You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Ordinul de protectie – Stop violentei in familie – Model cerere ordin de protectie

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Ordinul de protectie – Stop violentei in familie – Model cerere ordin de protectie

Conditii de admisibilitate:

 • existenta cererii persoanei a carei viata, integritate fizica ori psihica sau a carei libertate este pusa in pericol
 • sa existe o stare de pericol
 • starea de pericol sa fie reprezentata de existenta unui act de violent
 • starea de pericol sa fie provocata de un membru de familie
 • ordinul de protectie sa aiba un caracter provizoriu

 

Care este procedura de emitere a ordinului de protecţie?

Cererea prin care se solicită emiterea unui ordin de protecţie este supusă unei condiţii de formă prezentate într-un formular definit în Anexa la Legea nr. 25 din 9 martie 2012 publicată în Monitorul Oficial I nr. 165 din 13.03.2012 şi este scutită de taxa judiciară de timbru (potrivit art. 26).

Competenţa pentru emiterea ordinului de protecţie revine judecătoriei de pe raza teritorială în care îşi are domiciliul sau reşedinţa victima.

Potrivit art. 27 din Legea nr. 217/2003 ordinul se emite de către instanţa de judecată în camera de consiliu cu respectarea procedurii de citare a părţilor în cauze urgente. Victima poate renunţa la judecata cererii, inclusiv atunci când nu a fost introdusă de ea însăşi, legiuitorul lăsând în cele din urmă la aprecierea victimei dacă doreşte să fie emis sau nu ordinul de protecţie în favoarea sa.

Ordinul de protecţie este executoriu, iar la cererea victimei sau din oficiu atunci când împrejurările cauzei impun astfel, instanţa va putea hotărî ca executarea să se facă fără somaţie sau fără trecerea vreunui termen (potrivit art. 29).

În caz de urgenţă deosebită, legea permite instanţei de judecată să emită ordinul de protecţie chiar în aceeaşi zi, pronunţându-se pe baza cererii şi a actelor depuse, fără concluziile părţilor.

Hotărârea este supusă numai recursului în termen de 3 zile de la pronunţare dacă s-a dat cu citarea părţilor şi de la comunicare dacă s-a dat fără citarea părţilor. Potrivit art. 30 alin. (2), executarea poate fi suspendată până la judecarea recursului, dar numai cu plata unei cauţiuni al cărei cuantum se va stabili de către instanţa de recurs.  Atât în primă instanţă cât şi recurs, participarea procurorului este obligatorie

Ce poate dispune instanta prin emiterea ordinului de protectie?

Potrivit dispozitiilor art. 23 al. 1 din Legea nr. 217/2003 persoana a carei viata, integritate fizica sau psihica ori libertate este pusa in pericol printr-un act de violenta din partea unui membru al familiei poate solicita instantei ca, in scopul inlaturarii starii de pericol, sa emita un ordin de protectie, prin care sa se dispuna, cu caracter provizoriu, una ori mai multe dintre urmatoarele masuri – obligatii sau interdictii

 1. a) evacuarea temporară a agresorului din locuinţa familiei, indiferent dacă acesta este titularul dreptului de proprietate;
 2. b) reintegrarea victimei şi, după caz, a copiilor, în locuinţa familiei;
 3. c) limitarea dreptului de folosinţă al agresorului numai asupra unei parţi a locuinţei comune atunci când aceasta poate fi astfel partajată încât agresorul să nu vină în contact cu victima;
 4. d) obligarea agresorului la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de victimă, faţă de copiii acesteia sau faţă de alte rude ale acesteia ori faţă de reşedinţa, locul de muncă sau unitatea de învăţământ a persoanei protejate;
 5. e) interdicţia pentru agresor de a se deplasa în anumite localităţi sau zone determinate pe care persoana protejată le frecventează sau le vizitează periodic;
 6. f) interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în orice alt mod, cu victima;
 7. g) obligarea agresorului de a preda poliţiei armele deţinute;
 8. h) încredinţarea copiilor minori sau stabilirea reşedinţei acestora.

De asemenea, prin aceeaşi hotărâre, instanţa poate dispune şi:

– suportarea de către agresor a chiriei şi a întreţinerii pentru locuinţa temporară unde victima, copiii minori sau alţi membri de familie locuiesc sau urmează să locuiască din cauza imposibilităţii de a rămâne în locuinţa familială [art. 23 alin. (2) L. 217/2003];

– obligarea agresorului de a urma consiliere psihologică, psihoterapie, sau poate recomandă luarea unor măsuri de control, efectuarea unui tratament ori a unor forme de îngrijire, în special în scopul dezintoxicării [art. 23 alin. (3) L. 217/2003].

 

Ordinul de protecţie poate fi dispus numai în cazul acelor proceduri care „pot face posibilă restabilirea situaţiei anterioare”, aşa cum de altfel este prevăzut şi în cazul art. 996 alin. (5) NCPC.

MODEL CERERE ORDIN DE PROTECTIE:

Cerere privind emiterea ordinului de protectie

I.Date privind autoritatea sau organismul care formulează cererea (dacă este cazul)

Denumirea:

Adresa:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Persoana desemnată cu formularea cererii:

II.Asistenţa juridică

Victima are un avocat?

În caz negativ, doreşte să i se acorde asistenţă juridică prin avocat?

DA/NU

DA/NU

III.Date privind victima violenţei în familie

Numele: Prenumele:
Locul şi data naşterii Cetăţenia
Sexul: F/M
Prenumele tatălui Prenumele mamei
Act de identitate: CI/BI/Paşaport Serie nr.
CNP
Adresa1: Doreşte să rămână secretă? DA/NU
Telefon2: Doreşte ca numărul să rămână secret? DA/NU

1Dacă victima declară că doreşte să abandoneze domiciliul familial, nu este necesar să se indice noua adresă la care se mută, ci doar adresa unde locuieşte în prezent. Adresa indicată trebuie să fie una la care partea poate primi citaţiile şi celelalte acte de procedură.

2Poate fi indicat orice număr la care reclamantul are garanţia că va putea primi citaţiile şi celelalte acte de procedură.

IV.Reprezentantul legal al victimei (dacă este cazul)

Numele: Prenumele:
Locul şi data naşterii Cetăţenia
Sexul F/M
Prenumele tatălui Prenumele mamei
Adresa
Telefon

V.Relaţia dintre victima violenţei în familie şi persoana împotriva căreia se solicită emiterea ordinului de protecţie (pârât)

1.Victima a mai formulat anterior vreo cerere, plângere, reclamaţie etc. împotriva aceleiaşi persoane? DA/NU

În caz afirmativ, se va indica numărul acestora.

2.Ştiţi dacă pârâtul este parte în vreun proces cu privire la vreo infracţiune sau contravenţie? DA/NU

În caz afirmativ, indicaţi, dacă ştiţi, instanţa la care se află dosarul şi numărul acestuia.

3.Există o legătură de rudenie sau de altă natură cu pârâtul?

4.Situaţia familială – persoane care convieţuiesc în locuinţă

Numele şi prenumele Data naşterii Gradul de rudenie

VI.Descrierea faptelor pentru care se solicită emiterea ordinului de protecţie

1.Relatarea faptelor şi locul desfăşurării lor

2.Ce alte acte de violenţă s-au produs anterior împotriva persoanelor (victimă, membri ai familiei, minori sau alte persoane) sau asupra bunurilor?

3.A avut loc vreun act de violenţă în prezenţa minorilor?

4.Există vreo situaţie de risc pentru minori, inclusiv posibilitate de a fi luaţi fără drept de pârât?

5.Pârâtul deţine arme sau are acces la arme prin natura muncii sale ori din alte motive?

6.Există martori la faptele descrise?

7.Ce alte probe pot susţine declaraţiile? (de exemplu, linii telefonice tăiate/rupte, telefoane mobile sparte, alte obiecte distruse, mesaje telefonice înregistrate, inclusiv sms, scrisori, fotografii, documente etc.)

VII.Asistenţa medicală a victimei

1 Victima a suferit leziuni fizice sau a fost maltratată psihologic? DA/NU

2.A primit îngrijiri în vreun centru medical? DA/NU

3.Deţine certificat medico-legal, medical sau alte documente medicale? DA/NU

În caz afirmativ, acestea se vor anexa în copie.

În caz negativ, se vor indica centrul medical şi data consultului medical.

VIII.Măsurile care se solicită a fi dispuse prin ordinul de protecţie

a) evacuarea temporară a pârâtului din locuinţă, indiferent dacă acesta este titularul dreptului de proprietate; DA/NU
b) reintegrarea victimei şi, după caz, a copiilor în locuinţa familiei; DA/NU
c) limitarea dreptului de folosinţă al pârâtului, dacă este posibil, doar asupra unei părţi a locuinţei comune, astfel încât pârâtul să nu vină în contact cu victima; DA/NU
d.1) obligarea pârâtului la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de victimă;

d.2) obligarea pârâtului la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de copiii victimei sau faţă de alte rude ale acesteia;

d.3) obligarea pârâtului la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de reşedinţa, locul de muncă sau unitatea de învăţământ a persoanei protejate;

În caz afirmativ, se vor menţiona datele de identificare a acestor locuri.

DA/NU

DA/NU

DA/NU

e) interdicţia pentru pârât de a se deplasa în anumite localităţi sau zone determinate pe care victima le frecventează sau le vizitează periodic;

În caz afirmativ, se vor identifica aceste localităţi şi zone.

DA/NU
f) interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în orice alt mod, cu victima; DA/NU
g) obligarea agresorului de a preda poliţiei armele deţinute; DA/NU
h) încredinţarea copiilor minori sau stabilirea reşedinţei acestora;

În caz afirmativ, se vor indica numele, prenumele şi data naşterii copiilor, persoana către care se propune încredinţarea.

DA/NU
i) suportarea de către pârât a chiriei şi/sau a întreţinerii pentru locuinţa temporară unde victima, copiii minori sau alţi membri ai familiei locuiesc sau urmează să locuiască din cauza imposibilităţii de a rămâne în locuinţa familială.

În caz afirmativ, care este suma considerată necesară şi ce reprezintă?

DA/NU

IX.Alte măsuri

1. Victima are o activitate remunerată?

În caz afirmativ, se va indica, cu aproximaţie, suma pe care o primeşte.

DA/NU
2. Pârâtul are loc de muncă sau desfăşoară o activitate remunerată?

În caz afirmativ, se indică suma lunară aproximativă pe care pârâtul o primeşte, dacă se cunoaşte.

DA/NU
3. Există alte surse de venituri ale familiei?

În caz afirmativ, să se indice suma aproximativă, dacă se cunoaşte.

DA/NU

X.Alte precizări considerate ca relevante

 

Data

…………………

…………………

Semnătura

Domnului preşedinte al Judecătoriei ……………………………….

 

Avocat ordin de protectie

Avocat ordin de protectie Sector 1,2,3,4,5 si 6 Bucuresti si judetul Ilfov

Avocat divort Buftea-Avocat specializat divort Buftea-Avocat divort Cornetu-Avocat specializat divort Cornetu

Avocat specializat in partaj Cornetu-Avocat partaj Cornetu

 

 

 

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate