You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Model cerere apel

Bogdan Palade
Bogdan Palade

model cerere apel:

 

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul,(nume ….., prenume …..), având codul numeric personal ….., cu domiciliul în ….., cu domiciliul procesual ales pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ….., prenume …..), cu domiciliul în ….., având următoarele date de contact, personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar(nume ….., prenume …..)/prin avocat (nume ….., prenume …..), cu sediul profesional în ….., având următoarele date de contact…..

sau

Subscrisa(denumirea …..), cu sediul în ….., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice/contul bancar …..cu sediul procesual ales pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ….., prenume …..), cu domiciliul în ….., având următoarele date de contact,/prin consilier juridic (nume ….., prenume …..)/prin avocat (nume ….., prenume …..), cu sediul profesional în ….., având următoarele date de contact…..

în contradictoriu cu intimatul (nume ….., prenume …..), cu domiciliul în….., sau in contradictoriu cu intimata(denumirea persoanei juridice …..), cu sediul în ….., prin reprezentant(nume ….., prenume …..), formulăm:

CERERE DE APEL

împotriva sentinţei civile nr.1095….., pronunţate în dosarul nr. …../…../….., de către Judecătoria/Tribunalul ….., în termenul legal de 30 sau 15 de zile, de la comunicarea hotărârii apelate, prin care solicităm admiterea apelului şi anularea/schimbarea în tot sau în parte a hotărârii apelate

În fapt,

Arătăm că….. .

În drept,

ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art.1099…..din C. proc. civ.

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri noi/probei testimoniale/probei cu interogatoriul pârâtului/probei cu expertiză judiciară în specialitatea ……

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri….., în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în….exemplare.

În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiţii ….., cu domiciliul în….., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ….. şi solicităm citarea acestora.

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea pârâtului, persoană fizică21cu menţiunea personal lainterogatoriu, sub sancţiunea aplicării

dispoziţiilor art. 358 din C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând …..În cadrul probei cu expertiză în specialitatea……, solicităm încuviinţarea următoarelor obiective : …..

Solicităm judecarea cauzei, în lipsă23, în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) din C. proc. civ.

În conformitate cu art. 453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige intimatul la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de acest proces.

Depunem prezenta cerere de apel, în 2…..exemplare.

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de ….. şi împuternicirea avocaţială/delegaţia consilierului juridic delegaţia de reprezentare/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant

 

Data,                                                                                         Semnătura,

Domnului Preşedinte al Tribunalului…../Curţii de Apel

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate