You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

(no title)

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Dosar nr…..

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA SECTORULUI 6 BUCUREȘTI-SECTIA CIVILĂ SENTINȚA CIVILĂ NR….

Pe rol se află soluționarea cauzei civile, având ca obiect contestație la executare, formulată de contestatorul H.N., în contradictoriu cu intimata ADMINISTRAȚIA SECTOR 6 A FINANȚELOR PUBLICE PRIN DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANȚELOR PUBLICE BUCUREȘTI.

Dezbaterile și susținerile părților au avut loc în ședința publică din data de ……, fiind consemnate în încheierea de ședință de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanța, având nevoie de timp pentru a delibera a amânat pronunțarea inițial la data de ……., iar ulterior pentru azi, ……., când a hotărât următoarele:

INSTANȚA

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de ….., contestatorul H.N., în contradictoriu cu intimata Administrația Sector 6 a Finanțelor Publice prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, a formulat contestație la executare prin care a solicitat să se dispună anularea adresei de înștiințare privind înființarea popririi emisă în dosarul de executare nr. ………… precum și a titlului executoriu nr…………..din data de…..emis în dosarul de executare nr………………..ca nelegale și netemeinice.

În baza art. 453 Cod procedură civilă, contestatorul a solicitat acordarea cheltuielilor de judecată ocazionate cu prilejul acestui proces.

În motivarea cererii, contestatorul a arătat că, Ia data de ………., i s-a comunicat prin poștă adresa de înștiințare privind înființarea popririi în dosarul de executare nr. ……….., în baza căreia i s-a adus la cunoștință faptul că, în baza titlului executoriu nr………….. s-a înființat măsura popririi pentru suma datorată de contestator, în cuantum de 49.943 lei.

Această sumă contestatorul nu o datorează intimatei. Titlul executoriu nr…………. nu i-a fost comunicat pentru a avea reprezentarea sumelor datorate, sens în care a solicitat anularea formelor de executare silită întrucât nu a avut și nu are reprezentarea exactă a sumelor datorate din titlul executoriu.

Adresa de înștiințare privind înființarea popririi în dosarul de executare nr…………. nu are la bază o creanță certă, lichidă și exigibilă, nu datorează suma de 49.943 lei, întrucât executarea silită a început în calitatea contestatorului de persoană fizică.

Intimata, dacă avea pretenții față de contestator ca persoană fizică, avea posibilitateă legală ca, în baza Legii nr.86/2006 să introducă cerere de atragere a răspunderii patrimoniale a contestatorului în calitate de asociat/administrator, însă, acest fapt nu s-a întâmplat.

Așadar, contestatorul a criticat legalitatea titlului executoriu nr…………… întrucât, la baza acestuia nu există o creanță certă, iar creanța nu are la bază un text legal.

Mai mult, intimata nu are calitate procesuală pentru a solicita contestatorului, în calitate de persoană fizică suma de 49943 lei.

Față de toate aceste aspecte, contestatorul a solicitat să se dispună admiterea contestației la executare.

În drept, contestatorul a invocat dispozițiile art.260 și 261 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

In dovedirea cererii, contestatorul a depus la dosar în copie, adresă de înștiințare privind înființarea popririi nr……, sentința civilă nr……………. pronunțată de Tribunalul Brașov Secția a II-a civilă de contencios administrativ și fiscal și extras de pe portalul Tribunalului Brașov.

Prin compartimentul registratură, la data de ……., au fost înaintate la dosar relațiile comunicate de Direcția generală de Impozite și Taxe Locale Sector 6 (fila 31).

La data de….., prin același compartiment, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București Administrația Sector 6 a Finanțelor Publice a înaintat la dosar copii conforme cu originalul de pe înscrisurile din dosarul de executare nr………..

Instanța a încuviințat părților administrarea probei cu înscrisuri.

Părțile au depus la doar concluzii scrise (filele 72-76 și 81-85).

Analizând actele și lucrările dosarului, instanta retine următoarele:

Prin titlul executoriu nr…………… (f. 63), intimata Agenția Națională de Administrare Fiscală prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București – Administrația Finanțelor Publice Sector 6 a stabilit în sarcina contestatorului obligația de plată a sumei de 49.943 lei, cu titlu de venituri din despăgubiri, răspunderi persoane fizice. Titlul executoriu și somația de executare nr. ……….. emise in dosarul de executare nr……..(f. 42) au fost comunicate contestatorului prin anunț colectiv, la data de ……(f. 44).

Sub un prim aspect, instanta retine ca in conformitate cu prevederile art. 230 alin. I din codul de procedura fiscala – „(l) Executarea silită începe prin comunicarea somației. Dacă în termen de 15 zile de la comunicarea somației nu se stinge debitul, se continuă măsurile de executare silită. Somația este însoțită de un exemplar al titlului executoriu emis de organul de executare silită.”, urmând a face referire la legalitatea procedurii de comunicare in cuprinsul prezentelor considerente.”, codul de procedura fiscala nefăcând distincție sub acest aspect din perspectiva modalității de executare silita, ceea ce înseamnă ca si in cazul executării silite prin poprire este necesara emiterea si comunicarea somałiei.

Pentru individualizarea sumei de plată intimata a făcut trimitere la Decizia nr…… emisa de Administratia Judeteana a Finantelor Publice Brasov privind atragerea raspunderii solidare a administratorilor si asociatilor prin care, in temeiul art. 27 alin. 2 lit. b, lit. c si lit. d din OG nr. 92/2003 privind codul de procedura fiscala, in forma in vigoare la data emiterii deciziei, s-a decis angajrea raspunderii solidare a administratorilor …………, declarata insolvabila, in persoana lui ………, pentru suma de 49.943 lei reprezentand TVA, impozit venit salarii, dobanzi si penalitati TVA, CAS angajator, CAS asigurati, datorate si neachitate de TRANS ANDREI CONSTRUCT SRL, societate impotriva careia s-a dispus deschiderea procedurii simplificate a falimentului la data de 27.02.2014, iar la data de 13.03.2015 Tribunalul Brasov a dispus prin sentinta civila nr…. inchiderea procedurii insolventei, neexistand bunuri de valorificat ori creante de recuperat in averea debitoarei, societatea fiind radiata din registrul comertului.

Ca atare, Decizia nr…..a reprezentat titlul de creanta, invocat ulterior de intimata ca avand caracterul de titlu executoriu, împotriva caruia contestatorul debitor avea dreptul de a contesta actul administrativ fiscal astfel emis in termen de 30 de zile de la comunicare, potrivit art. 205, 207 si 209 din codul de procedura fiscala în forma in vigoare la data emiterii deciziei.

Din înscrisurile depuse la dosar de către intimata rezulta ca actul administrativ fiscal a fost comunicat contestatorului la un domiciliu din Predeal, la care acesta nu mai locuia, schimbându-si domiciliul in București, sectorul 6, așa cum rezulta din adresa Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Brasov din data de…., fila 67.

Ca atare, comunicarea deciziei menționate către contestatoare s-a realizat prin anunțul colectiv nr. …….., publicat conform Procesului-verbal de îndeplinire a procedurii de comunicare prin publicitate a actelor administrativ-fiscale nr……(f. 71).

Împotriva titlului și a actelor de executare emise de intimată contestatorul a formulat, în termenul legal, prezenta contestație la executare, pe care instanța o apreciază ca fiind întemeiată.

Contestatorul a arătat că la data de ….., i s-a comunicat prin poștă adresa de înștiințare privind înființarea popririi în dosarul de executare nr….., în baza căreia i s-a adus la cunoștință faptul că, în baza titlului executoriu nr. …….. s-a înființat măsura popririi pentru suma datorată de contestator, în cuantum de 49943 lei.

Petentul a arătat ca nu datorează aceasta suma, de asemenea ca titlul executoriu nr……. din data de ……. nu i-a fost comunicat pentru a avea reprezentarea sumelor datorate.

In ce privește motivul care vizează o pretinsa inexistenta a datoriei in sarcina debitorului, instanța retine ca nu poate analiza in cadrul contestației la executare motive de fond ale raportului juridic fiscal invocat de intimata, aceste aspecte putând fi analizate doar pe calea contestației reglementate de art. 205-209 din codul de procedura fiscala in forma in vigoare la data emiterii titlului de creanța.

Sub aspectul comunicării actului administrativ fiscal instanța retine ca potrivit art. 47 din O codul de procedura fiscala „(l) Actul administrativ fiscal trebuie comunicat contribuabilului/plătitorului căruia îi este destinat. În situația contribuabilului/plătitorului fără domiciliu fiscal în România, care și-a desemnat împuternicit potrivit art. 18 alin. (4), precum și în situația numirii unui curator fiscal, în condițiile art. 19, actul administrativ fiscal se comunică împuternicitului sau curatorului, după caz.(2) Actul administrativ fiscal emis pe suport hârtie poate fi comunicat fie prin poștă potrivit alin. (3) – (7), fie prin remitere la domiciliul fiscal al contribuabilului/plătitorului ori împuternicitului sau curatorului acestuia potrivit alin. (8) – (12), fie prin remitere la sediul organului fiscal potrivit alin. (13), iar actul administrativ fiscal emis în formă electronică se comunică prin mijloace electronice de transmitere la distanță potrivit alin. (15) – (17).(3) Actul administrativ fiscal emis pe suport hârtie se comunică contribuabilului/plătitorului ori împuternicitului sau curatorului acestora, la domiciliul fiscal, prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire. (4) În cazul în care comunicarea potrivit alin. (3) nu a fost posibilă, aceasta se realizează prin publicitate potrivit alin. (5) – (7).(5) Comunicarea prin publicitate se efectuează prin afișarea unui anunț în care se menționează că a fost emis actul administrativ fiscal pe numele contribuabilului/plătitorului, după cum urmează:a) în cazul actelor administrative fiscale emise de organul fiscal central prin afișarea anunțului, concomitent, la sediul organului fiscal emitent și pe pagina de internet a A.N.A.F.;b) în cazul actelor administrative fiscale emise de organul fiscal local prin afișarea anunțului, concomitent, la sediul organului fiscal emitent și pe pagina de internet a autorității administrației publice locale respective.(6) Anunțul prevăzut la alin. (5) se menține afișat cel puțin 60 de zile de la data publicării acestuia și conține următoarele elemente:a) numele și prenumele sau denumirea contribuabilului/plătitorului;b) domiciliul fiscal al contribuabilului/plătitorului; c) denumirea, numărul și data emiterii actului administrativ fiscal. (7) În cazul în care actul administrativ fiscal se comunică prin publicitate, acesta se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afișării anunțului ..(19) în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data emiterii actului administrativ fiscal, organul fiscal trebuie să inițieze acțiunile pentru comunicarea actului.

Totodată, potrivit art. 48 din codul de procedura fiscala – Opozabilitatea actului administrativ fiscal – (l) Actul administrativ fiscal produce efecte din momentul în care este comunicat contribuabilului/plătitorului sau la o dată ulterioară menționată în actul administrativ comunicat, potrivit legii. (2) Actul administrativ fiscal care nu a fost comunicat potrivit art. 47 nu este opozabil contribuabilului/plătitorului și nu produce niciun efect juridic. Ori, în lipsa dovedirii de către intimată a încercărilor de comunicare a somației de executare si a titlului de creanța prin formele prevăzute de lege ( in privinta titlului de creanta nefiind respectate termenele prevazute de art. 47 alin. 6 si 19 din codul de procedura fiscala), astfel cum a dispus Curtea Constituțională prin Decizia nr. 536 din 201 1, publicată în M.OŔ nr. 482 din 07.07.2011, instanța nu poate reține că a fost imposibilă comunicarea actelor administrative fiscale, respectiv de executare silita menționate în anunțurile colective în modalitățile de comunicare prevăzute de art. 44 alin. (2), lit. a) c), cu consecinta inopozabilitatii actelor astfel emise si nerespectarea dreptului contestatorului de a formula contestatie potrivit art. 209 din codul de procedura fiscala in forma in vigoare la data emiterii titlului de creanta.

Prin urmare, un motiv de nelegalitate a executării silite reținut de instanța este acela ca intimata nu a respectat prevederile legale referitoare la comunicarea actelor administrative fiscale aplicând direct dispozițiile art. 44 alin. (3) din O.G. nr. 92/2003, în vigoare la data emiterii titlului de creanță si a publicării anunțului colective din 29.07.2014.

Astfel, instanta retine ca prin Decizia nr.536/2()l l , Curtea Constituțională a României a admis excepția de neconstituționalitate ridicată din oficiu de Judecătoria Constanța – Secția civilă în Dosarul său nr. 32.569/212/2009 și a constatat că dispozițiile art. 44 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală sunt neconstituționale în măsura în care se interpretează în sensul că organul fiscal emitent poate să procedeze la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate, cu înlăturarea nejustificată a ordinii de realizare a modalităților de comunicare prevăzute la art. 44 alin. (2) lit. a)-d) din aceeași ordonanță.

Din interpretarea textului legal mai sus menționat, atât în varianta din 2013 cât și în varianta din 2015 a codului de procedura fiscala, având în vedere și Decizia Curții Constituționale anterior evidențiată, instanța reține faptul că se poate proceda la comunicarea prin publicitate a unui act administrativ fiscal numai în ipoteza în care nu s-a putut realiza comunicarea prin remiterea acestuia contribuabilului, prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță ori de câte ori contribuabilul a optat pentru această modalitate de emitere și de comunicare.

Astfel, comunicarea prin publicitate este o metodă subsidiară de comunicare, aplicabilă numai în ipoteza în care nu s-a putut realiza comunicarea prin modalitățile anterior expuse.

Din înscrisurile depuse la dosar, instanța reține faptul că s-a procedat la comunicarea prin publicitate atât a titlului de creanță, cat si a somației de executare, fără a se încerca în prealabil comunicarea prin celelalte modalități principale Având în vedere că decizia care a stat la baza titlului executoriu nu a fost comunicata contestatorului cu respectarea prevederilor O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, in forma in vigoare la data emiterii titlului de creanță, rezultă că aceasta nu a ajuns la scadență. Ori, potrivit art. 141 alin.(2) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, „Titlul de creanță devine titlu executoriu la data la care creanța fiscală este scadentă prin expirarea termenului de plată prevăzut de lege sau stabilit de organul competent ori în alt mod prevăzut de lege.”

Pentru aceste motive, retinand totodata si nelegalitatea comunicarii somatiei de executare si a titlului executoriu, vazand si dispozitiile art. 226 alin. (1) N.C.proc.fisc., potrivit căruia ”Executarea silită a creantelor fiscale se efectuează în temeiul unui titlu executoriu emis potrivit prevederilor prezentului cod de către organul de executare silită competent potrivit art. 30.”, și art. 262 alin. (3) N.C.proc.fisc., instanța va admite contestația la executare și va anula titlul executoriu nr. …………… și actele de executare silită întocmite de intimata DGRFP București – Administrația sector 6 a Finanțelor Publice în dosarul de executare nr…….

In temeiul art. 451-453 cod procedura civila va obliga intimata la plata cheltuielilor de judecată către contestator în sumă de 1000 lei reprezentând onorariu de avocat, potrivit înscrisului de la fila 37 dosar.

De asemenea, in conformitate cu prevederile art. 45 lit. f din OUG nr. 80/2013 va dispune restituirea către contestator a taxei judiciare de timbru în sumă de 1000 lei, achitată pentru soluționarea contestației la executare, după rămânerea definitivă a hotărârii.

PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂȘTE:

Admite contestația la executare formulată de contestatorul ……….., domiciliat în București, ………, și domiciliul procesual ales pentru comunicarea actelor de procedură la CA Palade Bogdan, în București, strada Itcani nr. 20, etaj 1, apartament 4, sector 2, în contradictoriu cu intimata Direcția Generala Regională a Finanțelor Publice București – Administrația Sector 6 a Finanțelor Publice, cu sediul în București, strada Speranței nr. 40, sector 2.

Anulează titlul executoriu nr…. și actele de executare silită întocmite de intimata DGRFP București – Administrația sector 6 a Finanțelor Publice în dosarul de executare nr. 1730829413015/2016.

Obligă intimata la plata cheltuielilor de judecată către contestator în sumă de 1000 lei reprezentând onorariu de avocat.

În conformitate cu prevederile art. 45 lit. f din OUG nr. 80/2013 dispune restituirea către contestator a taxei judiciare de timbru în sumă de 1000 lei, achitată pentru soluționarea contestației la executare, după rămânerea definitivă a hotărârii.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Cererea de apel se depune la Judecătoria Sectorului 6 București, sub sancțiunea nulității.

Pronunțată în ședință publică astăzi, 14.03.2018.

PREȘEDINTE            GREFIER

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate