You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

In situatia in care procesul-verbal de contraventie ti-a fost comunicat la domiciliu, prin afisare si NU PRIN POSTA CU AVIZ DE PRIMIRE, prin contestar

Bogdan Palade
Bogdan Palade

In situatia in care procesul-verbal de contraventie ti-a fost comunicat la domiciliu, prin afisare si NU PRIN POSTA CU AVIZ DE PRIMIRE, prin contestarea acestuia la Judecatorie acesta SE VA ANULA.

            Raportul de subsidiaritate între modalitățile de comunicare prevăzute de OG 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor Potrivit art. 14 alin.1 din O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, executarea sancţiunilor contravenţionale se prescrie dacă procesul-verbal de constatare a contravenţiei nu a fost comunicat contravenientului în termen de o lună de la data aplicării sancţiunii.

Cu privire la modalitatea de comunicare a procesului-verbal de contravenție, dispozițiile art. 25 din același act normativ, în forma în vigoare la data încheierii procesuluiverbal contestat, prevăd că procesul-verbal se va înmâna sau, după caz, se va comunica, în copie, contravenientului, comunicarea făcându-se de către organul care a aplicat sancţiunea, în termen de cel mult o lună de la data aplicării acesteia, iar potrivit art. 27, comunicarea procesului-verbal şi a înştiinţării de plată de face prin poştă, cu aviz de primire, sau prin afişare la domiciliul sau la sediul contravenientului.

Operaţiunea de afişare se consemnează într-un proces-verbal semnat de cel puţin un martor. Rezultă din aceste dispoziții legală că modalitatea de comunicare a procesului-verbal de constatare și sancţionare a contravenţiei prin afișare la domiciliul contravenientului este subsidiară celei de comunicare prin poștă, cu aviz de primire.

 În dreptul românesc, deși contravenţia a fost scoasă de sub incidenţa legii penale, întreaga procedură de sancţionare și, ulterior, de contestare a procesului-verbal de contravenţie trebuie să respecte garanţiile art. 6 paragraful 1 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

 Numai în ipoteza în care se consideră că îndeplinirea procedurii de comunicare prin afișarea actului se află într-un raport de subsidiaritate faţă de comunicarea prin poștă, cu aviz de primire, se poate afirma că sunt respectate garanţiile procedurale recunoscute de Convenție.

Hotarare castigata amenda contraventionala:

Sentința civilă nr……, definitivă JUDECĂTORIA SECTORULUI 2 BUCUREŞTI Bucureşti, Sector 3, Bvd. Unirii nr. 37 Tel. 021/4083650 / Fax. : 021/408.36.22 e-mail: jud-sector2@just.ro

Prin plângerea contravenţională înregistrată pe rolul Judecătoriei Constanţa la data de …………., sub nr. X/212/2016, petentul CDV a contestat procesul-verbal de contravenţie seria PA nr. X încheiat la data de 08.02.2013, arătând că s-a prezentat la administraţia financiară pentru a-şi plăti impozitele şi i-a fost adus la cunoştinţă faptul că a fost sancţionat contravenţional cu amenda în cuantum de 600 lei prin procesul-verbal contestat, însă acesta nu i-a fost niciodată comunicat, astfel cum rezultă din procesul-verbal de afişare, acesta fiind comunicat la adresa str. S nr.3, iar petentul locuieşte pe aceeaşi stradă la nr.9, fapt pentru care nu a luat cunoştinţă de acuzaţia formulată şi sancţiunea aplicată.

A invocat dispoziţiile art. 14 din O.G. nr.2/2001 privind prescripţia executării sancţiunii contravenţionale ca urmare a necomunicării procesului-verbal contestat în termen de o lună de la data aplicării sancţiunii.

În probaţiune, a ataşat înscrisuri. Plângerea contravenţională a fost legal timbrată, fiind achitată taxa judiciară de timbru în cuantum de 20 lei (f.9).

Intimata a formulat întâmpinare, prin care a invocat excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Constanţa în soluţionarea plângerii, excepţia tardivităţii introducerii plângerii, iar pe fondul cauzei respingerea plângerii ca neîntemeiată.

Prin sentinţa civilă nr. X/23.06.2016 pronunţată în dosarul nr. X/212/2016 de Judecătoria Constanţa a fost admisă excepţia necompetenţei teritoriale a acestei instanţe în soluţionarea plângerii contravenţionale, fiind declinată competenţa de soluţionare în favoarea Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, pe rolul căreia a fost înregistrată sub nr. X/300/2016 la data de …… În cauză a fost administrată proba cu înscrisuri.

Analizând materialul probator administrat în cauză, reţine următoarele:

În fapt, prin procesul-verbal de contravenţie seria PA nr. X/08.02.2013, petentul a fost sancţionat contravenţional cu amenda în cuantum de 600 lei întrucât la aceeaşi dată, ora 11:30, pe Şos. C, Sectorul 2 Bucureşti a refuzat să dea relaţii despre stabilirea identităţii sale la cererea organelor de poliţie şi a apelat SNUAU 112 sesizând faptul că organele de poliţie nu au dreptul să-l legitimeze şi comit un abuz prin introducerea sa în autospeciala de poliţie.

În drept, faptele au fost încadrate în dispoziţiile art. 3 pct.31 din Legea nr.61/1991R şi art. 32 alin.1 din O.U.G. nr.34/2008.

Procesul verbal nu a fost semnat de petent, conţinând datele de identificare şi semnătura unui martor asistent şi a fost comunicat prin afişare, potrivit procesului-verbal de îndeplinire a procedurii de comunicare la data de 20.02.2013 la adresa din localitatea C, str. S, nr.3.

Potrivit art. 14 alin.1 din O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, executarea sancţiunilor contravenţionale se prescrie dacă procesul-verbal de constatare a contravenţiei nu a fost comunicat contravenientului în termen de o lună de la data aplicării sancţiunii. Cu privire la modalitatea de comunicare a procesului-verbal de contravenție, dispozițiile art. 25 din același act normativ, în forma în vigoare la data încheierii procesului-verbal contestat, prevăd că procesul-verbal se va înmâna sau, după caz, se va comunica, în copie, contravenientului, comunicarea făcându-se de către organul care a aplicat sancţiunea, în termen de cel mult o lună de la data aplicării acesteia, iar potrivit art. 27, comunicarea procesului-verbal şi a înştiinţării de plată de face prin poştă, cu aviz de primire, sau prin afişare la domiciliul sau la sediul contravenientului.

Operaţiunea de afişare se consemnează într-un proces-verbal semnat de cel puţin un martor. Operator de date cu caracter personal nr. 2891 Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Legii nr. 677/2011. Persoanele cărora li se adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Legea nr. 677/2011 şi cu respectarea art. 71-74 C.civ 190 Rezultă din aceste dispoziții legală că modalitatea de comunicare a procesului-verbal de constatare și sancţionare a contravenţiei prin afișare la domiciliul contravenientului este subsidiară celei de comunicare prin poștă, cu aviz de primire.

În dreptul românesc, deși contravenţia a fost scoasă de sub incidenţa legii penale, întreaga procedură de sancţionare și, ulterior, de contestare a procesului-verbal de contravenţie trebuie să respecte garanţiile art. 6 paragraful 1 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

Numai în ipoteza în care se consideră că îndeplinirea procedurii de comunicare prin afișarea actului se află într-un raport de subsidiaritate faţă de comunicarea prin poștă, cu aviz de primire, se poate afirma că sunt respectate garanţiile procedurale recunoscute de Convenție. Contravenientului trebuie să i se dea posibilitatea să cunoască efectiv actul încheiat, precum și data comunicării acestuia, pentru a-și formula apărările (plângerea contravenţională, excepţia prescripţiei aplicării sancţiunii contravenţionale), aceasta fiind rațiunea comunicării prin poștă, cu conformare de primire (Decizia Curții Constituționale nr. 1254/22.09.2011).

În consecință, procedura afișării procesului-verbal de contravenţie la domiciliul contravenientului va fi utilizată numai în situaţia în care nu s-a reușit, din diverse motive, comunicarea prin poștă, cu aviz de primire.

Or, în cauză, intimata nu a făcut dovada comunicării procesului-verbal de contravenție prin poștă, cu aviz de primire, ci a procedat doar la comunicarea prin afișare, iar aceasta s-a realizat la adresa situată în C, str. S nr.3, deşi domiciliul petentului, astfel cum acesta a fost consemnat în procesul-verbal contestat se afla în C, str. S, nr.9, astfel că nu se poate considera că procesul-verbal contestat a fost comunicat în mod legal petentului în termenul de o lună de la data aplicării sancțiunii contravenționale. Pentru aceste motive, instanța apreciază că în cauză a intervenit prescripția executării sancțiunii contravenționale.

 

Plangere contraventionala, proces-verbal de contraventie, avocat plangere contraventionala, avocat anulare proces-verbal de contraventie, avocat specializat in plangere contraventionala, Contestatie amenda, Caut avocat bun Bucuresti, Sector 1,2,3,4,5 si 6, Buftea si Cornetu

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate