You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Stergere din Biroul de credit

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Stergere din Biroul de credit

Judecatoria Sector 6

Analizând actele și lucrările dosarului, instanta retine următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată, reclamantul a solicitat radierea mențiunilor negative din evidența Biroului de Credit S.A. efectuate în baza contractului de credit nr……/09.12.2011, pe care acesta l-a încheiat cu pârâta Credit Europe Bank (Romania) S.A., astfel cum acestea rezultă din situația înscrierii la Biroul de Credit emisă în data de 21.10.2019 (f. 9-13) — corespunzătoare raportărilor din perioada Ol .01.2017-29.09.2017.

Astfel, față de datele raportărilor contestate, instanța reține că sunt aplicabile dispozițiile Legii nr. 677/2001 și ale Deciziei nr. 105/2007 emise de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal — ANSPDCP, acte care a fost în vigoare până la data de 24.05.2018.

Conform art. 2 lit. d din Decizia nr. 105/2007, se pot înscrie în evidențele biroului „date negative – informațiile referitoare la întârzierile la plată a obligațiilor decurgând din relațiile de creditare a persoanelor fizice”, iar art. 8 alin 2 din decizie stabilește că „Datele negative, inclusiv cele rezultate din aplicarea comisioanelor sau din majorări ale ratei dobânzilor, se transmit către sistemele de evidență de tipul birourilor de credit numai după înștiințarea prealabilă, realizată de către participanți în scris, telefonic, prin SMS sau e-mail, a persoanei vizate eu privire la întârzierea la plată și transmiterea datelor, realizată cu cel puțin 15 zile în această privință, instanța constată din înscrisurile aflate la dosar nu rezultă faptul că pârâta Credit Europe Bank (Romania) S.A. a făcut dovada comunicării efective către reclamant, eu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de data transmiterii, a înștiințărilor privind înserierile de date negative către Biroul de Credit S.A., efectuate în baza contractului de credit nr. …./()9.12.201 1, în vreuna dintre modalitățile prevăzute de art. 8 alin. 2 din

În ceea ce privește susținerile pârâtei Credit Europe Bank (Romania) S.A. referitoare Ia înłprejurarea că, de la data comunicării cererii de chemare în judecată, a procedat la analiza înserierilor și a procedat Ia ștergerea acestora, cu excepția ultimei raportări, din august 2018, instanța constată că pârâta nu a probat acest fapt, în timp ce existența unei raportări în luna august 2018 în baza contractului de credit nr…../09.12.2011 nu reiese din înscrisurile aflate la dosar.

În consecință, instanța constată că înscrierile de date negative transmise de pârâtă către Biroul de Credit S.A. în baza contractului de credit nr. …./()9.12.2011 nu au respectat dispozițiile art. S alin. 2 din Decizia nr. 105/2007, urmând să admită cererea formulată în contradictoriu cu pârâții S.C. Biroul de Credit S.A. și Credit Europe Bank (România) S.A. și, în temeiul art. 4 alin. 4 din Decizia nr. 105/2007, să oblige pe aceștia să șteargă din evidența Biroului de Credit S.A. datele negative transmise de pârâta Credit Europe Bank (Romania) S.A. în baza contractului de credit nr. …./09.12.2011.

În temeiul art. 453 alin. I C. proc. civ., instanța va obliga pârâta Credit Europe Bank (Romania) S.A. la plata către reclamant a sumei de 1250 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând 1/2 din onorariu avocațial de 2500 lei (f. 140-143).

Instanța urmează să respingă solicitarea de obligare a pârâtului Biroul de Credit S.A. la plata cheltuielilor de judecată, având în vedere prevederile art. 4 alin. 4 din Decizia nr. 105/2007 din care rezultă lipsa culpei sale procesuale, întrucât datele negative pot fi șterse de pârât doar la cererea sau în acord cu participantul.

PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂȘTE:

Respinge cererea formulată în contradictoriu cu pârâta Centrala Riscurilor de Credit, cu sediul în București, str. Lipscani nr. 25, sector 3, ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă.

Admite cererea formulată de reclamantul ….. și domiciliul procesual ales la CI Bogdan Palade, în București, str. Ițcani nr. 20, etaj 1, apartament 4, sector 2, în contradictoriu cu pârâții S.C. Biroul de Credit S.A., cu sediul în București, str. Sfânta Vineri nr. 29, etaj 4, sector 3 și Credit Europe Bank (România) S.A., cu sediul în București, bd. Timișoara nr. 26Z, clădirea Anchor Plaza, sector 6.

Obligă pârâții S.C. Biroul de Credit S.A. și Credit Europe Bank (România) S.A. să șteargă din evidența Biroului de Credit S.A. datele negative transmise de pârâta Credit Europe Bank (Romania) S.A. în baza contractului de credit nr…../09.12.2011.

Obligă pârâta Credit Europe Bank (Romania) S.A. la plata către reclamant a sumei de 1250 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată.

Respinge solicitarea de obligare a pârâtului Biroul de Credit S.A. la plata cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiată.

Cu apel.

 

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate