You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Validare poprire - practica judecatoreasca favorabila creditorului

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Validare poprire – practica judecatoreasca favorabila creditorului:

JUDECĂTORIA MORENI – JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

Dosar nr. ……

SENTINȚA CIVILĂ NR……

S-a luat în examinare cauza civilă având ca obiect „validare poprire” formulată de petenta ……, în contradictoriu cu debitorul ……și terțul poprit SC …….S.R.L.

Dezbaterile în cauză au avut loc în ședința publică din 22.10.2018, fiind consemnate în încheierea de ședință de la acea dată, ce face parte integrantă din prezenta, când s-a dispus amânarea pronunțării pentru termenul de astăzi, dată la care,

INSTANȚA

Asupra cauzei civile de față:

Prin cererea înregistrată la această instanță la data de 17.07.2018 sub numărul ….. creditoarea ……a solicitat in contradictoriu cu debitorul ……si tertul poprit SC….. SRL validarea popririi infiintate la data de 20.06.2018 de BEJ Carmen Zavera in dosarul nr. ….. impotriva tertului poprit si amendarea acestuia din urma.

Motivează creditoarea că, a încheiat un contract de împrumut cu debitorul, iar acesta nu și-a îndeplinit obligația de restituire a sumei împrumutate la scadență.

In drept au fost invocate disp. art. 790 CPC. S-au depus la dosar înscrisuri doveditoare

S-a achitat taxa de timbru in suma de 20 lei.

Intimatii nu au formulat intampinare in cauza.

Au fost solicitate inscrisuri de la executorul judecatoresc.

Analizând actele și lucrările dosarului instanța reține:

Executarea silita a fost pornita in baza titlului executoriu contract de imprumut autentificat sub nr. ….. incheiat intre creditoarea ……. si debitorul …….

Prin incheierea din ….. pronuntata de Judecatoria Moreni in dosarul nr. …..a fost incuviintata executarea silita a titlului executoriu contract de imprumut autentificat sub nr…… impotriva debitorului ……

La data de 22.06.2018 a fost comunicata catre tertul poprit SC …..SRL adresa de infiintare poprire si incheierea de incuviintare (conform dovezii aflata la fila 14 dosar).

Se constata de catre instanta ca au fost astfel respectate disp. art. 783 alin. I Cod procedura civila.

Potrivit anexelor la adresa nr. ….. emisa de Administratia Judeteana a Finantelor Publice Dambovita ( filele 33-41 dosar), debitorul figureaza ca salariat al SC ….. SRL tertul poprit, fapt recunoscut si personal de debitor in sedinta publica din 01.10.2018.

Potrivit art. 781 alin. I Cod procedura civila: „ Sunt supuse urmaririi silite prin poprire sumele de bani, titlurile de valoare sau olte bunuri mobile incorporale urmaribile datorate debitorului ori detinute in numele sou de o a treia persoana sau pe care aceasta din urma i Ie va datora in viitor, in temeiul unor raporturi juridice existente”.

Este de preciznt ca specificul popririi este determinat de caracterul triunghiular al acestei operatiunii juridice procesuale care in principiu, presupune participarea indisFtsabila a trei parti: creditorul popritor, debitorul poprit si tertul poprit, între aceste trei subiecte de drept stabilindu-se tot atâtea raporturi juridice.

Dintre aceste raporturi juridice doua preced înfiintarea popririi si anume raportul de cteanta dintre creditorul urmaritor si debitorul urmarit , precum si raportul de creanta dintre debitorul poprit si tertul poprit.

In cauza ne aflam Într-o astfel de situatie, tertul poprit fiind angajatorul debitorului si ii datoreaza acestuia salariul pentru munca prestata.

In conformitate cu prevederile art. 790 Cod procedura civila, daca tertul poprit nu îsi îndeplineste obligatiile ce-i revin pentru efectuarea popririi, creditorul, debitorul sau organul de executare are posibilitatea de a solicita instantei de executare validarea popririi si, daca din probele administrate rezulta ca tertul poprit datoreaza sume de bani debitorului, instanta va da o hotarâre prin care va obliga tertul poprit sa plateasca creditorului, în limita creantei, suma datorata debitorului.

In cauza nu se pune problema ”responsabilitatii” tertului poprit, ci a obligatiei sale de a-si indeplini atributiile ce ii revin in calitate de tert poprit, respectiv de a da curs cererii de infiintare a popririi, iar tertul poprit nu si-a indeplinit obligatia mentionata.

Potrivit art. 787 alin. I Cod procedura civila, tertul poprit trebuia sa isi indeplineasca obligatiile in termen de 5 zile de la comunicarea adresei de infiintare a popririi. In speta termenul de calculeaza pe zile libere, conform art. 181 alin. I pct. 2 si alin. 2 Cod procedura civila, rezultand data limita de 28.06.2018. Conform ordinelor de plata depuse la dosar de debitor, prima retinere din salariul acestuia, cu referire la adresa de infiintare a popririi din data de 22.06.2018, a fost facuta in data de 26.09.2018 pentru lunile iunie, iulie si august.

Poprirea poate fi validata, intrucat masura vizeaza si sumele ce vor fi datorate, nu doar cele existente.

In privinta solicitarii de amendare a tertului poprit, fata de disp. art. 790 alin. 9 Cod procedura civila, in speta nu a fost dovedita reaua credinta si nici faptul ca neindeplinirea obligatiilor a fost urmarea unui refuz.

Fata de cele expuse, in baza art. 790 Cod procedura civila , cererea va fi admisa in parte si se va dispune validarea popririi infiintata de BEJ Zavera Carmen in cadrul dosarului de executare nr….. impotriva tertului poprit SC …. SRL si il va obliga pe acesta din urma sa plateasca catre creditoare, in limita creantei de 17.720,33 lei (compusa din 17.417,28 lei — debit si 303,05 lei majorare cheltuieli de executare), suma datorata debitorului …… Va fi respinsa in privinta cererii de amendare a tertului poprit.

PENTRU ACESTE MOTIVE IN NUMELE LEGII HOTARASTE:

Admite in parte cererea formulata de creditoarea ….., cod numeric personal …., cu domiciliul în P….., în contradictoriu cu debitorul ….. și terțul poprit SC ….. S.R.L., CUI ….., J ….,

 

 

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate