You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Sistare pensie de intretinere copil

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Cum sistez pensia de intretinere copil?

JUDECĂTORIA SECTORUL 6 BUCUREȘTI – SECȚIA CIVILĂ

SENTINȚA CIVILĂ Nr…..

Deliberând asupra cauzei de față, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul instanței la data de 22.08.2019, sub nr.

…., reclamantul …. în contradictoriu cu pârâta ….., a solicitat să se dispună reducerea cuantumului sumei datorate cu titlu de pensie de întreținere pentru minorul …. la 1/4 din valoarea salariului minim pe economie, precum și obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că, prin sentința civilă nr. …. din 09.03/2017, rămasă definitivă prin neapleare, Judecătoria Sectorului 6 a majorat pensia de întreținere, de la suma de 150 lei la 1015 lei lunar. A menționat că, din data 12.09.2018, a rămas fără loc de muncă, astfel cum rezultă din decizia nr….. din 12.09.2018.

În dovedirea cererii, reclamantul a solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri (filele 618).

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispozițiile art. 529 și următoarele C.civ.

La data de 12.1 1.2019, pârâta-reclamantă a depus la dosar întâmpinare și cerere reconvenfională prin care a solicitat respingerea cererii principale și stabilirea pensiei de întreținere pentru minor la valoarea de 25% din veniturile nete lunare ale reclamantului. A menționat că reclamantul nu și-a îndeplinit obligația de plată a pensiei de întreținere, respectiv nu a achitat suma de 1015 lei lunar.

În continuare, pârâta-reclamantă a arătat că, ulterior introducerii acțiunii, reclamantul-pârât s-a angajat, obținând venituri salariale mai mari decât venitul minim pe economie.

În dovedirea cererii, pârâta-reclamantă a solicitat proba cu înscrisuri.

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispozițiile art. 205 C.proc.civ., art. 531, 532 C.civ.

Reclamantul-pârât a depus la dosar răspuns la întâmpinare prin care a reiterat susținerile din cererea de chemare în judecată.

Instanța a încuviințat pentru ambele părți proba cu înscrisuri, conform art. 255 și 258 C.proc.civ.

Analizând probatoriul din cauză, reține următoarele:

În fapt, prin sentința civilă nr…../09.03.2017 pronunțată de Judecătoria Sectorului 6 București în dosarul nr……definitivă prin neapelare, la data de 07.06.2017, s-a dispus majorarea pensiei de întreținere stabilite prin sentința civilă nr. …/17.02.2009 în sarcina tatălui și în favoarea minorului …. de la suma de 150 lei la cea de 1015 lei lunar, începând cu data de 07.07.2016 și până la majorat.

 

Potrivit art. 524 C.civ., are drept la întreținere numai cel care se află în nevoie, neputându-se întreține din munca sau din bunurile sale, iar, conform dispozițiilor art. 528 C.civ., starea de nevoie a persoanei îndreptățite la întreținere, precum și mijloacele celui care datorează întreținere pot fi dovedite prin orice mijloc de probă.

Cuantumul întreținerii este stabilit în funcție de criteriile generale prevăzute de art. 529 alin. I din C.eiv., respectiv nevoia celui care cere pensia de întreținere și mijloacele celui care urmează să o plătească. Atunci când întreținerea este datorată de părinți, legea, art. 529 alin.2 C.civ. stabilește următoarele plafoane maximale din venitul lunar net al celui obligat: până la 1/4 pentru un copil, până la 1/3 pentru doi copii, până la 1/2 pentru trei sau mai mulți copii.

Astfel, sub aspectul cuantumului concret al pensiei de întreținere, instanța trebuie să țină cont, în primul rând, de nevoile minorului …., având în vedere vârsta sa, de 11 ani, și de faptul că are nevoie în această perioadă a vieții de cele necesare dezvoltării fizice și psihice.

Instanța apreciază că minorul se află în imposibilitate de a obține venituri din muncă din cauza incapacității de a presta o activitate producătore de venituri din rațiuni ce țin de respectarea programului cursurilor de zi, a pregătirii și studiului individual, activități necesare pentru însușirea cunoștințelor și aptitudinilor practice, în vederea pregătirii pentru desăvârșirea formării sale profesionale.

În al doilea rând, instanța trebuie să se raporteze la mijloacele celui care prestează întreținerea, iar, din extrasul….din data de 06.01.2020 (fila 52) reiese că, în anul 2019, a beneficiat de un venit net total de 1893 lei (cu o medie de 157,75 lei lunar), inferior salariului minim pe economie de 1263 lei lunar. Mai mult, se reține că, de la data de 13.09.2018, a încetat contractul individual de muncă al creditorului, încheiat cu societatea ….conform deciziei nr…./12.09.2018 (fila 10), motiv pentru care pensia de întreținere se va stabili prin raportare la venitul minim de economie, de la momentul formulării prezentei cereri.

Prin urmare, întrucât a intervenit o modificare asupra veniturilor creditorului, în sensul diminuării acestora față de momentul pronunțării sentinței civile nr…./09.03.2017 pronunțată de Judecătoria Sectorului 6 București în dosarul nr. …., instanța va admite în parte cererea de chemare în judecată și va dispune reducerea pensiei de întreținere, stabilite prin sentința civilă nr….. pronunțată de Judecătoria Sectorului 6 București în dosarul nr. …., în favoarea minorului ….de la suma de 1015 lei lunar, la cuantumul de 1/4 (o pătrime ) din venitul net minim pe economie, începând cu data introducerii acțiunii — 22.08.2019 și până la data de 31.12.2019.

Începând cu data de 01.01.2020, cuantumul pensiei de întreținere se va raporta la venitul net lunar obținut de către reclamantul-pârât, având în vedere că susținerile pârâtei-reclamante privitoare la încheierea unui nou contract individual de muncă de către reclamantul-pârât sunt confirmate de mențiunile din extrasul SC…SRL din 06.01.2020, fiind menționat drept angajator SC…. SRL, aferent unui venit net de 1476 lei, ce ar corespunde lunii decembrie ori unei fracțiuni din luna respectivă.

În consecință, începând cu data 01.01.2020 și până la majoratul minorului îl va obliga pe reclamantul-pârât să plătească pârâtei-reclamante pensie de întreținere în cuantum de 1/4 (o pătrime) din venitul său net lunar, urmând admite doar în parte cererea reconvențională formulată, prin care se solicitase ca plata prin raportare la venitul net lunar să fie stabilită de la momentul promovării cererii reconvenționale.

În ceea ce privește obligarea la plata cheltuielilor de judecată, potrivit art. 453 C.proc.civ., partea care pierde procesul va fi obligată la cererea părții care a câștigat să îi plătească acesteia cheltuieli de judecată. Când cererea a fost admisă numai în parte, judecătorii vor stabili măsura în care fiecare dintre părți poate fi obligată la plata cheltuielilor de judecată. Dacă este cazul, judecătorii vor putea dispune compensarea cheltuielilor de judecată.

Instanța constată reclamantul-pârât a solicitat cheltuieli de judecată, constând în onorariu avocat în sumă de 2010 lei (filele 55-56 ) și taxă judiciară de timbru în cuantum de 20 lei, pârâta-reclamantă neavând nicio pretenție pecuniară în legătură cu cheltuielile de judecată.

Având în vedere modul de soluționare a prezentei cauze, respectiv de admitere în parte a cererii de chemare în judecată și de reducere a pensiei de întreținere doar pentru perioada 22.08.2019-31.12.2019, instanța va acorda reclamantului-pârât onorariu de avocat în cuantum de 400 lei și taxa judiciară de 20 lei, achitată conform chitanței din …. (fila 26).

Astfel, va obliga pârâta-reclamantă să plătească reclamantului-pârât suma de 420 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂȘTE:

Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul-pârât

…… în contradictoriu cu pârâta-reclamantă …., având ca obiect reducere pensie de întreținere.

Admite în parte cererea reconvențională având ca obiect pensie de întreținere.

Reduce pensia de întreținere, stabilită prin sentința civilă nr. …..pronunțată de Judecătoria Sectorului 6 București în dosarul nr. ….., în favoarea minorului ….. și îl obligă pe reclamantul-pârât să plătească pârâtei-reclamante pensie de întreținere în cuantum de 1/4 (o pătrime ) din venitul net minim pe economie, începând cu data introducerii acțiunii — 22.08.2019 și până la data de 31.12.2019.

Obligă reclamantul-pârât să plătească pârâtei-reclamante pensie de întreținere în cuantum de 1/4 (o pătrime) din venitul său net lunar, începând cu data 01.01.2020 și până la majoratul minorului.

Obligă pârâta-reclamantă să plătească reclamantului-pârât suma de 420 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Executorie.

Cu drept de apel, în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Judecătoria Sectorului 6 București,

 

 

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate