You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Spete contestatie decizie pensie

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Sentinta civila nr…

Tribunalul Bucuresti

Analizând actele și lucrările dosarului, Tribunalul reține următoarele:

Reclamantul a fost pensionat începând cu data de ….2019, în baza Legii nr. 263/2010, prin decizia nr……2019 privind acordarea pensiei pentru limită de vârstă emisă de Casa Locală de Pensii sector l .

Prin decizia de deschidere a drepturilor de pensie, pârâta a respins valorificarea perioadei de facultate, solicitându-se depunerea diplomei de absolvire a învățământului universitar și, totodată, s-a respins valorificarea veniturilor suplimentare din adeverința nr. ….2019, eliberată de …., și a veniturilor reprezentând acord, prime, din adeverința nr. …..2019, emisa de……, cu motivarea că aceste venituri nu reprezintă sporuri cu caracter permanent prevăzute în Anexa nr. 15 din Normele de aplicare ale Legii nr. 263/2010, aprobate prin HG nr. 257/2011.

Prin cererea dedusă judecății, reclamantul solicită anularea deciziei de pensie și obligarea pârâtei la emiterea unei noi decizii de pensionare prin care, la calculul drepturilor de pensie, să se valorifice și veniturile din adeverințele nr. …..

Tribunalul apreciază cererea reclamantului ca fiind fondată în parte, pentru următoarele argumente:

Conform mențiunilor din adeverința nr. …..2019, emisa de …., reclamantul, în perioada decembrie 1984 – iulie 1994, a obținut venituri suplimentare față de salariul de bază și sporurile înregistrate în carnetul de muncă, ce au fost plătite din fondul de salarii, cu titlu de acord și prime, pentru care angajatorul a atestat faptul că au fost incluse în baza lunară de calcul a contributiei de asigurări sociale plata contributiilor de asigurări sociale.

Se precizează temeiul legal în baza căruia au fost acordate aceste venituri, respectiv: art. 4 din Lege nr. 2/1983, art. 1(4) din lege nr. 14/1991, HCM nr. 191/1963, art. 51 din CCM la nivel de unitate.

Astfel, instanța constată că adeverința este emisă cu respectarea prevederilor art. 127 din HG nr. 257/201 1.

Potrivit aliniatului 2 al art. 165 din Legea 263/2010, la determinarea punctajelor lunare, pe lângă salariile prevăzute la alin. (l) se au în vedere și sporurile cu caracter permanent care, după data de I aprilie 1992, au făcut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislației anterioare și care sunt înscrise în carnetul de muncă sau sunt dovedite cu adeverințe eliberate de unități, conform legislației în vigoare.

Potrivit art. 107 alin.3 din Legea 263/2010, pensia poate fi recalculată prin adăugarea veniturilor și/sau a stagiilor de cotizare, prevăzute de lege, nevalorificate la stabilirea acesteia, iar potrivit aliniatului 5 al aceluiași articol, sumele rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (3) și (4) se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată solicitarea.

Așa cum s-a reținut și potrivit susținerilor pârâtei, veniturile menționate în această adeverință, reprezentând acord și prime, nu au fost avute în vedere la stabilirea drepturilor de pensie ,reținânduse că acestea nu au avut caracter permanent.

Față de împrejurarea că reclamantul a depus la sediul casei de pensii adeverința nr…./2019 emisa de …., din care rezultă că a beneficiat de aceste sporuri, tribunalul apreciază că în mod greșit pârâta nu le-a valorificat la stabilirea drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile aliniatului 2 al art. 165 din Legea 263/2010.

Potrivit art. 2 lit. c din Legea 263/2010 „sistemul public se organizeaza si functioneaza avand ca baza principiul contributivitatii, conform caruia fondurile de asigurari sociale se constituie pe baza contributiilor datorate de persoanele fizice si juridice, participante la sistemul public, drepturile de asigurari sociale cuvenindu-se pe temeiul contributiilor de asigurari sociale platite”.

Acest principiu este preluat din vechea reglementare, respectiv art. 2 lit. e din Legea nr. 19/2000, și poate fi rezumat, în esență, la faptul că orice element salarial efectiv încasat pe parcursul întregului stagiu de cotizare, pentru care salariatul și/sau angajatorul (în funcfie de reglementarea în vigoare) au achitat statului contribułii de asigurări sociale, trebuie să se reflecte

Principiul este respectat pentru stagiile de cotizare realizate ulterior datei intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000, respectiv ulterior datei de 01.04.2001, fiind menținut și după intrarea în vigoare a Legii nr. 263/2010, situație în care soluția trebuie să fie aceeași și în cazul stagiilor de cotizare realizate anterior deoarece, în caz contrar, principiul enunțat ar fi încălcat.

Acest principiu este dezvoltat in dispozițiile următoare din același act normativ, in secțiunile referitoare la modul de calcul al drepturilor de pensie.

Astfel, potrivit art. 96 alin. 2 din Legea 263/2010, „Punctajul lunar se calculează prin raportarea câștigului salarial brut/solda brută sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuției de asigurări sociale, la câștigul salarial mediu brut din luna respectivă, comunicat de Institutul Național de Statistică”.

In condițiile în care baza de calcul pentru plata contributiilor de asigurări sociale era și este alcătuită din totalitatea veniturilor realizate de către asigurat, tribunalul apreciază că în speță au prioritate dispozițiile legale cu valoare de principiu în raport cu cele care decurg din acesta, dar nu-l respectă, pentru că soluția contrară presupune încălcarea principiului, cu consecința că, pe de o parte, nu s-ar realiza scopul avut în vedere de legiuitor la edictarea acestuia, iar pe de altă parte s-ar crea o discriminare între persoanele care au realizat stagii de cotizare anterior și ulterior intrării în vigoare a legii nr. 263/2010.

Instanța apreciază ca ceea ce interesează nu este caracterul permanent sau nepermanent al unor venituri, ci faptul ca statul si-a încasat drepturile la momentul cuvenit, iar când vine rândul asiguraților sa primească o contraprestație din partea statului, aceasta trebuie sa fie corespunzătoare, pentru a nu se rupe echilibrul raportului juridic dintre parți.

Prin urmare, pârâta trebuia, în considerarea adeverinței eliberate de fostul angajator, care, asumându-și răspunderea, a confirmat faptul că a plătit contribuția de asigurări sociale în raport și de veniturile realizate de salariat, să respecte și să aplice principiul contributivității și să includă în calculul drepturilor toate veniturile pentru care, în condițiile legii, s-a făcut dovada plății contribuțiilor de asigurări sociale,respectiv acord, prime menționate în Adeverința nr. …. eliberată de ISPE , perioadă în care reclamantul a prestat activitate și a obținut venituri pentru care s-au achitat contribuțiile de asigurări sociale conform legislației în vigoare la acea dată.

În consecință, acestea trebuie avute în vedere în calculul punctajului mediu anual, pentru ca să fie respectat principiul contributivității, instituit de art. 2 lit. c din Legea nr. 263/2010 conform căruia drepturile de asigurări sociale se cuvin pe temeiul contribuțiilor de asigurări sociale plătite.

Valorificarea veniturilor în calculul punctajului mediu anual este în concordanță și cu dispozițiile art. 165 din Legea nr. 263/2010, deoarece incidența acestora se analiza prin coroborare cu dispozițiile art. 2 lit. c din Legea nr. 263/2010.

In acest sens s-a pronunțat și Înalta Curte de Casație și Justiție în Recursul în interesul legii prin Decizia nr. 19/10.12.2012, care în interpretarea vechii legislații a statuat că, sporurile și alte venituri suplimentare realizate anterior datei de I aprilie 2001 vor fi luate în considerare la stabilirea și recalcularea pensiilor din sistemul public dacă au fost incluse în baza de calcul conform legislației anterioare, sunt înregistrate în carnetul de muncă sau în adeverințele eliberate de unități, conform legislației în vigoare, și pentru acestea s-a plătit contribuția de asigurări sociale.

Având în vedere că, potłwit mențiunilor din adeverința emisă de fostul angajator, dosarul de pensionate, rezultă că pentru veniturile obținute s-a achitat contribuția CAS, condiția fiind îndeplinită, acestea trebuie valorificate la calculul drepturilor de pensie.

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate