You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Prescriptia executarii silite noul cod

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Jurisprudenta precriptia executarii silite noul cod

Judecatoria Alexandria...

Analizând actele și lucrările dosarului, instanta constată următoarele:

Prin încheierea nr...../07.04.2020 pronunțată de Jud. Alexandria în dosarul ...../740/2020 (f. 102), a fost încuviințată executarea silită împotriva debitorului la cererea creditorului Oblique LTD în temeiul titlului executoriu contract de credit nr...../16.12.2008 pentru sułna de 8781,63 lei și cheltuieli de executare.

Executarea silită a început în cadrul dosarului de executare silită nr. .../2020 al BEJ .... și au fost efectuate acte de executare silită.

Instanța reține că debitorul a încheiat contractul de credit nr. ..../16.12.2008 cu IFN Fin Group SA. aceasta din urmă schimbând ulterior denumirea în Veritas Fingroup SA (f.9() verso).

Din înscrisurile de la filele 86 și următoarele rezultă că creditoarea inițială a cesionat creanța la data de 15.09.201 1 către Veritas Enterprise Group LTD, iar aceasta din urmă a cesionat apoi creanța catre Oblique LTD la data de 15.09.2014.

Instanța reține că potrivit art. 706 C.proc.civ.: ”(l) Dreptul de a obține executarea silită se prescrie în termen de 3 ani, dacă legea nu prevede altfel. In cazul titlurilor emise în materia drepturilor reale, termenul de prescripție este de 10  ani.(2) Termenul de prescripție începe să curgă de la data când se naște dreptul de a obține executarea silită. In cazul hotărârilor judecătorești și arbitrale; termenul de prescripție începe să curgă de la data rămânerii lor definitivă, o dispoziție asemănătoare regăsindu-se și în Decretul nr. 167/1953.

Invocarea intervenirii prescripției dreptului creditoarei de a cere executarea silită nu reprezintă o veritabilă excepție, ci o apărare de fond.

Se impune așadar stabilirea momentului nașterii dreptului de a cere executarea silită. Din înscrisurile depuse la dosar nu reiese cu certitudine data la care debitorul a achitat ultima rata in temeiul contractului de credit, însă, din documentele depuse la dosar — contractele de cesiune de creanțe — reiese ca dreptul de a cerere executarea silita a debitorului s-a născut cel mai târziu la data prinłei cesiuni de creanțe, respectiv data de 15.09.201 1, din contractul de cesiune rezultând că fac obiectul acestuia creanțele nerecuperate asociate cu contractele originale de creditare legate de portofoliul de creanțe ale FinGroup SA.

Instanța nu poate retine apărările intimatei conform cărora creanța aferenta contractului de credit — titlul executoriu ar fi fost declarată scadenta anticipat de intimata de către intimata cesionara Oblique LTD, din moment ce aceasta a cumpărat doar o creanța deținuta împotriva debitorului. nefiind cesionat contractul de credit în integralitate, astfel că aceasta nici nu putea sa declarare scadent anticipat creditul. Cesionarul preia prin cesiune dreptul de creanță așa cum se regăsește în patrimoniul cedentului, asumându-și riscul ca dreptul de a cere executarea silită să fie prescris.

Prin urmare, calculând un termen de 3 ani de la data de 15.09.201 1 (data când a fost cesionata creanța de către creditorul inițial - f.88) instanța constată că termenul de prescripție prevăzut de art. 706 C.prciv. s-a împlinit la data de 15.09.2014, iar cererea de executare silită a lôst depusă cu depășirea termenului de prescripție, cererea e executare silită fiind depusă la data de 06.03.2020 (f.78).

În aceste condiții, instanța reține că potrivit art. 707 alin. 2 C.pr.civ. titlul executoriu și-a pierdut puterea executorie și stingându-se încă din anul 2014 dreptul de a cerere executarea silită, toate actele de executare fiind efectuate în mod nelegal.

Având în vedere soluția și considerentele referitoare la prescripția dreptului de a cere executarea silită, instanța nu va mai analiza celelalte apărări ale contestatorului, un asemenea demers fiind în mod evident de prisos.

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 72() C.pr.civ., instanța va admite contestația la eXeeutare și va dispune anularea executării silite înseși și și a tuturor actelor de executare silită eŔłctuate în dosarul de executare silită nr. 374/2020 BEJ Guli Constantin și va dispune întoarcerea executării silite din dosarul de executare nr. 374/2020 BEJ Guli Constantin, Iancu si Asociatii, în sensul obligării intiłnatei la restituirea sułnelor încasate necuvenit..

În temeiul art. 453 C.proc.civ va obliga intimata la plata către contestator a sumei de 914 lei. reprezentând taxă de timbru (f.54 si 68).

Potrivit art. 717 rap la art. 262 C.pr.civ.. instanța va obliga intimata la plata către BEJ ....a sumei de 47 lei reprezentând contravaloarea fotocopierii dosarului de executare nr..../2020.

PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII H OT Ă RĂ ȘTE:

Admite contestația la executare formulat de contestatorul ..., prin reprezentant convențional Palade Bogdan cu domiciliul procesual ales la C.A. BOGDAN PALADE, cu sediul în București, str. Ițcani, nr, 20, et. l, ap. 4, Sector. 2, persoana însărcinată cu primirea actelor de procedură fiind avocat Bogdan Palade în contradictoriu cu intimata OBIQUE LTD, cu sediul ....

Dispune anularea executării silite înseși și a tuturor actelor de executare silită efectuate în dosarul de executare silită nr.../2020 BEJ ...

Dispune întoarcerea executării silite pentru sumele executate în dosarul de executare silită nr..../2020 BEJ .... în baza actelor anulate.

Obligă intimata la plata către BEJ .... a sumei de 47 lei reprezentând contravaloarea fotocopierii dosarului de executare nr. .../2019.

Obligă intimata la plata către contestator a sumei de 914 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata

Cu apel in termen de 10 zile de la comunicare.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate