You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Prescriptia executarii silite contract de credit

Bogdan Palade
Bogdan Palade

prescriptia executarii silite contract de credit

Practica judiciara contestatie la executare:

JUDECĂTORIA CORNETU

SENTINȚA CIVILĂ Nr…../2019 Ședința publică de la 16 Mai 2019 Completul compus din:

PREȘEDINTE ….

Pe rol judecarea cauzei civile, privind contestatoarea T…..în contradictoriu cu intimata INVESTCAPITAL LTD, având ca obiect contestație la executare.

Dezbaterile au avut loc in ședința publica din data de 09.05.2019, fiind consemnate in încheierea de ședință de la acea data, ce face parte integranta din prezenta, când instanța având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunțarea la data de 16.05.2019.

INSTANȚA

Deliberând asupra cauzei defată, retine următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de 19.12.2018 sub numărul de mai sus, contestatorul …. a formulat contestație la executare în contradictoriu cu intimata INVESTCAPITAL Ltd., solicitând anularea tuturor actelor de executare silită efectuate în dosarul de executare nr…../2018 al SCPEJ Themis, cenzurarea cheltuielilor de judecată și întoacerea executării silite, cu cheltuieli de judecată.

In motivarea în fapt a cererii, contestatorul a invocat prescripția dreptului material la acțiune, raportat la data la care a efectuat ultima plata, anul 2010.

Contestatorul a adăugat că intimatul nu deține o creanțe certă și lichidă, întrucât nu a depus la dosarul de executare niciun înscris din care să reiasă modalitatea de calcul a debitului și a penalităților.

Acesta a mai precizat că cesiunea de creanță nu i-a fost comunicată și a solicitat cenzurarea cheltuielor de executare.

În drept au fost invocate prevederile art. 712 și urm. din Cpc.

În dovedire, a depus la dosar, în copie, un set de înscrisuri.

La termenul din 03.07.2018 instanța a respins ca neîntemeiată cererea de suspendare provizorie.

Contestatorul a depus la 23.07.2018 0 cerere adițională prin care a solicitat și anularea procesului-verbal de instituire a sechestrului din 29.06.2018 și a reiterat cererea de suspendare provizorie.

Intimata a formulat întâmpinare la data de 23.01.2019, prin care a invocat excepția netimbrării, excepția tardivității și excepția inadmisibilității capătului de cerere privind prescripția, iar pe fond a precizat că toate actele de executare au fost efectuate în mod legal.

Referitor la prescripție, intimata a precizat că nu s-a împlinit termenul, luând în considerare data declarării scadenței anticipate a creditului, 30.06.2016.

În drept au fost invocate disp. art. 205 Cpc.

Contestatorul a depus răspuns la întâmpinare la data de 07.02.2019.

La solicitarea instanței, executorul judecătoresc a înaintat dosarul execuțional în copie.

La termenul din…..instanța a respins ca neîntemeiate excepțiile invocate de către intimată, din considerentele enunțate în încheiere și a încuviințat proba cu înscrisuri.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanta retine următoarele: În fapt, prin cererea de executare silită depusă la SCPEJ Themis la data de 26.10.2018 (fila 77), intimata a solicitat punerea în executare a titlului executoriu contractul de credit nr. …../03.07.2007 încheiat între contestator și Banca Românească SA, pentru recuperarea sumei de 62.664,7 lei.

Conform încheierii din 12.11.2018 (fila 71) pronunțată în dosarul nr. …./2018, Judecătoria Cornetu a încuviințat executarea silită, astfel cum a fost solicitată.

În drept, potrivit art. 712 alin. I Cpc „Împotriva executării silite, a încheierilor date de executorul judecătoresc, precum și împotriva oricărui act de executare se poate face contestație de către cei interesați sau vătămați prin executare. De asemenea, se poate face contestație la executare și în cazul în care executorul judecătoresc refuză să efectueze o executare silită sau să îndeplinească un act de executare silită în condițiile legii.”

În ceea ce privește prescripția dreptului material la acțiune, instanța reține că termenul de prescripție este supus dispozițiilor în vigoare la momentul la care a început să curgă, în cauza de față fiind aplicabile dispozițiile Decretului nr. 167/1958 privind prescripția extinctivă, deoarece creditul aferent contractului nr…../03.07.2007 a fost declarat scadent anticipat la data de 21.08.2009 (conform adresei nr. ….04.04.2019 de la fila 121), de la această dată începând să curgă termenul de prescripție.

Interpretând acest articol, instanța reține că termenul de prescripție de 3 ani prevăzut de art. 3 din Decretul nr. 167/1958 a început să curgă la data de 21.08.2009 (reprezentând momentul nașterii dreptul de a cere executarea silită) și s-a împlinit la data de 21.08.2012, iar cererea de executare silită (fila 77) a fost depusă la exxecutor la data de 26.10.2018, după împlinirea termenului de prescripție a dreptului material la acțiune și, implicit după împlinirea termenului de prescripție a dreptului de a mai cere executarea silită..

Instanța mai reține că în tot acest interval de timp nu a intervenit niciun caz de suspendare sau de întrerupere a termenului de prescripție, creanța fiind cesionată la data de 30.06.2016 (conform notificării de la fila 86), ulterior împlinirii termenului de prescripție. În ceea ce privește întoarcerea executării silite, aceasta este prevăzută de art. 723 Cpc.

Având în vedere toate aspectele de fapt și de drept reținute, instanța, în temeiul art. 712 alin. 1 C.proc.civ., va admite contestația la executare, va dispune anularea tuturor actelor de executare efectuate în dosarul execuțional nr…../2018 al SCPEJ Themis și întoarcerea executării silite prin restituirea sumelor de bani încasate de la contestator.

În baza art. 453 Cpc, reținând culpa procesuală a intimatei în declanșarea litigiului, o va obliga la plata către contestator a sumei de 2446,64 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, din care 66,64 lei cost fotocopiere dosar execuțional și 2380 lei onorariu apărător ales.

Instanța va respinge ca neîntemeiată cererea de obligare a intimatei la plata către contestator a cheltuielilor de judecată constând în taxa judiciară de timbru, întrucât pentru recuperarea acestor sume poate formula o cerere de restituire în temeiul art. 45 alin. l, lit. t) din OUG nr. 80/2013.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

Admite contestația la executare formulată de contestatoarea …., eu domiciliul ales la C.I. Palade Bogdan, în București, str.lțcani nr.20, et. l, ap.4, sector 2, în contradictoriu cu intimata INVESTCAPITAL LTD, cu sediul ales la Kruk Romania SRL, în București, Splaiul Unirii nr. 165, bl.TN Offices 2, subsol et.7, S și 9, sector 3.

Dispune anularea tuturor actelor de executare efectuate în dosarul execuțional nr…../2018 al SCPEJ Themis și întoarcerea executării silite prin restituirea sumelor de bani încasate de la contestator.

Obligă intimata la plata către contestator a sumei de 2446,64 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, din care 66,64 lei cost fotocopiere dosar execuțional și 2380 lei onorariu apărător ales.

Respinge ca neîntemeiată cererea de obligare a intimatei la plata taxei judiciare de timbru, aceasta putând face obiectul cererii de restituire în baza art. 45 alin. l, lit. f) din OUG nr. 80/2013.

Dispune comunicarea hotărârii către SCPEJ Themis, după ce aceasta rămâne definitivă.

Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare. Apelul se depune la Judecătoria Cornetu.

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate