You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Stergere recenzie negativa google

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Cum pot sterge o recenzie negativa de pe contul google?

Cum ma apar atunci cand un client in mod abuziv scrie o recenzie pe google?

Hotarare judecatoreasca mai jos:

Sentinta civila nr....

Analizând întreg materialul probatoriu administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

În fapt, în data de ..., pârâtul .... a publicat pe site-ul booking....la hotelul .... aparţinând reclamantului, situat în Bucureşti, ...., cu următorul conţinut:

„.........................................”.

Ulterior, pârâtul a publicat o recenzie şi pe site-ul google...................:

..........

În drept, art. 257 Cod civil prevede că dispoziţiile Titlului V. Apărarea drepturilor nepatrimoniale se aplică prin asemănare şi drepturilor nepatrimoniale ale persoanelor juridice.

Instanţa reţine că persoana juridică are dreptul la clientelă, care poate fi influenţat de reputaţia acesteia.

Astfel cum reiese din interpretarea art. 1349 şi art. 1357 Cod civil pentru angajarea răspunderii civile delictuale pentru faptă proprie se cer a fi întrunite următoarele condiţii în mod cumulativ: fapta ilicită, prejudiciul, legătura de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu, precum şi vinovăţia.

În cauza de faţă, fapta ilicită a pârâtului .... constă în publicarea în data de ....., pe site-ul booking..... denigratoare la adresa societăţii reclamante, în sensul că ar fi fost înşelat de către un angajat al hotelului, care i-ar fi pretins dublul contravalorii cursei de taxi achitate la sosirea în hotel.

Din probatoriul administrat, a rezultat că susţinerile pârâtului din cuprinsul recenziei din data de .... nu corespund realităţii.

Prejudiciul este reprezentat de atingerea adusă reputaţiei reclamantului, de natură a-i afecta clientela.

Între fapta ilicită şi prejudiciu există legătură de cauzalitate. Astfel, în măsura în care pârâtul nu ar fi publicat o recenzie cuprinzând fapte necorespunzătoare realităţii, accesibilă publicului, dreptul la clientelă al reclamantului nu ar fi fost afectat, cu privire la aspectele menţionate în comentariul făcut.

Vinovăţia rezultă din probatoriul administrat în cauză, şi anume pârâtul a publicat o recenzie negativă referitoare la personalul hotelului ... din Bucureşti, ştiind că faptele relatate nu corespund realităţii.

Având în vedere aceste considerente, reţinând îndeplinirea condiţiilor răspunderii civile delictuale pentru faptă proprie în persoana pârâtului, în temeiul art. 1357 Cod civil instanţa îl va obligă pe acesta ca, în termen de 10 zile, să şteargă comentariul din data de .... la adresa reclamantului publicat pe booking.....De asemenea, instanţa îl va obliga pe pârât să elimine, în termen de 10 zile, şi comentariul la adresa reclamantului publicat pe google._________________________________________ în vederea ştergerii de bunăvoie a recenziei din spaţiul virtual au fost întemeiate, în condiţiile în care afirmaţiile pârâtului nu au avut bază factuală.

Obligarea pârâtului să elimine comentariile din spaţiul public la adresa reclamantului reprezintă o ingerinţă în libertatea de exprimare a acestuia, garantată de art. 70 din C.civ., art. 30 din Constituţie şi de art. 10 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.

Pentru a nu se reţine încălcarea art. 10 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, ingerinţa în libertatea de exprimare a pârâtului trebuie să fie prevăzută de lege, să aibă unul sau mai multe scopuri legitime în raport cu art. 10 § 2 din Convenţie şi să fie necesară într-o societate democratică, conform jurisprudenţei constante a Curţii Europeane a Drepturilor Omului.

În cauză, ingerinţa este prevăzută de lege, şi anume de art. 257C.civ. referitor la drepturile nepatrimoniale ale persoanei juridice şi are un scop legitim, şi anume protecţia drepturilor la imagine şi la clientelă ale societăţii reclamante.

Cu privire la proporţionalitate, în practica sa (L____ P______ c. Romaniei, para. 41 şi 42), Curtea face distincţia între fapte şi judecăţi de valoare. Dacă concreteţea primelor se poate dovedi, următoarele nu-şi pot demonstra exactitatea. Pentru judecăţile de valoare, această cerinţă este irealizabilă şi aduce atingere libertăţii de opinie în sine, element fundamental al dreptului asigurat de art. 10. Nu este mai puţin adevărat că faptul de a acuza anumite persoane implică obligaţia de a furniza o bază reală suficientă şi că inclusiv o judecată de valoare se poate dovedi excesivă dacă este lipsită total de o bază reală.

De asemenea, în aprecierea proporţionalităţii, instanţa va avea în vedere, în mod corespunzător, şi celelalte criterii avute în vedere de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în jurisprudenţa sa (Von Hannover împotriva Germaniei nr. 2 şi Axel Springer Ag împotriva Germaniei MC), şi anume: contribuţia la o dezbatere de interes general; notorietatea persoanei vizate şi obiectul reportajului; comportamentul anterior al persoanei în cauză; modalitatea de obţinere a informaţilor şi veridicitatea acestora; conţinutul, forma şi consecinţele publicării şi gravitatea sancţiunii impuse.

Cu privire la conţinutul, forma şi consecinţele publicării, pârâtul a publicat recenzia negativă pe site-ul booking, de largă folosinţă şi accesibilitate.

Întâmplările reclamate sunt prezentate ca fapte, iar nu ca judecăţi de valoare, mesajul fiind unul direct, însă fără bază factuală.

Cu toate că, anterior comentariului publicat de către pârât, pe site-ul booking._________________ recenzii negative referitoare la comportamentul angajaţilor RIN Grand Hotel, review-ul pârâtului se distinge prin aceea că implică înşelăciunea clienţilor şi obţinerea de bani necuveniţi.

Apărarea pârâtului, în sensul că persoana juridică reclamantă a apelat de bunăvoie la serviciile booking, astfel că a acceptat expunerea la comentarii, de care şi profită (în ceea ce priveşte recenziile pozitive), pentru a-şi amplifica clientela, este concludentă, însă nu justifică publicarea, cu ştiinţă, de către pârât, de fapte care nu corespund realităţii.

Cu privire la gravitatea sancţiunii impuse, suma solicitată de către reclamant cu titlu de despăgubiri, în cuantum de 1 euro, este simbolică, astfel că nu conduce la încălcarea libertăţii de exprimare a pârâtului.

În ceea ce priveşte capătul de cerere privind obligarea pârâtului să se abţină de la orice acţiune de denigrare la adresa societăţii reclamante pe viitor, acesta urmează să fie respins ca neîntemeiat, întrucât, pe de o parte, încălcarea a încetat şi pe de altă parte, instituirea acestei obligaţii, formulate de o manieră generală, ar reprezenta o încălcare disproporţionată a libertăţii de exprimare a pârâtului, pentru viitor.

Pentru toate aceste considerente, instanţa va admite în parte cererea de chemare în judecată, astfel cum a fost modificată, îl va obliga pe pârâtul B____ B_____ F_____ ca, în termen de 10 zile, să şteargă comentariul din data de 03.10.2019 la adresa reclamantului publicat pe booking.__________________________ la adresa reclamantului publicat pe google.____________ obliga pe pârât la plata către reclamant a sumei de 1 euro, la cursul valutar BNR din data plăţii efective, reprezentând despăgubiri.

Asupra capătului de cerere privind cheltuielile de judecată, în temeiul art. 453 alin. (2) C.proc.civ., instanţa îl va obliga pe pârât la plata către reclamant a sumei de 540 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, din care 40 lei reprezentând taxă judiciară de timbru aferentă pretenţiilor care au fost admise (respectiv taxa judiciară de timbru achitată pentru primul şi al treilea capăt de cerere), plătită prin ordinul de plată nr. 6/05.02.2020 (fila 31) şi 500 lei, cu titlu de onorariu avocaţial, achitat conform înscrisurilor de la filele 38-39.

PENTRU ACESTE MOTIVE,ÎN NUMELE LEGII,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Admite în parte cererea de chemare în judecată, astfel cum a fost modificată, formulată de reclamantul RIN Hospitality Company S.R.L., CUI RO23733531, cu sediul în sector 3, Bucureşti, __________________, ______________ şi cu sediul procesual ales la Rin Grand Hotel (persoana desemnată cu primirea actelor E________ E______ E________ Omăt) din Bucureşti, _____________________.7D-7E, sector 4, în contradictoriu cu pârâtul B____ B_____ F_____, CNP _____________, cu domiciliul în Cluj-N_____, __________________________, _____________, _________________ şi cu domiciliul procesual ales la M____ C____ şi M____ M_______ din Cluj-N_____, ___________________, _____________, _____________, jud. Cluj.

Obligă pe pârât ca, în termen de 10 zile, să şteargă comentariul din data de 03.10.2019 la adresa reclamantului publicat pe booking.__________________________ la adresa reclamantului publicat pe google._________________________________ pe pârât la plata către reclamant a sumei de 1 euro, la cursul valutar BNR din data plăţii efective, reprezentând despăgubiri.

Obligă pe pârât la plata către reclamant a sumei de 540 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, din care 40 lei reprezentând taxă judiciară de timbru aferentă pretenţiilor care au fost admise şi 500 lei onorariu avocaţial.

Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare.

Cererea de apel se depune la Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti.

Pronunţată astăzi, 23.12.2020, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

PREŞEDINTE, GREFIER,

S____ E____ L____ Vasi_____ V______

Red. Jud. S.E.L./tehn. gref V.V./22.01.2020/6ex./4ex.____________________________________>

Acest document este preluat şi procesat de o aplicaţie realizată gratuit de Wolters Kluwer

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate