You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Model contestatie decizie pensie

Bogdan Palade
Bogdan Palade

model contestatie decizie pensie

avocat Bucuresti

Spete contestatie decizie pensie:

Tribunalul Bucuresti:

Analizând actele şi lucrările dosarului Tribunalul reţine următoarele:

Prin decizia nr…..emisă de Casa de Pensii Sector 2 ,reclamantului i s-a acordat pensie pentru limită de vârstă, în baza legii 263/2010, începând cu data de ,,,,,, în motivarea deciziei menţionându-se că adeverinţa nr. …./10.02.2009 eliberată de….şi adeverinţa nr. 1……eliberată de ….. nu s-au valorificat, întrucât nu fac obiectul art 165 dinlegea 263/2010 şi Anexa 15, cap. VI din HG 257/2011.

Tribunalul consideră că, în raport de cadrul legal în forma în vigoare în perioada de referinţă din prezenta cauză, câştigurile suplimentare reprezentând acord global înscrise în adeverinţa nr. ….. emisă de ….. avute în vedere în calculul pensiei reclamantului, în condiţiile în care în adeverinţa nr…… din dosar, se menţionează că sumele menţionate au fost plătite din fondul de salarii, iar ….a calculat şi virat contribuţia de asigurări sociale, aferentă acestuia conform legii.

Unul dintre principiile de bază ale legii nr. 263/2010  este reglementat prin dispoziţiile art. 2 lit. c, respectiv principiul contributivităţii, conform căruia fondurile de asigurări sociale se constituie pe baza contribuţiilor datorate de persoanele fizice şi juridice participante la sistemul public de …. drepturile de asigurări sociale cuvenindu-se în temeiul contribuţiilor de asigurări sociale plătite.

Acest principiu este preluat din vechea reglementare, respectiv art. 2 lit. e din legea nr. 19/2000 şi poate fi rezumat, în esenţă, la faptul că orice element salarial efectiv încasat pe parcursul întregului stagiu de cotizare, pentru care salariatul şi/sau angajatorul (în funcţie de reglementarea în vigoare) au achitat statului contribuţii de asigurări sociale, trebuie să se reflecte în cuantumul pensiei.

Principiul este respectat pentru stagiile de cotizare realizate ulterior datei intrării în vigoare a legii nr. 19/2000 respectiv ulterior datei de 01.04.2001, fiind menţinut şi după intrarea în vigoare a legii 263/2010 situaţie în care soluţia trebuie să fie aceeaşi şi în cazul stagiilor de cotizare realizate anterior deoarece, în caz contrar, principiul enunţat ar fi încălcat.

Aşadar, Tribunalul consideră că valorificarea câştigurilor suplimentare reprezentând acord global înscrise în adeverinţa nr…… emisă de ….posibilă, fiind în concordanţă cu principiile şi dispoziţiile legale instituite prin legea nr. 263/2010.

În consecinţă, acestea trebuie avute în vedere în calculul punctajului mediu anual, pentru ca să fie respectat principiul contributivităţii, instituit de art. 2 lit. c din legea 263/2010 conform căruia drepturile de asigurări sociale se cuvin pe temeiul contribuţiilor de asigurări sociale plătite.

Valorificarea acestor sume în calculul punctajului mediu anual era în concordanţă şi cu dispoziţiile art. 165din legea 263/2010 deoarece incidenţa acestora se analizează prin coroborare cu dispoziţiile art. 2 lit. c din legea 263/2010.

Câştigurile suplimentare reprezentând acord global înscrise în adeverinţa nr. …avute în vedere la calcularea drepturilor de pensie, independent de faptul că regimul juridic al contribuţiei de asigurări sociale din perioada în care acestea au fost realizate diferă de cel din prezent, pentru că, altfel, în prestaţia de asigurări sociale nu s-ar reflecta preţul plătit pentru riscul asigurat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite în parte acţiunea precizată formulată de reclamantul …. în contradictoriu cu pârâta ……

Anulează decizia nr. …. emisă de ….

Obligă pârâta să emită o nouă decizie prin care să calculeze drepturile de pensie ale reclamantului şi prin valorificarea câştigurilor suplimentare reprezentând acord global înscrise în adeverinţa nr……

Obligă pârâta să plătească reclamantului diferenţele de drepturi de pensie cuvenite conform prezentei sentinţe, începând cu data de ….la zi.

Cu apel în 30 de zile de la comunicare, care se depune la Tribunalul Bucureşti – Secţia a VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate