You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Pana la 31 august 2018 cei care au platit taxa de poluare/taxa pentru emisii poluante/timbru de mediu pot cere restituirea banilor de la ANAF.

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Pana la 31 august 2018 cei care au platit taxa de poluare/taxa pentru emisii poluante/timbru de mediu pot cere restituirea banilor de la ANAF.

Potrivit Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52/2017.

„Dreptul contribuabililor (…) de a cere restituirea se naște la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență (OUG nr. 52/2017 – n. red.), indiferent de momentul la care s-a perceput taxa, iar (…) cererile de restituire se depun, sub sancțiunea decăderii, până la data de 31 august 2018”

MODEL RESTITUIRE TAXA AUTO:

_____________________________________________________________ (organul fiscal competent) Subsemnatul/Subscrisa, ____________________________________________, cu domiciliul/sediul în localitatea ___________________________________, str. ___________________________________________ nr. ____________, bl. ______________, sc. ________, ap. ________, județul/sectorul ___________________________, având C.N.P./C.U.I. ______________________________, în temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule și ale art. 168 din Legea nr. 207 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, solicit/solicităm restituirea sumei de _________________________ lei, reprezentând1): 1._c taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, precum și dobânzile calculate până la data plății integrale; 2._c taxa pe poluare pe autovehicule, precum și dobânzile calculate până la data plății integrale; 3._c taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum și dobânzile calculate până la data plății integrale; 4._c timbrul de mediu pentru autovehicule, precum și dobânzile calculate până la data plății integrale; 5._c taxă specială pentru autoturisme și autovehicule/ taxă pe poluare pe autovehicule/ taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/ timbrul de mediu pentru autovehicule, dobânzile calculate până la data plății integrale, cheltuielile de judecată, precum și alte sume stabilite potrivit Hotărârii judecătorești nr. _________/___________ emisă de ________________________________________________________, executorie, anexată în copie la prezenta. Declar/Declarăm că suma achitată inițial, cu titlu de taxă specială pentru autoturisme și autovehicule/ taxă pe poluare pe autovehicule/ taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/ timbrul de mediu pentru autovehicule, prin Chitanța/Ordinul de plată pentru Trezoreria Statului nr. ______________________/_______________, în cuantum de ____________________ lei, a fost achitată ca urmare a intervenirii uneia dintre situațiile prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobată prin Legea nr. 140/2011,Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu modificările ulterioare, sau Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările și completările ulterioare, în cazul înmatriculării autoturismului/ autovehiculului marca ___________________, tipul/varianta ______________________, fabricat în anul ________, având numărul de înmatriculare ________________, numărul de identificare ______________________________________, seria cărții de identitate ____________________. Menționez/Menționăm că am luat la cunoștință că din sumele de restituit vor fi compensate de către organul fiscal competent eventualele obligații fiscale datorate și neachitate la data restituirii. Solicit/Solicităm ca restituirea efectivă a sumelor cuvenite în continuare să se efectueze în contul bancar nr. __________________ cod IBAN _____________________________________, deschis la _______________________. Anexez la prezenta cerere următoarele documente2): c – documentul doveditor al plații taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule, taxei pe poluare pe autovehicule, taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrul de mediu pentru autovehicule, respectiv chitanța fiscală/ordinul de plată și extrasul de cont, după caz, care atestă efectuarea plății acesteia, în original sau în copie; c – copia cărții de identitate a vehiculului; c – copia certificatului de înmatriculare. Contribuabilul/Reprezentantul legal al contribuabilului, __________________________________________ (numele și prenumele) Semnătura ______________ Data ___________________ 1) Se bifează situația în cauză. 2) Nu se anexează în cazul restituirii sumelor stabilite prin hotărâre judecătorească.

Avocat restituire taxa auto/timbru de mediu, model cerere taxa auto, acte necesare taxa auto 2018, cerere restituire taxa auto completata, restituire taxa auto forum

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate