You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Hotarare castigata dare in plata.

Bogdan Palade
Bogdan Palade

TRIBUNALUL TELEORMAN

DECIZIA CIVILĂ NR…..

APEL

 

Pe rol, judecarea apelului civil formulat de către apelanta contestatoare Banca Românească SA, membră a grupului național Bank of Greeceŕ cu sediul social în București, str. George Constantinescu, nr. 3, Clădirea BOC, et. 1, 2 și 3, sector 2, împotriva sentinlei civile nr…. din data de ….., pronunțată de Judecătoria Roșiorii de Vede, în contradictoriu cu intimata …… cu domiciliul în ……………. în cauza ce are ca obiect — contestatie creditor Legea nr. 77/2016.

Despre mersul dezbaterilor, s-a consemnat în încheierea de ședință din data de 07 martie 2018, susținerile părților fiind consemnate în încheierea de ședinlă de la acea dată, ce face parte integrantă din prezenta. când tribunalul, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunțarea cauzei, la data de …….., când a pronunțat prezenta decizie.

TRIBUNALUL:

Deliberând, reține următoarele:

Prin sentința civilă nr………Judecătoria Roșiorii de Vede a respins ca neîntemeiată contestația formulată de contestatoarea BANCA ROMÂNEASCĂ S.A., Membră a Grupului Național Bank of Greece, cu sediul social…………în contradictoriu cu intimata …………………………..

Pentru a hotărî astfel, prima instanță a reținut că între contestatoarea Banca Românească SA, în calitate de creditor, și intimata…………… în calitate d împrumutat, s-a încheiat contractul de credit nr, ……………., pentru suma de 107.600 CHF, cu destinația expresă prevăzută la art. 2, de achiziție casă, respectiv apartamentul …….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificând legalitatea sentinței apelate, în raport de criticile formulate, prin prisma dispozițiilor legale aplicabile, Tribunalul va respinge apelul declarat pentru considerentele care vor succede:

În ce privește critica potrivit căreia nu sunt îndeplinite condițiile de admisibilitate ale  notificării. se constată că nu este întemeiată.

Din analiza dispozițiilor art. 5 alin.l din Legea nr. 77/2016, rezultă existența obligației debitorului privind detalierea condițiilor de admisibilitate a cererii, și nu anexarea la notificare a unor dovezi în acest Sens, ci acestea se depun cu cel puțin 3 zile libere înainte de prima zi de convocare la notarul public, când părțile transmit acestuia informațiile și înscrisurile necesare încheierii actului de dare în plată.

Din cuprinsul notificării (f. 112-113 dosar fond) rezultă că intimata s-a conformat prevederilor menționate, învederând că sunt îndeplinite condițiile de admisibilitate prevăzute  de art. 4 lit.a-d din Legea nr.77/201 6.

În baza înscrisurilor depuse de intimată, instanța a reținut în mod justificat că în cauză sunt îndeplinite toate cele patru condiții: contestatoarea este o instituție de credit și  intimata are calitatea de consumator persoană fizică; cuantumul sumei împrumutate Ia data acordării este mai mic de 250.000 CHF; creditul a fost acordat și folosit de către intimată pentru a achiziționa o locuință (potrivit art.2 din contract), în condițiile în care legea nu interzice de a fi cumpărate chiar mai multe asemenea imobile; consumatorul nu a suferit condamnări printr-o hotărâre definitivă pentru infracțiuni în legătură cu creditul.

Critica apelantei privind nerespectarea detaliilor privind intervalul orar, se constată, de asemenea, că nu este fondată.

Prin notificarea formulată, intimata a indicat două zile în care contestatoarea se putea prezenta la BNP ………, respectiv în datele de …………… ora 15,00 și ………….., ora 13,00, în vederea încheierii actului translativ de proprietate, prin care se stinge orice datorie a debitorului. principal, dobânzi, penalități, izvorând din contractul de credit ipotecar, în conformitate cu dispozițiile prezentei legi.

Rezultă din cele expuse că intimata S-a conformat Întocmai prevederilor art. 5 alin.2 din Legea nr. 87/2016, critica formulată fiind neîntemeiată.

În ce privește critica apelantei potrivit căreia, instanța de fond a analizat în mod eronat teoria impreviziunii, se apreciază că nu este fondată.

Din considerentele deciziei nr. 623/2016 a Curții Constituționale rezultă că, în lipsa acordului părților, instanța de judecată are competența și obligația să aplice impreviziunea în cazul în care constată că sunt îndeplinite condițiile existentei acesteia.

Prin aceeasi decizie, s-a stabilit că prevederile art. I I teza I raportate la cele ale art. 3  teza a II a, art. 7 și 8 din Legea nr. 77/2016 sunt constituționale numai în condițiile în care  instanța judecătorească în condițiile maniftstării opoziției creditorului poate și trebuie să facă aplicarea teoriei impreviziunii la contractele în derulare.

Contractul de credit ipotecar cu privire la imobilul pentru care s-a solicitat darea plată a fost încheiat la data de …………era în derulare la data emiterii notificării, astfel că, acestuia îi este aplicabil cadrul legal existent la acea dată, respectiv, Codul civil de la 1864, care permitea aplicarea teoriei impreviziunii în temeiul art. 969 și 970 C. civ.

Având în vedere că legea nr. 77/2016 reprezintă o aplicare a teoriei impreviziunii la nivelul contractului de credit, prevederile acesteia nu retroactivează, însă, față de cadrul legal existent la data încheierii contractului de credit, Curtea Constituțională a stabilit prin decizia menționată mai sus că dispozițiile art. 7 din lege trebuie să se aplice doar debitorilor care, deși au acționat cu bună-credință, în conformitate cu art. 57 din Constituție, nu își mai pot îndeplini obligațiile ce rezultă din contractele de credit în momentul intervenirii unui eveniment exterior și pe care nu l-au putut prevedea la data încheierii contractului.

In raport de aceste dispoziții, se constată că instanța de fond a considerat în mod justificat că este admisibilă procedura dării în plată pentru a se distribui între parți în mod echitabil, pierderile și beneficiile rezultate din schimbarea situației de fapt. intimata neputând prevedea la data contractării creditului, dublarea ratei de schimb valutar.

Susținerile apelantei potrivit cărora, contractând un credit într-o monedă străină debitoarea a acceptat, în deplină cunoștință de cauză, variația de curs valutar, nu poate fi reținută, având în vedere că, în aplicarea principiului proporționalității, riscul contractului trebuie să fie suportat de ambele părți, or, în speță, a rezultat existența unui dezechilibru, acesta căzând exclusiv în sarcina intimatei pe durata de derulare a creditului moneda leu devalorizându-se excesiv, raportat la francul elvețian.

Nici susținerea apelatei potrivit căreia devalorizarea CHF a început încă din anul 2009 și cu toate acestea intimata a efectuat plăți, astfel că nu a perceput această apreciere ca fiind o situație imprevizibilă, nu poate fi reținută, având în vedere că în acea perioadă cadrul legal nu era suficient consolidat, jurisprudența în materie, practic, lipsea, intimata realiza venituri în acea perioadă și încerca să achite ratele creditului, deși, acesta devenea tot mai împovărător.

Instanța a relinut în mod întemeiat că intimata și-a executat obligațiile contractuale cu bună-credință, însă, criza economică a dus la dublarea cursului CHF, iar veniturile insuficiente, reprezintă evenimente excepționale și exterioare ce nu puteau fi prevăzute în mod rezonabil la data încheierii contractului în privința amplorii și efectelor sale (mai ales de către un consumator fără cunoștințe de specialitate), ceea ce a condus la devenirea excesiv de oneroasă a obligațiilor contractuale numai în ce o privește pe intimată.

Sub acest aspect, se observă că instanța de fond a făcut o analiză amănunțită a elementelor care conturează buna-credință a intimatei debitoare și a existenței situației excepționale care nu putea fi prevăzută.

Astfel, din informațiile transmise de ANAF ……………. rezultă că în perioada anilor 2012-2014 a realizat venituri salariale modeste în calitate de angajat la …………. și începând cu anul 2015 nu mai figurează cu venituri, în ultimii 2-3 ani a suportat mai multe investigații și tratamente medicale, așa cum dovedește cu actele medicale depuse la dosar.

În același timp, Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a comunicat că intimata nu figurează ca asociat sau administrator în cadrul niciunei societăți, iar cu adresa nr……………., Primăria municipiului Roșiorii de Vede a comunicat că intimata nu figurează în evidențe cu bunuri imobile sau mobile.

Prin urmare, lipsa veniturilor financiałe sau insuficiența acestora în ce o privește pe intimată s-a suprapus cu dublarea cursului CHF , ajungând de la valoarea de 2,28 lei la data încheierii contractului , la valoarea de aprox. 4,50 Iei în cursul anului 2017.

Totodată, din situația contabilă depusă de contestatoare reiese că in perioada anilor  2008-2016 intimata a achitat suma de 42.985,13 CHF, rămânând de achitat suma de 92.504,62 CHF( 416.268 lei) la un curs de 4,5 lei, în condițiile în care suma împrumutată a fostde 107.600 CHF ( 245.328 lei ) la cursul de 2,28 lei .

Instanța de apel nu va reține nici sustinerea apelantei conform căreia situatia excepțională reținută nu poate fi asimilată forței majore, având în vedere că nici în cuprinsul deciziei nr. 623/2016 a Curții Constituționale și nici în motivarea instanței de fond nu s-a pus semnul egalității între cele două situații și nici nu se putea pune.

Astfel, potrivit art. 1351 C. civ. cazul fortuit și forța majoră sunt cauze care înlătură răspunderea contractuală a debitorului.

În cauză, nu s-a pus problema înlăturării răspunderii contractuale a intimatei debitoare, atâta vreme cât aceasta dă imobilul achiziționat în schimbul datoriei pe care o are față de banca.

Fală de considerentele expuse se constată că nu sunt întemeiate criticile formulate, motiv pentru care în baza art. 480 alin. I C. proc. civ. se va respinge ca nefondat apelul declarat.

În aplicarea dispozițiilor art. 451 alin.2 C. proc. civ., instanta de apel apreciază că nu se impune reducerea onorariului de avocat pentru intimată, având în vedere activitatea  concretă prestată de avocatul acesteia, limitele mandatului acordat conform împuternicirii existente la dosar, dar și obiectul pricinii, reținând că acesta a desfășurat un volum mare de muncă pentru executarea mandatului primit de natură să justifice onorariul perceput în  cuantum de 2500 lei.

În baza art. 453 C. proc. civ. apelanta va fi obligată la plata sumei de 2500 lei cu titlu de cheltuieli de judecată către intimată.

PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII DECIDE:

Respinge, ca nefondat, apelul declarat de apelanta contestatoare Banca Românească SA, membră a grupului național Bank of Grcece, cu sediul social în București, str. George  Constantinescu, nr. 3, Clădirea Boc et. l, 2 și 3, sector 2, cu sediul procesual ales la……………., împotriva sentinței civile nr. …………, pronunțată de Judecătoria Roșiorii de Vede, în contradictoriu cu intimata …………….

Obligă apelanta la plata sumei de 2500 lei, cheltuieli de judecată către intimată.

Avocat dare in plata, Avocat Legea nr. 77/2016, Caut avocat Bucuresti, Sector 1,2,3,4,5 si 6

Avocat Sector 1,2,3,4,5 si 6 Bucuresti, Avocat specializat in dreptul bancar

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate