You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Pedeapsa conducere sub influenta bauturilor alcoolice

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Pedeapsa conducere sub influenta bauturilor alcoolice:

JUDECĂTORIA SECTOR 2 BUCUREȘTI - SECȚIA PENALĂ

SENTINȚA PENALĂ NR....

Ședința publică din data de 11.04.2022

Ministerul Public este reprezentat de procurorul ...., din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București.

Pe rol se află pronunțarea în cauza penală privindu-l pe inculpatul ...., trimis în judecată, în stare de libertate, pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, prev. de art. 336 alin. 1 C.pen.

Dezbaterile asupra fondului cauzei au avut loc în ședința publică din data de 31.03.2022, fiind consemnate în încheierea de ședință de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre și când instanța, în temeiul art. 391 alin. 2 C.proc.pen., a stabilit termen de pronunțare la data de 11.04.2022 când, în aceeași compunere, a dispus următoarele:

INSTANȚA,

Deliberând asupra cauzei penale de fată, constată următoarele:

Prin rechizitoriul nr..../P/2020 din data de 17.12.2021 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București, înregistrat pe rolul acestei instanțe sub nr. .../300/2021 la data de 20.12.2021, inculpatul .... a fost trimis în judecată, în stare de libertate, pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului prev. și ped. de art. 336 alin. I Cod. pen.

S-a reținut în actul de sesizare a instanței, în esență, faptul că în data de ....08.2020, în jurul orei 21 :30, în timp ce se afla sub influența alcoolului, inculpatul ...., având o îmbibație alcoolică de peste 0,80 g %o alcool pur în sânge (1,74 g %o alcool pur în sânge la prima probă de sânge recoltată și 1,50 g %o alcool pur în sânge la cea de-a doua probă de sânge recoltată), a condus autoturismul marca Hyundai, înmatriculat sub nr. ....., în Mun. București, pe str. CA. Rosetti nr. 32, sector 2.

Situația de fapt reținută prin rechizitoriu este susținută de următoarele miiloace de probă

-Cererea de analiză și procesul-verbal de recoltare mostre biologice;

-Declarația inculpatului ....;

-Declarația martorului ....;

-Buletinul de analiză toxicologică nr. .../31.08.2020; -Fișa de cazier judiciar a inculpatului; -înscrisuri.

PEDEAPSA

La individualizarea pedepsei ce urmează a fi aplicată inculpatului, instanța va ține seama că acesta a avut o atitudine sinceră, de recunoaștere a faptei comise, condiții în care este astfel posibilă aplicabilitatea prevederilor art. 396 alin. 10 din Cod procedură penală, limitele de pedeapsă urmând a fi reduse.

De asemenea, instanța va avea în vedere criteriile generale de individualizare a pedepsei prev. de art. 74 din Cod penal și anume: împrejurările si modul de comitere a infracțiunii, precum si mijloacele folosite; starea de pericol creata pentru valoarea ocrotita; natura si gravitatea rezultatului produs ori a altor consecințe ale infracțiunii; motivul săvârșirii infracțiunii si scopul urmărit; natura si frecventa infracțiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului; conduita după săvârșirea infracțiunii si in cursul procesului penal; nivelul de educație, vârsta, starea de sănătate, situația familiala si sociala.

Instanța constată faptul că deși infracțiunea de conducere unui vehicul sub influența alcoolului este o infracțiune de pericol ea prezintă totuși o anumită gravitate, în cazul de față gravitatea reieșind, în opinia instanței atât din împrejurările în care aceasta s-a cât și din valoarea alcoolemiei inculpatului de 1,74

Față de actele dosarului, instanța constată că nu reies indicii rezonabile de natură a genera reținerea vreuneia din circumstanțele prev. la art. 75 din C. pen. în favoarea inculpatului (faptul că inculpatul desfășoară activități lucrative sau că a avut o atitudine sinceră, de recunoaștere a faptelor pe parcursul procesului penal, necoroborate cu alte date concrete, nu constituie temeiuri suficiente și rezonabile pentru a justifica acest lucru).

In ceea ce-l privește pe inculpat, instanța reține ca acesta este o persoană în vârstă de 64 de ani, este cetățean român, a absolvit studii superioare și este integrat social, având o ocupație licită (arhitect).

Conform fișei de cazier judiciar, nu este recidivist și nu este cunoscut cu antecedente penale .

In cursul urmăririi penale, inculpatul a recunoscut și a regretat fapta comisă.

În altă ordine de idei, reține instanța că fapta săvârșită de inculpat prezintă un grad de pericol social concret sporit, întrucât, conducând pe drumurile publice un autovehicul având în sânge o îmbibație alcoolică peste limita legală, acesta a pus în pericol siguranța traficului rutier. Totodată, va reține instanța și împrejurarea că inculpatul nu a cauzat vătămarea vreunei persoane.

In aceste împrejurări, apreciază instanța aceea că, fapta inculpatului ....de a conduce un autovehicul pe un drum public, deși se afla sub influența băuturilor alcoolice, prezintă un grad de pericol mediu având în vedere valoarea alcoolemiei.

Totodată, reține instanța că potrivit art. 336 alin. I Cod. pen. pedeapsa pentru infracțiunea săvârșită este închisoarea sau amenda. De asemenea, instanța, ținând cont de aceste criterii apreciază că, în cazul concret, va aprecia asupra aceea că, doar pedeapsa închisorii este în măsură să asigure un scop preventiv și totodată o eventuală îndreptare a inculpatului și o conformare a acestuia la normele legale.

În acest context argumentativ, reține instanța că potrivit art. 336 alin. I Cod. pen.

pedeapsa pentru infracțiunea săvârșită este închisoarea sau amenda. De asemenea, instanța, ținând cont de aceste criterii apreciază că în cazul concret doar pedeapsa închisorii este în măsură să asigure un scop preventiv și totodată o eventuală îndreptare a inculpatului și o conformare a acestuia la normele legale,

Ținând cont ca fapta inculpatului prezintă pericol, infracțiunea săvârșită fiind una de pericol, instanța îi va stabili acestuia pedeapsa închisorii, la individualizarea căreia va avea in vedere iarăși prevederile art. 74 din C. pen. si art. art. 396 alin. 10 din Cod procedură penală, limitele de pedeapsă urmând a fi reduse, astfel încât pedeapsa închisorii se va stabili între 8 luni și 3 ani și 4 luni.

Mai are în vedere instanța că, ulterior săvârșirii infracțiunii, atât în cursul urmăririi penale, cât si în cursul judecății, inculpatul a avut un comportament sincer, recunoscând și regretând comiterea faptei.

La aprecierea circumstanțelor reale, instanța reamintește importanța împrejurării ca tragerea la răspundere penală a persoanelor care comit infracțiuni să se realizeze la un moment cât mai apropiat temporal de data comiterii acestora, aspect esențial, raportat atât la prevederile art. 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului cât și a art. 8 din Codul de procedură penală care statuează noțiunea de ”termen rezonabil", cât și la scopul sancționării indivizilor în vederea corijării comportamentului antisocial.

Instanța consideră că, în cauză, a fost încălcat dreptul inculpatului de a fi soluționată penală” într-un termen cât mai scurt ( raportat la intervalul de timp scurs de la comiterea faptei — 1 an și 9 luni), astfel încât, deși nu se poate reține o perioadă de inactivitate a organelor judiciare, raportat la complexitatea cauzei, care nu este una care să prezinte un grad ridicat de dificultate în vederea adoptării unei soluții, având în vedere și jurisprudența Curții Europe a Drepturilor Omului (Scordio împ. Italiei), instanța ia act că un remediu compensatoriu îl reprezintă acela al diminuării cuantumului pedepsei ce urmează să fie aplicat inculpatului.

Față de toate aceste aspecte, instanța urmează a stabili în sarcina inculpatului o pedeapsă orientată spre un cuantum mediu, apreciind că o astfel de pedeapsă satisface exigentele individualizării judiciare a pedepsei

Astfel, în baza art. 396 alin. 1, 4 și 10 din C. proc. pen. raportat la art. 83 C. pen. va stabili pedeapsa de 1 an si 6 luni închisoare în sarcina inculpatului ....pentru infracțiunea de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului prevăzută de art. 336 alin. 1 Cod. pen. (faptă din data de....08.2020).

Apreciind că aplicarea imediată a pedepsei nu este necesară (având în vederea circumstanțele reale și personale ale inculpatului, posibilitatea efectivă de reintegrare socială a acestuia, conduita avută de aceasta anterior faptei) și constatând că sunt îndeplinite condițiile cumulative ale art. 83 alin. 1 lit. a-d din C. pen., instanța va dispune amânarea aplicării pedepsei închisorii pe un termen de supraveghere stabilit în condițiile art. 84 C. pen., de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În baza art. 85 alin. (1) C. pen. pe durata termenului de supraveghere, inculpatul va trebui să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a. să se prezinte la Serviciul de Probațiune București la datele fixate de acesta;

b. să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat eu supravegherea sa;

c. să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile, precum și întoarcerea;

d. să comunice schimbarea locului de muncă;

e. să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență,

În baza art. 86 alin. I din Cod. pen. pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 85 alin. I lit. c) - e) din Cod penal se vor comunica de către inculpat Serviciului de Probațiune București.

În baza art. 404 alin. (3) C. proc. pen. se va atrage atenția inculpatului asupra consecințelor nerespectării măsurilor de supraveghere și obligațiilor impuse și ale săvârșirii de noi infracțiuni în cursul termenului de supraveghere se poate dispune revocare amânării aplicării pedepsei.

În ceea ce privește aplicarea pedepsei complementare a interzicerii unor drepturi, instanța apreciază că, față de natura și gravitatea infracțiunii, de împrejurările cauzei și de persoana inculpatului, această pedeapsă nu este necesară, nefiind incidente astfel nici dispozițiile referitoare la aplicarea pedepsei accesorii a interzicerii exercitării unor drepturi.

VI. CHELTUIELI JUDICIARE

În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală va fi obligat inculpatul la plata sumei de 1.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII, HOTĂRĂȘTE:

În temeiul art. 396 alin. l , 4 și 10 Cod. proc.pen. rap. la art. 83 Cod. pen. stabilește pedeapsa de 1 an si 6 luni închisoare în sarcina inculpatului ... , cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor de procedură la sediul cabinetului de avocat Palade Bogdan din București, str. Nerva Traian nr. 3, et. l , camera 26, sector 3, pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influenła alcoolului, prevăzută de art. 336 alin. 1 Cod. pen. (faptă comisă la data de ....08.2020).

În baza art. 83 alin. 1 Cod. pen. amână aplicarea pedepsei de  1 an și 6 luni închisoare pe un termen de supraveghere de 2 ani, stabilit în condițiile art. 84 alin. I Cod penal, care se calculează de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În temeiul art. 85 alin. 1 Cod. pen. pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a. să se prezinte la Serviciul de Probațiune București, la datele fixate de acesta;

b. să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;

c. să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile, precum și întoarcerea;

d. să comunice schimbarea locului de muncă;

e. să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

În temeiul art. 86 alin. I din Cod. pen. pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 85 alin. I lit. c) - e) din Cod penal se comunică de către inculpat Serviciului de Probațiune București.

În baza art. 404 alin. 3 Cod. proc. pen. atrage atenția inculpatului asupra faptului că în cazul nerespectării măsurilor de supraveghere și obligațiilor impuse și al săvârșirii de noi infracțiuni în cursul termenului de supraveghere se poate dispune revocare amânării aplicării pedepsei.

În temeiul art. 274 alin. 1 Cod. proc. pen. obligă inculpatul la plata sumei de 1.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

Cu drept de a formula apel în termen de 10 zile de la comunicarea prezentei sentințe.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate