You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Procese-verbale de contraventie necomunicate de ANAF anulate de instanta

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Procese-verbale de contraventie necomunicate de Anaf anulate de instanta

Anaf nu comunica procesele-verbale, insa, incepe executarea silita impotriva mea. Ce pot face?

Sentinta civila nr….

Analizând întreg materialul probatoriu administrat în cauză, instanța reține următoarele:

În fapt, la data de 16.02.2008, intimata a emis somația și titlul executoriu nr….., pentru suma de 1 1 78 lei reprezentând amenzi de circulație stabilite prin procesele-verbale de contravenție nr……….. iar, la data de 04.09.2008, intimata a emis somația și titlul executoriu nr. ….., pentru suma de 1633 lei (1628 lei amenzi de circulație aplicate prin procesele-verbale anterior menționate și prin procesele-verbale nr…../1 1.02.2005, respectiv ……/02.06.2008 și 5 lei cheltuieli de executare silită stabilite prin procesul-verbal nr. ……/09.03.3008). De asemenea, la data de 24.06.2014, intimata a emis somația și titlul executoriu nr…../24.06.2014 pentru suma de 3245 lei , din care 3228 lei amenzi circulație și 17 lei cheltuieli de executare.

La data de ….., intimata Direcția Venituri Buget Local Sector 2 a emis, în dosarul de executare nr……/2018, titlul executoriu nr….. și somația nr. …., pentru punerea în executare a creanței în cuantum total de 3257 lei reprezentând amenzi circulație (3228 lei) și cheltuieli de executare silită (29 lei), amenzile fiind cele stabilite prin procesele-verbale anterior menționate, iar cheltuielile de executare fiind stabilite prin PV nr…../09.03.3008 (5 lei), PV nr. …./24.06.2014 (17 lei) și PV nr…../13.1 1.2018 (7 lei), conform mențiunilor din respectivul titlu executoriu, procesele-verbale de stabilire a cheltuielilor de executare nefiind depuse la dosarul cauzei.

La data de 22.01.2019, intimata a emis adresa de înființare a popririi nr. ….. pentru suma de 3257 lei menționată în titlul executoriu nr…../13.1 1.2018.

În ceea ce privește titlul executoriu și somația nr….. din data de 16.02.2008, instanța reține că acestea au fost comunicate contestatorului la data de 26.02.2008, prin poștă, plicul fiind returnat cu mențiunea „destinatar mutat de la adresă”, respectiva comunicare nefiind urmată de publicitate.

În ceea ce privește somația și titlul executoriu nr…../04.09.2008, instanța reține că acestea nu au fost comunicate contestatorului prin poștă cu confirmare de primire, ci doar prin publicitate.

În ceea ce privește somația și titlul executoriu nr…../24.06.2014, instanța reține că s-a încercat comunicarea prin poștă cu confirmare de primire, însă comunicarea nu a fost primită de contestator și nu s-a îndeplinit procedura comunicării prin publicitate.

Conform art. 121 alin. 1 și 2, respectiv 131 alin. I și 2 Cod procedură fiscală 2003, forma în vigoare la data în care procesele-verbale de contravenție au devenit titluri executorii, dreptul de a cere executarea silită a creanțelor fiscale se prescrie în termen de 5 ani de la data de I ianuarie a anului următor celui în care a luat naștere acest drept, termenul de prescripție ce se aplică și creanțelor provenind din amenzi contravenționale.

Prin urmare, termenul de prescripție a dreptului de a obține executare silită a creanțelor rezultând din procesele-verbal de contravenție mai sus indicate a început să curgă în perioada 01.01.2006-()1 .O I .2010 raportat la data la care fiecare proces-verbal a devenit titlu executoriu și s-a împlinit în perioada Ol .O I .2011-01 .O I .2015.

Intimata nu a făcut dovada intervenirii niciunui caz de suspendare sau întrerupere a termenului de prescripție.

Astfel cum s-a reținut mai sus, procedura de comunicare a somațiilor și titlurilor executorii emise în anii 2008 și 2014 nu a fost în mod legal realizată, conform art.44 C.proc.fiscală 2003, aceste acte neproducând nici un efect juridic, deci nici efectul întreruptiv de prescripție, conform art.45 C.proc.fiscală 2003.

Având în vedere că la data de emiterii titlului executoriu nr….. și somației nr….., respectiv 13.11.2018, termenul de prescripție al dreptului de a obține executarea silită a creanțelor menționate în acestea se împlinise, instanța va admite contestația la executare formulată de contestatorul….. în contradictoriu cu intimata Direcția Venituri Buget Local Sector 2 și va anula actele de executare silită efectuate de către intimată în dosarul nr…../2018, inclusiv adresa de înființare a popririi nr…../22.01.2019.

PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII, HOTĂRĂȘTE:

Respinge contestația la executare formulată de contestatorul ….. în contradictoriu cu intimatele Sectorul 2 al Municipiului București cu sediul în București, sector 2, str. Chiristigiilor nr.1 1-13, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 2 cu sediul în București, sector 2, Bd. Gării Obor nr. 10, Sectorul 3 al Municipiului București prin Primarul Sectorului 3 cu sediul în București, Calea Dudești nr.191, sector 3 și Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 3 cu sediul în

Vineri nr.32, ca fiind făcută împotriva unor persoane fără calitate urmare a admiterii excepției lipsei calității procesual pasive a acestora la din data de contestația la executare formulată de contestatorul …. domiciliul ales la C.I Palade Bogdan în București, str. Ițcani nr.20, etaj l , ap.4,  în contradictoriu cu intimata Direcția Venituri Buget Local în București, B-dul Gării Obor nr. 10, sector 2, actele de executare silită efectuate de către intimată în dosarul nr.4661/2018, înființare a popririi nr, 141856/22.01.2019. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare. Apelul se depune la Judecătoria București.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate