You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Procedura sechestru asigurator

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Practica judiciara Tribunalul Bucuresti sechestru asigurator:

Analizând actele și materialul probatoriul existente la dosarul cauzei tribunalul apreciază că acțiunea formulată este fondată, pentru următoarele considerente:

Tribunalul reține că reclamantul a arătat că a fost căsătorit cu pârâta și, în decursul acestei căsnicii, a contractat printre altele un credit de nevoi personale de la …..Bank …..SA.

Potrivit contractului de credit nr. ….. din data de …..2008, tribunalul reține că pârâta împreună cu reclamantul au împrumutat suma de …… CHF, sumă ce urma a fi restituită în rate lunare egale (filele 7-19).

Garantarea rambursării acestui credit a fost făcută prin instituirea unei ipoteci de rang I în favoarea băncii pentru 2 imobile proprietatea amândurora, respectiv apartamentul situat în București, ….Sector 1 și cel din București, ……. Sector 2.

Ulterior, ca efect al partajului bunurilor comune soluționat prin sentința civilă nr. ……2014 (definitivă prin decizia nr. ……2015) instanța a reținut o cotă de 50% pentru fiecare dintre părți la dobândirea bunurilor comune, dispunând atribuirea imobilului din ….. către reclamant iar cel din ….. către pârâtă.

De asemenea, pin dispozitivul sentinței sus menționate s-a reținut și obligarea ambelor părți la achitarea creditului în discuție în cote egale de 1/2 (fila 20-23).

Datorită neachitării întocmai și la termen a ratelor, creditul a fost declarat scadent anticipat de bancă, începându-se executarea silită atât a pârâtei cât și a reclamantului pentru suma

Astfel s-a format dosarul execuțional nr. ….2017 pe rolul SCPE „….”, în cadrul căruia s-au început demersurile pentru valorificarea activelor ipotecate în favoarea băncii.

La data de….. cu ocazia licitației pentru valorificarea apartamentului reclamantului, acesta a fost vândut, suma licitată fiind îndestulătoare pentru a acoperi întreaga creanță datorată băncii și cheltuielile de executare.

Așa cum rezultă din adresa băncii anexată în copie la dosarul cauzei, la data de ….. debitul principal datorat era în sumă de ….. CHF, din care erau în sarcina pârâtei (fila 27).

Potrivit proiectului de distribuire sume din ….. întocmit de executorul judecătoresc se va distribui către ….Bank SA suma de 1.126.209,29 lei reprezentând debit restant și cheltuieli de executare (fila53-55), suma fiind obținută din vânzarea apartamentului proprietatea reclamantului situat în …Sector 1.

Potrivit prevederilor art. 1456 Cod civil „(1) Debitorul solidar care a executat obligația nu poate cere codebitorilor săi decât partea din datorie ce revine fiecăruia dintre ei, chiar dacă se subrogă în drepturile creditorului. (2) Părțile ce revin codebitorilor solidari sunt prezumate ca fiind egale, dacă din convenție, lege sau împrejurări nu rezultă contrariul.”

Având în vedere faptul că în cursul executării silite, întreg debitul a fost recuperat prin valorificarea bunului propriu al reclamantului, pârâta are obligația de a-i restitui acestuia 1/2 din totalul sumelor executate silit, în temeiul hotărârii de partaj.

Față de suma de ….lei menționată în proiectul de distribuire,rezultă că suma pe care pârâta trebuie să i-o restituie este de 556.001 lei, sumă ce reprezintă  din debitul datorat băncii, la care se adaugă 1/2 din cheltuielile de executare aferente.

Totodată tribunalul reține că reclamantul a formulat și înregistrat pe rolul Tribunalului București o acțiune în pretenții împotriva pârâtei, pentru suma în limitele căreia solicită instituirea sechestrului asigurător, ce face obiectul dosarului nr….., aflat în prezent la CAB pentru soluționarea conflictului de competență.

Potrivit art. 953 cpc., creditorul care nu are titlu executoriu, dar a cărui creanță este constatată în scris și este exigibilă, poate solicita înființarea unui sechestru asigurător asupra bunurilor mobile și imobile ale debitorului, dacă dovedește că a intentat cerere de chemare în judecată. El poate fi obligat la plata unei cauțiuni în cuantumul fixat de către instanță.

În raport de situația de fapt sus menționată tribunalul apreciază că sunt întrunite condițiile reglementate de art. 953 alin. 1 Cod procedură civilă, creanța reclamantului fiind menționată întrun înscris, respectiv contractul de credit, coroborat cu hotărârea de partaj si înscrisurile atestând suma executată silit iar sechestrul se impune a fi instituit existând riscul iminent ca după distribuirea sumei obținute din valorificarea bunului reclamantului (moment în care imobilul proprietatea pârâtei va rămâne liber de orice sarcini) pârâta să-și înstrăineze imobilul propriu iar reclamantul să nu poată valorifica hotărârea obținută în această acțiune civilă.

In consecință, in raport de motivele arătate in cele ce preced, tribunalul va admite cererea și va dispune înființarea sechestrului asigurător asupra bunurilor proprietatea pârâtei …. și asupra imobilului situat în București, …. sector 2, până la concurența sumei de 556.001 lei.

Totodată va pune în vedere reclamantului să achite 0 cauțiune în cuantum de 5000 lei pe numele său și la dispoziția instanței, potrivit art. 1057 cpc., cel mai târziu până la data de …..2019, sub sancțiunea desființării sechestrului prevăzută de art. 956 c.p.civ.

PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII, DISPUNE:

Dispune înființarea sechestrului asigurător proprietatea pârâtei ….și asupra imobilului situat în ….. sector 2, până la concurența sumei de 556.001 lei.

Pune în vedere reclamantului să achite o cauțiune în cuantum de 5000 lei pe numele său și la dispoziția instanței, potrivit art. 1057 Cpc., cel mai târziu până la data de …..2019, sub sancțiunea desființării sechestrului prevăzută de art. 956 C.p.civ.

Cu apel în 5 zile de la comunicare.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate