You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Se poate pune poprire pe indemnizatia de somaj?

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Validarea popririi somajului tehnic

Poprirea constă în indisponibilizarea unor bunuri aflate în posesia terțului poprit debitor al persoanei care este executată silit, cu scopul achitării directe a creanței poprite către creditor, fiind una dintre formele de executare silită indirectă a creanțelor.

În esență, poprirea este o procedură rapidă de recuperare a creanței, ce asigură celeritatea executării prestației la care a fost obligat debitorul prin titlu executoriu. Un avantaj al acestei proceduri este riscul scăzut al creditorului de recuperare a creanței, precum și faptul că pot fi urmărite sumele de bani datorate sau care vor fi datorate în viitor. Un impediment al acestei proceduri este dat de identificarea unui terț care este solvabil și care este dator debitorului.

De asemenea, poprirea  poate fi utilizată atât în ipoteza în care debitorul poprit este o persoană fizică, cât și în situația în care este o persoană juridică de drept privat sau de drept public.

Astfel, obiectul popririi îl reprezintă sumele de bani, titlurile de valoare sau alte bunuri mobile incorporale urmăribile care datorate debitorului ori deținute în numele său de o a treia persoană sau pe care acesta din urmă i le va datora în viitor.

În acest context, instanța de validare are obligația de a verifica existența titlului executoriu ce se impune a fi pus în executare de către creditor, precum și dovada faptului că terțul poprit fie este dator debitorului, fie dacă debitorul are cont deschis la banca terț poprit.

În practica execuțională, în cele mai întâlnite situații, cel de al doilea raport de creanță (între debitorul poprit și terțul poprit) își are izvorul într-un raport juridic de muncă, fiind în situația în care debitorul poprit este salariatul terțului poprit și are dreptul de a primi de la acesta sume de bani cu titlu de salariu, însă, se impune să distingem faptul că aceasta nu ar reprezenta singura situație în care se poate realiza poprirea, întrucât obligația terțului poate avea și alt temei juridic.

Astfel, limita sumelor până la care poate opera poprirea fiind de 1/3 din salariul net pentru un singur dosar de executare și maximum ½ din salariul net pentru cel puțin două dosare de executare silită.

Nu pot fi supuse executării silite prin poprire:

  1. sumele care sunt destinate unei afecțiuni spreciale prevăzute de lege și asupra cărora debitorul este lipsit de dreptul de dispoziție, cum ar fi pensia alimntară, alocația etc.
  2. sumele reprezentând credite nerambursabile ori finanțări primite de la instituții sau organizații naționale și internaționale pentru derularea unor programe și proiecte;
  3. sumele aferente pltății drepturilor salariale viitoare, pe o perioadă de 3 luni de la data infirmării popririi. Atunci când asupra aceluiași cont sunt inființate mai multe popriri, termenul de 3 luni în care se pot efectua plăți aferente drepturilor salariale viitoare se calculează o singură dată la momentul înființării primei popriri;

De asemenea, art. 729 Cod procedură civilă intituie anumite limite privind procedura executării silite, anume, sumele încasate pentru incapacitate temperară de muncă, compensația acordată salariaților în caz de desfacere a contractului individual de muncă pe baza oricăror dispoziții legale, precum și sumele cuvenite șomerilor, potrivit legii, nu pot fi urmărite decât pentru sumele datorate cu titlu de obligație de întreținere și despăgubiri pentru reparerea daunelor cauzate prin moarte sau prin vătămări corporale, dacă legea nu dispune altfel.

Prin decretarea stării de urgență pe teritoriul României, multe persoane fizice au fost afectate din punct de vedere economic, de măsurile luate pentru stoparea și prevenirea  răspândirii cu noul Corornavirus SARS-CoV-2.

Astfel, pentru sumele provenite de la casele teritorile de pensie, OUG nr. 30/2020 prevede suspendarea sau neînceperea măsurilor de executare silită prin poprire a creanțelor bugetare, fiscale și comerciale care se aplică drepturilor lunare plătite prin casele teritoriale de pensii.

Măsurile de suspendare  a executării silite  prin poprire asupra sumelor plătite de casele teritoriale de pensii se aplică, prin efectul legii, de către aceste instituții fără alte formațități din partea beneficiarilor acestor drepturi. Măsurile de suspendare încetează în termen de 60 de zile de la data încetării stării de urgență. Sumele reținute în luna aprilie 2020 se restituie odată cu plata drepturilor aferente lunii mai 2020, urmând a fi recuperate după termenul prevăzut anterior.

În aceste condiții, se pune problema sumelor încasate de persoane cu titlu de șomaj tehnic, astfel cum a fost definit prin art. XI și XV din OUG nr. 30/2020 și modificat prin OUG nr. 32/2020, dacă se încadrează în cazul prevăzut de art. 729 Cod procedură civilă privind limitele instituite procedurii de executare silită.

În acest sens trebuie analizată sintagma „sumele cuvenite șomerilor, potrivit legii” prevăzută de art. 729 Cod procedură civilă. Prin art. 5 din Legea nr. 76/2002 se intituie limitele legale pentru persoanele care pot beneficia de șomaj. Astfel, premisa legală pentru ca o persoană să fie șomer este ca respectiva persoană să nu ocupe loc de muncă.

În contextul oferit de OUG nr. 32/2020, angajatului îi este suspendat contractul de muncă, în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activității, fără a înceta raportul de muncă, pentru motive economice, tehnice, structurale sau alte situații similiare.

Prin urmare, chiar dacă aceste indemnizații sunt plătite din bugetul asigurărilor de șomaj, anume din bugetul de stat, nu pot fi asimilate sumelor destinate șomerilor, neputându-se încadra în permisa art. 729 Cod de procedură civilă „sumele cuvenite șomerilor”, ci aceste sume sunt asimilate categoriei prevăzute de art. 729 Cod procedură civilă „altor sume ce se plătesc periodic debitorului și sunt destinate asigurării mijloacelor de existență ale acestuia”.

În concluzie, deși sumele încasate cu titlu de somaj tehnic sunt plătite din bugetul asigurărilor de șomaj, acestea pot fi urmărite în acealeași condiții ca și salariile, în limitele prevăzute de alin. (1), (2) și (3) ale art. 729 Cod procedură civilă.

 

 

 

 

 

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate