You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Model contestatie la executare 2019 prescriptie

Bogdan Palade
Bogdan Palade

model contestatie la executare 2019 prescriptie

Practica judiciara Judecatoria Sector 3 contestatie la executare:

Sentinta civila nr….

Înainte de a proceda la analiza altor cauze de întrerupere și la natura juridică a procesului-verbal din data de …..2017 se impune a se menționa faptul că în cadrul prezentului litigiu instanța nu poate face aprecieri cu privire la legalitatea actelor de executare emise în dosarul nr…../2012 având în vedere că nu a fost învestită cu o contestație la executare împotriva acestora și care constituie singura cale procesuală prin intermediul căreia se poate contesta legalitatea unor acte de executare.

Prin urmare, toate apărările contestatoarei referitoare la nulitatea actelor de executare emise în acel dosar pe motiv că acestea nu i-au fost comunicate nu vor fi analizate pe calea prezentei acțiuni, cu atât mai mult cu cât efectul întreruptiv al cererii de executare/unui act de executare nu este condiționat de comunicarea legală a acestuia, iar executarea silită din dosarul nr…. este prezumată a fi în concordanță cu legea câtă vreme nu a fost anulată de o instanță.

În cursul executării silite ce a format obiectul dosarului de executare nr….. au intervenit alte cauze de întrerupere ale cursului prescripției, la data îndeplinirii unor acte de executare, în speță la 05.11.2012, 26.03.2013 când au fost înființate popriri asupra conturilor contestatorului. De asemenea, intimata a efectuat cereri de stăruire în executare la data de 31.07.2014 astfel că ulterior ultimei întreruperi, termenul de 3 ani s-ar fi împlinit la 31.07.2017.

Intimata a susținut că termenul de prescripție ar fi fost întrerupt și la data de 09.03.2017, în baza procesului-verbal din 09.03.2017 despre care pretinde că reprezintă un act de executare însă această susținere nu poate fi primită pentru următoarele motive:

Dispozițiile Codului de procedură civilă nu definesc actul de executare însă potrivit doctrinei juridice, acesta reprezintă operațiunea juridică sau înscrisul care o constată întocmit de executorul judecătoresc sau de organe sau persoane care îndeplinesc atribuții în acest sens, cărora legea le conferă consecințe juridice și prin care se urmărește, în condițiile legii, realizarea activităților de executare silită și se marchează o etapă în cadrul acestei proceduri.

Față de această definiție, instanța apreciază că procesul-verbal din data de 09.03.2017 emis de către executorul judecătoresc în baza art. 371 ind. 5 lit. b) din vechiul Cpc nu reprezintă act de executare având în vedere că prin acesta nu se tinde la recuperarea creanței, în scopul realizării activității de executare silită, ci se constată imposibilitatea continuării executării silite ca urmare a lipsei bunurilor urmăribile.

Potrivit art. 371 ind. 6 alin. (1) Cpc de la 1864, în cazurile prevăzute la art. 371 ind. 5 lit. b) se poate cere reluarea executării silite, înăuntrul termenului de prescripție a dreptului de a cere executarea silită.

Aceleași dispoziții se regăsesc și în Cod de procedură civilă actual, art. 705 alin. (1) coroborat cu art. 703 alin. (1) pct. 2 teza a II-a Cpc.

Or, câtă vreme cererea de executare silită în dosarul nr…../2018 al BEJ …… a fost formulată la data de 18.04.2018, iar termenul de prescripție s-a împlinit la 31.07.2017, instanța constată că la acel moment contractul de leasing financiar își pierduse puterea executorie astfel că intimata nu putea deschide un nou dosar de executare în baza acestuia.

În consecință, față de caracterul întemeiat al acestui ultim motiv de nelegalitate, instanța va admite contestația la executare și va anula executarea silită ce face obiectul dosarului de executare nr, nr…./2018 al BEJ ….., fără a se mai impune analizarea celorlalte motive de contestație la executare învederate.

Cu privire la cererea de întoarcere a executării, instanța reține că, potrivit art. 723 alin. I din Codul de procedura civila, în toate cazurile în care se desființează titlul executoriu sau însăși executarea silită, cel interesat are dreptul la întoarcerea executării prin restabilirea situației anterioare acesteia.

Având în vedere cele anterior dispuse, instanța apreciază că sunt incidente dispozițiile art. 723 alin. I Cod procedură civilă, iar contestatorul are dreptul la întoarcerea executării silite pentru sumele poprite în dosarul de executare nr…../2018, constându-se că la data de 14.06.2019, BEJ ….. a precizat că sumele încasate în dosarul de executare nr…../2018 sunt în cuantum de 1200 lei (f 124-131), motiv pentru care se va dispune întoarcerea executării silite prin restabilirea situației anterioare executării silite realizate în dosarul de executare nr…../208.

În temeiul art. 453 C. proc. civ., văzând că intimata este cea care a căzut în pretenții, instanța va dispune obligarea acesteia la plata sumei de 1550 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând taxa judiciară de timbru aferentă capătului de cerere privind întoarcerea executării silite în cuantum de 50 lei, achitat prin chitanța seria …..10.05.2019 (f 107 vol I) și onorariu avocațial achitat prin ordinul de plată …. în cuantum de 1500 lei, în ceea ce privește restul onorariului în cuantum de 1500 lei pretins nefiind efectuată dovada plății de către contestatoare în conformitate cu disp. art. 452 C. proc. civ., fiind depus de două ori același ordin de plată.

Totodată, având în vedere că dosarul de executare silită nr……/2012 al BEJ ….. a fost depus la dosar ca urmare a apărărilor formulate de către intimată, aceasta va fi obligată să plătească în contul BEJ …..suma de 117,5 lei reprezentând costuri xerocopiere dosar executare nr…../2012.

În temeiul art. 45 alin. (l) lit. f din OUG 80/2013 va dispune restituirea către contestatoare a taxei judiciare de timbru de 1000 lei, achitată cu chitanța ….., după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.

În temeiul art. 720 alin. 4 C.proc.civ, instanța va dispune comunicarea prezentei hotărâri către BEJ ….., după rămânerea sa definitivă.

PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂȘTE:

Admite cererea formulată de contestatorul …… cu domiciliul ales in București, STR IȚCANI NR.20, ET. 1, AP.4, SECTOR 2 în contradictoriu cu intimata IMPULS LEASING SERVICES SRL J40/6538/2008, CIF 23699189 cu sediul in sector 2, București, VIITORULUI, nr. 110, ap. 12.

Anulează executarea silită ce face obiectul dosarului de executare nr. …. al BEJ ….

Dispune întoarcerea executării silite prin restabilirea situației anterioare executării silite realizate în dosarul de executare nr…../2018 al BEJ …..

Obligă intimata să plătească contestatorului suma de 1550 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Obligă intimata să plătească în contul BEJ ….. suma de 117,5 lei reprezentând costuri xerocopiere dosar executare nr…../2012.

În temeiul art. 45 alin. (l) lit. f) din OUG 80/2013 dispune restituirea către contestator a taxei judiciare de timbru de 1000 lei achitată, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.

Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare, ce se depune la Judecătoria Sectorului 3 București.

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate