You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Se poate rectifica o dispozitie de primar?

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Se poate rectifica o dispozitie de primar?

avocat anrp

Practica judiciara Curtea de apel Ploiesti:

Exantinând sentința apelată prin prisma criticilor formulate, a actelor și lucrărilor dosarului, dar și a dispozițiilor legale incidente în cauză, Curtea constată că apelul este nefondat, pentru urmatoarele considerente:

Prin cererea de chemare în judecată reclamantul a solicitat instanței de judecată să oblige pârâta la rectificarea Dispoziției nr. …..2014, astfel încât suprafețele înscrise în dispoziție să corespundă eu cele existente în fapt, motivat de faptul că cererea sa de intabulare a dreptului de proprietate a fost respinsă din cauza neconcordanței între Pad și schița anexă la Dispoziție.

Conform  adreselor          nr. ….., reclamantul a efectuat demersuri în vederea intabulării dreptului său de proprietate asupra             imobilului, care i-a fost restituită            conform Dispoziției emisă de către Municipiul Ploiești ,însă i-a fost respinsă cererea de înscriere în Cartea Funciară a dreptului său de proprietate, invocându-se existența unor neconcordanțe între suprafețele înscrise în cadrul dispoziției și cele existente în mod efectiv la fața locului, aspect confirmat și de către pârâtă, care a constatat imposibilatea punerii în aplicare a dispoziției sus-menționate.

În baza contractelor de vânzare-cumpărare nr…..  actelor adiționale existente la dosar, contractelor de închiriere anexate acestora, certificatului de moștenitor nr. …., numiții ….au dobândit prin cumpărare de la SC ….SA Ploiești diferite spații de locuit situate în Ploiești, str. ….jud. Prahova și terenurile aferente acestora de …., o parte dintre aceștia deținând, în calitate de chiriași și parcele de teren de ….

Curtea va reține , că pârâta apelantă prin modul de întocmire a dispoziției nr…. a determinat ca reclamantul să fie în imposibilitatea de a beneficia de bunurile sale din toate punctele de vedere, astfel cum se prevede în disp. art. l din Protocolul nr. I adițional la CEDO, ceea ce este inadmisibil.

Potrivit art. 2, alin. 3 din Dispoziția nr. …..2014 nu au făcut obiectul restituirii construcțiile și terenul înstrăinat potrivit prevederilor Legii nr. 112/1995 și terenul în suprafață de 181 ,90 mp care a rămas în patrimoniul Municipiului Ploiești, cu privire la acestea urmând a se emite o Dispoziție ce va cuprinde propunerea de acordare a măsurilor reparatorii în echivalent, după îndeplinirea formalităților de publicitate imobiliară.

Pentru îndeplinirea formalităților de publicitate imobiliară pentru porțiunea din imobilul situat în Ploiești,…., ce se poate restitui în natură, este necesară modificarea Dispoziției Primarului Municipiului Ploiești nr…..2014 și a planului de situație anexă la aceasta, în sensul menționării suprafețelor găsite la măsurătoare ,atât în ceea ce privește suprafețele de teren și construcție propuse spre restituire, cât și în ceea ce privește suprafețele de teren și construcție ce nu fac obiectul restituirii.

Pentru rectificarea dispoziției nr…../2014 instanța de fond a obligat apelanta să se conformeze etapelor prevăzute în expertiza de specialitatea topografie în cuprinsul căreia expertul arată că se poate „emite o altă dispoziție de restituire numai după clarificarea suprafețelor din conținutul …..”.

Apelantul critică sentința pronunțată pe motiv că instanța a admis acțiunea formulată deși aceasta este complet nedovedită, obligând pârâta să rectifice Dispoziția nr. …..2014 după parcurgerea etapelor prevăzute în cadrul raportului de expertiză efectuat în cauză și a fost obligat la plata către reclamant a sumei de 5000 lei reprezentând cheltuieli de judecată, în condițiile în care prin întâmpinare a fost de acord cu admiterea acțiunii ,însă Curtea va reține că sunt incidente dispozițiile art. 453 alin.l Cod procedură civilă care obligă la plata cheltuielilor de judecată partea care a pierdut procesul, nefiind incidente dispoz.art.454 Cod procedură civilă și art. 1522 Cod civil .

Apelanta trebuie să facă demersurile necesare pentru a se conforma dispozițiilor sentinței pentru că interesul este în primul rând al apelantei pentru a emite o dispoziție ce poate fi pusă în aplicare și nu una formală. Reclamantul nu poate să plătească o expertiză care să expertizeze toate apartamentele din imobil pentru că ar fi o cheltuială mult prea mare,iar stabilirea suprafețelor acestor imobile se poate face și pe baza actelor de proprietate sau închiriere ale celorlalte imobile.

În baza art.480 alin. I Cod procedură civilă se va respinge ca nefondat apelul declarat de pârâtul Municipiul Ploiești prin Primar.

În baza art. 453 alinl Cod procedură civilă va obligă apelantul-pârât către intimatul-reclamant la plata sumei de 1000 lei cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE IN NUMELE LEGII

DECIDE:

Respinge ca nefondat apelul declarat de pârâtul Municipiul Ploiești prin Primar, cu sediul în Ploiești, …județul Prahova, împotriva sentinței civile nr. …. pronunțată de Tribunalul Prahova, în contradictoriu cu reclamantul …. și cu domiciliul ales la Cabinet Individual de Avocatură Palade Bogdan, cu sediul în București, str. Ițcani, nr.20, et. l, ap.4, sector 2.

Obligă apelantul-pârât către intimatul-reclamant la plata sumei de 1000 lei cheltuieli de judecată.

Definitivă.

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate