You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

REMEDII ȘI CĂI DE ATAC ÎN MATERIA ACHIZIȚIILOR PUBLICE

Bogdan Palade
Bogdan Palade

REMEDII ȘI CĂI DE ATAC ÎN MATERIA ACHIZIȚIILOR PUBLICE

Scopul achizițiilor publice este reprezentat de asigurarea cadrului legal necesar pentru a realiza achiziția de bunuri, servicii și lucrări, necesare domeniului public, în condiții de eficiență economică și socială.

Noua reglematare în materie, vine cu un plus în ceea ce privește criteriile de atribuire a contractelor de achiziție publică.

Astfel, dacă în vechea reglementare, criteriul comun de atribuire a contractului de achiziție publică era reprezentat de ”prețul cel mai scăzut”, prin prevederile legale actuale s-au introdus două noi criterii de atribuire, respectiv ”cel mai bun raport calitate-preț” și ”cel mai bun raport calitate-cost”.

Văzând noile tendințe legislative, putem trage concluzia că autoritățile naționale urmăresc alinierea acestui domeniu de activitate la tendințele europene, care se axează mai mult pe calitate decât pe cantitate.

Acestă nouă abordare nu a dus însă și la dispariția tuturor problemelor care intervin pe parcursul unei proceduri de atribuire, astfel că, potrivit legii, litigiile în materia achizițiilor publice sunt soluționate:

– fie pe calea facultativă a procedurii administrativ-jurisdicționale în fața Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor

– fie pe calea dreptului comun, potrivit Legii contenciosului administrativ

                În prezentul material vom evidenția unele aspecte ale soluționării litigiilor în materia achizițiilor publice pe calea facultativă în fața Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (în continuare CNSC)

                Cine poate apela la procedura contestării la CNSC?

                Poate apela la procedura administrativ-jurisdicțională în fața CNSC, orice persoană care se consideră vătămată de măsurile luate în cadrul unei proceduri de atribuire și care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 1. are calitatea de operator economic;
 2. are sa a avut interes în legătură cu procedura de atribuire;
 3. a suferit, suferă sau riscă să sufere un prejudiciu ca o consecință a unui act al autorității contractante, ori ca urmare a nesoluționării în termenul legal a unei cereri privind o procedură de atribuire.

                Legea permite apelarea la această proceduară și terților care sunt prejudiciați, dar numai dacă prejudiciul suferit de aceștia se datorează unei măsuri de remediere luată de de autoritatea contractantă.

Obligația formulării unei notificări prealabile

                Legea prevede că este obligatoriu ca înainte de a se adresa CNSC, persoana care se consideră vătămată trebuie să notifice autoritatea contractantă cu privire la solicitarea de remediere a pretinsei încălcări a legislației privind achizițiile publice.

                Notificarea prealabilă are caracter obligatoriu și reprezintă o condiție de admisibilitate pentru promovarea ulterioară a unei contestații adresate CNSC.

                Termenul de formulare a notificării prealabile:

 1. este de 10 zile, în cazul în care valoarea estimată a procedurii de achiziție publică este egală sau mai mare decât pragurile valorice în raport de care este obligatorie transmiterea spre publicare către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
 2. este de 5 zile, în cazul în care valoarea estimată a procedurii de achiziție publică este mai mică decât pragurile valorice în raport de care este obligatorie transmiterea spre publicare către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Aceste termene se calculează începând cu ziua următoare luării la cunoștință despre actul autorității contractante considerat nelegal.

Conținutul notificării

Notificarea trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele elemente:

– datele de identificare ale persoanei care se consideră vătămată

– neregulile sesizate

– măsurile de remediere

Autoritatea contractană are obligația ca în termen de 3 zile, începând cu ziua următoare primirii notificării, să să comunice dacă urmează sau nu să adopte măsuri de remediere a pretinsei încălcări. Dacă înțelege să adopte măsuri de remediere, acesta are la dispoziție un termen de 7 zile pentru implementarea efectivă a acestora, termen care se calculează începând cu ziua următoare transmiterii răspunsului.

Formularea notificării prealabile în termenul legal, are ca efect suspendarea dreptului de încheiere a contractului de achiziție publică.

               

Contestația adresată CNSC

Dacă în urma formulării notificării, persoana vătămată nu a primit niciun răspuns sau nu este mulțumită de răspunsul primit, aceasta poate sesiza CNSC în vedera anulării actului autorității contractatnte, obligării acesteia la emiterea unui act, adoptarea măsurii sau măsurilor de remediere sau la recunoasterea dreptului pretins. Acestă posibilitate îi revine și persoanei care se consideră vătămată de măsura de remediere adoptată de autoritatea contractantă.

Temenele pentru formularea contestatiei sunt de 10, respectiv 5 zile în funcție de valoarea estimată a procedurii de achiziție publică potrivit căreia este obligatorie sau nu publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunțurilor de participare și se calculează după cum urmează:

– începând cu ziua următoare luării la cunoștință a răspunsului autorității contractante, prin care refuză să revoce actele emise sau să adopte măsuri de remediere

– începând cu ziua următoare împlinirii termenului de 3 zile, când autoritatea contractantă nu a tranmis un răspuns

– începând cu ziua următoare împlinirii termenului, de maximum 10 zile, când autoritatea contractantă a transmis un răspuns în sensul că urmează să adopte măsuri de remediere

Conținutul contestației

Contestația se formulează în scris și trebuie să conțină următoarele elemente:

 1. a) numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinţa, codul de identificare fiscală al contestatorului persoană fizică ori, după caz, pentru persoanele juridice,denumirea, sediul, codul unic de înregistrare, numărul de înmatriculare înregistrul comerţului, persoanele care le reprezintă şi în ce calitate. Se indică şiadresa de poştă electronică, numărul de telefon şi numărul de fax, după caz, lacare poate fi comunicat orice act procedural. Contestatorul care locuieşte înstrăinătate indică, pentru celeritate, şi domiciliul ales sau reşedinţa din Româniaunde urmează să i se transmită comunicările privind soluţionarea contestaţiei;
 2. b) denumirea şi sediul autorităţii contractante;
 3. c) denumirea obiectului contractului, procedura de atribuire aplicată, după caz, numărul şi data anunţului de participare din SEAP;
 4. d) precizarea actului atacat al autorităţii contractante;
 5. e) obiectul contestaţiei;
 6. f) motivarea în fapt şi în drept a contestaţiei;
 7. g) mijloacele de probă pe care se sprijină contestaţia, în măsura în care este posibil;
 8. h) semnătura contestatorului persoană fizică sau a reprezentantuluipersoanei juridice.

La contestație se atașeazădovada notificării prealabile a autorităţii contractante şi copia răspunsului autorităţii contractante, dacă există, dovada înaintării contestaţiei către autoritatea contractantă, copia actului atacat, după caz, precum şi mijloacele de probă de care dispune.

În situația în care identifică neregularități ale contestatției, CNSC va pune în vedere contestatorului să le remedieze în termen de 3 zile de la comunicare, sub sancțiunea anulării căii de atac.

Contestația formulată în cadrul prezentei proceduri nu este supusa niciunei taxe.

Procedura de soluționare a contestației

Persoana care se consideră vătămată are obligația să transmită contestația în termenele prevazute mai sus, atât CNSC cât și autorității contractante, sub sancțiunea respingerii contestației ca tardiv formulată.

În urma primirii contestației, autoritatea contractantă poate adopta măsurile de remediere pe care le consideră necesare, măsuri pe care le va comunica și contestatorului. În situația în care acesta din urmă este muțumit de măsurile adoptete, trimite CNSC si autorității contractante o cerere de renunțare la contestație.

Soluționarea contestației de către CNSC

În termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii contestației, autoritatea contractantă este obligată să trimită CNSC și contestatorului, punctul său de vedere referitor la contestație. Tot în acest termen, autoritatea contractantă are obligația să transmită către CNSC o copie a dosarului de achiziție publică, precum și dovada înaintării punctului de vedere către contestator și orice alte documete utile soluționării cauzei.

Lipsa punctului de vedere înaintat de către autoritatea contractantă nu impiedică soluțioarea contestașiei, însă atrage decăderea acesteia din dreptul de a mai propune probe și de a invoca excepții, în afara celor de oridine publică.

Părțile au dreptul să studieze dosarul constituit la CNSC, în aceleași condiții în care se realizează accesul la dosarele din instantă, potrivit regulilor prevăzute de Codul de procedură civilă, cu excepția limitării accesului la documentele confidențiale.

În scopul soluționării contestației, CNSC are dreptul de a solicita lămuriri părților, de a administra orice mijloace de probă prevăzute de lege și de a solicita orice date și documente în măsura în care acestea sunt concludente și utile soluționării cauzei.

Procedura în fața CNSC este scrisă, iar părțile sunt audiate numai dacă acest lucrueste considerat necesar de completul de soluționare a contestației.

Părțile implicate pot fi reprezentatede avocați sau consilieri juridici și au dretul de a depune concluzii scrise în cursul procedurii. De asemenea, acestea pot solicita să depună concluzii și oral, in fața CNSC, cu condiția să nu fie afectat termenul legal de soluționare a contestației.

CNSC trebuie să soluționeze contestașia în termen de 20 de zile de la primirea dosarului de achiziție publică. În cazul în care se invocă vreo excepție și CNSC soluționează contestația în temeiul excepției, termenul se reduce la 10 zile. Termenele de mai sus pot fi prelungite cu cel mult 10 zile, dacă există motive temeinic justificate.

Calea de atac împotriva deciziei CNSC

Decizia CNSC, prin care s-a pronunțat asupra contestației poate fi atacată de oricare dintre părțile interesate, prin depunerea unei plângeri la curtea de apel în circumscripția căreia își are sediul autoritatea contractantă.

Plângerea se depune în termen de 10 zile de la comunicarea deciziei. Aceasta se poate depune atât la CNSC cât și direct la instanța de judecată. Persoana care a formulat plângere în fața instanței, va transimte o copie a plângerii respective și Consiliului, pentru a grăbi procesul de comunicare al dosarului care a stat la baza soluțoinării contestației. De asemenea, partea care formulează plângerea, trebuie să comunice câte o copie a acesteia tuturor părților implicate în contestație, impreună cu inscrisurile pe care întelege să le folosească drept probe și să depună dovezile de comunicare a acestora până la primul termen de judecată.

Plângerea se va formula în scris și va cuprinde in mod corelativ aceleși elemente pe care le conține și contestația. Singurele probe noi care sunt acceptate, sunt inscrisuri, care trebuie depuse sub sancțiunea decăderii odată cu plângerea sau întâmpinarea.

Pentru soluționarea plângerii, operatorii economici vor trebui să achite o taxa de timbru în valoare de 50% din valoarea taxelor de timbru prevăzute de lege pentru soluționarea litigiilor în materia achizițiilor publice direct în instanță. Însă, operatorii economici pot beneficia de reduceri, eșalonări sau amânări pentru plata taxelor de timbru, potrivit prevederilor O.U.G. 80/2013.

Hotărârea prin care instanța soluționează plângerea este definitivă.

 

Legislație

Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, actualizată;

Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor/2006, actualizată;

O.U.G. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, actualizată.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate