You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Validare poprire! Practica judecatoreasca:

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Validare poprire. Practica judecatoreasca:

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, instanţa constată următoarele:
Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 2, la data de ………. creditoarea A, prin administrator al activelor B în contradictoriu cu debitorul C şi terţul poprit D a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună validarea popririi în dosarul de executare nr. …. al BEJ F.
În motivare, creditoarea a arătat în esenţă că executarea silită a fost încuviinţată prin încheierea din data de 14.01.2014 pronunţată de Judecătoria Sectorului 2 pentru suma de 12.020,84 lei, fiind dispusă înfiinţarea popririi, cu toate acestea, terţul poprit nu şi-a îndeplinit obligaţiile prevăzute de art. 784 alin 1 Cpc.
În dovedire, creditoarea a solicitat încuviinţarea probei cu  înscrisuri.
În drept, creditoarea a invocat dispoziţiile art 790 şi urm. C proc civ.
Cererea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 20 lei.
La data de 29.09.2017, terţul poprit a formulat întâmpinare, prin care a invocat excepţia necompetenţei teritoriale, excepţia lipsei calităţii de reprezentant, pe fondul cauzei solicitând respingerea acţiunii, ca neîntemeiată.
În motivarea excepţiei lipsei calităţii de reprezentant, terţul poprit a arătat că B nu are niciun temei legal de a solicita instanţei de judecată validarea popririi, ca mandatar al societăţii A, în lipsa vreunui document prin care să facă dovada deţinerii dreptului de reprezentare  societăţii respective.
Cu privire la fondul cauzei, terţul poprit a arătat că s-a conformat  adresei de înfiinţare a popririi şi la data de 25.09.2017, data plăţii salariilor în cadrul  societăţii, a reţinut  din salariul angajatului său 1/3 din veniturile  nete aferente lunilor iunie, iulie şi august, sumele fiind virate  în contul executorului judecătoresc.
În drept, a invocat disp. art. 783-787 C proc civ.
În dovedire a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri.
La data de 16.11.2017, creditorul a depus răspuns la întâmpinare prin care a arătat că terţul poprit nu s-a conformat dispoziţiilor de înfiinţare a popririi.
Prin sentinţa civilă nr. XX/XX.XX.2017 instanţa a admis excepţia necompetenţei teritoriale şi declinarea cauzei în favoarea Judecătoriei Sectorului 1. Dosarul a fost înregistrat pe rolul acestei instanţe la data de XX.XX.2018, sub nr. X/X/2018.
Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:
Prin cererea înregistrată la BEJ F la data de 23.12.2013 în cadrul dosarului de executare nr. E/2013, creditoarea B, în calitate de mandatar, a solicitat punerea în executare silită a titlului executoriu reprezentat de contractul de credit din data de XX.XX.2005.
Prin încheierea din data de 14.01.2014 a Judecătoriei Sectorului 2, pronunţată în dosarul nr. X/X/2013 a fost încuviinţată executarea silită în baza titlului executoriu indicat.
Prin încheierea din data de 20.01.2014, executorul judecătoresc a stabilit cuantumul cheltuielilor de executare la suma de 1.634,76 lei.
La data de 12.07.2017, executorul judecătoresc a emis adresă de înfiinţare a popririi pentru suma totală de 12.020,84 lei.
Instanţa va analiza cu prioritate excepţia lipsei calităţii de reprezentant.
Reaminteşte instanţa că excepţia lipsei dovezii calităţii de reprezentant este o excepţie de procedură absolută şi peremptorie, dar care începe prin a avea efect dilatoriu, aceasta putând fi acoperită, dacă dovada calităţii de reprezentant se realizează în termenul acordat de instanță. Sub acest aspect, condiţia de fond a reprezentării o constituie puterea de a reprezenta pe altul, sens în care reprezentantul are obligaţia să justifice dobândirea acesteia.
Prezenta acţiune a fost formulată de B în calitate de mandatar al A, dreptul de reprezentare fiind acordat prin procura nr. Z/2014. Cu toate acestea, procura nr. Z/2014 a fost acordată la data de 27.03.2014, mandatul fiind  valabil pentru o perioadă de 3 ani sau până la revocarea scrisă a sa.
Prin urmare, mandatul cuprins în procura nr. Z/2014 a expirat, cel mai târziu, la data de 27.03.2017, or, prezenta acţiune a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 2 la data de 22.08.2017.
În aceste condiţii, la data sesizării instanţei cu acţiunea având ca obiect validare de poprire, mandatarul B nu mai avea dreptul de a reprezenta creditorul A.
Pentru aceste considerente, instanţa va admite excepţia lipsei calităţii de reprezentant, şi, în consecinţă, va respinge acţiunea, ca fiind formulată de o persoană fără calitate de reprezentant.
În temeiul art. 453 alin 1 C. Proc. Civ., instanţa va obliga creditorul, parte care a pierdut procesul, la plata către terţul poprit a sumei de 1000 lei, reprezentând cheltuieli de judecată constând în onorariu de avocat, conform chitanţei nr. X/XX.XX.2018, depusă la dosar la termenul din data de 20.02.2018.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂŞTE

Admite excepţia lipsei calităţii de reprezentant.
Respinge acţiunea formulată de creditoarea A PRIN B cu sediul în  ….  în contradictoriu cu debitorul C cu domiciliul în …. şi cu terţul poprit D cu sediul ales în  …, ca fiind formulată de o persoană fără calitate de reprezentant.
Obligă creditorul la plata către terţul poprit a sumei de 1000 lei reprezentând cheltuieli de judecată constând în taxă judiciară de timbru.
Cu apel in 5 zile de la comunicare, ce se va depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate