You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Model contestatie la executare

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Model contestatie la executare: Practica judecatoreasca favorabila contestatorului:

JUDECĂTORIA SECTORULUI 6 BUCUREȘTI

Sentinta civila nr…..

Pe rol pronunțarea în cauza civilă, având ca obiect întoarcere executare, privind pe ……în contradictoriu cu pârâta ADMINISTRAȚIA SECTOR 6 A FINANȚELOR PUBLICE.

Dezbaterile în fond au avut loc în ședința publică din data de …., care face parte integrantă din prezenta sentință și când având nevoie de timp pentru a delibera și pentru a da posibilitatea părților să depună concluzii scrise, instanța a amânat pronunțarea pentru azi…..

INSTANȚA:

Apreciind asupra cauzei civile de fată, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul instanței la data de 03.08.2018, sub nr……, contestatorul …… în contradictoriu cu intimata Administrația Sector 6 a Finanțelor Publice, a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunța, să se dispună întoarcerea executării silite pentru suma de 15.542,99 lei, poprită în dosarul de executare nr. …. deschis de Administrația Sector 6 a Finanțelor Publice precum și dobânda legală calculată de la momentul reținerii până la momentul restituirii efective, precum și la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea cererii, contestatorul a arătat că la data de 28.08.2017, i s-a comunicat prin poștă adresa de înștiințare privind înființarea popririi în dosarul de executare nr. ……, în bază căreia i s-a adus la cunoștință faptul că în temeiul titlului executoriu nr …../02.02.2015, s-a înființat măsura popririi pentru suma datorată de contestator, în cuantum de 49.943 lei.

Contestatorul, în termen legal, a contestat executarea silită pornită împotriva acestuia, astfel că prin sentința civilă nr. ….14:03.2018, pronunțată de Judecătoria Sectorului 6 în dosarul ….., instanța a admis contestația la executare formulată în contradictoriu cu Administrația Sector 6 a Finanțelor Publice a anulat titlul executoriu nr…./02.02.2015, precum și toate actele de executare întocmite și a obligat intimata la plata de cheltuieli judiciare în cuantum de 1000 lei.

Sentința prin care s-a anulat executarea silită a rămas definitivă prin neapelare, la data de….

Contestatorul a arătat că hotărârea prin care a fost anulată executarea silită a rămas definitivă la data de…., prin neapelare, însă pârâta nu a înțeles să restituie până acum, de bună voie, sumele de bani care i-au fost reținute în cadrul executării silite pornite.

Potrivit art.723 CPC, în toate cazurile în care se desființează titlul executoriu sau însăși executarea silită, cel interesat are dreptul la întoarcerea executării, prin restabilirea situației anterioare acesteia, iar cheltuielile de executare rămân în sarcina creditorului.

Având în vedere că suma de 15.542,99 lei i-a fost reținută contestatorului în cadrul unei executări silite anulate de instanța de judecată printr-o hotărâre definitivă iar acesta nu a solicitat întoarcerea executării silite în cadrul contestației la executare, apreciază că în temeiul art. 724 CPC este îndreptățit să solicite restabilirea situației anterioare prin prezența cererea de chemare în judecată,în concluzie, ținând seama de argumentele invocate, contestatorul a solicitat admiterea cererii astfel cum a fost formulată, cu obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată în dovedirea cererii, contestatorul a depus, în copie, încheiere de la …. pronunțată de Judecătoria Sectorului 6 București în dosarul nr. ….și dovada comunicării acesteia, sentința civilă nr….. pronunțată de Judecătoria Sectorului 6 București în dosarul nr. …. și extras de cont.

La termenul de judecată din data de 06.11.2018, contestatorul a depus la dosar cerere modificatoare, prin care a solicitat să se dispună obligarea intimatei la deblocarea tuturor conturilor blocate în baza dosarului de executare silită nr. …. Această solicitare se face în completarea pretențiilor din cererea de chemare în judecată, pe care le susține în continuare, urmând ca instanța să se pronunțe asupra tuturor capetelor de cerere, cu includerea celui din prezenta.

Cu privire la deblocarea conturilor contestatorului, acesta a arătat că prin hotărârea civilă nr….. pronunțată de Judecătoria Sector 6 în dosarul nr. …. rămasă definitivă prin neapelare, prin care s-a dispus anularea titlul executoriu nr. ….. și actele de executare silită întocmite de intimata DGRFP București Administrația sector 6 a Finanțelor Publice în dosarul de executare nr. ….

Cu toate acestea conturile contestatorului sunt în continuare blocate, în urma adreselor de instituire a popririi emise de intimată în dosarul de executare silită nr. …., motiv pentru care a solicitat să se dispună obligarea intimatei la deblocarea tuturor conturilor blocate în baza dosarului de executare silită nr…..

La data de 10.12.2018, prin serviciul registratură, intimata a depus la dosar în copie decizia de ridicare a măsurilor de executare silită urmare a încetării executării silite și situația analitică debite plăți solduri 2015-2018.

Intimata nu a depus întâmpinare.

Analizând actele și lucrările dosarului, instanta retine următoarele:

Prin sentința civilă nr. …. pronunțată de Judecătoria Sectorului 6 în dosarul nr.

…, rămasă definitivă prin neapelare, a fost admisă contestația la executare formulată de contestatorul ….. în contradictoriu cu Administrația Sector 6 a Finanțelor Publice, a fost anulat titlul executoriu nr. ……. și actele de executare întocmite de intimată în dosarul de executare nr. …..(f. 11-15).

Conform extrasului de cont depus la fila 16 din dosar, la data de …… a fost poprită din contul debitorului suma de 15.542,99 lei, operațiune recunoscută de altfel de pârâtă prin notele scrise și actele atașate acestora după închiderea dezbaterilor.

În conformitate cu disp.art.723 Cod procedură civilă în cazul în care se desființează titlul executoriu sau executarea silită însăși, cel interesat are dreptul la întoarcerea executării silite, prin restabilirea situației anterioare acesteia.

Conform art.724 alin.3 Cod procedură civilă dacă nu s-a dispus restabilirea situației anterioare, cel îndreptățit o va putea cere pe cale separată, instanței de executare.

Intoarcerea executării silite este o consecință a anulării executării silite demarate împotriva reclamantului și prin urmare se impune o repunere a părților în situația anterioară fără a fi necesară o analiză pe fond a dreptului petentului și fără a fi condiționată de existența unei mențiuni exprese în hotărârea judecătorească privind exonerarea debitorului de plata obligațiilor, astfel cum susține pârâta.

Având în vedere că prin sentința civilă nr….. nu s-a dispus și restabilirea situației anterioare, instanța va admite cererea și va dispune întoarcerea executării silite ce a făcut obiectul dosarului de executare nr. …., în sensul că va obliga pârâta să restituie către reclamant suma de 15.542,99 lei, precum și dobânda legală penalizatoare calculată la debitul principal de Ia data de 06.10.2017 până la data plății efective, cu titlu de beneficiu pe care ar fi putut să-l realizeze, dar de care a fost lipsit reclamantul ca urmare a indisponibilizării nelegale a sumei în discuție.

Un alt efect al repunerii în situația anterioară îl constituie și ridicarea măsurilor de executare silită aplicate, operațiune la care este îndatorat organul fiscal în conformitate cu art.234 al.l lit.b și al.2 Cod procedură fiscală, motiv pentru care instanța va admite și acest capăt de cerere și va obliga pârâta la ridicarea popririlor instituite asupra conturilor reclamantului în cadrul dosarului de executare nr. …..

Fiind în culpă procesuală, în baza art.453 Cod procedură civilă va obliga pârâta la plata sumei de 2300 lei cheltuieli de judecată către reclamant, reprezentând taxa judiciară de timbru — 300 lei (f.30) și onorariu avocat — 2000 lei (f. 18-20). Nu poate fi avută în vedere suma de 1000 lei pretinsă de parte prin înscrisurile atașate la filele 45-46, deoarece nici factura fiscală nr…..și nici extrasul de cont nu fac referire la serviciile de asistență juridică prestate în acest dosar, plata onorariului fiind cu mult anterioară demarării prezentului litigiu.

PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂȘTE:

Admite în parte cererea modificată, formulată de reclamantul…., cu domiciliul în București, ……… și cu domiciliul ales la Cab. Av. Palade Bogdan în București, str. Ițcani, nr.20, et. l, ap.4, sector 2, în contradictoriu cu pârâta ADMINISTRAȚIA SECTOR 6 A FINANȚELOR PUBLICE, cu sediul în București, str. Popa Tatu, nr. 7, sector 1 și cu sediul ales la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, în București, str. Speranței nr. 40, sector 2.

Dispune întoarcerea executării silite ce a făcut obiectul dosarului de executare nr……, în sensul că obligă pârâta la restituirea sumei de 15.542,99 lei către reclamant, precum și la plata dobânzii legale penalizatoare calculate la debitul principal de la data de 06.10.2017 până la data plății efective.

Obligă pârâta la ridicarea popririlor instituite asupra conturilor reclamantului în cadrul dosarului de executare nr….

Obligă pârâta la plata sumei de 2300 lei cheltuieli de judecată către reclamant.

Cu apel în 10 zile de la comunicare, cererea de apel se va depune la Judecătoria Sectorului 6 București.

Pronunțată în ședință publică, astăzi, 14.12.2018.

 

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate