You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Uzucapiunea definitie

Bogdan Palade
Bogdan Palade

avocat Bucuresti

Uzucapiunea – modalitate de dobândire a proprietății

Codul Civil reglementează modalitățile de dobândire a dreptului de proprietate, respectiv ,,(1)Dreptul de proprietate se poate dobândi, în condiţiile legii, prin convenţie, moştenire legală sau testamentară, accesiune, uzucapiune, ca efect al posesiei de bună-credinţă în cazul bunurilor mobile şi al fructelor, prin ocupaţiune, tradiţiune, precum şi prin hotărâre judecătorească, atunci când ea este translativă de proprietate prin ea însăşi.’’

Din punct de vedere juridic, uzucapiunea este o situație alternativă, când există o posesie îndelungată asupra unui bun, însă posesorul nu are înscrisuri care să îi dovedească dreptul de proprietate.

Uzucapiunea reprezintă un mod originar de dobândire a proprietății, prin care se constituie dreptul de proprietate în patrimoniul celui care a posedat bunul, un timp îndelungat. Această posesie este un fapt juridic complex, care trebuie să îndeplinească anumite condiții, existând mai multe tipuri de uzucapiune.

Din altă perspectivă, uzucapiunea este o sancțiune instituită de lege împotriva proprietarului care a lăsat vreme îndelungată bunul în posesia altei persoane, fiind lipsit de diligență. De această situație profită cel ce a stăpânit bunul și s-a comportat ca un adevarat proprietar. Din această relație, rezultă că acțiunea în constatarea uzucapiuni se îndreaptă împotriva celui ce figurează ca adevărat proprietar, dar care a pierdut de mult timp posesia.

În ceea ce privește legea aplicabilă, uzucapiunea prevăzută de Codul civil nu este încă în totalitate aplicabilă, întrucât aceasta a intrat în vigoare la 1 octombrie 2011, iar termenul prevăzut de lege pentru dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune este de 10 ani – în cazul în care bunul nu a fost înscris în cartea funciară, respectiv 5 ani în cazul în care bunul a fost înscris în cartea funciară.

De aceea, uzucapiunea va fi analizată potrivit prevederilor Codului Civil din 1864. În funcție de durata posesiei care o fundamentează, uzucapiunea  poate fi de două tipuri:

  • uzucapiunea de treizeci de ani, denumită uzucapiunea lungă;
  • uzucapiunea de douăzeci de ani, denumită uzucapiunea scurtă;

Indiferent de tipul uzucapiunii, regulile sunt comune cu privire la prescripția achizitivă și efectele ei. Judecătorul în fața căruia se invocă uzucapiunea lungă, trebuie să verifice dacă sunt îndeplinite condițiile generale ale uzucapiunii și la posesie. Singurul element distinctiv dintre cele două tipuri de uzucapiune este durata posesiei. Pe cale de consecință, putem concluziona că uzucapiunea lungă este regula, iar uzucapiunea scurtă excepția.

Pentru a beneficia de uzucapiune, posesorul terenului trebuie să formuleze acțiune în fața instanței, să își manifeste voința de a dobandi un anumit drept real principal și să dovedească îndeplinite condițiile privitoare la posesie.

Vă prezentăm o speță – Decizia Civilă nr. 27 din iunie 2019, în care s-a menținut sentința primei instanțe de către Tribunalul Galați, care a constatat că sunt îndeplinite condițiile pentru dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiunea lungă – de 30 de ani, posesorul devenind astfel proprietar:

,,TRIBUNALUL,

Asupra apelului civil de faţă;

Examinând actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei T_____ la data de 03.08.2017 sub nr. …., reclamanţii C________ P______ şi S_____ B________, prin reprezentant convenţional, au solicitat, în contradictoriu cu pârâta UAT T_____, prin reprezentant legal, să se constate că au dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului compus din suprafaţa de 426 mp teren arabil, intravilan situat T_____, judeţul G_____, _________________ şi a construcţiei edificate pe acesta (casă de locuit – suprafaţă 111mp ) , prin efectul uzucapiunii de 30 ani.

Au mai arătat că terenul nu este înscris în evidenţele UAT T_____ aparţinând domeniului public, că este înscris în evidenţele fiscale cu suprafaţa de 426 mp, că a plătit impozitul pentru această suprafaţă şi pentru casa de locuit. Prin sentinţa civilă nr. 1882/20.09.2018 pronunţată de Judecătoria T_____ a fost admisă în parte cererea şi s-a constatat că reclamanţii au devenit proprietari prin uzucapiune asupra suprafeţei de 414mp teren curţi construcţii situat în intravilanul m___________ T_____, judeţul G_____ , __________________, având ca vecini la N- C_____, la S-C________ Criva, la E- _________________ V – E____ A., conform schiţei anexă la raportul de expertiză întocmit de expert A___ F_____ .

A anulat ca netimbrat capătul de cerere privind uzucapiunea construcţiilor.

Schiţele anexă la raportul de expertiză întocmit de expert A___ F_____ ( f. 71 şi 75) s-a stabilit că fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Pentru a hotărî astfel, instanţa a reţinut că potrivit art. 1860 ale Codului civil de la 1864, aplicabil în speţă, având în vedere dispoziţiile art. 3 din Legea nr. 71/2011, cel care pretinde că a dobândit dreptul de proprietate sau alt drept real prin uzucapiunea de 30 de ani trebuie să facă dovada că a posedat lucrul, în timpul prevăzut de lege şi că posesia a fost utilă, adică a fost o posesie propriu-zisă şi nu o detenţie precară şi că această posesie nu a fost viciată.A reţinut instanţa că regularitatea posesiei este prezumată de lege, iar pentru a uzucapa este suficientă exercitarea unei posesii utile timp de 30 de ani, fără să fie nevoie de vreun titlu din partea celui ce o invocă.

În speţa de faţă, instanţa a apreciat că reclamanţii au dovedit, fără echivoc, că începând cu anul 1970, au stăpânit, continuu, netulburat şi sub aparenţa de proprietar, suprafaţa totală de 414 mp teren intravilan situat în T_____, judeţul G_____, Dacia, nr. 84, având ca vecinătăţi la N- propr. C_____ la S- C_________ Criva, la E – _________________ V – E____ A____.

A mai reţinut instanţa că reclamanţii nu au titlu de proprietate pentru imobilul descris mai sus. Faţă de cele mai sus expuse, instanţa a admis acţiunea în parte şi a constata că reclamanţii au devenit proprietari prin uzucapiune asupra suprafeţei de 414mp teren curţi construcţii situat în intravilanul m___________ T_____, judeţul G_____ , __________________, având ca vecini la N- C_____, la S-C________ Criva, la E- _________________ V – E____ A., conform schiţei anexă la raportul de expertiză întocmit de expert A___ F_____ . Împotriva sentinţei civile nr. 1882/20.09.2018 pronunţată de Judecătoria T_____, a declarat apel, la data de 19.11.2018, pârâta UAT Municipiul T_____.

În motivarea cererii, s-a arătat că reclamanţii nu îndeplinesc condiţiile necesare uzucapiunii. Aceştia figurează, în perioada 2015-2016 cu suprafaţa de 0,004 ha teren curţi-construcţii, iar din anul 2017 cu suprafaţa totală de 0,0426 ha.

Verificând legalitatea şi temeinicia sentinţei civile nr. 1882/20.09.2018 pronunţată de Judecătoria T_____, prin prisma motivelor de apel, instanţa de control judiciar reţine că apelul este nefondat pentru următoarele considerente:

În fapt, astfel cum rezultă din declaraţiile martorilor I______ C________ şi C____ S_____, vecini ai reclamanţilor, aceştia locuiesc în imobilul situat în cartierul Satul Nou, _________________, T_____ de aproximativ 48 de ani, terenul fiind împrejmuit, fără ca limitele proprietăţii să fie modificate. (f.50,51 dosar fond)

Aceste susţineri se coroborează cu raportul de expertiză topometrică efectuat în cauză, în cuprinsul căruia se menţionează că imobilul deţinut de către reclamanţi este împrejmuit pe toate laturile cu garduri vechi, fără a fi vizibilă modificarea acestui hotar (f.68-71 dosar fond). Tribunalul reţine că pentru a interveni uzucapiunea de lungă durată este necesar, în conformitate cu art. 1890 cod civil de la 1864, îndeplinirea a doua condiţii cumulative, respectiv să existe o posesie asupra bunului imobil pe o perioadă de 30 de ani şi posesia să fie utilă, indiferent dacă posesorul a fost sau nu de bună credinţă.

Astfel cum rezultă din art. 1847 cod civil de la 1864 pentru ca posesia să fie utilă este necesar ca aceasta să fie continuă, neîntreruptă, netulburată, publică, neechivocă şi sub nume de proprietar. Potrivit art. 1859  şi art.1860 cod civil  de la 1864, în toate cazurile când posesiunea. În acest context, în mod corect a reţinut instanţa de fond, în referire la stăpânirea în fapt asupra terenului ce face obiectul cauzei, că posesia efectivă a reclamantei Caldararu P______ a început în anul 1970, alături de soţul său C________ Gineru, iar după decesul acestuia din anul 2004, a continuat alături de cea a fiului său, reclamantul S_____ B________. Din interpretarea dispoziţiilor legale enunţate rezultă că, în situaţia în care o persoană deţine în mod material un lucru, ea nu mai are nevoie să dovedească existenţa elementului intenţional pentru a păstra posesiunea, căci se prezumă că-l are, prevederile legale deplasând sarcina probei către cel ce pretinde o stare de fapt contrară posesiei invocate.

În consecinţă, în mod corect a apreciat instanţa de fond că posesia exercitată de reclamanţi a fost sub nume de proprietar şi, fiind singurii posesori, aceasta a fost neechivocă. În temeiul art. 1850 cod civil de la 1864, continuitatea şi neîntreruperea posesiei sunt dispensate de probă din partea celui ce invocă prescripţia, fiind suficientă numai demonstrarea de către posesor a faptului că a posedat într-un moment dat. Pe toată perioada posesiei ulterioară momentului dovedit, persoana este prezumată ca fiind posesor, până la proba contrarie.  Având în vedere că intimaţii-reclamanţi au exercitat o posesie continuă, neîntreruptă, netulburată, publică, neechivocă şi sub nume de proprietar, potrivit art. 1847 cod civil de la 1864, această posesie este utilă, fiind îndeplinită una din condiţiile necesare pentru a prescrie, iar cu privire la perioadă, aceasta este de peste 30 de ani, astfel încât şi termenul prescripţiei achizitive impus de legiuitor a fost împlinit.

În consecinţă, în mod corect a reţinut instanţa de fond că reclamanţii au dovedit, fără echivoc, că începând cu anul 1970, au stăpânit, continuu, netulburat şi sub aparenţa de proprietar, suprafaţa totală de 414 mp teren intravilan situat în __.’’

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate