You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Mobilier instalat incorect daune

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Judecatoria ...

Sentinta....

Analizând întregul material probatoriu administrat în cauză, instanta retine

urmatoarele:

În fapt, reclamantul ....., în calitate de beneficiar și pârâtul SC .... SRL, în calitate de prestator, au încheiat Contractul de prestări servicii nr. .../01.10.2020, având drept obiect prestarea (executarea) de către prestator a serviciilor de producție. montaj, livrare a mobilierului — conform anexă, beneficiarului, pentru prețul contractului cu discount, de 29.610 lei, inclusiv TVA (prețul se va plăti în baza facturii emise și comunicată beneficiarului astfel: pentru plata integral în avans se oferă o reducere de 10% din total comandă, prețul contractului fiind de 32.900 lei TVA inclus).

Potrivit înscrisului reprezentat de detalii tranzacție, reclamantul a achitat pârâtului suma de 29.610,00 lei la data de 04.10.2020 (f. 25), instanța reținând, astfel, că reclamantul a achitat prețul contractului, către pârât, îndeplinindu-și, astfel obligația de a achita prețul, care îi incułnba în temeiul contractului anterior menționat. Mai mult, instanța reține faptul că pârâtul nu a contestat faptul că ar fi primit suma de bani reprezentând prețul contractului de la reclamant.

Potrivit contractului nr..../02.10.2020 (art. 3.2), termenul de livrare a fost stabilit la maxim 15 noiembrie 2020 de la data comenzii ferme, termenul de montaj fiind de 1-5 zile lucrătoare, în funcție de complexitatea lucrării.

De altfel, conform art. 6.I . lit. c) din contract, prestatorul se obligă să livreze și să monteze produsele la locația indicată de către beneficiar, în termenul agreat, iar potrivit lit. e), prestatorul se obligă să participe la recepția produselor, la finalizarea lucrării și potrivit lit. f), prestatorul se obligă să predea beneficiarului toate documentele tehnice legate de materiale și manopera utilizată conform legislației României în vigoare (declarație de conformitate, certificat de calitate și garanție etc).

Fotodată, instanța constată că reclamantul a comunicat pârâtului (avizat la data de — f. 42 f.43), la sediul social (f. 60), notificarea de reziliere a contractului nr. 262 din data de 02. I ().2()20 (f. 38-40), acest înscris având natura juridică a punerii în întârziere.

Instanța reține că reclamantul a afirmat în cuprinsul cererii introductive faptul că pârâtul nu a respectat termenul, element esențial al contractului, având în vedere că întregul imobil era nemobilat iar piesele de mobilier ce au fost livrate cu întârziere au prezentat numeroase vicii.

Pârâtul invocă faptul că atât executarea cu întârziere și parțială a contractului cât și livrarea produselor de łnobilier ce nu au putut li adaptate, în concret. la dimensiunile camerelor, reprezintă situații imputabile reclałnantului.

In drept, în temeiul art. 6 alin. ( 2 ) din Codul civil din 2()09 și art. 3 și art. din Legea nr. 71/201 1 pentru punerea în aplicare a Codului civil din în vigoare din 0l.10.201 1. instanța constată ea fiind aplicabile în prezenta speță dispozițiile Noului Cod civil. având în vedere încheierea Contractului de întreținere ulterior datei de 01 octombrie.

Conform art. 1270 alin. I Cod civil, contractul valabil încheiat are putere de lege între părțile contractante.

Art. 1516 alin. I Cod civil, consacră dreptul creditorului la îndeplinirea exactă integrală. exactă și la tinnp a obligației.

Art. 1547 Cod civil prevede că debitorul este ținut la repararea prejudiciului cauzat cu intenție sau din culpă, iar conform art. 1548C.civ. culpa debitorului unei obligații contractuale se prezumă prin simplul fapt al neexecutării.

Potrivit art. 1549 alin. I și 2 Cod civil „Dacă nu cere executarea silită a obligațiilor contractuale, creditorul are dreptul la rezoluțiunea sau, după caz, rezilierea contractului. precum și la daune-interese, dacă i se cuvin. (2) Rezoluțiunea poate avea loc pentru o parte a contractului, numai atunci când executarea sa este divizibilă. I)e asennenea. în cazul contractului plurilateral, neîndeplinirea de către una dintre părți a obligației nu atrage rezoluțiunea contractului față de celelalte părți, cu excepția cazului în care prestația neexecutată trebuia, după circumstanțe, să fie considerată esențială.

Conform art. 1.851 alin. (l) C.Civ. „Prin contractul de antrepriză, antreprenorul se obligă ca, pe riscul său, să execute o anumită lucrare, materială ori intelectuală, sau să presteze un anumit serviciu pentru beneficiar, în schimbul unui preț.''

Pentru a fi reținute condițiile răspunderii contractuale, trebuie îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții: să existe o faptă ilicită constând în neexecutarea culpabilă a obligației asumate, să existe un prejudiciu și o legătură de cauzalitate între neexecutare și prejudiciu, să nu fie incidentă vreuna dintre cauzele exoneratoare de răspundere prevăzute de lege. Conform art. 1548, culpa debitorului unei obligații contractuale se prezumă prin siłnplul fapt al neexecutării.

Potrivit art. 249 Cod procedură civilă, odată ce reclamantul și-a dovedit executarea propriilor obligații, sarcina probei incumbă pârâtului.

Astfel, în cadrul răspunderii contractuale specifică unor raporturi juridice caracterizate prin reciprocitatea obligațiilor, creditorul trebuie să dovedească executarea propriei obligații, iar odată realizată această dovadă, revine debitorului obligația de a dovedi că și-a executat obligația corelativă.

În cauză, instanța reține că reclamantul, în calitate de beneficiar, a dovedit îndeplinirea propriilor sale obligații, achitând prețul, integral, cu reducerea de 10%, art. 3.2. din contract.

Or, pârâtul nu făcut dovada îndeplinirii propriilor obligații și nici nu a înțeles să invoce și să probeze incidența cauzelor de exonerare prev. de art. 1 557, art. 1634, art. 1351, care să constituie cauze justificate de neexecutare a obligațiilor contractuale,

De asemenea, deși a fost comunicat interogatoriul către pârâtul persoană juridică, conform art. 355 Cod de procedură civilă, cu precizarea incidenței art.358 Cod de procedură civilă, acesta nu a răspuns întrebărilor comunicate.

Astfel, instanța reține faptul că, potrivit art, 6. I .lit, e) din contract, prestatorul se obligă să participe la recepția produselor, la finalizarea lucrării, iar, potrivit art. 6,1, lit. t) din contract, prestatorul se se obligă să predea beneficiarului toate documentele tehnice materiale și manopera utilizată conform legislației României în vigoare (declarație de conformitate, certificat de calitate și garanție etc), astfel încât, dacă ar fi finalizat lucrare pârâtul putea prezenta. spre a dovedi îndeplinirea obligațiilor contractuale, procesul-verbal de recepție a produselor, la finalizarea lucrării sau copia declarațiilor de conformitate, certificatelor de calitate și garanție pe care acesta le-a predat beneficiarului, dovezi care nu au lăst prezentate de către pârât, în prezenta cauză, deși sarcina probei în dovedirea îndeplinirii obligațiilor care îi incumbau prestatorului îi aparținea pârâtului.

In consecință, raportat la continutul cererii introductive probat prin mijloacele materiale de probă, proba CII interogatoriul pârâtului, fată de prevederile art. 358 Cod procedură civilă și proba testimonială cu martorul ...., ce a fost ascultat la termenul de judecată din data de ....2022 și a confirmat faptul că mobilierul nu a fost livra/ integral în termenul convenit de părti iar deficiențele pe care le-a putut constata prin propriile simturi nu au fost remediate, conduc la stabilirea faptului că pârâtul a executat neconform și parțial contractul, iar neexecutarea îi este imputabilă și suficient de însemnată, din perspectiva cuantumului valoric și al perioadei de timp scurse de la momentul la care se iłnpunea ca obligațiile să fie executate.

Totodată, instanța constată că reclamantul a comunicat pârâtului (avizat la data de 15.02.2021 f. 42 f.43), la sediul social (f. 60), notificarea de reziliere a contractului nr. 262 din data de 0.....2020 (f. 38-40), fiind astfel pus în întârziere.

Cu privire la condiția neexecutării obligațiilor contractuale, instanța reține că neexecutarea obligației asumate de către pârât prin contract, este suficient de importantă ca să atragă rezoluțiunea contractului.

In ceea ce privește caracterul culpabil al neexecutării obligației, instanța reține că, în materie contractuală, culpa debitorului este prezumată, potrivit art. 1548 Cod civil, debitorul putând fi exonerat de răspundere atunci când neexecutarea obligației contractuale nu îi este imputabilă, aceasta datorându-se după caz, faptei creditorului, cazului fortuit sau forței łnajore. art. 1351 Cod civil

Făcând aplicarea dispozițiilor legale de mai sus, instanța reține a fi îndeplinită această cerință. nefiind invocată și probată incidența unei cauze exoneratoare de răspundere.

In consecință, instanța urmează să admită capătul de cerere și să dispună rezoluțiunea contractului nr. 262, încheiat între părți în data de 02.10.2020, cu consecința repunerii părților în situația anterioară și obligarea pârâtului la restituirea sumei de 29.610 lei, reprezentând preț, sumă ce va fi actualizată cu dobânda legală penalizatoare începând cu data de inclusiv, până la achitarea efectivă a debitului fală de prevederile art. 1535 Cod civil. care stipulează că creditorul are dreptul la daune moratorii în cuantumul convenit de părți sau. în lipsă, în cel prevăzut de lege.

Dobânda legală, solicitată prin cererea introductivă, ce urmează a fi admisă și în baza principiului disponibilității, va începe să curgă de la data de 19.02.2021, inclusiv, față de conținutul notificării comunicate în data de 15.02.2021, în conținutul căreia s-au reținut următoarele (f.39): „astfel, în temeiul art. 1522 Cod civil, societatea...SRL este pusă în întârziere cu privire la executarea obligațiilor conform contractului .../02.10.2020, obligații care sunt scadente de la data de 15.1 1.2020 și se acordă un termen de 3 zile calculul de la dala primirii prezentei notificări pentru livrarea și montarea restului de comandă. (acesta fiind indicat mai jos si vizând mobilier bucătărie, mobilier living, dormitor mic, dormitor mare, mobilier hol).

Așadar, având în vedere că soluția care urmează a fi dispusă în cauză este aceea de rezoluțiune a contractului, cu consecința obligării pârâtului la plata către reclałnant a prețului efectiv obținut de către pârât pentru bunurile pe care acesta nu le-a executat/nnontat/livrat. în temeiul art. 1554 alin. I Cod civil, instanța urmează să dispună repunerea părților în situația anterioară, urmând ca pârâtul să fie obligat la a restitui reclamantului suma încasată cu titlu de preț, aferent elementelor de mobilier din anexa la contract pe care aceasta nu le-a livrat/montat executat.

Cu privire la capătul de cerere privind obligarea pârâtului la plata a daunelor morale în valoare de 5000 de euro, instanța reține dispozițiile art. 249 Cod de procedură civilă, conform cărora: „ Cel care face o susținere în cursul procesului trebuie să o dovedească- în afară de cazurile anume prevăzute de lege„ diferendul dedus judecății nefiind unul dintre cazurile exceptat de la sarcina probei.

Simplele declarații ale reclamantului, nesusținute de un material probator (exemplificativ: acte de stare civilă cu referire la nou-născut, proba testimonială cu referire la impactul psihologic, lipsa unei alte locuințe aflate în proprietate. dovada că reprezenta locuința efectivă a familiei) nu sunt apte să conducă la admiterea cererii.

In ceea ce privește cererea reclamantului privind acordarea cheltuielilor de judecată, instanța constată că, potrivit art. 451- art. 453 C. proc. civ., acestea vor fi puse în sarcina părții care pierde procesul, la cererea părții care a câștigat, în măsura dovedirii existenței și întinderii lor, cel mai târziu la data închiderii dezbaterilor asupra fondului cauzei.

Astfel, instanța constată că, față de soluția care urmează a li dispusă în cauză, respectiv aceea de admitere, în parte, a cererii de chemare în judecată, pârâtul este partea căzută în pretenții iar reclamantul are dreptul la obținerea cheltuielilor de judecată ocazionate de soluționarea prezentului litigiu, proporțional cu valoarea pretențiilor admise.

În consecință, instanța urmează a dispune obligarea pârâtului la plata. către reclamant, a sumei de 5113 lei, cu titlul de cheltuieli de judecată, compuse din taxă judiciară de timbru în valoare de 1493 lei, față de valoarea pretențiile admise, achitată conform chitanței nr..../13.09.2021 de la fila 103, onorariu avocațial în valoare de 3570 lei, achitat confôrm tranzacțiilor din 25.06.2021 și 18.08.2021, dovezi depuse la termenul de judecată din data de 14.03.2021 și 50 Iei, reprezentând cheltuieli transport, dovada fiind făcută prin tranzacția din data de 17.01.2022.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂȘTE

Admite în parte, cererea de chemare în judecată, având ca obiect rezoluțiune contract de reclamant ... în contradictoriu eu pârât ...

Dispune rezoluțiunea contractului nr....încheiat între părți în data de 02.10.2020, cu repunerea părților în situația anterioară.

Obligă pârâtul la restituirea sumei de 29.610 lei, reprezentând preț, sumă ce va fi actualizată eu dobânda legală începând cu data de 19.02.2021, inclusiv, până la achitarea efectivă a debitului.

Respinge, în rest, cererea de chemare în judecată, ca neîntemeiată.

Obligă pârâtul la plata către reclamant a sumei de 5113 lei, reprezentând cheltuieli de judecată compuse din: 1493 lei, taxă judiciară de timbru, față de pretențiile admise, 3570 lei, onorariu avocațial, 50 lei, cheltuieli de transport.

Cu drept de apel în 30 de zile de la comunicare.

Cererea de apel se depune la Judecătoria Cornetu.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate