You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Model contestatie la executare prescriptie datorie

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Model contestatie la executare prescriptie datorie. Practica judecatoreasca stergere datorie KRUK:

JUDECĂTORIA SECTORULUI 4 BUCUREȘTI – SECȚIA CIVILĂ
Sentința civilă nr….
Ședința publică din data de 24.10.2018
Pe rol se află pronunțarea asupra cauzei civile privind pe contestatorul A.A, în contradictoriu cu intimata PROSPEROCAPITAL S.a.R.L., având ca obiect contestafie la executareîntoarcere executare.
Dezbaterile asupra fondului cauzei au avut loc în ședința publică din 10.10.2018, fiind consemnate în încheierea de ședință de la acea dată, parte integrantă din prezenta, când, instanța, având nevoie de timp pentru a delibera, în temeiul art. 396 C.pr.civ, a amânat pronunțarea la data de astăzi,
24.10.2018, când, în aceeași compunere, a hotărât următoarele:
INSTANȚA
Deliberând asupra cauzei civile de față, constată următoarele:
Prin cererea formulată la data de 29.06.2018, contestatorul A.A., în contradictoriu cu intimata PROSPEROCAPITAL S.a.R.L., a solicitat instanței să dispună anularea tuturor actelor și formelor de executare silită pornite împotriva sa, în dosarul de executare …… al SCPEJ Ochian Doru Cătălin și Neneci Alexandru, încheiere de încuviințare a executării silite, adrese de înființare a popririi, precum și celelalte acte de executare, cenzurarea cheltuielilor de executare,întoarcerea executării silite și obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată.

Analizând actele și lucrările dosarului, instanta reține următoarele:
În fapt, a fost încheiat contractul de credit de consum ……../15.10.2008, între Banc Post și debitorul contestator, în calitate de împrumutat. Obiectul contractului de credit l-a constituit acordarea unui împrumut în cuantum de 4900 euro, pentru un termen de 96 de luni.
În ce privește motivul de contestație constând în aceea că lipsește caracterul cert, lichid și exigibil al creanței, în condițiile în care s-ar fi achitat în integralitate sumele datorate în temeiul contractului de ctvdit, instanła Îl apreciază ca fiind neîntemeiat, în condițiile în care din extrasul de cont depus de instituția financiară la dosar, rezultă că la momentul cesiunii de creanță suma datorată era în cuantutn de 6258,91 euro (fila 1 13), din care suma de 3627,8 euro, reprezentând debit, diferența reprezentând accesoriile, contestatorul nepropunând alte probe pentru a concluziona că sumele achitate au stins în întreginłe debitul, dobânda și comisioanele datorate în temeiul contractului de credit. Mai mult decât atât, din actul adițional din data de 22.09.201 1 însușit de debitor, aflat la fila 58 din dosar, rezultă că valoarea debitului principal era de 3741,2 euro, din extrasul de cont de la filele 129-150 din dosar. rezultă că debitorul e efectuat depuneri, însă acesta nu a propus proba cu expertiza contabilă sau alte probe pentru a determina cuantumul concret al debitului, în condițiile în care imputația plății se realizează potrivit art 1509 alin 2 C.civ, urmând a fi stinse cu prioritate ratele dobânzile și penalitățile în ordinea cronologică a scadenței acestora, și în final capitalul, depunerile efectuate în intervalul ulterior încheierii actului adițional, nefiind oricum de natură a stinge debitul datorat.
Referitor la motivul de contestație privind necompetența instanței care a încuviințat executarea silită, instanța apreciază că acest motiv de contestație este întemeiat, având în vedere dispozițiile art. 651 alin I Noul C.proc.civilă, „ Instanța de executare este judecătoria în a cărei circumscripție se află, la data sesizării organului de executare, domiciliul sau du ă caz sediul debitorului în afara cazurilor În care legea dispune altfel. Dacă domiciliul sau, după caz, sediul debitorului nu se află în țară, este competentă judecătoria în a cărei circumscripție se află, la data sesizării organului de executare, domiciliul sau, după caz, sediul creditorului, iar dacă acesta nu se află în țară, judecătoria în a cărei circumscripție se află sediul biroului executorului judecătoresc învestit de creditor.”
Prin urmare, având în vedere că cererea de executare a fost depusă la executorul judecătoresc pe data de 09.05.2018, competența pentru soluționarea contestației la executare, aparține instanței în circumscripția căreia se afla domiciliul debitorului, respectiv Judecătoria Sectorului 4 București.
În aceste condiții, prin raportare la dispozițiile art 666 alin I C.pr.civ, rap la art 651 C.pr.civ, instanța de executare este instanța în circumscripția căreia se află domiciliul sau sediul debitorului, criteriul de stabilire al competenței fiind unul legal și fără echivoc.
Apărarea intimatei, în sensul că debitorul avea obligația de a notifica banca cu privire la schimbarea domiciliului, nu prezintă relevanță sub aspectul motivului de nelegalitate invocat, întrucât obligația vizează raporturile dintre debitor și bancă și nu raporturile din faza de executare silită, executorul judecătoresc /creditoarea având obligația de a identifica domiciliul actual al debitorului înscris în baza de date a evidenței populației, având în vedere caracterul de ordine publică a normelor care reglementează faza executării silite, domiciliul debitorului prezentând relevanță sub aspectul normelor de competență, neputând lăsa la dispoziția debitorului aceste aspecte.
În aceste condiții, instanța apreciază că încheierea din data de 23.05.2018 pronunțată de Judecătoria Sectorului 5 București în dosarul nr. ….., nu a fost pronunțată de instanța de executare competentă,având în vedere că domiciliul debitorului se afla în circumscripția Judecătoriei Sectorului 4, aceasta fiind instanța de executare competentă.
În conformitate cu dispozițiile art. 704 NCPC, „Nerespectarea dispozițiilor privitoare la executarea silită însăși sau la efectuarea oricărui act de executare atrage nulitatea actului nelegal, precum și a actelor de executare subsecvente, dispozițiile art. 174 și următoarele fiind aplicabile în mod corespunzător”.
Nerespectarea dispozițiilor privind necompetența instanței de executare este sancționată cu nulitatea necondiționată expresă a actelor de executare, potrivit art 176 alin I pct 3 C.pr.civ, necompetența teritorială a instanței fiind reglementată ca o condiție extrinsecă pentru valabila efectuare a actelor de executare.
În aceste condiții, constatând că executarea silită s-a realizat în baza încheierii de încuviințare a executării silite pronunțate de o instanță necompetentă, executarea silită este nelegal efectuată, în cadrul dosarului de executare …../2018, vătămarea fiind prezumată.
Deliberând asupra apărării de fond a contestatorului privind prescripția dreptului de a cere executarea silită, instanța reține că termenul de prescripție al dreptului de a cere executarea silită este guvernat de dispozițiile art. 405 din vechiul cod de procedură civilă, întrucât termenul de prescripție al dreptului de a cere executarea silită a titlului executoriu a început să curgă înaintea intrării în vigoare a noului cod de procedură civilă, în conformitate cu dispozițiile art. 6 din Legea nr. 76/2012 fiind aplicabile nortnele legale în vigoare de Ia momentul în care a început să curgă termenul de prescripție al dreptului de a cere executarea silită.
Potrivit dispozițiilor art. 405 C.proc.civ., „Dreptul de a cere executarea silită se prescrie în termen de 3 ani, dacă legea nu prevede altfel.”Termenul de prescripție începe să curgă de la data când se naște dreptul de a cere executarea silită. Prin împlinirea termenului de prescripție orice titlu executoriu își pierde puterea executorie.”
Aceste dispoziții sunt preluate și în dispozițiile art. 706, alin. 1 și 2 NCPC, care prevede că „
Dreptul de a obține executarea silită se prescrie în termen de 3 ani, dacă legea nu prevede altfel.
Termenul de prescripție începe să curgă de la data când se naște dreptul de a obține executarea silită”. Prescripția stinge dreptul de a obține executarea silită și orice titlu executoriu își pierde puterea executorie”.
În conformitate cu dispozițiile art 5.7. din contractul de credit, părțile au convenit că în situația înregistrării unei sume restante cu o vechime mai mare de 90 zile, banca are dreptul să declare creditul exigibil anticipat, să considere creditul integral la restanță și să declanșeze procedura de executare silită, fără somație sau punere în întârziere
Din interpretarea dispozițiilor contractuale anterior redate, se desprinde concluzia că în situația în care împrumutatul nu achită ratele lunare timp de 90 zile, banca are dreptul de a rezilia contractul de credit, întregul sold devenind scadent imediat în întregime și de a lua măsuri de executare sî\îtă a sumelor datorate, fără somație și fără pune în întârziere.
Având în vedere că suma executată silit în dosarul de executare nr. …./2018, este reprezentată de contravaloarea ratelor de credit neachitate până Ia data scadenței finale a creditului, rezultă că dreptul creditoarei de a solicita executarea silită a debitorului, s-a născut de la data rezilierii contractului, când se produce și declararea scadenței anticipate a creditului. Declararea anticipata a creditului, reprezintă momentul de la care debitorul nu mai are dreptul de a rambursa creditul în rate lunare, fiind obligat să ramburseze întreaga sumă rămasă de achitat, la care se adaugă dobânzile și penalitățile aferente, precum și momentul de la care creditoarea are dreptul de a formula cerere de executare silită împotriva debitorului.
Din analiza precizărilor formulate de bancă și extrasului de cont de la filele 128-150 din dosar, rezultă că ultima plată a fost efectuată de debitor la data de 17.01.2012 (f. 148) prin depunerea în numerar a sumei de 160 lei.
În relațiile comunicate instanței de către bancă, aflate la filele 128-150, se menționează faptul că data de 16.08.2016, s-a realizat cesionarea creanței, din înscrisurile aflate la dosar nerezultând data la care s-a realizat declararea scadenței anticipate a contractului de credit.
În lipsa unei dovezi scrise a declarării exigibilității anticipate a creditului, sau a rezilierii contractului de credit, termenul de prescripție al dreptului de a solicita executarea silită începe să curgă de Ia data la care debitorul nu a achitat obligațiile față de bancă mai mult de 90 zile, întrucât dreptul creditoarei de a declara exigibilitatea anticipată a creditului se naște la împlinirea acestui termen, de Ia data la care debitorul a încetat să mai efectueze plăți ale ratelor de credit.
Având în vedere că ultima plată a fost efectuată la data de 17.01.2012, astfel cum rezultă din istoricul privind plățile efectuate pentru contractul de credit (fila 148) și la data de 08.02.2012 a devenit scadentă următoarea obligație de plată, dreptul creditoarei de a cere executarea silită a ratelor restante s-a născut la data de 08.09.2012, la care s-au împlinit cele 90 zile în raport cu următoarea scadență de plată, urmând a se împlini la data de 08.09.2015.
Or, cererea de executare silită a fost depusă la SCPEJ Ochian Doru Cătălin și Neneci Alexandru la data de 09.05.2018, ulterior împlinirii termenului de prescripție al dreptului de a cere executarea silită.
Totodată, nu a fost dovedit în interiorul termenului de prescripție al dreptului de a cere executare silită niciun act de recunoaștere a creanței sau de plată voluntară efectuat de contestatoare, și nici efectuarea de alte acte de executare în alte dosare de executare.

Argunentele, constând în aceea că prescripția dreptului de a cere executarea silită, începe să curgă de la data cesiunii de creanță, transteră respectiv cesionarului de la toate data drepturile de 16.08.2016, pe care nu cedentul sunt întemeiate, le are în în legătură condițiile cu
în catv, cesiunea de creanță creanła cedată. În aceste condiții, instanța apreciază că prin cesiunea de creanță, creditoarea, intimată în prezenta cauză, a preluat creanța deținută de bancă așa cum se găsea la momentul cesiunii în patritnoniul acesteia, tără a putea dobândi mai multe drepturi decât cedentul.
Intitnata nu a tăcut dovada existenței unor cauze de întrerupere , sau suspendare a termenului de prescripție. Totodată, instanța apreciază că cesiunea de creanță intervenită la data de 16.08.2016 sau notificările adresate debitorului, nu sunt de natură a întrerupe sau a suspenda cursul prescripției dreptului de a cere executarea silită, cazurile de întrerupere și suspendare a cursului prescripției sunt prevăzute de dispozițiile art 405 C.pr.civ , cesiunea de creanță nefiind menționată între acestea.
Pe de altă pane, pentru a produce efect întreruptiv de prescripție este necesar ca actele întreruptive de prescripție să se producă în cursul termenului de prescripție și nu ulterior acestui moment.
Odată ce a intervenit prescripția, nu se mai poate proceda la punerea în executare silită a titlului executoriu.
Prin urmare, la data formulării cererii de executare silită, titlul reprezentat de contractul de credit nr. ……/15.10.2008 își pierduse puterea executorie, consecința fiind aceea că în temeiul acestui titlu nu mai puteau fi efectuate acte de executare silită, iar orice act de executare silită efectuat în acest interval de timp fiind afectat de sancțiunea nulității.
În conformitate cu dispozițiile art. 704 NCPC, „Nerespectarea dispozițiilor privitoare la executarea silită însăși sau la efectuarea oricărui act de executare atrage nulitatea actului nelegal, precum și a actelor de executare subsecvente, dispozițiile art. 174 și următoarele fiind aplicabile în mod corespunzător”.
Prin urmare, pentru considerentele anterior expuse, toate actele de executare efectuate în baza contractului de credit nr.  …../15.10.2008, în dosarul de executare nr. …./2018 al SCPEJ Ochian Doru Cătălin și Neneci Alexandru, au fost efectuate cu nerespectarea dispozițiilor legale astfel că , instanța va admite contestația la executare, urmând a anula toate actele de executare efectuate de SCPEJ Ochian Doru Cătălin și Neneci Alexandru în dosarul de executare nr. …./2018.
Instanța nu va mai analiza încheierea privind stabilirea cheltuielilor de executare în condițiile în care prin soluția redată anterior instanța a anulat întreaga executare silită efectuată în dosarul de executare …/2018, inclusiv încheierea privind stabilirea cheltuielilor de executare, acest capăt de cerere fiind formulat în subsidiar.
Cu privire la solicitarea având ca obiect anularea încheierii prin care s-a admis cererea de încuviințare a executării silite, potrivit dispozițiilor art. 666, alin.6 Noul C.proc.civilă „Încheierea prin care s-a dispus încuviințarea executării silite poate fi supusă controlului instanței de executare pe calea contestației la executare, în condițiile legii”. Instanța apreciază că este incident motivul prevăzut de art.666, alin.5, pct.2 N C.proc.civilă, potrivit căruia „Instanța poate respinge cererea de încuviințare a executării silite numai dacă: hotărârea sau, după caz, înscrisul nu constituie, potrivit legii, titlu executoriu;”, Având în vedere că instanța a reținut că a intervenit prescripția dreptului de a cere executarea silită precum și faptul că încheierea de încuviințare a fost pronunțată de o instanță necompetentă, nulitatea nefiind condiționată de vătămare potrivit art 176 alin I pct 3 C.pr.civ, sunt îndeplinite condițiile legale pentru a se dispune anularea încheierii de încuviințare a executării silite.
Pentru aceste considerente, instanța va anula încheierea de încuviințare a executării silite din data de 23.05.2018, pronunțată de Judecătoria Sectorului 5 București în dosarul nr……
In ceea ce privește cererea având ca obiect întoarcerea executării silite, instanța reține că, potrivit dispozițiilor art. 723, alin. I NCPC, „ În toate cazurile în care se desființează titlul executoriu sau însăși executarea silită, cel interesat are dreptul la întoarcerea executării, prin restabilirea situației anterioare acesteia. Cheltuielile de executare pentru actele efectuate rămân în sarcina creditorului. (2) Bunurile asupra cărora s-a făcut executarea se vor restitui celui îndreptățit, fără însă a se aduce atingere drepturilor definitiv dobândite de terții de bună-credință”
Cum în cazul admiterii contestațiilor la executare, solicita restituirea legiuitorul taxei a prevăzut de timbru, dreptul rezultă contestatorului că suma căruia i s-a adtnis contestația la executare de a achitată eu acest titlu nu reprezintă un prejudiciu efectiv.
Față de aceste considerente, instanța va respinge ca neîntemeiată cererea privind obligarea intimatei Ia plata cheltuielilor de judecată, constând în contravaloare taxă de timbru aferentă contestației la executare.
În temeiul art. 717 alin. 2 C.pr.civ, instanța va obliga contestatorul, parte interesată care a formulat cererea pentru a cărei soluționare s-a solicitat fotocopierea dosarului de executare, la plata în favoarea SCPEJ Ochian Doru Cătălin și Neneci Alexandru a sumei de 143,99 lei, reprezentând contravaloarea cheltuielilor eferente fotocopierii dosarului de executare nr. …./2018.

PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂȘTE:
Respinge excepția tardivității invocată de intimata prin întâmpinare, ca neîntemeiată.
Admite contestatia la executare formulată de contestatorul A.A., CNP ….., cu domiciliul în București, ……, și cu domiciliul ales la C.I. Palade Bogdan, din București str. Ițcani, nr. 20, etaj l , ap. 4, sector 2, în contradictoriu cu intimata PROSPEROCAPITAL S.a.R.L., cu sediul social în Lexemburg, Rue Jean Piret, L-2350, și cu sediul ales pentru comunicarea actelor de procedură la Kruk România, în București, Splaiul Unirii, nr. 165, clădirea TN Offices 2, subsol, parter și etajele 7,8,9, sector 3.
Anulează executarea silită și toate actele de executare efectuate de SCPEJ Ochian Doru Cătălin și Neneci Alexandru în dosarul de executare nr. …../2018.
Anulează încheierea de încuviințare a executării silite din data de 23.05.2018, pronunțată de Judecătoria Sectorului 5 București în dosarul nr. ……
Admite capătul de cerere privind întoarcerea executării silite și obligă intimata la plata către contestator a sumei de 4360 lei, reprezentând sumele virate în contul executorului judecătoresc în dosarul de executare ……/2018.
Obligă intimata la plata către contestator a cheltuielilor de judecată în cuantum de 2000 lei, reprezentând contravaloare cheltuieli privind asistența juridică.
Obligă intimata la plata către contestator a sumei de 50 lei, reprezentând contravaloarea taxei de timbru aferentă capătului de cerere privind întoarcerea executării silite.
Respinge ca neîntemeiată cererea contestatorului privind obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată, constând în contravaloare taxă de timbru aferentă contestației la executare.
Obligă contestatorul, la plata în favoarea SCPEJ Ochian Doru Cătălin și Neneci Alexandru a sumei de 143,99 lei, reprezentând contravaloarea cheltuielilor eferente fotocopierii dosarului de executare nr. …./2018.
Cu drept de apel în termen de 15 zile de la comunicare, care se va depune la Judecătoria Sectorului 4 București, cu privire la soluția privind contestația la executare și întoarcerea executării. Pronunțată, azi, 24.10.2018

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate