fond titlului. executoriu care nu este reprezentat de o hotărâre judecătorească.

Prin urmare, contestatorii nu beneficiază de prevederile art. 715 alin 3 C. proc. civ. care consacră lipsa unui termen de exercitare a contestației, în limita termenului de prescripție al executării silite, ci este ținut de prevederile art. 715 alin I pct 3 care instituie un termen obligatoriu de decădere de formulare a contestației la executare.

In consecință, instanta a apreciat ca se afla in prezenta unei contestatii Ia executarea silita propriu-zisa, contestatie care poate fi formulata in termenul de 15 zile prevazut de alt. 715 alin. 1 pct. 3 C.p.c., termen care curge de la data cand a primit încheierea de încuviințare a executării sau somația ori de la data când a luat cunoștință de primul act de executare, în cazurile în care nu a primit încheierea de încuviințare a executării și nici somația sau executarea se face fără somație.

În vederea soluționării excepției tardivității formulării contestației la executare, instanța reține că pentru executarea titlului executoriu reprezentat de contractul de credit nr………..cu acte adiționale și a contractelor de ipotecă încheiate între contestator și debitoare intimata, intimata a sesizat BEJ, care a deschis dosarul de executare nr. …….., conform încheierii din data de ……… Prin adresa comunicată contestatorilor la data de …………, executorul judecătoresc a comunicat contestatorilor, înștiințare poprire, somație, încheiere, cheltuieli, declanșare executare, titlul executoriu. Din procesul-verbal de înmânare reiese că actele de executare sus menționate au fost comunicate la data de ………. fiind depuse la cutia poștală.

Contestatorii au formulat contestație împotriva executării silite la data de ………., după cum reiese din ștampila pusă pe plicul înaintat instanței. Deși a indicat și încheierea de încuviințare a executării silite din data de …….. ca actul de executare în raport de care formulează contestație, instanța constată că, în speță, contestatorii nu au criticat sub nici un aspect actele de executare, ci au formulat critici cu privire la cuantumul creanței pentru care sunt executați, motiv pentru care instanța constată că aceștia au formulat contestație la executare împotriva executării silite însăși.

La data de ………. apelanții contestatori ………… au formulat apel împotriva sentinței civile nr. …….din data de ……….. pronunțată de Judecătoria Craiova în dosarul nr. …………, solicitând respingerea excepției tardivității ca neîntemeiata, iar pe fond admiterea apelului si modificarea sentinței apelate în sensul admiterii în tot a cererii de chemare in judecata formulata; obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata, reprezentând onorariul avocat si alte cheltuieli ocazionate de rezolvarea acestui litigiu in temeiul art. 453 C.pr.civ.

In motivare arată că în urma administrării probatoriului necesar și util cauzei, instanța de fond a admis excepția tardivității contestației la executare/titlu și a respins acțiunea ca tardiva, fara o argumentare temeinica raportat la motivele învederate si fără a se pronunța pe fondul cauzei.

Precizează că instanța de fond nu a ținut cont de faptul ca au formulat o contestație la executare împotriva dosarului ………. in termen legal, iar din cuprinsul motivării nu reiese în mod exact care este data la care executorul a adus la cunoștința debitorilor declanșarea executării silite, data in funcție de care s-a apreciat tardivitatea contestației la executare. Menționează că a formulat contestație la executare împotriva actelor de executare silita pornite împotriva lor in dosarul de executare ……….. al Biroului Executorului Judecătoresc ………, acte pornite la cererea KREDYT INKASO PORTFOLIO INVESTMENTS (LUXEMBURG) SA. Prin aceasta acțiune a invocat si motive de fapt si de drept privitoare la fondul dreptului cuprins in titlul executoriu. Prin hotărârea civila nr ……… pronunțata in ședința publica din ……….. in dosarul ………… Judecătoria Craiova a anulat cererea inițiala pentru lipsa timbralului. Precizează ca nu ne-a fost pus in vedere in respectiva cauza, obligația de a achita taxa de timbru judiciar.

Ulterior acestei sentințe, in termen legal, a reintrodus acțiunea, reprezentând contestație la executare/titlu împotriva. Consideră ca prin introducerea primei acțiuni împotriva Kredyt Inkaso SA a fost întrerupt termenul de 15 zile in interiorul căruia puteau introduce acțiunea, motiv pentru care nu sunt de acord cu susținerile instanței de fond precum ca cererea a fost tardiv introdusa.

De asemenea, s-a reținut de către instanța de fond ca documentele privind începerea executării silite au fost comunicate contestatorilor conform adresei din ………, iar din proesul-verbal de înmânare reiese ca actele de executare au fost comunicate la data de …………

Așadar, din cuprinsul hotărârii judecătoarei nu se poate vedea cu certitudine care este data in funcție de care s-a calculat termenul de formulare a contestației la executare.

De asemenea in mod cu totul greșit si neîntemeiat instanța de fond a motivate: instanța apreciază ca finalitatea urmărită de contestator poate fi obținuta doar pe calea contestației la executare propriu-zise prin care se pot aduce critici de fond titlului executoriu care nu este reprezentat de o hotărâre judecătoreasca.

Prin contestația formulata apelanții au înțeles să critice întinderea titlului executoriu, care este exagerata, motiv pentru care am solicitat instanței de executare sa precizeze care este întinderea exacta a debitului pe care trebuie sa il achite. De asemenea prin formularea unei astfel de cereri arată că nu sunt de acord cu sumele pentru care a fost executați, pe motiv ca din cauza clauzelor abuzive inserate in contractul de credit, creanța nu este certa, lichida si exigibila.

Învederează că prin prezenta contestație înțelege sa conteste și titlul executoriu in drept, întrucât consideră abuzive clauzele contractuale menționate in cuprinsul acestuia. Așadar, printr-o contestație la titlu, critica poate viza orice nemulțumire a debitorului referitoare la conținutul titlului executoriu, iar aceasta se poate formula in termenul general de prescripție a dreptului de a obține executare silita (3 ani) însă. având in vedere ca executarea silita prin poprire se efectuează pana în prezent, termenul de prescripție este întrerupt prin fiecare plata efectuata, nefiind împlinit.

Consideră ca acest tip de contestație este mijlocul prin care debitorul poate invoca in cadrul executării silite apărări de fond, inclusiv constatarea nulității absolute a clauzelor abuzive menționate in acțiune.

Prin intermediul contestației la executare pot fi invocate motive de fapt si de drept privitoare la fondul dreptului cuprins in titlul executoriu, daca sunt îndeplinite următoarele doua condiții:

Titlul executoriu nu este o hotărâre judecătoreasca sau arbitrala;

Legea nu prevede in legătură cu acest titlu executoriu o cale speciala de atac (cum ar fi de ex. Opoziția cambiala. Plângerea contravenționala etc).

Prin contestația la titlu noi a solicitat constatarea caracterului abuziv si a nulității

absolute a anumitor clauze din titlul executoriu.

Au solicitat in aceasta modalitate a constatării si anularii clauzelor abuzive indicate, lămuriri cu privire la sumele solicitate de către intimata. In aceste condiții, solicită să se constate ca prezenta acțiune este o contestație la titlu si este fôrmulata in termen.

În drept au fost invocate disp. art. 718, art 466, art. 468 si următoarele din Codul de procedura Civila, precum si celelalte dispoziții legale menționate. Intimații pârați nu au formulat întâmpinare.

Apelul este fondat pentru următoarele considerente:

Analizând contestația formulată de contestatorii …………, se constată că au fost formulate două capete de cerere:

l.contestație la executare prin care s-a solicitat anularea tuturor formelor de executare silită pornite împotriva contestatorilor și actelor de executare silită emise în dosarul de executare nr…………. reprezentate de înștiințarea privind măsura popririi din……….,somația imobiliară din ………incheierea nr…….. din ………, precum și anularea încheierii pronunțate la ……….. de încuviințare a executării silite pronunțată de către Judecătoria Craiova în dosarul nr. ………:    2. contestație la titlu prin invocarea caracterului abuziv al unor clauze cuprinse în titlul executoriu reprezentat de contractul de credit nr……. încheiat la data de ………… și prin care au solicitat constatarea nulității absolute a clauzelor prevăzute la art.8 din contract, privind comisionul de întocmire dosar și comisionul lunar de gestionare a creditului, însă din cuprinsul întregii motivări a contestației rezultă că scopul urmărit de contestatori prin promovarea prezentei contestații este pe de o parte, paralizarea executării silite (clauzele abuzive au fost invocate după ce s-a declanșat executarea silită și nu anterior, în vederea diminuării sumei pentru care se face executarea cu acele sume rezultate din aplicarea clauzelor considerate abuzive),iar pe de altă parte, nulitatea parțială a titlului executoriu cu efecte asupra întinderii obligației.

Cum sancțiunea care intervine în cazul unei clauze abuzive este nulitatea absolută care poate fi invocată oricând, contestația ,în cazul în care aspectele vizează doar clauze abuzive -nu și executarea propriu zisă, poate fi promovată oricând înlăuntrul termenului de prescripție a dreptului de executare .

Potrivit art.713 alin.2 C.P.CIV(fost art. 712 alin.2 C.P.CIV)„În cazul în care executarea silită se face în temeiul unui alt titlu executoriu decât o hotărâre judecătorească, se pot invoca în contestația la executare și motive de fapt și de drept privitoare la fondul dreptului cuprins în titlui executoriu, numai dacă legea nu prevede în legătură cu acel titlu executoriu o cale procesuală specifică pentru desființarea lui, iar conform art.715 alin.3 C.P.CIV „Contestația privind lămurirea înțelesului, întinderii sau aplicării titlului executoriu se poate face oricând înăuntrul termenului de prescripție de a obține executarea silită.„

În speță, se poate observa că prin contestația formulată nu se invocă motive de nelegalitate a actelor de executare întocmite de executorul judecătoresc ci, așa cum s-a arătat mai sus. contestatorii urmăresc reducerea cuantumului debitului pentru care se face executarea tocmai prin invocarea unor clauze abuzive, iar cum executarea silită se face în temeiul unui contract de credit și nu a unei hotărâri judecătorești și faptul că nu există o procedură specială pentru desființarea lui, caz în care natura juridică a contestației formulate de contestatori este aceea a unei contestații la titlu care vizează întinderea creanței pusă în executare silită și în consecință caracterul cert și lichid al creanței, contestație care poate fi promovată oricând înlăuntrul termenului de prescripție a dreptului de executare, iar termenul de prescripție de 3 ani a început să curgă la data de …….. a primirii somației, înștiințării popririi, încheierii nr………… de către contestatori și care nu se împlinise la data de …………. când aceștia au formulat contestația potrivit ștampilei aplicate pe plic de către serviciul poștal-fila 15 dosar fond.

Ca atare, în mod greșit instanța de fond a apreciat că în cauză este vorba de o contestație la executare propriu-zisă, respingând-o ca tardiv formulată ,astfel încât în baza art.480 alin.3 C.P.CIV, va fi admis apelul, anulată sentința atacată și trimisă cauza pre rejudecare aceleiași instanțe.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Admite apelul formulat de apelanții-contestatori ………….. cu sediul procesual ales la CI BOGDAN PALADE, str. Ițcani, nr.20, et. 1, ap.4, sect.2, împotriva sentinței civile nr. ……..din data de ………… pronunțată de Judecătoria Craiova în dosarul nr. ……….., în contradictoriu cu intimații BRD GROUPE SOCIETE GENERALE SA cu sediul în București, B-dul Ion Mihalache, nr. 1-7, sector 1 și KREDYT INKASO PORTFOLIO INVESTMENTS (LUXEMBOURG) SA, cu sediul în București, str. Învingătorilor, nr. 24, etaj 6, sector 3,

Anulează sentința nr. ……….. a Judecătoriei Craiova și trimite cauza spre rejudecare aceleiași instanțe.

 

Avocat executare silita Bucuresti, Sector 1, 2, 3, 4, 5 si 6, Giurgiu, Oltenita, Cornetu, Buftea, Ploiesti, Pitesti, Targoviste, Brasov, Buzau, Pascani, Iasi, Targu Frumos, Roman, Suceava, Neamt, avocat specializat in contestatie la executare silita banci,firme de recuperari creante

 

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate