You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Regimul starii de urgenta

Bogdan Palade
Bogdan Palade
regimul starii de urgenta
Ordonanta urgenta 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta
Dată act: 21-ian-1999
Emitent: Guvernul

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
Guvernul României emite următoarea ordonanţă de urgenţă:

 

CAPITOLUL I:Dispoziţii generale

Art. 1

Starea de asediu şi starea de urgenţă privesc situaţii de criză ce impun măsuri excepţionale care se instituie în cazuri determinate de apariţia unor pericole grave la adresa apărării ţării şi securităţii naţionale, a democraţiei constituţionale ori pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea urmărilor unor dezastre.

Art. 2

Starea de asediu reprezintă ansamblul de măsuri excepţionale de natură politică, militară, economică, socială şi de altă natură aplicabile pe întreg teritoriul ţării ori în unele unităţi administrativ-teritoriale, instituite pentru adaptarea capacităţii de apărare a ţării la pericole grave, actuale sau iminente, care ameninţă suveranitatea, independenţa, unitatea ori integritatea teritorială a statului, în cazul instituirii stării de asediu se pot lua măsuri excepţionale aplicabile pe întreg teritoriul ţării ori în unele unităţi administrativ-teritoriale.

Art. 3

Starea de urgenţă reprezintă ansamblul de măsuri excepţionale de natură politică, economică şi de ordine publică aplicabile pe întreg teritoriul ţării sau în unele unităţi administrativ-teritoriale care se instituie în următoarele situaţii:
a)existenţa unor pericole grave actuale sau iminente privind securitatea naţională ori funcţionarea democraţiei constituţionale;
b)iminenţa producerii ori producerea unor calamităţi care fac necesară prevenirea, limitarea sau înlăturarea, după caz, a urmărilor unor dezastre.

Art. 31

Starea de asediu şi starea de urgenţă pot fi instituite şi menţinute numai în măsura cerută de situaţiile care le determină şi cu respectarea obligaţiilor asumate de România potrivit dreptului internaţional.

Art. 32

Pe durata stării de asediu şi a stării de urgenţă sunt interzise:
a)limitarea dreptului la viaţă, cu excepţia cazurilor când decesul este rezultatul unor acte licite de război;
b)tortura şi pedepsele ori tratamentele inumane sau degradante;
c)condamnarea pentru infracţiuni neprevăzute ca atare, potrivit dreptului naţional sau internaţional;
d)restrângerea accesului liber la justiţie.

Art. 4

Pe durata stării de asediu sau a stării de urgenţă, exerciţiul unor drepturi şi libertăţi fundamentale poate fi restrâns, cu excepţia drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale prevăzute la art. 32, numai în măsura în care situaţia o cere şi cu respectarea art. 53 din Constituţia României, republicată.

Art. 5

Starea de asediu se poate institui pe o perioadă de cel mult 60 de zile, iar starea de urgenţă, pe o perioadă de cel mult 30 de zile.
Art. 6

Art. 7

(1)La instituirea stării de asediu sau a stării de urgenţă, unele atribuţii ale administraţiei publice centrale de specialitate şi ale administraţiei publice locale trec în competenţa autorităţilor militare şi a altor autorităţi publice, prevăzute în decretul de instituire a stării de asediu sau de urgenţă.
(2)Autorităţile civile ale administraţiei publice continuă exercitarea atribuţiilor care nu au fost transferate autorităţilor prevăzute la alin. (1) şi au obligaţia de a acorda sprijin acestora.

Art. 8

[textul din Art. 8 din capitolul I a fost abrogat la 15-nov-2004 de

Art. 9

(1)Conducătorii autorităţilor publice, ai celorlalte persoane juridice, precum şi persoanele fizice au obligaţia să respecte şi să aplice toate măsurile stabilite în prezenta ordonanţă de urgenţă, în actele normative conexe, precum şi în ordonanţele militare sau în ordine, specifice stării instituite.
(2)Conducătorii autorităţilor publice şi administratorii operatorilor economici care asigură servicii de utilitate publică în domeniile energetic, sănătate, agricultură şi alimentaţie, alimentare cu apă, comunicaţii şi transporturi au obligaţia de a asigura continuitatea furnizării serviciilor esenţiale pentru populaţie şi pentru forţele destinate apărării.

 

CAPITOLUL II:Procedura instituirii şi încetării stării de asediu şi a stării de urgenţă

Art. 10

Starea de asediu sau starea de urgenţă se instituie de Preşedintele României prin decret, contrasemnat de primul – ministru şi publicat de îndată în Monitorul Oficial al României.

Art. 11

Decretul de instituire a stării de asediu sau a stării de urgenţă se aduce neîntârziat la cunoştinţă populaţiei prin mijloacele de comunicare în masă, împreună cu măsurile urgente de aplicare, care intră imediat în vigoare. Decretul se difuzează pe posturile de radio şi de televiziune, în cel mult două ore de la semnare, şi este retransmis în mod repetat în primele 24 de ore de la instituirea stării de asediu sau de urgenţă.

Art. 12

În termen de cel mult 5 zile de la instituirea stării de asediu sau a stării de urgenţă, Preşedintele României solicită Parlamentului încuviinţarea măsurii adoptate.

Art. 13

În situaţia în care Parlamentul nu încuviinţează starea instituită, Preşedintele României revocă de îndată decretul, măsurile dispuse încetându-şi aplicabilitatea.

Art. 14

Decretul de instituire a stării de asediu sau a stării de urgenţă trebuie să prevadă următoarele:
a)motivele care au impus instituirea stării;
b)zona În care se instituie;
c)perioada pentru care se instituie;
c1)măsurile de primă urgenţă care urmează a fi luate;
d)drepturile şi libertăţile fundamentale al căror exerciţiu se restrânge, în limitele prevederilor constituţionale şi ale art. 4 din prezenta ordonanţă de urgenţă;
e)autorităţile militare şi civile desemnate pentru executarea prevederilor decretului şi competenţele acestora;
f)alte prevederi, dacă se consideră necesare.

Art. 15

În funcţie de evoluţia situaţiilor de pericol, Preşedintele României, cu încuviinţarea Parlamentului, poate prelungi durata stării instituite şi poate extinde sau restrânge aria de aplicare a acesteia. Prelungirile se dispun în condiţiile prevederilor art. 5.

Art. 16

(1)Încetarea stării de asediu sau de urgenţă are loc la data stabilită în decretul de instituire sau în decretul de prelungire.
(2)În cazul înlăturării situaţiilor de pericol, înainte de expirarea termenului stabilit, încetarea aplicării măsurii excepţionale se dispune prin decret, cu încuviinţarea prealabilă a Parlamentului.

 

CAPITOLUL III:Competenţe şi responsabilităţi

Art. 17

Coordonarea aplicării măsurilor dispuse prin decretul de instituire a stării de asediu revine, în principal, Ministerului Apărării Naţionale.

Art. 18

(1)În cazul instituirii stării de urgenţă în temeiul art. 3 lit. a), coordonarea aplicării măsurilor dispuse prin decret revine Ministerului Administraţiei şi Internelor.
(2)În condiţiile alin. (1), Poliţia Comunitară poate fi militarizată, în totalitate sau numai în anumite unităţi administrativ-teritoriale, desfăşurându-şi activitatea în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor.
(3)În cazul prevăzut la art. 3 lit. a), Ministerul Apărării Naţionale sprijină forţele Ministerului Administraţiei şi Internelor, la cererea acestuia, în baza aprobării Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, în limitele şi condiţiile stabilite de acesta.
(4)Forţele Ministerului Apărării Naţionale pot acorda sprijin numai în misiuni pentru care au pregătirea şi dotarea corespunzătoare.

Art. 19

Pe durata stării de urgenţă, instituită în temeiul art. 3 lit. b), gestionarea măsurilor dispuse revine Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, sub conducerea nemijlocită a ministrului administraţiei şi internelor şi în coordonarea primului-ministru.

Art. 20

Pentru aplicarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi a măsurilor prevăzute în decretul de instituire a stării de asediu sau a stării de urgenţă, autorităţile militare, precum şi celelalte autorităţi publice prevăzute la art. 7 alin. (1) au următoarele atribuţii şi răspunderi:
a)să întocmească planurile de acţiune şi planurile de ridicare graduală a capacităţii de luptă, în conformitate cu ordinele şi instrucţiunile proprii;
b)să dispună depunerea temporară, la organele de poliţie de pe raza judeţului sau a municipiului Bucureşti, a armelor, muniţiilor şi materialelor explozive aflate asupra populaţiei şi să procedeze la căutarea celor nedepuse în termenul stabilit, urmând ca la încetarea măsurii excepţionale acestea să fie înapoiate celor în drept să le deţină; să dispună închiderea temporară a societăţilor care comercializează arme şi muniţii şi să instituie paza acestora;
c)să limiteze sau să interzică circulaţia vehiculelor sau a persoanelor în anumite zone ori între anumite ore şi să elibereze, în cazuri justificate, permise de liberă circulaţie;
d)să efectueze controale asupra unor persoane sau locuri, când acestea se impun;
e)să efectueze razii;
f)să exercite în mod exclusiv dreptul de a autoriza desfăşurarea adunărilor publice,a manifestaţiilor sau marşurilor;
g)să evacueze din zona supusă regimului stării de asediu sau de urgenţă persoanele a căror prezenţă nu se justifică;
h)să dirijeze persoanele evacuate sau refugiate pe direcţiile şi în zonele stabilite şi să ţină evidenţa acestora;
i)să protejeze informaţiile cu caracter militar destinate a fi comunicate prin mass – media; informaţiile cu privire la starea de asediu sau la starea de urgenţă, cu excepţia celor referitoare la dezastre, se dau publicităţii numai cu avizul autorităţilor militare; mijloacele de comunicare în masă, indiferent de natura şi de forma de proprietate, sunt obligate să transmită, cu prioritate, mesajele autorităţilor militare, la cererea acestora;
j)să dispună închiderea temporară a unor staţii de distribuire a carburanţilor, a unor restaurante, cafenele, cluburi, cazinouri, sedii ale asociaţiilor şi ale altor localuri publice;
k)să suspende temporar apariţia sau difuzarea unor publicaţii ori a unor emisiuni ale posturilor de radio sau de televiziune;
l)să asigure paza militară a staţiilor de alimentare cu apă, energie, gaze, a sediilor posturilor de radiodifuziune şi de televiziune publice, a operatorilor economici care deţin capacităţi de importanţă strategică la nivel naţional, precum şi a obiectivelor de importanţă deosebită pentru apărare, prin punerea în aplicare a Planului de mobilizare a economiei naţionale pentru apărare; când situaţia impune, dispun oprirea temporară a alimentării cu gaze, energie şi apă potabilă, după caz;
m)să dispună raţionalizarea alimentelor şi a altor produse de strictă necesitate;
n)să emită ordonanţe militare sau ordine, după caz;
o)să interzică circulaţia rutieră, feroviară, maritimă, fluvială şi aeriană pe diferite rute;
p)[textul din Art. 20, litera P. din capitolul III a fost abrogat la 15-nov-2004 de

Art. 201

În exercitarea atribuţiilor ce le revin pe durata stării de asediu sau a stării de urgenţă, autorităţile prevăzute la art. 7 alin. (1) pot emite ordonanţe militare, respectiv ordine, care sunt obligatorii, conform legii.

Art. 21

(1)În funcţie de situaţia operativă concretă, pe timpul stării de asediu sau al stării de urgenţă, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării poate dispune ca unităţile militare din forţele destinate apărării să fie trecute în trepte superioare ale capacităţii de luptă, potrivit planurilor întocmite, inclusiv completarea lor cu resurse umane şi materiale, conform organizării la război.
(2)Cheltuielile prilejuite de punerea în aplicare a prevederilor alin. (1) se asigură de către Guvernul României, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia acestuia.
(3)În condiţiile alin. (1), instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale pot concentra rezervişti pentru instruire şi îndeplinirea unor misiuni sau pot chema persoane fizice apte de muncă pentru prestări de servicii în interes public.

Art. 22

Pe timpul stării de asediu sau al stării de urgenţă, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, în limitele prevăzute de legea sa organică, poate prelungi durata îndeplinirii îndatoririlor militare ale cetăţenilor.

 

CAPITOLUL IV:Ordonanţe militare şi ordine ale altor autorităţi publice

Art. 23

Ordonanţele militare se emit în limitele stabilite prin decretul de instituire a măsurii excepţionale, astfel:

1.pe durata stării de asediu:

a)de ministrul apărării naţionale sau de şeful Statului Major General, când starea de asediu a fost instituită pe întregul teritoriu al ţării;
b)de comandanţii de mari unităţi în raza teritorială pentru care au fost împuterniciţi de şeful Statului Major General, când starea de asediu a fost instituită în anumite unităţi administrativ-teritoriale;

2.pe durata stării de urgenţă:

a)de ministrul administraţiei şi internelor sau de înlocuitorul de drept al acestuia, când starea de urgenţă a fost instituită pe întregul teritoriu al ţării;
b)de ofiţerii împuterniciţi de ministrul administraţiei şi internelor sau de înlocuitorii legali ai acestora, când starea de urgenţă a fost instituită în anumite unităţi administrativ-teritoriale;

Art. 231

Pe durata stării de urgenţă, conducătorii altor autorităţi prevăzute la art. 7 alin. (1) pot emite ordine sau pot împuternici persoane în acest sens.

Art. 24

Ordonanţa militară sau ordinul cuprinde:
a)titlul şi numărul;
b)autoritatea emitentă;
c)baza legală a emiterii;
d)perioada de aplicare;
e)regulile şi măsurile speciale care se dispun în zona în care s-a instituit starea de asediu sau starea de urgenţă, precum şi sancţiunile aplicabile în cazul nerespectării acestora;
f)autoritatea abilitată să asigure aplicarea şi respectarea dispoziţiilor acesteia;
g)modul de aducere la cunoştinţa populaţiei;
h)data, ştampila şi semnătura autorităţii emitente.

 

CAPITOLUL V:Măsuri care se pot dispune pe durata stării de asediu

Art. 25

(1)Pe durata stării de asediu se pot dispune următoarele măsuri:

a)aplicarea planurilor de acţiune specifice şi de cooperare aprobate, precum şi luarea altor măsuri care se impun;
b)închiderea frontierei de stat în întregime sau în zona în care a fost instituită starea de asediu, intensificarea controlului la punctele de trecere a frontierei care rămân deschise, precum şi a pazei şi supravegherii frontierei pe toată lungimea sa;
c)amplificarea activităţilor de producţie a operatorilor economici care, prin natura domeniului de activitate, au atribuţii în realizarea produselor cu destinaţie militară, execută reparaţii la unele categorii de tehnică militară sau asigură servicii pentru forţele destinate apărării, prin punerea în aplicare a Planului de mobilizare a economiei naţionale pentru apărare, în condiţiile legii, şi a Sistemului de priorităţi şi alocare a resurselor pentru apărare;
d)organizarea şi asigurarea cu prioritate a transporturilor, comunicaţiilor, produselor, resurselor şi infrastructurii pentru nevoile forţelor destinate apărării;
e)luarea măsurilor pregătitoare specifice de către autorităţile publice care au atribuţii la mobilizare şi război;
f)intensificarea măsurilor organizatorice şi de pregătire pentru protecţia civilă;
f1)rechiziţionarea de bunuri, potrivit legii;
g)[textul din Art. 25, alin. (1), litera G. din capitolul V a fost abrogat la 15-nov-2004 de
h)[textul din Art. 25, alin. (1), litera H. din capitolul V a fost abrogat la 15-nov-2004 de
(2)Arestarea persoanei reţinute se poate face pe baza mandatului dat de procurorul delegat.

 

CAPITOLUL VI:Măsuri care se pot dispune pe durata stării de urgenţă

Art. 26

(1)Pe durata stării de urgenţă, instituită în temeiul art. 3 lit. a), se pot dispune următoarele:

a)aplicarea planurilor aprobate, conform dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale decretului de instituire;
b)organizarea şi asigurarea cu prioritate a transporturilor, comunicaţiilor, produselor, resurselor şi infrastructurii pentru nevoile forţelor destinate apărării;
c)închiderea frontierei de stat, în întregime sau în zona în care a fost instituită starea de urgenţă, intensificarea controlului la punctele de trecere a frontierei care rămân deschise, precum şi supravegherea frontierei pe toată lungimea sa.
d)rechiziţionarea de bunuri, potrivit legii.
(2)Pe durata stării de urgenţă, instituită în temeiul art. 3 lit. b), autorităţile şi instituţiile publice, operatorii economici şi populaţia sunt obligate să respecte şi să aplice prevederile legale speciale pe domeniu, precum şi măsurile dispuse de autorităţile competente.

 

CAPITOLUL VII:Sancţiuni

Art. 27

Încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă sau a dispoziţiilor ordonanţelor militare ori a ordinelor emise pe timpul stării de asediu şi al stării de urgenţă atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, după caz.

Art. 28

Nerespectarea prevederilor art. 9 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 5.000 lei, pentru persoane fizice, şi de la 1.000 lei la 70.000 lei, pentru persoane juridice.

Art. 29

Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 28 şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele împuternicite de ministrul apărării naţionale sau, după caz, de ministrul administraţiei şi internelor.

Art. 30

Contravenţiilor prevăzute la art. 28 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

 

CAPITOLUL VIII:Dispoziţii finale

Art. 32

Autorităţile militare şi celelalte autorităţi publice, cărora le revin îndatoriri în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă, au obligaţia ca, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia, să elaboreze planuri de cooperare şi de acţiune specifice, să stabilească forţele şi mijloacele necesare punerii lor în aplicare şi să asigure cunoaşterea de către personalul din structurile subordonate a obligaţiilor ce îi revin.

Art. 33

Cercetarea şi judecarea infracţiunilor contra siguranţei statului şi a infracţiunilor contra păcii şi omenirii, săvârşite pe durata stării de asediu sau a stării de urgenţă, intră în competenţa parchetelor şi instanţelor civile sau militare, conform Codului de procedură penală.

Art. 34

În termen de 60 de zile de la încetarea stării de asediu sau a stării de urgenţă, Preşedintele României prezintă Parlamentului o informare asupra evenimentelor care au determinat instituirea acestora, acţiunile întreprinse şi măsurile necesare prevenirii unor astfel de situaţii.

Art. 37

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă orice dispoziţie contrară.
-****-
PRIM – MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemnează:
Ministru de stat,
ministrul apărării naţionale,
Victor Babiuc
Ministru de interne,
Constantin Dudu – Ionescu
Ministru de stat, ministrul justiţiei,
Valeriu Stoica
Secretar de stat,
şeful Departamentului pentru
Administraţie Publică Locală,
Vlad Roşca

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate