You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Hotarare castigata NEPLATA SALARIU!

Bogdan Palade
Bogdan Palade

 

TRIBUNALUL TELEORMAN

Dosar nr…..

Sentința nr…..

Pe rol soluționarea acțiunii civile având ca obiect drepturi bănești formulată de reclamanta …… domiciliată în București cu domiciliul ales pentru comunicare actelor de procedură în la Cabinet avocat Palade Bogdan din București, strada Itcani, nr.20, et. I , ap.4, sector 2.

La apelul nominal, făcut în ședință publică, au lipsit părțile.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, care a învederat instanței că procedura de citare este legal îndeplinită: pârâta nu a depus înscrisurile solicitate de instanță.

Instanța, față de actele și lucrările dosarului, în conformitate cu dispozițiile art. 394 Cod procedură civilă republicat a declarat dezbaterile închise și a reținut cauza în pronunțare pe fondul cauzei.

TRIBUNALUL

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Teleorman sub nr. ….. din data de ……, astfel cum a fost precizată, reclamanta ……….a solicitat obligarea pârâtei …………… la plata drepturilor salariale cuvenite și neacordate pentru lunile iunie, iulie și august 2017, în sumă de 7.502 lei, precum și a cheltuielilor de judecată.

În motivarea acțiunii, reclamanta a arătat că a fost salariata pârâtei, ocupând funcția de șef birou/serviciu administrativ, în temeiul actului adițional nr…

Deși a prestat activitate, fostul angajator nu i-a plătit drepturile salariale cuvenite, motiv pentru care solicită obligarea pârâtei la plata drepturilor salariale cuvenite și neachitate, în sumă de 7.502 lei.

În drept, acțiunea a fost întemeiată pe dispozițiile art. 159 alin. 2 din Codul muncii, iar în dovedire reclamanta a depus înscrisuri.

La data de ….., pârâta …….a depus întâmpinare prin care a solicitat instanței respingerea acțiunii ca neîntemeiată și obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată.

În apărare, pârâta a arătat că a achitat reclamantei parțial salariul aferent lunii iunie, iar în luna august i-a mai achitat reclamantei o diferență în cuantum de 800 lei.

Apreciind asupra probelor administrate, instanța privește întemeiată, cererea reclamantei, pentru următoarele considerente:

Obligația principală a angajatorului este cea de plată a salariului, a contraprestației pentru munca prestată de salariat.

Societatea pârâtă nu a făcut dovada că și-a îndeplinit integral obligația de plată a drepturilor salariale cuvenite reclamantei.

Conform prevederilor art. 40 alin.(2) lit. c) din Codul muncii, angajatorului îi revine obligația de a acorda salariaților „toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil și din contractele individuale de muncă”, iar potrivit art. 159 alin. (2) din același act normativ „pentru munca prestată în baza contractului individual de muncă fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat în bani’

Art. 160 Codul muncii prevede că „salariul cuprinde salariul de bază, indemnizațiile, sporurile, precum și alte adaosuri” și potrivit prevederilor art. 161 C.M. „salariile se plătesc înaintea oricăror alte obligații bănești ale angajatorilor”

Potrivit dispozițiilor art. 166 alin.(l) din Codul muncii „salariul se plătește în bani cel puțin o dată pe lună, la data stabilită în contractul individual de muncă, în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în regulamentul intern, după caz”, iar în conformitate cu prevederile alin.(2) „plata salariului se poate efectua prin virament într-un cont bancar”.

Sub aspect probatoriu, art. 168 alin.(l) din Codul muncii prevede, în mod imperativ, că plata de către angajator a drepturilor salariale se dovedește prin semnarea statelor de plată, precum și prin orice alte documente justificative care demonstrează efectuarea plății către salariatul îndreptățit.

In cauză, în mod evident, reclamanta a dovedit calitatea sa de fost salariat al societății pârâte, în timp ce aceasta din urmă, deși sarcina probei îi incumbă potrivit dispozițiilor art. 272 Codul muncii, nu a produs vreo probă din care să rezulte efectuarea plății către reclamantă a drepturilor salariale cuvenite și solicitate prin prezenta acțiune.

Așa încât, față de aceste considerente, acțiunea reclamantei urmează a fi admisă și se va obliga pârâta să plătească reclamantei drepturile salariale aferente perioadei iunie, iulie și august 2017, în cuantum de 7.502 Iei brut.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂȘTE

Admite acțiunea formulată de reclamanta ……………..cu domiciliul ales pentru comunicare actelor de procedură în la Cabinet avocat Palade Bogdan din București, strada Itcani, nr.20, et. l, ap.4, sector 2, astfel cum a fost precizată.

Obligă pârâta să plătească reclamantei drepturile salariale aferente perioadei iunie, iulie și august 2017 , în cuantum de 7502 lei brut .

Cu apel în 10 de zile de la comunicare . Cererea de apel se va depune la Tribunalul Teleorman

 

Avocat dreptul muncii, Avocat specializat in dreptul muncii, Avocat drepturi salariale, Avocat recuperare salariu neplatit, Am nevoie de un avocat privind un conflict de munca, Cel mai bun avocat in dreptul muncii, Drepturi salariale recuperate, Recuperare drepturi salariale, Avocat Sector 1,2,3,4,5 si 6 Bucuresti specializat in dreptul muncii/recuperare drepturi salariale

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate