You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Hotarare castigata recalculare pensie in 2018!

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Hotarare castigata recalculare pensie in 2018!

Practica judecatoreasca favorabila:

TRIBUNALUL BUCUREŞTI – SECŢIA A VIII-A
CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE
SENTINŢA CIVILĂ NR. ***

Pe rol soluţionarea cauzei civile privind pe reclamanta ***, în contradictoriu cu pârâta ***, având ca obiect recalculare pensie.
Dezbaterile şi susţinerile părţilor au avut loc în şedinţa publică din data de …………, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, când, având nevoie de timp pentru a delibera, instanţa a amânat pronunţarea la data de ……….. dată la care, având în continuare nevoie de timp pentru a delibera, instanţa a amânat pronunţarea pentru astăzi.

 TRIBUNALUL, 
Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele : 
Prin acţiunea înregistrata pe rolul acestei instanțe sub nr. ***,  reclamanta ***,  in contradictoriu cu pârâta ***, solicită obligarea pârâtei să recalculeze drepturile sale de pensie cu valorificarea menţiunilor din adeverinţa nr. *** emisă de  ***, şi sa-i plătească diferenţele de drepturi de pensie rezultate în urma recalculării.
In motivarea cererii, reclamanta a arătat ca pentru veniturile menţionate în adeverinţa au fost achitate contribuţiile de asigurări sociale.  A depus adeverinţa odată cu cererea iniţială.
Pârâta *** a formulat  întâmpinare, a fost prezentă la judecarea cauzei prin reprezentant consilier juridic.
Tribunalul a încuviinţat si administrat proba cu înscrisuri.
Faţă de actele şi lucrările dosarului Tribunalul reţine următoarele:
Reclamanta  fost pensionată începând cu data de 04.07.2017 în baza Legii nr.263/2010 prin decizia nr…….. privind acordarea pensiei emisă de ***
Tribunalul reţine că în conformitate cu menţiunile din adeverinţă reclamanta a obţinut venituri suplimentare.
Deşi la dosarul de pensionare pentru pensie privind acordarea pensiei reclamanta a depus adeverinţa în care se evidenţiază veniturile realizate de către aceasta şi pentru care angajatorul a virat contribuţiile la bugetul statului conform legislaţiei în vigoare, pârâta în mod nelegal, nu a procedat la recalcularea drepturilor de pensie ale acesteia cu valorificarea veniturilor obţinute rezultate din înscrisurile doveditoare, ceea ce rezultă din decizia de respingere. 
Potrivit art. 107 alin.3  din Legea 263/2010 pensia poate fi recalculată prin adăugarea veniturilor şi/sau a stagiilor de cotizare, prevăzute de lege, nevalorificate la stabilirea acesteia,iar potrivit aliniatului 5  al aceluiaşi articol sumele rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (3) şi    (4) se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată solicitarea.
Potrivit art.2 lit.c din Legea 263/2010sistemul public se organizează si funcţionează având ca baza principiul contributivităţii, conform căruia fondurile de asigurări sociale se constituie pe baza contribuţiilor datorate de persoanele fizice si juridice, participante la sistemul public, drepturile de asigurări sociale cuvenindu-se pe temeiul contribuţiilor de asigurări sociale plătite”.
Acest principiu este dezvoltat in dispoziţiile următoare din acelaşi act normativ, in secţiunile referitoare la modul de calcul al drepturilor de pensie. Astfel, potrivit art. 96. alin.2 din Legea 263/2010, punctajul lunar se calculează prin raportarea câştigului salarial brut/solda brută sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale, la câştigul salarial mediu brut din luna respectivă, comunicat de Institutul Naţional de Statistică.
În condiţiile în care baza de calcul pentru plata contribuţiilor de asigurări sociale era şi este alcătuită din totalitatea veniturilor realizate de către asigurat tribunalul apreciază că în speţă au prioritate dispoziţiile legale cu valoare de principiu în raport cu cele care decurg din acesta dar nu-l respectă pentru că soluţia contrară presupune încălcarea principiului cu consecinţa că pe de o parte nu s-ar realiza scopul avut în vedere de legiuitor la edictarea acestuia iar pe de altă parte s-ar crea o discriminare între persoanele care au realizat stagii de cotizare anterior şi ulterior intrării în vigoare a legii nr. 19/2000.
Instanţa apreciază ca ceea ce interesează nu este caracterul permanent sau nepermanent al unor venituri, ci faptul ca statul si-a încasat drepturile la momentul cuvenit, iar când vine rândul asiguraţilor sa primească o contraprestaţie din partea statului, aceasta trebuie sa fie corespunzătoare, pentru a nu se rupe echilibrul raportului juridic dintre parţi.
Prin urmare, intimata trebuia, în considerarea adeverinţelor eliberate de fostul angajator care asumându-şi răspunderea a  confirmat faptul că a plătit contribuţia de asigurări sociale în raport şi de veniturile suplimentare realizate de salariat, să respecte şi să aplice principiul contributivităţii şi să includă în calculul drepturilor toate veniturile pentru care, în condiţiile legii, s-a făcut dovada plăţii contribuţiilor de asigurări sociale, respectiv veniturile menţionate în adeverinţa invocată.
În ceea ce priveşte data de la care urmează a fi acordate drepturile de pensie recalculate, cu luarea in considerare a adeverinţelor,  tribunalul reţinând că reclamanta a depus actele doveditoare odată cu cererea iniţială de stabilire a drepturilor de pensie, şi potrivit art.104 alin. 2 din Lg.263/2010 pensia se acordă de la data depunerii cererii, apreciază că data de la care trebuie făcută recalcularea este data de 04.07.2017, data stabilirii drepturilor iniţiale.
Având în vedere că în calculul pensiei pentru limită de vârstă urmează să fie incluse noi venituri, ceea ce înseamnă implicit o majorare a punctajului mediu anual şi un cuantum al pensiei mai mare decât cel care i-a fost plătit, tribunalul constată sunt îndeplinite condiţiile răspunderii civile delictuale, motiv pentru care, în temeiul dispoziţiilor Cod civil , şi art. 107 alin. 5  din Legea 263/2010, va obliga  intimata să plătească reclamantului diferenţele băneşti dintre pensia încasată şi pensia calculată şi cuvenită conform prezentei hotărâri începând cu data de  04.07.2017.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂŞTE:

Admite acţiunea privind pe reclamanta ***, CNP ***, domiciliată ***, în contradictoriu cu pârâta ***, cu sediul în Bucureşti, ***
Obligă pârâta să emită o nouă decizie prin care să recalculeze şi să plătească drepturile de pensie cuvenite reclamantei, începând cu 04.07.2017, cu luarea în calcul la stabilirea punctajului mediu anual a veniturilor suplimentare atestate de adeverinţa nr. ……. emisă de ***
Cu apel în 30 de zile de la comunicare, ce se va depune la Tribunalul Bucureşti.

 

Avocat recalculare pensie Bucuresti, Sector 1, 2, 3, 4, 5 si 6, avocat recalculare pensie stagiu suplimentar, avocat contestatie decizie pensie Bucuresti, spete recalculare pensie, 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate