You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Recunoastere hotarare divort

Bogdan Palade
Bogdan Palade

recunoastere hotarare de divort SUA in Romania

avocat Bucuresti

Practica judiciara exequator:

Decizie Tribunal:

Prin cererea înregistrată la data de 12 iunie 2019 pe rolul Tribunalului … petitionara….pe a solicitat ca prin hotărârea civila ce se va pronunţa, să se dispuna recunoaşterea pe teritoriul României a Hotarârii de desfacere a căsătoriei cu nr. NNHFAxxxxxxxxxS …..de Curtea Supremă din Statul Conecticut, SUA la data de 08.04.2014……

În probaţiune a depus în original şi în copie legalizată Sentinţa definitivă cu numărul …. pronunţată de Curtea Supremă din Statul Conecticut, SUA la data de ….

Examinând cererea prin prisma motivelor invocate, a materialului probator al cauzei şi în lumina dispoziţiilor legale incidente, Tribunalul constată următoarele:

Conform art. 1094 C .pr.civ. „hotărârile străine sunt recunoscute de plin drept în România, dacă se referă la statutul personal al cetăţenilor statului unde au fost pronunţate sau dacă, fiind pronunţate într-un stat terţ, au fost recunoscute mai întâi în statul de cetăţenie al fiecărei părţi ori, în lipsă de recunoaştere, au fost pronunţate în baza legii determinate ca aplicabilă conform dreptului internaţional privat român, nu sunt contrarii ordinii publice de drept internaţional privat român şi a fost respectat dreptul la apărare”.

Potrivit art. 1095 C.pr.civ. “hotărârile referitoare la alte procese decât cele prevăzute la art 1094 pot fi recunoscute în România, spre a beneficia de autoritatea lucrului judecat, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) hotărârea este defin itivă potrivit legii statului unde a fost pronunţată; b) instanţa care a pronunţat-o a avut, potrivit legii statului de sediu, competenţa să judece procesul fără însă a fi întemeiată exclusiv pe prezenţa pârâtului ori a unor bunuri ale sale fără legătură directă cu litigiul în statul de sediu al respectivei jurisdicţii; c) există reciprocitate în ceea ce priveşte efectele hotărârilor străine între România şi statul instanţei care a pronunţat hotărârea”.

Conform art. 1099 alin.1 şi 2 C .pr.civ. cererea de recunoaştere a hotărârii străine se întocmeşte potrivit cerinţelor prevăzute de prezentul cod şi va fi însoţită de următoarele acte: a) copia hotărârii străine; b) dovada caracterului definitiv al acesteia; c) copia dovezii de înmânare a citaţiei şi a actului de sesizare, comunicate părţii care a fost lipsă în instanţa străină sau orice alt act oficial care să ateste că citaţia şi actul de sesizare au fost cunoscute, în timp util, de către partea împotriva căreia s-a pronunţat hotărârea; d) orice alt act de natură să probeze, în completare, că hotărârea străină îndeplineşte celelalte condiţii prevăzute la art 1095 Actele prevăzute la alin. (1) vor fi însoţite de traduceri autorizate şi vor fi supralegalizate, cu respectarea dispoziţiilor art 1092 Supralegalizarea nu se cere în cazul în care părţile sunt de acord cu depunerea de copii certificate pentru conformitate.

Tribunalul constată că petenta a depus la dosarul cauzei în original şi în copie legalitată Sentinţa definitivă cu numărul …pronunţată de Curtea Supremă din Statul Conecticut, SUA la data de….

În lumina considerentelor expuse şi în temeiul dispoziţiilor legale menţionate, coroborate cu art. 527, art. 532şi art. 534 din Codul de procedura civila rezultă că cererea este întemeiată astfel că urmează să fie admisă şi se va încuviinţa recunoaşterea pe teritoriul României a Hotărârii de desfacere a căsătoriei cu nr. ….. pronunţată de Curtea Supremă din Statul Connecticut, SUA la data de ….

PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite cererea formulată de reclamanta …..având CNP ……in contradictoriu cu pârâtul ……şi in consecinţă:

Dispune recunoaşterea pe teritoriul României a Hotărârii de desfacere a căsătoriei cu nr. ….. pronunţată de Curtea Supremă din Statul Connecticut, SUA la data de ….

Cu drept de apel in termen de 30 de zile de la comunicare.

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate