You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Venit din acord drept la pensie

Bogdan Palade
Bogdan Palade

TRIBUNALUL BUCUREȘTI SECȚIA A VIII A

CONFLICTE DE MUNCĂ Șl ASIGURĂRI SOCIALE

SENTINȚA CIVILĂ NR:....

Reclamantul ...... în contradictoriu cu pârâta Casa De Pensii A Municipiului Bucuresti, având ca obiect contestatie decizie de pensionare.

TRIBUNALUL,

Deliberând, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de 15.09.2022, sub nr. ......./3/2022, reclamantul ......., în contradictoriu cu pârâta CASA DE PENSII A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, a formulat contestație împotriva Deciziei nr. ......./25.08.2022, solicitând anularea acesteia și obligarea intimatei la emiterea unei noi decizii privind calcularea cuantumului lunar al pensiei, cu luarea în considerare a Adeverinței nr. ...../09.08.2022, eliberată de S.C. ......... S.A., precum și obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

In motivare a invocat, între altele, principiul contributivității, reglementat de dispozițiile art. 2 lit. c) din Legea nr. 263/2010, conform căruia fondurile de asigurări sociale se constituie pe baza contribuțiilor datorate de persoanele fizice și juridice participante la sistemul public de pensii, drepturile de asigurări sociale cuvenindu-se în temeiul contribuțiilor de asigurări sociale plătite.

În drept, a invocat dispozițiile Legii nr. 263/2010 și Legea nr. 127/2019.

În dovedire, a solicitat administrarea probei cu înscrisuri.

La data de 17.10.2022, pârâta a depus la dosar întâmpinare, prin care a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată, ca neîntemeiată.

În motivare a arătat, în esență, că veniturile invocate în cuprinsul cererii nu pot fi utilizate la determinarea punctajului mediu anual potrivit disp. art. 165 din Legea nr. 263/2010, veniturile ce pot fi valorificate la calculul drepturilor de pensie fiind limitativ indicate de legiuitor — cele indicate în anexa 15 la Normele de aplicare ale acesței legi.

În drept, a invocat dispozițiile dispozițiile art. 19, art. 45, art. 107 alin. 3 și 5, art. 165 alin. 1 din Legea nr. 263/2010, art. 127 din HG nr. 257/2011.

În dovedire, a solicitat administrarea probei cu înscrisuri.

La data de 28.10.2022, reclamantul a depus răspuns la întâmpinare.

Instanța a încuviințat și administrat proba cu înscrisuri.

Analizând înscrisurile depuse la dosar, instanfa constată urmatoarele:

Cu privire la Adeverința nr. ......./9.08.2022, eliberată de SC ........ S.A. instanța constată că aceasta atestă faptul că reclamantul, în perioada 1983 — 2001, a încasat, între altele, venituri suplimentare reprezentând ”spor de acord", pentru care angajatorul a menționat în mod expres atât temeiurile de drept ale acordării, cât și sumele virate cu titlu de contribuție CAS.

Potrivit aliniatului 2 al art. 165 din Legea 263/2010, la determinarea punctajelor lunare, pe lângă salariile prevăzute la alin. (l), se au în vedere și sporurile cu caracter permanent care, după data de I aprilie 1992, au făcut parte din baza de calcul a pensiilor, conform legislației anterioare și care sunt înscrise în carnetul de muncă sau sunt dovedite cu adeverințe eliberate de unități, conform legislației în vigoare.

De asemenea, unul dintre principiile de bază ale Legii nr. 263/2010 este reglementat prin dispozițiile art. 2 lit. c, respectiv principiul contributivității, conform căruia fondurile de asigurări sociale se constituie pe baza contribuțiilor datorate de persoanele fizice și juridice participante la sistemul public de pensii, drepturile de asigurări sociale cuvenindu-se în temeiul contribuțiilor de asigurări sociale plătite.

Acest principiu este preluat din vechea reglementare, respectiv art. 2 lit. e din Legea nr. 19/2000, și poate fi rezumat, în esență, la faptul că orice element salarial efectiv încasat pe parcursul întregului stagiu de cotizare, pentru care salariatul și/sau angajatorul (în funcție de reglementarea în vigoare) au achitat statului contribuții de asigurări sociale, trebuie să se reflecte în cuantumul pensiei.

Principiul este respectat pentru stagiile de cotizare realizate ulterior datei intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000, respectiv ulterior datei de 01.04.2001, fiind menținut și după intrarea în vigoare a Legii nr. 263/2010, situație în care soluția trebuie să fie aceeași și în cazul stagiilor de cotizare realizate anterior, deoarece, în caz contrar, principiul enunțat ar fi încălcat.

Acest principiu este dezvoltat in dispozițiile următoare din același act normativ, in secțiunile referitoare la modul de calcul al drepturilor de pensie.

Astfel, potrivit art. 96 alin. 2 din Legea 263/2010, punctajul lunar se calculează prin raportarea câștigului salarial brut/solda brută sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuției de asigurări sociale, la câștigul salarial mediu brut din luna respectivă, comunicat de Institutul Național de Statistică.

In condițiile în care baza de calcul pentru plata contribuțiilor de asigurări sociale era și este alcătuită din totalitatea veniturilor realizate de către asigurat, tribunalul apreciază că în speță au prioritate dispozițiile legale cu valoare de principiu, în raport cu cele care decurg din acesta, dar nu-l respectă, pentru că soluția contrară presupune încălcarea principiului, cu consecința că, pe de o parte, nu s-ar realiza scopul avut în vedere de legiuitor la edictarea acestuia, iar pe de altă parte s-ar crea o discriminare între persoanele care au realizat stagii de cotizare anterior și ulterior intrării în vigoare a legii nr. 263/2010.

Instanța apreciază ca ceea ce interesează nu este caracterul permanent sau nepermanent al unor venituri, ci faptul ca statul si-a încasat drepturile la momentul cuvenit, iar când vine rândul asiguraților sa primească o contraprestație din partea statului, aceasta trebuie sa fie corespunzătoare, pentru a nu se rupe echilibrul raportului juridic dintre parți.

Prin urmare, pârâta trebuia, în considerarea adeverinței eliberate de fostul angajator care, asumându-și răspunderea, a confirmat faptul că s-a plătit contribuția de asigurări sociale în raport și de veniturile realizate de salariat, să respecte și să aplice principiul contributivității și să includă în calculul drepturilor toate veniturile pentru care, în condițiile legii, s-a făcut dovada plății contribuțiilor de asigurări sociale.

În consecință, acestea trebuie avute în vedere în calculul punctajului mediu anual, pentru a fi respectat principiul contributivității, instituit de art. 2 lit. c din Legea nr. 263/2010, conform căruia drepturile de asigurări sociale se cuvin pe temeiul contribuțiilor de asigurări sociale plătite.

In acest sens este și Decizia nr. 19/2011 din 17/10/2011, de ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE Șl JUSTIȚIE, COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII, Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 824 din 22/11/2011, prin care a fost adnlis recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în sensul că în interpretarea dispozițiilor art. 2 lit. e), art. 78 și art. 164 alin. (l) și (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistetnul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale și ale art. 1 și 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, stabilește că: Formele de retribuire obținute în acord global, prevăzute de art. 12 alin. 1 lit. a) din Legea retribuirii după cantitatea și calitatea muncii nr. 57/1974, vor fi luate în considerare la stabilirea și recalcularea pensiilor din sistemul public, dacă au fost incluse în salariul brut și, pentru acestea, s-a plătit contributia de asigurări sociale la sistemul public de pensii. Tribunalul consideră că, în speță, pentru identitate de rațiune: și prin prisma prevederilor Legii nr. 263/2010, valorificarea veniturilor suplimentare este posibilă doar dacă sunt îndeplinite aceleași condiții ca și cele expuse în considerentele Deciziei nr. 19/2011 din 17/10/2011, pronunțată de ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE Șl JUSTIȚIE, COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII, Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 824 din 22/11/2011, și anume să rezulte că angajatorul a plătit contribułia de asigurări sociale la sistemul public de pensii, că aceste drepturi salariale suplimentare au fost incluse în salariul de bază brut, că bugetul asigurărilor sociale a fost alimentat cu contributia de asigurări sociale plătită de către angajator, aferentă veniturilor salariale suplimentare obtinute.

Având în vedere că, potrivit mențiunilor din adeverința emisă de fostul angajator și

depusă la dosarul de pensionare, rezultă că pentru veniturile obținute s-a achitat contribuția CAS, acestea trebuie valorificate la calculul drepturilor de pensie.

În temeiul disp. art. 453 C.p.c., instanța, constatând că pârâta se află în culpă procesuală, va dispune obligarea acesteia la plata către reclamant a cheltuielilor de judecată în cuantum de 3000 lei, reprezentând onorariu de avocat.

PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII, HOTĂRĂȘTE:

Admite acțiunea formulată de reclamantul ........și cu dom proc ales la Cab Av Palade Bogdan, în București, șos. București-Ploiești, nr, 15, et. 2, sector l, Clădirea IRIDEX în contradictoriu cu pârâta Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti, cu sediul în București, Calea Vitan, Nr. 6, Sector 3.

Anulează Decizia nr..../25.08.2022, emisă de Casa teritorială de pensii Sector 4.

Obligă pârâta să emită o nouă decizie, prin care să recalculeze drepturile de pensie ale reclamantului, retroactiv, începând cu data de 01.09.2022, cu valorificarea sumelor reprezentând „spor de acord", menționate în Adeverința nr. ..../09.08.2022, eliberată de SC ....S.A.

Obligă pârâta la plata către reclamant cheltuielilor de judecată în cuantum de 3000 lei, reprezentând onorariu de avocat.

Cu drept de apel in termen de 30 de zile de la comunicare.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate